Άρθρο 100 Κανονισμός Αδειών

 1. Ο Κανονισμός Αδειών εκδίδεται με απόφαση της ΡΑΕ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον Κανονισμό Αδειών καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο των αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα με τις αιτήσεις δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία. Περαιτέρω καθορίζονται:

  (α) Ο τρόπος δημοσίευσης των αιτήσεων, καθώς και οι δικαιούχοι και η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων.

  (β) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχονται με τις άδειες.

  (γ) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τροποποίησης και ανάκλησης των αδειών.

  (δ) Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τις άδειες που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

  2. Κριτήρια για τη χορήγηση άδειας, κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού, είναι ιδίως:

  (α) Η ασφάλεια και η προστασία των Συστημάτων Φυσικού Αερίου, καθώς και των εγκαταστάσεων και του συνδεδεμένου εξοπλισμού.

  (β) Τα ιδιαίτερα τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του αιτούντος και ιδίως η φερεγγυότητά του.

  (γ) Η προστασία των καταναλωτών, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και την επίτευξη των βέλτιστων τιμών.

  (δ) Η προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος από τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων Φυσικού Αερίου και η διασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης.

  (ε) Η διασφάλιση και ενίσχυση του ελεύθερου ανταγωνισμού στην αγορά Φυσικού Αερίου.

  3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιβάλλονται υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στους κατόχους αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η μεθοδολογία υπολογισμού τυχόν ανταλλάγματος που οφείλεται για την εκπλήρωση των ως άνω υποχρεώσεων, σύμφωνα με διαφανή, αμερόληπτα και επαληθεύσιμα στοιχεία και με βάση το κόστος παροχής των σχετικών υπηρεσιών.

  4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να επιβάλλονται στους κατόχους αδειών πρόσθετες υποχρεώσεις, εφόσον συντρέχουν ειδικές συνθήκες και έκτακτες περιστάσεις που ανάγονται, ιδίως, στην εθνική άμυνα και δημόσια ασφάλεια, καθώς και σε ακραία καιρικά φαινόμενα ή άλλες αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες.

  5. Η ΡΑΕ παρακολουθεί και ελέγχει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους κατόχους αδειών σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 και αποτελούν όρους των Αδειών τους.

  6. Πριν από τη χορήγηση ορισμένης Άδειας ή κατηγορίας Αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγήςκαι η ΡΑΕ μπορούν να καλούν τους ενδιαφερομένους σε δημόσια διαβούλευση.

  7. Η χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το νόμο αυτόν, δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση να λαμβάνει άλλες άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

  8. Η απόφαση της ΡΑΕ με την οποία απορρίπτεται αίτηση για τη χορήγηση Άδειας, τεκμηριώνεται πλήρως και κοινοποιείται στον αιτούντα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο αιτών δύναται να προσφύγει κατά της ανωτέρω απόφασης της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του νόμου αυτού.