Άρθρο 149 Κώδικας Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε Πελάτες

1. Ο Κώδικας Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε Πελάτες εκδίδεται από τη Ρ.Α.Ε. κατόπιν προηγούμενης θέσεως του σε δημόσια διαβούλευση και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες ρυθμίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Πελατών και των Προμηθευτών τόσο κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων και της σύναψης της σύμβασης μεταξύ τους, όσο και κατά την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων.

2. Με τον Κώδικα Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε Πελάτες καθορίζονται ιδίως:

(α) Οι όροι και οι προϋποθέσεις σύναψης, τροποποίησης και λύσης συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, οι όροι που υποχρεωτικώς περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις και ιδίως όροι προστασίας των καταναλωτών, καθώς και διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

(β) Οι περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται να διακόπτεται η προμήθεια, ιδίως όταν ο προμηθευόμενος είναι υπερήμερος ως προς την καταβολή του τιμήματος.

(γ) Οι προδιαγραφές και ο τρόπος δημοσίευσης των όρων και των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών προμήθειας, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον διακριτή αναγραφή των χρεώσεων για χρήση του Συστήματος, για χρήση του Δικτύου, για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, για το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ και για λοιπές ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

(δ) Η συχνότητα τιμολόγησης βάσει πραγματικής κατανάλωσης.

(ε) Ο τρόπος διασφάλισης της δυνατότητας αλλαγής προμηθευτή, χωρίς οικονομική ή άλλη επιβάρυνση.

(στ) Οι υποχρεώσεις των Προμηθευτών σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν στους Πελάτες τους.

(ι) Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια της προμήθειας σε Πελάτη.

3. Ο Κώδικας Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε Πελάτες ενσωματώνει τις ρυθμίσεις του Δεύτερου Μέρους του παρόντος νόμου σχετικά με την προστασία των καταναλωτών