Άρθρο 131 Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

1. Με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας καθορίζονται ιδίως οι οικονομικοί και οι τεχνικοί κανόνες που διέπουν τον προγραμματισμό και τις συναλλαγές οι οποίες αφορούν την εξυπηρέτηση του φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας, υπό όρους καλής και ασφαλούς λειτουργίας του Συστήματος και των εγκαταστάσεων που συνδέονται με αυτό, καθώς και οι προϋποθέσεις δημιουργίας και οι κανόνες λειτουργίας βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων αγορών ηλεκτρισμού.

2. Η λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος καταρτίζεται από το Λειτουργό της Αγοράς, που υποβάλλει τη γνώμη του στη ΡΑΕ Η ΡΑΕ, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης με τους χρήστες του Συστήματος και τους συμμετέχοντες στην Αγορά, και αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες, εκδίδει με απόφασή της τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Ο Κώδικας τροποποιείται είτε με πρωτοβουλία της ΡΑΕ, είτε κατόπιν αιτήματος του Λειτουργού ή τρίτων προσώπων που έχουν έννομο συμφέρον, κατ΄ εφαρμογή της διαδικασίας του προηγούμενου εδαφίου.

3. Με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής ενέργειας ρυθμίζονται ιδίως:

(α) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι συνεργασίας μεταξύ του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς και του Λειτουργού της Αγοράς για την ομαλή λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σε συνάρτηση με την αδιάκοπη, αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

(β) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι ημερήσιου προγραμματισμού της κατανομής φορτίου στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής και στις Διασυνδέσεις, ιδίως σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, σε από κοινού αποφάσεις Διαχειριστών Συστημάτων όμορων χωρών, ή άλλα κείμενα και αποφάσεις των αρμοδίων Ευρωπαϊκών οργανισμών.

(γ) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι υπολογισμού της Οριακής Τιμής Συστήματος. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης από τον Λειτουργό της Αγοράς των πληρωμών για τις προγραμματισμένες εγχύσεις ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα και των χρεώσεων για τις προγραμματισμένες απορροφήσεις ηλεκτρικής ενέργειας από το Σύστημα.

(δ) Η χρονική περίοδος που λαμβάνεται ως βάση για τον ημερήσιο ενεργειακό προγραμματισμό της κατανομής φορτίου και τον υπολογισμό της Οριακής Τιμής του Συστήματος.

(ε) Το είδος, το ύψος και ο τρόπος παροχής εγγυήσεων ή άλλης ασφάλειας και καταβολής εισφορών από τους χρήστες του Συστήματος αναλογικά με την ενέργεια που απορροφούν από το Σύστημα, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη των δαπανών του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς και του Λειτουργού της Αγοράς, σε περίπτωση τυχόν αδυναμίας των χρηστών να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ημερήσιου ενεργειακού προγραμματισμού και της κατανομής φορτίου σε πραγματικό χρόνο.

(στ) Ο τρόπος και η διαδικασία δημοσίευσης των απαραίτητων πληροφοριών για την συμμετοχή και λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

(ζ) Ο τρόπος και η διαδικασία προστασίας των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών των Συμμετεχόντων ιδίως κατά την συνεργασία του Λειτουργού της Αγοράς με τον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς.

(η) Οι διαδικασίες επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ των Συμμετεχόντων στην Αγορά και του Λειτουργού της Αγοράς.

(θ) Κάθε άλλη ρύθμιση απαραίτητη για την εύρυθμη, διαφανή και αποδοτική λειτουργία της Αγοράς.

4. Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ανταγωνισμού και κάθε άλλης αρμόδιας αρχής, η ΡΑΕ επιβάλλει ρυθμιστικά μέτρα που αποβλέπουν στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τη προώθηση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού σε αυτή. Τα μέτρα αυτά, τα οποία εξειδικεύονται στο Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, είναι δυνατόν να αφορούν ειδικές ρυθμίσεις αντιστάθμισης τυχόν δεσπόζουσας επιρροής στη σχετική αγορά, ειδικούς ρυθμιστικούς όρους και κανόνες με αντικείμενο τη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής σε αυτή, καθώς και ρυθμίσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της ρευστότητας της ίδιας αγοράς. Τα μέτρα του προηγούμενου εδαφίου αφορούν ιδίως τις προσφορές που προέρχονται από εγκαταστάσεις παραγωγής και οι οποίες οφείλουν να αντανακλούν τουλάχιστον το ελάχιστο μεταβλητό κόστος των εγκαταστάσεων αυτών, καθώς και τη θέσπιση μηχανισμών εικονικών εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, δια των οποίων, είτε καθίσταται διαθέσιμη ορισμένη ποσότητα ηλεκτρικής ενεργείας, είτε παρέχεται πρόσβαση σε τμήμα του παραγωγικού δυναμικού για ορισμένο χρονικό διάστημα.

5. Υπολογισμοί και ειδικές εγκρίσεις, που προβλέπονται από τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, αποφασίζονται από τη ΡΑΕ, μετά από γνώμη του Λειτουργού της Αγοράς και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Με απόφαση της ΡΑΕ εκδίδονται εγχειρίδια για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2.

  • 3 Ιουνίου 2011, 12:04 | Ευστάθιος Παπαδοόπουλος

    Ο κώδικας διαχείρισης του συστήματος και ο κώδικας συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας είναι κείμενα που εκτός από τις γενικές τεχνικές οδηγίες για τη λειτουργία της αγοράς και του συστήματος, στην Ελλάδα περιγράφουν και το μοντέλο οργάνωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το μοντέλο οργάνωσης της αγοράς είναι σημαντική ευθύνη που κρίνεται ότι πρέπει να ανήκει στη δικαιοδοσία της εκτελεστικής εξουσίας. Οι υπηρεσίες εξισορρόπησης στις οποίες αναφέρεται η Οδηγία, των οποίων τις λεπτομέρειες υπολογισμού αναθέτει στις ρυθμιστικές αρχές, είναι η λεπτομέρεια εφαρμογής της λειτουργίας της αγοράς. Κρίνεται ότι η Οδηγία προϋποθέτει ότι υπάρχει άλλο θεσμικό κείμενο το οποίο καθορίζει το γενικό πλαίσιο λειτουργίας των αγορών, όπως το πόσες αγορές υπάρχουν και ποιοι τις λειτουργούν. Θα πρέπει να προβλεφθεί πρόσθετη διαδικασία για την εμπλοκή της εκτελεστικής εξουσίας στον καθορισμό των όρων συναλλαγών ή θα πρέπει να αφαιρεθεί η δικαιοδοσία αυτή από τη ΡΑΕ.