Άρθρο 9 Αρμοδιότητες του Προέδρου της ΡΑΕ

1. Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ εκπροσωπεί την Αρχή στις σχέσεις της με τις άλλες διοικητικές ή ανεξάρτητες αρχές και τους τρίτους, καθώς και ενώπιον των δικαστηρίων και έχει, δυνάμει του παρόντος νόμου, των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του και των αποφάσεων της ΡΑΕ, την ευθύνη της λειτουργίας αυτής, ασκεί δε τις προς τούτο αρμοδιότητες και ιδίως:

(α) Προΐσταται της Γραμματείας καιόλων των υπηρεσιών της ΡΑΕκαι διευθύνει το έργο τους.

(β) Είναι ο υπηρεσιακός και πειθαρχικός προϊστάμενος του προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στη Γραμματεία της ΡΑΕ.

(γ) Εκδίδει τις ατομικές πράξεις που αφορούν σε θέματα του προσωπικού της Γραμματείας της ΡΑΕ, εκτός από αυτές για τις οποίες αρμόδια είναι τα αντίστοιχα συμβούλια ή η ΡΑΕ.

(δ) Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προεδρεύει στις συνεδριάσεις της ΡΑΕ.

(ε) Προβαίνει σε διαχειριστικές πράξεις για την εφαρμογή των αποφάσεων της ΡΑΕκαι μπορεί να προβαίνει σε κατάρτιση συμβάσεων αξίας μέχρι του ποσού που εκάστοτε ορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ.

(στ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του μεταβιβάζεται με απόφαση της ΡΑΕδυνάμει της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου της ΡΑΕ, αυτός αναπληρώνεται από τον Α’ Αντιπρόεδρο και, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού, από τον Β’ Αντιπρόεδρο. Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ ή ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει μπορεί να αναθέτει τη δικαστική ή εξώδικη εκπροσώπηση της Αρχήςγια συγκεκριμένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών σε άλλο μέλος της ΡΑΕ ή σε μέλος της Γραμματείας της.

2. Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ δύναται, με απόφασή του, να συγκροτεί μόνιμες ή έκτακτες επιτροπές και ομάδες για την εξέταση και έρευνα θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της ΡΑΕ. Στις κατά το προηγούμενο εδάφιο συγκροτηθείσες επιτροπές και ομάδες μπορούν να συμμετέχουν και πρόσωπα που δεν είναι μέλη της Γραμματείας της ΡΑΕ. Με την απόφαση του Προέδρου της ΡΑΕ καθορίζονται το έργο, η διάρκεια και η σύνθεση κάθε επιτροπής και ομάδας.Οι εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις των επιτροπών και των ομάδων της παρούσας παραγράφου υποβάλλονται στον Πρόεδρο τηςΡΑΕ, ο οποίοςδύναται να αποφασίσει τη δημόσια ανακοίνωση των συμπερασμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Η αμοιβή των μελών των μόνιμων ή έκτακτων επιτροπών και ομάδων της παρούσας παραγράφου καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά παρέκκλιση γενικών ή ειδικών διατάξεων που αφορούν το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η δαπάνη που προκαλείται από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΡΑΕ.

3. Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ μπορεί με πράξη του, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζει σε άλλα μέλη της ΡΑΕ ή σε μέλη της Γραμματείας της κάποια ή κάποιες από τις αρμοδιότητες που του εκχωρούνται από την παράγραφο 1 περίπτωση α’ έως και ε’ του παρόντος άρθρου.

4. Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ μπορεί με πράξη του, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να παρέχει εξουσιοδότηση σε άλλα μέλη της ΡΑΕ ή σε μέλη της Γραμματείας της να υπογράφουν αντ’ αυτού και με εντολή του τις πράξεις που ο Πρόεδρος έχει αρμοδιότητα να εκδίδει.

 • 5 Ιουνίου 2011, 21:46 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Επί του άρθρου 9, παρ. 2:
  Το Σώμα της Γ.Σ. μετά από συζήτηση αποφάσισε κατά πλειοψηφία να διατυπώσει το ακόλουθο μοναδικό προταθέν σχόλιο:

  «Η συγκεκριμένη παράγραφος του άρθρου κινείται στη σωστή κατεύθυνση και αποτελεί εργαλείο για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της ΡΑΕ. Ωστόσο χρήζει βελτιώσεων αναφορικά με την επιλογή και συμμετοχή των μελών στις επιτροπές.
  1. Να απαλειφθεί ο όρος «μόνιμες ή έκτακτες» επιτροπές
  2. Να προβλέπεται στο νόμο ότι τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τις Επιτροπές (μέγιστη διάρκεια ισχύος, διαδικασία επιλογής μελών, πλήθος συμμετοχής εξωτερικών συνεργατών) θα ρυθμίζονται στον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας και οργάνωσης της ΡΑΕ.»

 • 5 Ιουνίου 2011, 16:22 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΜΑΤΙΝΑ

  Ευρηματική η επινόηση των «επιτροπών και ομάδων» επί θεμάτων «ειδικού ενδιαφέροντος», ιδίως όταν συνοδεύονται από αμοιβές «κατά παρέκκλιση γενικών και ειδικών διατάξεων που αφορούν το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα». Και για να μην ξεχνάμε τις ιδίες επαγγελματικές και μη υποχρεώσεις, προβλέπουμε στο άρθρο και τη συμμετοχή προσώπων που δεν είναι μέλη της υπηρεσίας. Κι όλα αυτά φυσικά, χωρίς καμία πρόβλεψη για ανοικτή και διαφανή διαδικασία σύστασης των επιτροπών.

 • 5 Ιουνίου 2011, 00:46 | Κατερίνα Η.

  Περίπτωση 1.β. «υπηρεσιακός και πειθαρχικός προϊστάμενος του προσωπικού της Γραμματείας της ΡΑΕ»:
  Αποτελεί οργανωτική πρωτοτυπία (που εξασφαλίζει οργανωτική δυσλειτουργία) να είναι ο πρόεδρος μιας Αρχής με τόσες αρμοδιότητες και στην ουσία Γενικός Διευθυντής της υπηρεσίας που υποστηρίζει την Αρχή αυτή. Απαιτείται διακριτό πρόσωπο ως Γενικός Διευθυντής, το οποίο να είναι μόνιμο στη Γραμματεία με θητεία, (πρόβλεψη που υπήρχε αρχικά άλλωστε στον ν. 2773)και το οποίο να προΐσταται της Γραμματείας και να λογοδοτεί στον Πρόεδρο της ΡΑΕ.

  2. «συγκροτεί μόνιμες ή έκτακτες επιτροπές… μετέχει οποιοσδήποτε…με αμοιβή που καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ»

  Παρέχεται απόλυτη ελευθερία στον Πρόεδρο της ΡΑΕ (η οποία μπορεί να μεταβληθεί σε ασυδοσία) να παρακάμπτει οποιοδήποτε περιορισμό επιλογής προσώπων, αμοιβών, χωρίς καμία εξασφάλιση διαφάνειας, και αιτιολόγηση της αναγκαιότητας σύστασης τέτοιων επιτροπών. Πρέπει να τεθούν οπωσδήποτε αυστηρές δικλείδες ασφαλείας και περιορισμοί, ειδάλλως αυτή η διάταξη θα αποτελέσει την κερκόπορτα για την παράκαμψη οποιωνδήποτε κανόνων διαφάνειας και αξιοκρατίας.
  Νομίζω ότι πρέπει να καταργηθεί πλήρως η παράγραφος – να λειτουργεί η ΡΑΕ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 • 2 Ιουνίου 2011, 12:40 | παπαθεοδωρίδης

  Όσον αφορά τη συγκρότηση ομάδων και επιτροπών για την έρευνα θεμάτων με απόφαση της ίδιας της ΡΑΕ, προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια, δημοσιότητα αλλά και αποτελεσματικότητα του έργου της αρχής, θα πρέπει αφενός να δημοσιεύεται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ η μελέτη σκοπιμότητας για την αναγκαιότητα συγκρότησης των επιτροπών αυτών, αλλά και να υποχρεούται (και όχι να δύναται) η ΡΑΕ να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τις γνωμοδοτήσεις και τις εισηγήσεις των επιτροπών προκειμένου να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος των πορισμάτων της κάθε επιτροπής, με γνώμονα τις αρχές της δημοσιότητας και διαφάνειας που διέπουν την δράση των συλλογικών οργάνων. Η συγκρότηση ομάδων εργασίας και επιτροπών στο ευρύτερο δημόσιο τομέα, πολλές φορές έχει αποδειχτεί ότι εξυπηρετεί την ανάγκη παροχής έμμεσων οικονομικών απολαβών. Επίσης, πιστεύω ότι πρέπει θεσπιστεί και ένα ’πλαφόν’ απολαβών για τα μέλη των ομάδων αυτών, καθώς και να περιληφθεί η πρόβλεψη ότι τα ίδια πρόσωπα δεν θα επιτρέπεται να είναι μέλη των επιτροπών αυτών για περισσότερες από μία επιτροπές και για παραπάνω από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.