Άρθρο 88 Κώδικας Διαχείρισης ΑΣΦΑ

1. Η διαχείριση κάθε ΑΣΦΑ διενεργείται σύμφωνα με Κώδικα Διαχείρισης ΑΣΦΑ, ο οποίος καταρτίζεται από το Διαχειριστή ΑΣΦΑ, εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Με τον Κώδικα Διαχείρισης ΑΣΦΑ ρυθμίζονται, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ΑΣΦΑ, ιδίως:

(α) Οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές λεπτομέρειες και οι ελάχιστες απαιτούμενες λειτουργικές προδιαγραφές για την πρόσβαση των Χρηστών στο ΑΣΦΑ.

(β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις των συμβάσεων μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή χρήσης Εγκατάστασης, καθώς και η διαδικασία εκχώρησης των δικαιωμάτων των Χρηστών που απορρέουν από τις συμβάσεις αυτές.

(γ) Η διαχείριση των διασυνδέσεων του ΑΣΦΑ, καθώς και η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών με τους Διαχειριστές Συστημάτων Φυσικού Αερίου που διασυνδέονται με το ΑΣΦΑ.

(δ) Ο τρόπος διενέργειας των μετρήσεων και ο καθορισμός των προδιαγραφών ποιότητας και συνθηκών παράδοσης και παραλαβής Φυσικού Αερίου.

(ε) Η διαδικασία κατανομής στους Χρήστες των μετρούμενων ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στα σημεία εισόδου και εξόδου του ΑΣΦΑ.

(στ) Ο προγραμματισμός, η υλοποίηση και η παρακολούθηση της συντήρησης και ανάπτυξης του ΑΣΦΑ.

(ζ) Η διαδικασία λήψης αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων εξισορρόπησης φορτίου και αντιστάθμισης φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης, για την ασφαλή, αξιόπιστη και οικονομικά αποτελεσματική λειτουργία του ΑΣΦΑ και η κατανομή του σχετικού κόστους στους Χρήστες του ΑΣΦΑ.

(η) Τα κριτήρια με βάση τα οποία είναι δυνατή η κατά προτεραιότητα διακοπή της τροφοδοσίας καταναλωτών, για λόγους ασφάλειας εφοδιασμού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

(θ) Η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών μεταξύ των Χρηστών και του Διαχειριστή του ΑΣΦΑ, που μπορεί να περιλαμβάνει και την υπαγωγή των διαφορών σε διαιτησία, η οποία διεξάγεται από τη ΡΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37.

(ι) Οι κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές του Διαχειριστή με τους Χρήστες και ιδίως οι λογαριασμοί που πρέπει να τηρεί ο Διαχειριστής για το σκοπό αυτόν.

(ια) Κάθε άλλο θέμα συναφές με τη ρύθμιση του τρόπου διαχείρισης, εκμετάλλευσης, συντήρησης και ανάπτυξης του ΑΣΦΑ.

3. Με απόφαση της ΡΑΕ, ύστερα από γνώμη του οικείου Διαχειριστή, ρυθμίζονται οι μεθοδολογίες, οι υπολογισμοί, οι ειδικές εγκρίσεις και οι λεπτομέρειες που απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης του ΑΣΦΑ.

4. Η αγορά και πώληση Φυσικού Αερίου από τον Διαχειριστή ΑΣΦΑ επιτρέπεται μόνο εφόσον απαιτείται για την ομαλή, ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του ΑΣΦΑ και, ιδίως, για την εξισορρόπηση φορτίου και την αντιστάθμιση φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του ΑΣΦΑ. Η σύναψη συμβάσεων αγοράς και πώλησης Φυσικού Αερίου από τον Διαχειριστή ΑΣΦΑ γίνεται μετά από έγκριση της σχετικής διαδικασίας από τη ΡΑΕ, σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του ΑΣΦΑ.

5. Δεν επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τον Διαχειριστή ΑΣΦΑ, με εξαίρεση την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στον διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία παράγεται από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ που ευρίσκονται σε γήπεδα ή εγκαταστάσεις του ΑΣΦΑ και εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α΄ 129) περί Αυτοπαραγωγών. Οι σχετικές επενδύσεις εφόσον υλοποιούνται σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του ΑΣΦΑ, εντάσσονται στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση του ΑΣΦΑ και τα σχετικά έσοδα και έξοδα συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισμό των χρεώσεων χρήσης του ΑΣΦΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 98.

  • 2 Ιουνίου 2011, 17:42 | ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

    Το εν λόγω άρθρο περιορίζει τις νέες επενδύσεις από εταιρείες του κλάδου. Πρόταση: Να μπορούν να συμμετάσχουν στο μετοχικό κεφάλαιο Α.Σ.Φ.Α. ανεξαρτήτως ποσοστού (εφόσον το επιθυμούν) και καθετοποιημένες επιχειρήσεις του κλάδου χωρίς δεσπόζουσα θέση.