Άρθρο 110 Μεταφορά δραστηριοτήτων της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.

1. Εντός προθεσμίας τριών(3) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ», που συστήθηκε με το π.δ. 328/2000 (ΦΕΚ Α` 268) κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 14 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α’ 286) μεταφέρει στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. τις οργανωτικές μονάδες και δραστηριότητες που αφορούν τη διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη και συντήρηση του Συστήματος Μεταφοράς, που ασκεί, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων παγίων καθώς και του προσωπικού του ΔΕΣΜΗΕ που απασχολείται στις εν λόγω δραστηριότητες, που συνιστούν τον Κλάδο Μεταφοράς της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.. Οι δραστηριότητες που μεταφέρονται είναι:

α) η δραστηριότητα της Λειτουργίας και Ελέγχου του Συστήματος.

β) η δραστηριότητα Ανάπτυξης και Συντήρησης του Συστήματος,

γ) η δραστηριότητα της Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων,

δ)η δραστηριότητα Εμπορικών και Ρυθμιζόμενων Θεμάτων εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων της περίπτωσης (ι) της παρα.2 του άρθρου 129 του παρόντος νόμου.

2. Η μεταβίβαση αυτή , όσον αφορά τις έννομες σχέσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τις μεταφερόμενες σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου μονάδες και δραστηριότητες, εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και με την καταχώριση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σχετικής εγκριτικής απόφασης η ΔΕΗ Α.Ε. απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιλαμβανομένου του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, ως προς τα οποία υποκαθίσταται κατά τα ανωτέρω η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Α.Ε. Ομοίως απαλλάσσεται και από υποχρεώσεις, τίτλους ή δικαιώματα που τυχόν είναι αμεταβίβαστα, με νόμο ή σύμβαση. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., χωρίς να διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται, για τη συνέχιση ή την επανάληψή τους, οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ μέρους του

3. Η ως άνω εισφορά της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε: πραγματοποιείται με απόσχιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, των άρθρων 68 έως 79 του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και των άρθρων 1 ως 5 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α΄ 137) του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ, με τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:

(α) Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων που απεικονίζονται στον ισολογισμό της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ είτε στο κεφάλαιο είτε στο λογαριασμό «επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», μπορεί να μεταφέρονται στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και δεν φορολογούνται κατά το χρόνο της εισφοράς.

(β) Δεν απαιτείται να υποβληθούν στην οικεία Δ.Ο.Υ. οι μηδενικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων και αυτοκινήτων.

(γ) Η ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ και η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΑΕ απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων για κάθε πράξη που απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος, όπως η σύνταξη και η τροποποίηση καταστατικών και η κατάρτιση της σύμβασης απόσπασης και εισφοράς του κλάδου. Τα λοιπά συμβολαιογραφικά δικαιώματα περιορίζονται στο ήμισυ των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία. Για τις ανωτέρω συμβολαιογραφικές πράξεις δεν καταβάλλονται φόροι ή τέλη. Κατά τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πράξεων δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου.

(δ) Η μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, περιλαμβανομένης της μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα, αυτοκίνητα και άλλα κινητά, συντελείται αυτοδικαίως, με μόνη την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της σύμβασης απόσπασης. Δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε κανονιστικές ή διοικητικές εγκρίσεις, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά και σχεδιαγράμματα για τη μεταβίβαση ακινήτων, ακόμη και αυτών που έχουν αποκτηθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης. Μεταγραφές και λοιπές, κατά τις κείμενες διατάξεις, απαιτούμενες καταχωρίσεις για τη μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων, έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και διενεργούνται από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της σύμβασης απόσπασης, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ αμίσθων και εμμίσθων υποθηκοφυλάκων ή κτηματολογικών γραφείων κατά παρεκκλιση κάθε κείμενης διάταξης.

(ε) Αποθεματικά κερδών της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε., τα οποία μεταφέρονται στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Α.Ε., δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο της εισφοράς, εφόσον απεικονιστούν σε ειδικούς λογαριασμούς της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Α.Ε. Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο και απεικονίζονται στην καθαρή θέση της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε., δεν φορολογούνται κατά το χρόνο της εισφοράς και μεταφέρονται στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Α.Ε. Η αξία των ακινήτων, τα οποία απεικονίζονται στην καθαρή θέση της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ και αποκτήθηκαν χωρίς καταβολή τιμήματος και αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο, δεν φορολογείται κατά το χρόνο της εισφοράς και μεταφοράς των ακινήτων αυτών στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

(ζ) Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Α.Ε. υποκαθιστά σε όλα εν γένει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις έννομες σχέσεις της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. που αφορούν τον εισφερόμενο σύμφωνα με τα παραπάνω κλάδο και απολαμβάνει των φορολογικών προνομιών και ατελειών που είχαν θεσπιστεί υπέρ της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ.

(η) Η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και με την καταχώριση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σχετικής εγκριτικής απόφασης η ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιλαμβανομένου του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, ως προς τα οποία υποκαθίσταται κατά τα ανωτέρω η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Α.Ε. Ομοίως απαλλάσσεται και από υποχρεώσεις, τίτλους ή δικαιώματα που τυχόν είναι αμεταβίβαστα, με νόμο ή σύμβαση. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Α.Ε., χωρίς να διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται, για τη συνέχιση ή την επανάληψή τους, οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ μέρους του.

(θ) Κάθε μορφής διοικητικές άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί στη ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε., σχετικά με τον κλάδο του Συστήματος Μεταφοράς, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΑΕ.

4. Για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2166/1993 δεν υφίσταται υποχρέωση παρακολούθησης σε διακεκριμένους λογαριασμούς των λογιστικών βιβλίων της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. προκειμένου για τις συναλλακτικές και λοιπές πράξεις, οι οποίες θα λάβουν χώρα μετά την ημέρα συντάξεως της λογιστικής κατάστασης, θα αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο και δεν θα μπορούν λόγω της φύσεώς τους να διαχωριστούν από τις συναφείς πράξεις των λοιπών κλάδων της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. Οι πράξεις αυτές θα διαχωριστούν κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου και θα μεταφερθούν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του μετασχηματισμού με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφώσας τον κλάδο ανώνυμης εταιρίας κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν.2166/1993.

5. Εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου η ΔΕΗ Α.Ε. μεταβιβάζει στο Ελληνικό Δημόσιο το σύνολο των μετοχών που κατέχει στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ» (ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.) που συστήθηκε με το π.δ. 328/2000 (ΦΕΚ Α` 268) κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 14 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α’ 286) χωρίς αντάλλαγμα.

6. Εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ολοκλήρωση της κατά τα παραπάνω απόσχισης η ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. μεταβιβάζει στη ΔΕΗ Α.Ε. το σύνολο των μετοχών που θα κατέχει στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε συνεπεία της απόσχισης και εισφοράς. Έναντι ανταλλάγματος ίσου με την ονομαστική αξία των εν λόγω μετοχών. Η μεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται από φόρο μεταβίβασης.