Άρθρο 93 Προμηθευτές με υψηλό μερίδιο αγοράς

1. Προμηθευτής με υψηλό μερίδιο αγοράς θεωρείται ο Προμηθευτής που καλύπτει ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 40% της συνολικής ετήσιας Ποσότητας Φυσικού Αερίου που προμηθεύονται στην Ελλάδα οι Επιλέγοντες Πελάτες.

2. Με απόφαση της ΡΑΕ που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να προβλέπονται ειδικές υποχρεώσεις για τους Προμηθευτές με υψηλό μερίδιο αγοράς όπως ιδίως:

(α) Υποχρέωση κατάρτισης και δημοσίευσης σχεδίου πρότυπης σύμβασης Προμήθειας, που ισχύει για όλους τους Πελάτες της ίδιας κατηγορίας. Στο σχέδιο σύμβασης Προμήθειας, που εγκρίνεται από τη ΡΑΕ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι γενικοί όροι που καθορίζονται με τον Κώδικα Προμήθειας. Τα μέρη μπορούν να συνομολογούν και πρόσθετους όρους, εφόσον οι όροι αυτοί δεν αντίκεινται στους γενικούς όρους.

(β) Υποχρέωση δημοσίευσης, σύμφωνα με τον Κώδικα Προμήθειας, της δομής των τιμολογίων και των αρχών που εφαρμόζουν για τον υπολογισμό των χρεώσεων που περιέχονται στις συμβάσεις προμήθειας τις οποίες συνάπτουν με Επιλέγοντες Πελάτες.

(γ) Ανώτατες τιμές πώλησης στα τιμολόγια Επιλεγόντων Πελατών.

3. Αν οι δύο μεγαλύτεροι Προμηθευτές καλύπτουν ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 80% της συνολικής Ποσότητας Φυσικού Αερίου που προμηθεύονται στην Ελλάδα οι Επιλέγοντες Πελάτες, με την απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 επιβάλλονται οι ίδιες υποχρεώσεις και στο δεύτερο μεγαλύτερο Προμηθευτή, ακόμη και αν αυτός δεν είναι Προμηθευτής με υψηλό μερίδιο αγοράς.

4. Τα μερίδια της αγοράς που εκφράζονται ως ποσοστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού υπολογίζονται από τη ΡΑΕ με βάση στοιχεία επί των πωλήσεων, τα οποία υποβάλλουν οι προμηθευτές κάθε έτος ή σε τακτά χρονικά διαστήματα, όταν εκτιμάται από τη ΡΑΕ ότι συντρέχει αλλαγή τους. Για την εξεύρεση του μεριδίου ενός Προμηθευτή συνυπολογίζονται και τα μερίδια των προμηθευτών που ελέγχονται από αυτόν, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 703/1977 (ΦΕΚ Α΄ 278).

 • 3 Ιουνίου 2011, 12:04 | ΔΕΠΑ Α.Ε.

  Οι διατάξεις για προμηθευτές με υψηλό μερίδιο αγοράς θα πρέπει να απαλειφτούν καθώς τέτοια θέματα ρυθμίζονται με τους κανόνες περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού.

 • 2 Ιουνίου 2011, 17:23 | ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Προτεινόμενες προσθήκες στο κείμενο:
  «Προμηθευτής με υψηλό μερίδιο αγοράς θεωρείται ο
  Προμηθευτής ή Επιλέγων Πελάτης που καλύπτει ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 40% της συνολικής ετήσιας Ποσότητας Φυσικού Αερίου που προμηθεύονται στην Ελλάδα οι Επιλέγοντες Πελάτες.
  2. Με απόφαση της ΡΑΕ που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να προβλέπονται ειδικές υποχρεώσεις για τους Προμηθευτές ή Επιλέγοντες Πελάτες με υψηλό μερίδιο αγοράς όπως ιδίως:…»
  «3. Αν οι δύο μεγαλύτεροι Προμηθευτές ή Επιλέγοντες Πελάτες καλύπτουν ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 80% της συνολικής Ποσότητας Φυσικού Αερίου που προμηθεύονται στην Ελλάδα οι Επιλέγοντες Πελάτες, με την απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 επιβάλλονται οι ίδιες υποχρεώσεις και στο δεύτερο μεγαλύτερο Προμηθευτή, με την προϋπόθεση ότι έχει μερίδιο τουλάχιστον 20%, ακόμη και αν αυτός δεν είναι Προμηθευτής με υψηλό μερίδιο αγοράς.»

  Τεκμηρίωση
  Ένας επιλέγων πελάτης μπορεί να έχει μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς από έναν προμηθευτή. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.
  Για τον προμηθευτή ή επιλέγων πελάτη που έχει το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς προτείνεται να μπει ένα ελάχιστο ποσοστό.

 • 2 Ιουνίου 2011, 17:23 | ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Όπου 703/1977 (ΦΕΚ Α΄ 278) αντικατάσταση με ν. 3959/2011