Άρθρο 55 Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου

1. Ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου υποχρεούται να προμηθεύει πελάτες, οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται από Προμηθευτή, λόγω υπαιτιότητας του μέχρι πρότινος Προμηθευτή τους και όχι των πελατών. Η προμήθεια διενεργείται προσωρινά και για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών προκειμένου να δοθεί κατάλληλος χρόνος στους πελάτες να διαπραγματευτούν νέα σύμβαση με Προμηθευτή της επιλογής τους.

2. Η επιλογή των Προμηθευτών που θα παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές γίνεται με δημόσιο διαγωνισμό που διενεργείται μετά από απόφαση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58το αργότερο μέχρι και τις 30.06.2013και επαναλαμβάνεται κάθε πέντε (5) έτη. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος, ως πάροχος της Υπηρεσίας Τελευταίου Καταφυγίου ορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ ο Προμηθευτής με το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς ανά κατηγορία πελατών.