Άρθρο 75 Εχεμύθεια διαχειριστών Συστημάτων Φυσικού Αερίου

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 99 του παρόντος ή άλλης διάταξης που καθορίζει υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών, οι διαχειριστές Συστημάτων Φυσικού Αερίου διαφυλάσσουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και αποτρέπουν τη μεροληπτική κοινοποίηση πληροφοριών που αφορούν στις δικές τους δραστηριότητες και ενδέχεται να παρέχουν εμπορικά πλεονεκτήματα.

2. Με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του άρθρου 64, απαγορεύεται:

(α) η κοινοποίηση τυχόν εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών στα λοιπά μέρη της επιχείρησης, εκτός εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται για την εκτέλεση επιχειρηματικής συναλλαγής,

(β) η χρήση κοινών παρόχων υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά κοινή νομική υπηρεσία και κοινοί σύμβουλοι και ελεγκτές, με τα λοιπά μέρη της επιχείρησης. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος, δεν εμπίπτει στην ως άνω απαγόρευση η κοινή χρήση αμιγώς διοικητικών υπηρεσιών ή συστημάτων πληροφορικής.

3. Κατά την αγορά ή πώληση Φυσικού Αερίου από συνδεδεμένες με αυτούς επιχειρήσεις οι διαχειριστές Συστημάτων Φυσικού Αερίου υποχρεούνται να μην καταχρώνται τις εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, τις οποίες λαμβάνουν από τρίτους κατά την παροχή ή τη διαπραγμάτευση παροχής πρόσβασης στο σύστημα.

4. Οι διαχειριστές Συστημάτων Φυσικού Αερίου υποχρεούνται να τηρούν την αρχή της διαφάνειας και να δημοσιεύουν έγκαιρα στην ιστοσελίδα τους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και την αποτελεσματική πρόσβαση και λειτουργία της αγοράς. Η τήρηση της αρχής της διαφάνειας δεν θίγει την υποχρέωση εχεμύθειας ως προς τις εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, σύμφωνα με την αμέσως επόμενη παράγραφο 5.

5. Με την επιφύλαξη της κοινοποίησης πληροφοριών στη ΡΑΕ, απαγορεύεται στα πρόσωπα που ασκούν ή άσκησαν δραστηριότητα για λογαριασμό διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου είτε ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου του, είτε ως προσωπικό του, είτε ως απασχολούμενοι με ή χωρίς αμοιβή, με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε άλλη έννομη σχέση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου, να γνωστοποιούν σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που έχουν χαρακτηριστεί ως εμπορικά ευαίσθητες/α και συνιστούν επιχειρηματικό απόρρητο.

6. Σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 72 του παρόντος, τις υποχρεώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 ως 5 του παρόντος άρθρου υπέχει και ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ υπό την ιδιότητά του ως κύριος του ΕΣΦΑ.

7. Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 36 του παρόντος νόμου διοικητικές κυρώσεις. Με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της και την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.