Άρθρο 16 Εξαίρεση από υποχρεώσεις παροχής πρόσβασης σε τρίτους

Η ΡΑΕ αποφασίζει σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής τμήματος ή του συνόλου της δυναμικότητας συστήματος Φυσικού Αερίου από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε τρίτους, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 85 και προς το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τις ρυθμιστικές αρχές άλλων κρατώνμελών, τον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.