Άρθρο 49 Θέματα Δημοτικών Αστυνομικών

1. Οι αποδοχές των πρώην δημοτικών αστυνομικών που επανήλθαν στις υπηρεσίες τους ή μετατάχθηκαν σε άλλες θέσεις του οικείου δήμου ή σε άλλους φορείς, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 14 και 19 του ν. 4325/2015 (Α’ 47), καταβάλλονται από 11.5.2015.
2. «Εξαιρείται από την περικοπή η υπερβάλλουσα μείωση (προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει, σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των δημοτικών αστυνομικών και των σχολικών φυλάκων. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων που διενεργήθηκαν σε Ο.Τ.Α. α’΄ και β’ βαθμού και με άλλες διατάξεις, εκτός αυτών περί ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. Η εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) ανατρέχει αναδρομικά στην έναρξη ισχύος των ν.4223/2013 και ν. 4199/2013 και μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4354/2015, όπως ισχύει».
3.Η παρ. 3β του άρθρου 19 του ν. 4325/2015 (Α΄47) τροποποιείται, ως εξής:
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να αποφασιστεί η μη επανασύσταση Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας. Στην περίπτωση αυτή, οι θέσεις δημοτικών αστυνομικών που είχαν επανασυσταθεί καταργούνται και όσοι τις κατείχαν κατατάσσονται σε άλλες υπηρεσίες των οικείων δήμων με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, είτε και εφόσον έχουν τοποθετηθεί λόγω άλλης ρύθμισης (π.χ. εξαίρεσης από τη διαθεσιμότητα, ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα, μετάταξη κ.λπ.) σε θέση άλλου κλάδου μπορούν να παραμείνουν στις θέσεις αυτές, εφόσον το επιθυμούν, ή με αίτηση που κατατίθεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη δημοσιοποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου, να καταλάβουν θέσεις από τις προβλεπόμενες των εδαφίων β`, γ` και δ` της παραγράφου 2.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατατάσσονται με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που τοποθετήθηκαν σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
4. Το άρθρο 70 του ν. 4257/2014 (Α΄93) τροποποιείται, ως ακολούθως:
«Υποψήφιοι για πρόσληψη σε θέσεις ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, που έχουν δικαιωθεί μετά από δικαστική απόφαση εξαιρούνται της εκπαίδευσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 135/2006 (Α΄153) και διορίζονται αναδρομικά στους οικείους Δήμους».
4α) Υπάλληλοι, πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι με τους οριστικούς πίνακες διάθεσης της Ανακοίνωσης 5/2013 του τέως Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπηρετούν σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας αλλά σε διαφορετικό νομό από αυτόν που υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, δύνανται να μεταταχθούν, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις σε υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στην ίδια πόλη ή περιοχή που υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, εφόσον καταθέσουν σχετική δήλωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών στη Διεύθυνση Προσωπικού/ Διοικητικού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. β) Υπάλληλοι, πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι με τους οριστικούς πίνακες διάθεσης της Ανακοίνωσης 5/2013 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπηρετούν σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών αλλά σε διαφορετικό νομό από αυτόν που υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, δύνανται να μεταταχθούν, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στην ίδια πόλη ή περιοχή που υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, εφόσον καταθέσουν σχετική δήλωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Οικονομικών. Για τους υπαλλήλους των περιπτώσεων (α) και (β) δεν τυγχάνει εφαρμογής στη νέα τους θέση ο περιορισμός της πενταετίας της παρ. 5 του άρθρου 71 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).
4β) Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ορίζονται οι ειδικότητες και οι κλάδοι από τους οποίους θα επιλέγονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων αυτών. Προϊστάμενοι στις οργανικές μονάδες της Δημοτικής Αστυνομίας τοποθετούνται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ και ΤΕ Δημοτικών Αστυνομικών. Σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων των ανωτέρω ειδικοτήτων, δύναται να επιλέγονται υπάλληλοι και άλλων κλάδων των αυτών κατηγοριών.
5. Οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που είχαν ενταχθεί στην Ελληνική Αστυνομία με την υπ’ αριθμ. 6000/2/5250/8-π από 12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. (Β’ 3595) και υπηρετούν σε αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 4325/2015 (Α’ 47), ως ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολο πολιτικό προσωπικό, κατατάσσονται ως ειδικοί φρουροί ή ως μόνιμο πολιτικό προσωπικό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους. Οι ως άνω υπάλληλοι υποβάλουν σχετική ανέκκλητη δήλωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν, η οποία διαβιβάζεται αρμοδίως στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. και στην οποία δηλώνουν την επιλογή τους.
6. Η κατάταξη στην κατηγορία των ειδικών φρουρών πραγματοποιείται με διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α., εφόσον οι αιτούντες δεν έχουν υπερβεί το 40° έτος της ηλικίας τους, κριθούν ικανοί ότι παρέχουν τα εχέγγυα για την ορθή χρήση όπλου από τις αρμόδιες ειδικές επιτροπές ψυχοτεχνικών δοκιμασιών στις οποίες παραπέμπονται και ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπαίδευση που προβλέπεται στην υπ΄ αρ. 7002/12/1-στ’ από 27.09.1999 κ.υ.α. (Β’ 1845), η οποία εφαρμόζεται ανάλογα. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην προαναφερθείσα κ.υ.α., η υλοποίηση της εκπαίδευσης ανατίθεται στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, η διάρκεια της ορίζεται σε δύο (2) μήνες, και οι εκπαιδευόμενοι διαμένουν και σιτίζονται εκτός των κέντρων εκπαίδευσης. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των ανωτέρω ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
7. Οι κατατασσόμενοι στην κατηγορία των ειδικών φρουρών αποτελούν μόνιμο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και εντάσσονται στο αστυνομικό προσωπικό ως αστυφύλακες με τη συμπλήρωση οκτώ (8) ετών υπηρεσίας ως ειδικών φρουρών. Έτσι, για τη μισθολογική εξέλιξη τους, την χορήγηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, την ασφάλισή τους για παροχές υγειονομικής περίθαλψης, την ασφάλισή τους στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του αστυνομικού προσωπικού και λοιπά θέματα που αφορούν στην εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στους ειδικούς φρουρούς.
8. Η κατάταξη στο μόνιμο πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιείται από τους κλάδους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Ιδιαίτερης Κατηγορίας Ένστολου Πολιτικού Προσωπικού στους κλάδους ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού, αντίστοιχα. Για την κατάταξη τους εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ κατά τα λοιπά, ισχύουν για αυτούς οι διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικοί Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26).
9. Το ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολο πολιτικό προσωπικό της παρ. 1 που δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 για κατάταξη στην κατηγορία των ειδικών φρουρούν ή δεν υπέβαλε την απαιτούμενη στην παρ. 1 δήλωση, κατατάσσεται αυτοδικαίως στην κατηγορία του μόνιμου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
10. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάταξης του ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολου πολιτικού προσωπικού, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων, συστήνονται στην Ελληνική Αστυνομία ισάριθμες οργανικές θέσεις ειδικών φρουρών και μόνιμου πολιτικού προσωπικού, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία τελικά επιτυγχάνεται η κατάταξη. Ο αριθμός των θέσεων ανά κατηγορία προσδιορίζεται με διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Λ. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την έκδοση της πράξης αυτής, καταργούνται οι οργανικές θέσεις ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας».

 • 29 Αυγούστου 2016, 08:01 | Χρυσικόπουλος Κωνσταντίνος

  Η παράγραφος 2 του συγκεκριμένου άρθρου παρατίθεται σε εισαγωγικά. Προφανώς πρόκειται για τροποποίηση σε κάποιο άλλο άρθρο το οποίο, όμως, δεν προσδιορίζεται. Με την παρούσα διατύπωση της παραγράφου θα προκληθεί σύγχυση στις Διευθύνσεις Προσωπικού/Οικονομικού σχετικά με το εάν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι κατόπιν της θέσεώς τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας μετατάχθηκαν υποχρεωτικώς σε άλλους φορείς (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Σωφρονιστικά Καταστήματα, Εφορίας, Τελωνεία κ.τ.λ.) και έκτοτε απώλσεαν την υπερβάλλουσα μείωση.
  Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον συνάδεφλο Τερζή Σωτήριο, ο οποίος εύστοχα σημείωσε τα ακόλουθα:

  Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου ως εξής:
  “Εξαιρείται από την περικοπή η υπερβάλλουσα μείωση (προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει, σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των δημοτικών αστυνομικών, των σχολικών φυλάκων καθώς και όσων μετατάχθηκαν σε άλλες υπηρεσίες μετά τη θέση τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας βάσει των διατάξεων του ν. 4093/2012, του ν. 4172/2013, του ν. 4250/2014 και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν. 4316/2014 (Α’ 270), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4257/2014 (Α’ 93) ή επανήλθαν στις υπηρεσίες τους, δυνάμει των διατάξεων του ν.4325/2015 (Α΄47). Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων που διενεργήθηκαν σε Ο.Τ.Α. α’΄ και β’ βαθμού και με άλλες διατάξεις, εκτός αυτών περί ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. Η εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) ανατρέχει αναδρομικά στην έναρξη ισχύος των ν.4223/2013, ν. 4199/2013 και ν.4172/2013, μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4354/2015, όπως ισχύει “.

 • 29 Αυγούστου 2016, 08:53 | Γιώργος

  Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου ως εξής:
  “Εξαιρείται από την περικοπή η υπερβάλλουσα μείωση (προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει, σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των δημοτικών αστυνομικών, των σχολικών φυλάκων καθώς και όσων μετατάχθηκαν σε άλλες υπηρεσίες μετά τη θέση τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας βάσει των διατάξεων του ν. 4093/2012, του ν. 4172/2013, του ν. 4250/2014 και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν. 4316/2014 (Α’ 270), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4257/2014 (Α’ 93) ή επανήλθαν στις υπηρεσίες τους, δυνάμει των διατάξεων του ν.4325/2015 (Α΄47). Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων που διενεργήθηκαν σε Ο.Τ.Α. α’΄ και β’ βαθμού και με άλλες διατάξεις, εκτός αυτών περί ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. Η εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) ανατρέχει αναδρομικά στην έναρξη ισχύος των ν.4223/2013, ν. 4199/2013 και ν.4172/2013, μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4354/2015, όπως ισχύει “.

 • 29 Αυγούστου 2016, 07:14 | Κώστας Β.

  Αμεση επανασυσταση της Δημοτικης Αστυνομιας υποχρεωτικα σε ΟΛΟΥΣ του Δημους με άμεση επιστροοφη ΟΛΩΝ των Δημοτικων Αστυνομικων απο ΟΛΕΣ της Υπηρεσιες του Δημοσιου. Και θα αποφορτιστουν τα Αστυνομικα Τμηματα απο της ΕΛ.ΑΣ απο τις αρμοδιοτητες , και θα ανοιξουν θεσεις για νεες προσληψεις.

 • 29 Αυγούστου 2016, 07:12 | ΒΕΤΑ

  Κύριε Υπουργέ,
  παρακαλώ άρετε την προθεσμία 10 ημερών από την δημοσίευση Δημοτικού Συμβουλίου στην παράγραφο 3 καθώς τα δημοτικά Συμβούλια αποφάσισαν μέσα στο 2015 μετά το Νομοσχέδιο Κατρούγκαλου οπότε και η προθεσμία έχει λήξει.

  Η προθεσμία μπορεί να ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος για να μπορούμε να κάνουμε χρήση του εδαφίου.

  Ευχαριστώ

 • 29 Αυγούστου 2016, 07:29 | ΑΝΔΡΕΑΣ

  Η πρωσοπίκη διαφορά πρέπει να δοθει άμεσα και αναδρομικά. Πρέπει να δοθεί η ευκαιρία σε όσους επιθυμούν να ξαναγυρίσουν στην Ελληνικά Αστυνομία ειδικά απο Δήμους που δεν έκαναν επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομιας μιας και τα καθηκοντα τους τα έχουν επιφορτιστει τα κατα τοπους Α.Τ. Ο εκβιαστικος Νομος του περασμενου Μαιου ελεγε για 350 ατομα χωρις να αποσαφυνιζει ΠΟΥ θα υπηρετησουν και ως τι και χωρις κρητιρια.

 • 29 Αυγούστου 2016, 07:54 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΕΝΩ ΥΠΗΡΧΕ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ Η ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΑΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΛΥΦΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 • 28 Αυγούστου 2016, 21:52 | Γιωργος

  Έγινε μία μεγάλη αδικία τον Μαιο του 2015 και παρακαλώ να τη διορθώσετε.Δωσατε το δικαίωμα στους δημοτικούς αστυνομικούς που ήταν στην αστυνομία να φύγουν και μόλις έκαναν αιτήσεις σε άλλες θέσεις ,κρινατε ότι όσοι έμειναν θα γίνουν ειδικοί φρουροί ή πολιτικό προσωπικό. Αν το γνωρίζαμε δεν θα φευγαμε από την αστυνομία.Αν δε διορθώσετε την αδικία αυτή δε θα έχετε καμμία διαφορά με τον Μητσοτακη και την κινητικότητα παρωδία που έκανε.

 • 28 Αυγούστου 2016, 18:26 | Ρούλα

  Στην παράγραφο 3 αναφέρεται :»με αίτηση που κατατίθεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη δημοσιοποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, να καταλάβουν θέσεις από τις προβλεπόμενες των εδαφίων β`, γ` και δ` της παραγράφου 2″
  Εφόσον η απόφαση των δημοτικών συμβουλίων έχουν δημοσιοποιηθεί από πέρυσι που οι Δήμοι επέλεξαν τη μη επανασύσταση, και δεν αναφέρεται πουθενά η υποχρεωτική εκ νέου σύσταση ή μη της υπηρεσίας, η προθεσμία αυτή αναιρεί αυτόματα το εδάφιο.
  Παρακαλώ όπως τροποποιηθεί η προθεσμία 10 ημερών από την δημοσιοποίηση του παρόντος και όχι της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου έτσι ώστε να μπορεί να γίνει χρήση αυτού. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

 • 28 Αυγούστου 2016, 17:41 | Σωτήρης

  ειναι σιγουρα μια θετικη εξελιξη, ισως οχι η βελτιστη, αλλα σιγουρα καλη. Ικανοποιει μια μεριδα υπαλληλων (ΔΑ) και ταυτοχρονα δεν εκνευριζει μια ´αλλη κατηγορια, μεγαλυτερη, αυτη των αστυνομικων. Αξιοτιμε κ. Υπουργε, γιατι δεν εντασσετε και την κατηγορια προσωπικου των διαταξεων του αρθρου 19, ν. 1339/83, σε αυτο το ´αρθρο η σε καποιο αλλο, σε αυτο το κλιμα.Αλλωστε εσεις ο ιδιος ειπατε, σε δια ζωσης συνάντηση με εκπροσωπους του κλαδου οτι το θεμα πρεπει να λυθει αμεσα…Θα μπορουσε πχ το αρθρο αυτο να ισχυει και για την εν λογω κατηγορια προσωπικου, οπου οσοι δεν πληρουν τις προυποθεσεις ενταξεως στους Ειδικους Φρουρους, να εντασσονται αυτοδικαια στο μονιμο πολιτικο διοικητικο προσωπικο των φορεων οπου υπηρετουν σημερα.ευχαριστω

 • 28 Αυγούστου 2016, 16:22 | Στέφανος

  Κύριε Υπουργέ είμαστε πολλοί πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που θέλουμε να ξανά επιστρέψουμε στην ΕΛΑΣ με ένα ξεκάθαρο καθεστώς αυτό των ειδικών φρουρών και λέω πρώην γιατί αποφάσισαν οι δήμαρχοι ότι δεν θέλουν δημοτική αστυνομία στην πόλη τους μετα και με την απόφαση που πήρε η κυβέρνηση σας για επανασύσταση αυτής της υπηρεσίας . Αφού οι δήμαρχοι των πόλεων μας μετα την επιστροφή μας δεν ήξεραν πως να μας αξιοποιήσουν αφού δεν ήθελαν δημοτική αστυνομία μας έκαναν κλητήρες . Ζητάμε απο εσάς να μας δώσετε την ευκαιρία να ξανα επιστρέψουμε πίσω ως ειδικοί φρουροί που είμαστε σε παραγωγική ηλικία να αποδώσουμε τα μέγιστα εκεί που πρέπει στην υπηρεσία του πολίτη. Αφού θα γίνει ούτως η άλλως εκπαίδευση για τους συναδέλφους που παραμείνανε στην ΕΛΑΣ δώστε την δυνατότητα να γίνει μια μεγαλύτερη σειρά ειδικών φρουρών ώστε να καλύψουμε αρκετές θέσεις εκεί που υπάρχουν ανάγκες όπως στις παραμεθόριες περιοχές.

 • 28 Αυγούστου 2016, 16:01 | Βλάχος Κων/νος

  Αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 49
  Να προστεθούν στην εξαίρεση μετά τους δημοτικούς αστυνομικούς και τους σχολικούς φύλακες «…όπως ισχύει, σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των δημοτικών αστυνομικών και των σχολικών φυλάκων…» από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπική διαφορά) και οι μόνιμοι πλέον υπάλληλοι που ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ (στην δική μου περίπτωση από τον Νοέμβριο του 2009) και εργαζόταν με προσωρινά αποτελέσματα έως και την προηγούμενη ημέρα του διορισμού με σύμβαση ΙΔΟΧ (διαδικασία που προβλέπεται σε κάθε προκήρυξη). Παρακαλώ να ληφθεί υπόψη και να διευκρινιστεί και αυτό το ζήτημα. Αφορά πολλούς υπαλλήλους που δούλευαν με προσωρινά αποτελέσματα, διορίστηκαν αναδρομικά (μετά την πολυετή αναστολή προσλήψεων) και στην έκδοση της μισθοδοσίας σαν μόνιμοι πλέον ο επίτροπος δεν ενέκρινε το ένταλμα που περιέχει την προσωπική διαφορά. Το γεγονός αυτό υποβαθμίζει ακόμα πιο πολύ την καθημερινότητά και τη ζωή μας αφού λιγοστεύει ακόμα πιο πολύ τις ήδη μειωμένες αποδοχές μας.
  Να σημειώσω πως την προσωπική διαφορά την παίρναμε χρόνια τώρα σαν ΙΔΟΧ.

 • 28 Αυγούστου 2016, 14:23 | Δημητρης

  Να ισχύσει το όριο ηλικίας 40 ετών από τότε που μεταταχθηκαμε στην Ελ.ας

 • 28 Αυγούστου 2016, 14:48 | Δημητρης

  8

 • 28 Αυγούστου 2016, 14:28 | Dimitris

  Για τη πλήρη αποκατάσταση των αδικιών Μητσοτάκη:1ον) Υποχρεωτική επιστροφή των Δημοτικών Αστυνομικών (και των εξαιρεθέντων), που μεταταχθηκαν σε άλλες υπηρεσίες, στους δήμους που υπηρετούσαν προ κατάργησης ή σε δημο της επιλογής τους, αν αποδεδειγμένα τα οικογενειακά συμφεροντά τους εχουν μεταφερθεί αλλού εν τω μεταξυ.
  2ον) Υποχρεωτική για τους δήμους επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας σε όλους ανεξαιρέτως τους δήμους της χώρας.
  3ον)Άμεσες, κατ’ εξαίρεση του περιορισμού 1 προς 10, προσλήψεις 2000 αρχικά νεων υπαλλήλων στις δημοτικές Αστυνομίες, με τη διαδικασία εξ’ ολοκλήρου μέσω ΑΣΕΠ.
  4ον)Εισαγωγή και του θεσμού της Δημοτικής Αστυνομίας στις πανελλαδικές εξετάσεις στα πρότυπα των Αστυνομικών σχολών. Εκπαίδευση των νέων Δημοτικών Αστυνομικών στις αστυνομικές σχολές με συγκεκριμενο όμως ωρολόγιο πρόγραμμα που αρμόζει στις ανάγκες και τις αρμοδιότητές της Δημοτικής Αστυνομίας.
  5ον)Επανεξέταση του νομοθετικού πλαισίου της Δημοτικής Αστυνομίας, με αναβάθμιση του ρόλου της και προσθαφαιρεση αρμοδιοτήτων κατόπιν διαβούλευσης.
  6ον)Σύσταση ειδικής γραμματείας Δημοτικής Αστυνομίας στο Υπ.Εσ. που θα επιλαμβάνεται στα θέματα που την αφορούν, με τη συμμετοχή και Δημοτικών Αστυνομικών που όμως θα εναλλασονται.

 • 28 Αυγούστου 2016, 11:07 | Βαγγέλης

  Έχουν περάσει κοντά 3 χρόνια και το θέμα των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών ακόμα οδεύει προς λύση. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ τους πρώην Δημοτικούς ανεξαρτήτως υπηρεσίας.

 • 27 Αυγούστου 2016, 22:55 | Νικόλαος

  Η Δημοτική Αστυνομία με την σημερινη της μορφη είναι ένας θεσμός καταδικασμένος σε αποτυχία.Η δομή της και ο τρόπος λειτουργίας της δεν συμβαδίζει με τον σύγχρονο νεοέλληνα που έχει έλλειψη οδικής παιδειας αλλά και συνεχόμενη παραβατική συμπεριφορά.
  Πρέπει να ενταχθεί στο σύνολο της στους κόλπους της ελληνικής αστυνομίας με την μορφή της δημοτικής αστυνόμευσης,στις γειτονιές των πόλεων ώστε να έχει άμεση επαφή με την καθημερινότητα του πολίτη παρέχοντας ταυτόχρονα το αίσθημα της ασφάλειας αλλά και την πρόληψη εκνόμων ενεργειών.
  Το κύρος αλλά και ο εξοπλισμός της ελληνικής αστυνομίας σε συνδυασμό με το έμπειρο προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας θα αναβαθμίσει το θεσμό και θα βοηθήσει πραγματικά στα καθημερινά προβλήματα των πόλεων.
  Αυτή την στιγμή βρίσκονται δύο υπηρεσίες με κοινές αρμοδιότητες με αποτέλεσμα να υπάρχει σύγχυση.
  Εντάξετε τους δημοτικούς αστυνομικούς στην ελληνική Αστυνομία με μόνο ένα άρθρο στο νομοσχέδιο και αποκαταστήσετε την αδικία και την χρόνια απαξίωση που έχουν βιώσει.

 • 27 Αυγούστου 2016, 20:35 | χρηστος

  Κύριε Υπουργέ όπως βλέπετε υπάρχουν πολλά ατομικά συμφέροντα.Θα σχολιάσω λίγο ποιο τεκμηριωμένα και ειλικρινά. Ακόμα και πριν την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας ήταν αναγκαία αναβάθμιση και βλέπαμε ότι με τα τότε επίπεδα υπολειτουργούσε. Ζητούσαμε εξτρά αρμοδιότητες,εκπαίδευση σε οπλισμό όπως έχουν όλες οι Δημοτικές Αστυνομίες της Ευρώπης γιατί έπρεπε,και ήταν αρκετοί αυτοί που αντιδρούσαν αρνητικά σε αυτό,προφανώς γιατί ήταν βολεμένοι.Για να έρθει στα προηγούμενα επίπεδα προ κατάργησης θα πρέπει να μεσολαβήσει η υποχρεωτική μετακίνηση όλων απο όλους τους φορείς άλλα και άνοιγμα των σχολών και νέες προσλήψεις (για την κάλυψη τουλάχιστον των συνταξιοδοτήσεων)για την ενίσχυσή της,γνωρίζουμε όμως οτι και αυτό είναι αδύνατο γιατί επίσης έχουν βολευτεί κάποιοι. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εκτελέσουμε τα καθήκοντα μας όπως πρέπει, αλλά το σημαντικότερο είναι οτι είμαστε πολλοί που θέλουμε πραγματικά να δουλέψουμε σε αυτό που έχουμε εκπαιδευτεί χωρίς ολα αυτά τα προβλήματα και σε μια υπηρεσία που έχει τα κατάλληλα μέσα όπως είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ. Θεωρούμε οτι πρέπει να ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΊ μια ικανοποιητική σειρά ατόμων για τους Ειδικούς Φρουρούς οπως γίνεται πάντα και όχι ΜΟΝΟ απο μια που να αποτελείται απο 150 άτομα. Δια τους λόγους αυτούς Κύριε Υπουργέ, θα θέλαμε να μας δώσετε το δικαίωμα να ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ στην Ελληνική Αστυνομία,να την ενισχύσουμε σε σημαντικό βαθμό και να φέρουμε εις πέρας όλες τις αρμοδιότητες μας και με το παραπάνω.
  Ευχαριστώ πολύ και να είστε καλά.

 • 27 Αυγούστου 2016, 19:18 | Παναγιώτης

  Αξιότιμε κύριε υπουργέ,
  μετά την ανούσια κατάργηση της υπηρεσίας μας τον 09/2013 μας δόθηκε η δυνατότητα έως τώρα δύο φορές να επιλέξουμε σε μια πληθώρα δημοσίων υπηρεσιών (Υπ. Δικ/νης, Εσ/κών, Αναπ/ξης, Οικ/κών, Ο.Τ.Α) με δική μας σειρά προτεραιότητας ξέροντας λίγο πολύ τον τρόπο απορρόφησης μας στις ανάλογες υπηρεσίες. Μία μικρή μερίδα υπαλλήλων επέλεξε δύο φορές να μείνει στις τάξεις της ΕΛ.ΑΣ χωρίς να υπάρχει πραγματικά κάτι χειροπιαστό (εργασιακές συνθήκες, τόπος υπηρεσίας) παίρνοντας το μεγαλύτερο ρίσκο από όλους γιατί πίστευαν και πιστεύουν στον θεσμό αυτό. Αν κάποιοι έχουν μετανιώσει για τις επιλογές τους είναι υπεύθυνοι δις εκείνοι και μόνο. Οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση ονειρεύονται κάποιοι π.χ επιστροφή στην ΕΛ.ΑΣ ανήκει στη σφαίρα της εκμετάλλευσης και της δημοσιοϋπαλληλικής νοοτροπίας του πάω όπου με βολεύει. Προτείνω 1)δεύτερη ευκαιρία την οποία δεν είχαν στους συναδέλφους των Κ.Κ για επιστροφή στους δήμους και 2)όποιο όριο ηλικίας και αν επιλεγεί να έχει σαν αφετηρία τον 07/2014 που έγινε η τοποθέτηση στην ΕΛ.ΑΣ για να μην λειτουργήσουν εις βάρος των υπαλλήλων 2 χρόνια κυβερνητικής απραξίας.

 • 27 Αυγούστου 2016, 18:45 | βασιλης

  Κύριε Υπουργέ,δεν μπορούν κάθε φορά οι Δημοτικοί Αστυνομικοί να χρειάζονται την συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας για να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους,όπου πολλά από αυτά είναι ποινικής φύσεως. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο οπου θέλαμε και επιδιώκαμε την αναβάθμισή της σε ευρωπαϊκό επίπεδο και χάρη σε μια ομάδα Δημοτικών Αστυνομικών και των συνδικαλιστών των Ο.Τ.Α ουδέποτε έγινε αυτό.Εαν δεν είναι εφικτή η επιστροφή όλων των Δημοτικών Αστυνομικών,
  Θα θέλαμε να μας δώσετε την ευκαιρία να επαναμετακινηθούμε στην Ελληνική Αστυνομία.ένα μεγάλο μέρος των Δημοτικών Αστυνομικών ΕΠΙΘΥΜΕΊ να ΕΠΙΣΤΡΈΨΕΙ στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας όπου έχει τις δομές και μπορούμε να ανταποκριθούμε ΠΛΗΡΩΣ. Δώστε μας αυτό το δικαίωμα.
  Ευχαριστώ.

 • 27 Αυγούστου 2016, 18:41 | Γιαννης

  Κύριοι θα πρέπει να σκεφτείτε σοβαρα το ηλικιακό όριο που βάλατε και πόσο μάλλον για τα άτομα τα οποία απο δική σας υπαιτιότητα λόγω καθυστέρησης το έχουν περάσει.Επίσης όσοι πάνε Ε.Φ η εξέλιξή τους θα μπορούσε να είναι πιό σύντομη αφού σαν πρώην Δ.Α αλλά και μέσα στην Ελ.Ασ το αντικείμενο ήταν και είναι συναφές.Οι συνάδελφοι από τα Κ.Κ και Αποκ.Διοικ. να μπορούν και αυτοί επιτέλους να επιλέξουν που θα συνεχίσουν τον εργασιακό τους βίο.

 • 27 Αυγούστου 2016, 17:53 | Νίκος

  Είμαι παντρεμένος με δυο ανήλικα τέκνα με πρώην δημοτική αστυνομικό που μετατάχθηκε υποχρεωτικά σε κατάστημα κράτησης ανδρών 500 χλμ. μακριά από τον τόπο κατοικίας μας.
  Ρητορικό ερωτημα: Ήταν αποτελεσματική μεταρρύθμιση να μπούνε γυναίκες δεσμοφύλακες σε ανδρικές φυλακες;
  Αποτέλεσμα:Εδώ και δυο χρόνια αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα και οικογένεια μας κινδυνεύει να διαλυθεί. Τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν πολλές.
  Γιατί μένουν εκτός ρύθμισης οι δημοτικοί αστυνομικοί που μετακινήθηκαν στις φυλακές; Γιατί επιτρέπεται η συνέχεια αυτής της κατάστασης; Γιατί κρίνονται με δυο μέτρα και δύο σταθμά;
  Σας παρακαλώ θερμά για την διόρθωση της αδικίας.

 • 27 Αυγούστου 2016, 16:09 | Δρ. ΣΠΕΤΣΑΡΙΑΣ Σταύρος

  Αξιοποίηση του Ιδιαίτερης Κατηγορίας Ένστολου Πολιτικού Προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. σε Ειδικούς Φρουρούς και σε Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων ανάλογα με τα τυπικά προσόντα τους και τις απαιτήσεις των ειδικοτήτων τους στην ΕΛ.ΑΣ. Επίσης, η επιλογή σε Πολιτικό Προσωπικό θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα αξιοποίησης των τυπικών προσόντων του υπό αξιοποίηση υπαλληλικού δυναμικού σε αντίστοιχες ειδικότητες. Η αξιοποίηση του Ιδιαίτερης Κατηγορίας Ένστολου Πολιτικού Προσωπικού σε μόνον Ειδικούς Φρουρούς και σε μόνον Πολιτικό Προσωπικό του Διοικητικού-Οικονομικού κλάδου είναι, σίγουρα, μία καλύτερη λύση αξιοποίησης, αλλά όχι η βέλτιστη δυνατή.

 • 27 Αυγούστου 2016, 16:06 | Θαν. λουβεκοτυβοτσης

  ΚΥΡΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ..
  Η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α , ορθως, και όπως είχε υποσχεθεί προεκλογικά στους αρμόδιους φορείς(συνδικαλιστικούς ,δημοτικούς,περιφερειακούς κτλ) επανασυστησε την Δημ.Αστυνομια τηρώντας την δέσμευση της προς όλους αυτούς τους ανθρώπους και φυσικά προς όφελος των δήμων της κοινωνίας και των υπαλλήλων που θα επέστρεφαν ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ,στους εκάστοτε Δήμους.Μάλιστα ο τότε υπουργός Εσωτερικών κ.Κουρουμπλής προς τιμήν του είχε βάλει πλάτη για την ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ επιστροφή στους Δημους και στο Υπουργείο Εσωτερικών(διπλή επιλογη)των υπαλλήλων της ΕΛ.ΑΣ ,ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΣΑΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΕΘΕΣΕ Η ΕΛ.ΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ.Η ΕΛ.ΑΣ μετά από αρκετή μελέτη κατέληξε ότι από το σύνολο των 1800 είχε ανάγκη ΜΟΝΟ 350 ατόμων για την ΑΜΕΣΗ κάλυψη κενών ,και των τμημάτων που είναι υποστελεχωμενα.Ο Συνδυασμός κριτηρίων-εθελοντικής αποχώρησης ,απεδωσε, και στην ΕΛ.ΑΣ κατάφεραν να εισέλθουν 312 άτομα (δεν συμπληρώθηκαν καν οι θέσεις που ζήτησε το Υπουργείο για την άμεση κάλυψη των κενών)καθώς οι περισσότεροι Δ.Α εκαναν χρήση ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΥ τους έδωσε ο κ.Υπουργός και με ΕΠΙΣΗΜΗ ,ΥΠΟΓΕΓΓΡΑΜΕΝΗ , ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ υπεύθυνη δήλωση τους,κατέληξαν είτε στις Δ.Α είτε υπάλληλοι στο υπ. Εσωτερικών.Η ΕΛ.ΑΣ αιτηθηκε 350 άτομα, λόγω των δικαιολογημενων και άμεσα κάλυψημων κενών της και ορθώς τα πηρε, καθώς θα βουλωσουν πολλές τρύπες όπως έχει αναφερθεί από στελέχη του Υπουργείου πολλάκις και λόγω της αναλογίας 1 πρόσληψη 5 αποχωρησεις, αλλά και λόγω του ότι έχουν συνταξιοδοτηθει πολλοί και 4 χρόνια δν έχει πάρει ούτε αστυφ ούτε αξιωματικούς λόγω μνημονίου.Οπότε άμεση αναγκη, ορθώς άμεση κάλυψη.
  Δικαίωμα σας παρακαλούμε στα Κ.Κ και στις αποκεντρωμένες διοικήσεις να γυρίσουν στις Δ.Α που ξέρουν το αντικείμενο και έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό. Αξιοποίηση προσωπικού στις σωστές θέσεις βάσει της εκπαιδευσης του σημαίνει value for money.

 • 27 Αυγούστου 2016, 16:19 | Θεόδωρος

  Η αποφαση του Δημοτικου συμβουλιου που ειναι στη πραγματικοτητα αποφαση Δημαρχου να προβει σεεπανασυσταση δημιουργησε περισσοτερα προβληματα παρα να λυσει! Για μια φορα ακομα παιχτηκαν στις πλατες μας παιχνιδια με σοβαρο αντικτυπο στην ιδια την λειτουργία των δημων αλλα και στη επίλυση καθημερινών προβληματων των πολιτών. Κυριε υπουργε η Δημοτικη Αστυνομια ειναι κρατικη υπηρεσια και οχι τοπικη υποθεση των δημων, αλλωστε υπαρχει και αποφαση του ιδιου του Σ.τΕ που επικυρωνει κατι τετοιο.Παρακαλω πολύ διορθωστε αυτο το λαθος.Πληρη επανασύσταση σε όλους τους δημους και επιστροφη ολων των Δ.Α στις θεσεις τους! Στηριξτε επιτελους το θεσμό και δωστε ενα τελος στη ταλαιπωρία εκατονταδων ανθρωπων, δεν ειμαστε μπαλαντερ υπαλληλοι να κλειμουμε τρυπες αλλων υπηρεσιών. ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ .ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ.

 • 27 Αυγούστου 2016, 15:16 | Θαν. λουβεκοτυβοτσης

  ΚΥΡΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ..
  Η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α , ορθως, και όπως είχε υποσχεθεί προεκλογικά στους αρμόδιους φορείς(συνδικαλιστικούς ,δημοτικούς,περιφερειακούς κτλ) επανασυστησε την Δημ.Αστυνομια τηρώντας την δέσμευση της προς όλους αυτούς τους ανθρώπους και φυσικά προς όφελος των δήμων της κοινωνίας και των υπαλλήλων που θα επέστρεφαν ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ,στους εκάστοτε Δήμους.Μάλιστα ο τότε υπουργός Εσωτερικών κ.Κουρουμπλής προς τιμήν του είχε βάλει πλάτη για την ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ επιστροφή στους Δημους και στο Υπουργείο Εσωτερικών(διπλή επιλογη)των υπαλλήλων της ΕΛ.ΑΣ ,ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΣΑΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΕΘΕΣΕ Η ΕΛ.ΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ.Η ΕΛ.ΑΣ μετά από αρκετή μελέτη κατέληξε ότι από το σύνολο των 1800 είχε ανάγκη ΜΟΝΟ 350 ατόμων για την ΑΜΕΣΗ κάλυψη κενών ,και των τμημάτων που είναι υποστελεχωμενα.Ο Συνδυασμός κριτηρίων-εθελοντικής αποχώρησης ,απεδωσε, και στην ΕΛ.ΑΣ κατάφεραν να εισέλθουν 312 άτομα (δεν συμπληρώθηκαν καν οι θέσεις που ζήτησε το Υπουργείο για την άμεση κάλυψη των κενών)καθώς οι περισσότεροι Δ.Α εκαναν χρήση ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΥ τους έδωσε ο κ.Υπουργός και με ΕΠΙΣΗΜΗ ,ΥΠΟΓΕΓΓΡΑΜΕΝΗ , ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ υπεύθυνη δήλωση τους,κατέληξαν είτε στις Δ.Α είτε υπάλληλοι στο υπ. Εσωτερικών.Η ΕΛ.ΑΣ αιτηθηκε 350 άτομα, λόγω των δικαιολογημενων και άμεσα κάλυψημων κενών της και ορθώς τα πηρε, καθώς θα βουλωσουν πολλές τρύπες όπως έχει αναφερθεί από στελέχη του Υπουργείου πολλάκις και λόγω της αναλογίας 1 πρόσληψη 5 αποχωρησεις, αλλά και λόγω του ότι έχουν συνταξιοδοτηθει πολλοί και 4 χρόνια δν έχει πάρει ούτε αστυφ ούτε αξιωματικούς λόγω μνημονίου.Οπότε άμεση αναγκη, ορθώς άμεση κάλυψη.
  Δικαίωμα σας παρακαλούμε στα Κ.Κ και στις αποκεντρωμένες διοικήσεις να γυρίσουν στις Δ.Α που ξέρουν το αντικείμενο και έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό. Αξιοποίηση προσωπικού στις σωστές θέσεις βάσει της εκπαιδευσης του σημαίνει value for money.

 • 27 Αυγούστου 2016, 14:15 | Ιωαννης

  Κύριε Υπουργε,δοθηκε το δικαίωμα να παραμεινουν στην ΕΛ.ΑΣ 350 άτομα,τελικα έγιναν 312 αιτήσεις,οι περισσότεροι προτίμησαν την σιγουριά του Δήμου,τωρα θυμήθηκαν ότι θελουν να γυρίσουν στην ΕΛ.ΑΣ,τελος σε αυτούς που ήταν στην ΕΛ.ΑΣ ,δόθηκε το δικαίωμα επιλογής,φυσικα πρέπει να δοθεί και ή δυνατότητα σε αυτούς που υπηρετούν στις φυλακές,αλλα και στις Αποκεντρωμένες και στο Υπουργείο οικονομικων,α ν επιθυμούν να γυρίσουν.

 • 27 Αυγούστου 2016, 12:42 | Γιωργος

  Αγαπητέ κύριε Υπουργέ ,Ήδη μερικοί απο τους πρωτοστάτες της επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας παραμείνανε διοικητικοί στους δήμους και κάποιοι άλλοι κάνουν χρήση της 10ετίας για να φύγουν και να καταλάβουν κάποια άλλη θέση του δήμου. Έχουμε εκπαιδευτεί για να είμαστε εξω στην εξυπηρέτηση του πολίτη και σε αυτη την κατάσταση που επικρατεί πλεον στην Δημοτική Αστυνομία ειναι αδύνατο να γίνει. Γινόμαστε πιόνια των Δημάρχων και αντιδημάρχων και μας χρησιμοποιούν καθαρά για δικούς τους εισπρακτικούς,πολιτικούς και ψηφοθηρικούς σκοπούς.Στην ουσια η δυνατότητα να παραμείνουμε στην Ελληνική Αστυνομία δεν μας δόθηκε ποτέ και αυτό διότι δεν μας είχε ξεκαθαριστεί υπο ποιο εργασιακό καθεστώς θα γινόταν η ένταξή μας.Υπάρχουν πολλοί νέοι συνάδελφοι που επιθυμούμε την επιστροφή μας στην Ελληνική Αστυνομία και την ένταξή μας σαν ειδικοί φρουροί .Παρακαλούμε δώστε μας αυτό το δικαίωμα.
  Ευχαριστώ.

 • 27 Αυγούστου 2016, 09:59 | λεωνιδας

  To 50% των δημάρχων αποφάσισε την ΜΗ επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας και περίπου το 1/3 υπηρετεί πλέον σε αυτή απο τους συναδέλφους που ήταν στην ελ.ας.Οι αρμοδιότητες της είναι ασαφής και υπάρχει μεγάλη σύγχυση με αυτές της Ελληνικής Αστυνομίας. Η επανασυσταση δεν έγινε οπως θα έπρεπε και οπως γνωρίζεται αυτο βόλεψε πολλούς. Η επιλογή μας,οπως και της πλειονοτητας των Δημοτικών Αστυνομικών που υπηρετούσαν στην Ελ.Ασ να μην αιτηθουμε την παραμονη μας στην Ελληνική Αστυνομία,καθορίστηκε απο την εργασιακή ανασφάλεια που δημιουργήθηκε στο σύνολο των υπαλληλων της Δημοτικής Αστυνομίας της Ελ.Ασ μετα απο τις σαρωτικές αλλαγές στον κλαδο μας,καθώς η ένταξή μας χαρακτηριζόταν ως ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολο πολιτικό προσωπικό και ΔΕΝ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΖΟΤΑΝ το εργασιακό μελλοντικό μας καθεστώς.
  Κατόπιν αυτών,θα θέλαμε να μας δοθεί το δικαίωμα της επιστροφής μας στο σωμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

 • 26 Αυγούστου 2016, 23:14 | Βαγγέλης Λούκος

  Να προστεθεί στην δεύτερη παράγραφο, στο τέλος της πρώτης πρότασης «και του προσωπικού (πρώην Δημοτικών Αστυνομικών) που μετακινήθηκε στα Καταστήματα Κράτησης βάση της ανακοίνωσης 5/2103 του ΑΣΕΠ και του ν.4072/2013.» Είναι επιβεβλημένη η καταβολή της προσωπικής διαφοράς σε μία πολλάκις αδικημένη εργασιακή ομάδα που μετακινήθηκε παρά τη θέληση της σε άλλη υπηρεσία με μία διαδικασία υποχρεωτικής υπαγωγής. Θα αποτελέσει την αδικία των αδικιών η εξαίρεση των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών από την καταβολή της περικομένης υπερβάλλουσας μείωσης τους.

  Βαγγέλης Λούκος
  Φύλακας Κ.Κ. Κορυδαλλού
  Γ. Γραμματέας Υπαλλήλων Δικαστικής Φυλακής Κορυδαλλού,

 • 26 Αυγούστου 2016, 21:53 | γιαννα ποστολιδου

  υπουργε η εντολη του πρωθυπουργου είναι η αμεση αποδεσμευση των δημοτικων αστυνομικων από τα καταστήματα κρατησησης.ειναι απαραδεκτο εδώ και 2 χρονια να περιμενουν την αποκατασταση της αδικιας.επιτελους πραξτε τα δεοντα.ολοι οι δημοτικοι αστυνομικοι ειχαν 3 και 4 επιλογες κατά την επανασυσταση της υπηρεσίας.μονο εμεις δεν είχαμε καμια.σας παρακαλω για λογους ισότητας να μας δωθει και εμας το δικαίωμα της επιλογησ ειτε να παμε στην ελ.ας μιας και υπαρχουν αρκετες κενες θεσεις,ειτε να γυρισουμε στην δημοτικη αστυνομια.

 • 26 Αυγούστου 2016, 20:40 | Ιωαννης

  Δυστυχώς μετά από 3χρόνια ταλαιπωρίας,αγωνίας και κοροϊδίας από όλες τις ως τώρα κυβερνήσεις ο εμπαιγμός και η υποβάθμιση των Δημοτικών αστυνομικών συνεχίζεται. Προχωρησατε σε επανασύσταση φιάσκο του θεσμού χωρίς προγραμματισμό και χωρίς να δώσετε την δυνατότητα επιστροφής όλων των Δ.Α. στις υπηρεσίες τους, όπως είχε υποσχεθεί ο προκάτοχός σας. Έτσι τα κενά σε έμψυχο δυναμικό στην Δημοτική Αστυνομία είναι τεράστια,οι υλικοτεχνικες υποδομές ανύπαρκτε και φυσικά θεσμικά και νομοθετικά ανοχύρωτοι. Πόση υποβάθμιση ποιά Κ. Υπουργέ; Πόσο εξευτελισμό ακόμα για το προσωπικό της Δ.Α. που θέλει να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο άλλα δεν του το επιτρέπετε; Αν θέλετε να λέτε ότι είμαστε ευρωπαϊκή χώρα Δείτε τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των εκεί υπηρεσιών Δημοτικής Αστυνομίας και να πράξετε ανάλογα.-

 • 26 Αυγούστου 2016, 19:45 | Χριστίνα

  Αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο ότι: «5. Οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που είχαν ενταχθεί στην Ελληνική Αστυνομία με την υπ’ αριθμ. 6000/2/5250/8-π από 12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. (Β’ 3595) και υπηρετούν σε αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 4325/2015 (Α’ 47), ως ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολο πολιτικό προσωπικό, κατατάσσονται ως ειδικοί φρουροί ή ως μόνιμο πολιτικό προσωπικό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους. Οι ως άνω υπάλληλοι υποβάλουν σχετική ανέκκλητη δήλωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν, η οποία διαβιβάζεται αρμοδίως στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. και στην οποία δηλώνουν την επιλογή τους»

  Θεωρώ πως θα ήταν προς όφελος του Ελληνικού Δημοσίου , εφόσον δίνεται η δυνατότητα να τοποθετηθούν οι υπάλληλοι που έχουν παραμείνει ως μόνιμο πολιτικό προσωπικό στην Ελληνική Αστυνομία, να δοθεί η δυνατότητα σε αυτούς βάσει των πτυχίων τους και των προσόντων τους να έχουν δικαίωμα μετάταξης και στην αντίστοιχη ειδικότητά τους στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Για παράδειγμα, ένας Δάσκαλος ή καθηγητής να μπορεί να υπηρετήσει και στην Εκπαίδευση σε σχολεία της Χώρας στον τομέα της ειδικότητάς του , όπου φυσικά υπάρχει ανάγκη. Δε νομίζω να είχε κανείς αντίρρηση σε αυτό και με αυτό τον τρόπο θα κάλυπτε το δημόσιο και κενά στην Εκπαίδευση,που απ’όσο έχουμε τη δυνατότητα όλοι οι γονείς να γνωρίζουμε , είναι πάρα πολλά, εφόσον προσλήψεις δε γίνοται. Τα κενά στην Εκπαίδευση θεωρώ πως είναι πολύ πιο σημαντικά από τα κενά του πολιτικού προσωπικού στην Ελληνική Αστυνομία.Η ορθή κατανομή προσωπικού μακροπρόθεσμα , μόνον οφέλη θα μπορούσε να έχει για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Δεν ειναι κακό λοιπόν να υπάρχει ευελιξία με βάση τα προσόντα του κάθε υπαλλήλου.

 • 26 Αυγούστου 2016, 19:17 | Παναγιωτης

  Με εμας στα Κ.Κ θα γινει κατι η παλι θα ειμαστε «Παιδια ενος κατωτερου θεου» και μισθολογικα και υπηρεσιακα;

 • 26 Αυγούστου 2016, 18:46 | Dhmhtrios

  Γιατί αυτή η εμμονή να μην γυρίσουν πίσω οι Δημοτικοί Αστυνομικοί που υπηρετούν στις Αποκεντρωμένες και τις φυλακές??? Απο εμάς και τις οικογένειες μας να ξέρετε τι να περιμένετε, μαύρο και μόνο μαύρο, μας έχετε πετάξει στον λάκκο και μας αγνοείτε επιδεικτικά.Αποκαταστήστε την αδικία της κατάργησης μας και γυρίστε μας πίσω στις υπηρεσίες μας

 • 26 Αυγούστου 2016, 18:12 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Μετα λύπης μου παρατηρώ -παρ οτι πολλές φορές εχω σχολιάσει κάποια απο τα άρθρα που έχουν δοθεί προς διαβούλευση- μια αδικαιολόγητη και αναιτιολόγητη αιμονή του συντάξαντος τα άρθρα που αφορούν τους Δημοτικούς Αστυνομικούς , να κινούνται όχι προς αποκατάσταση των αδικιών που η εκλεγείσα κυβέρνηση είχε εξαγγείλει,αλλά προς τη διαιόνησή τους , και γίνομαι πιο συγκεκριμένος ώς προς αυτούς που αναγκαστικά δήλωσαν και τοποθετήθηκαν σε Αποκ.Διοικήσεις εκτός του τόπου κατοικίας τους να μήν τους δίνεται η δυνατότητα να επιστρέψουν στον τόπο διαμονής τους επειδή τοποθετήθηκαν στον ίδιο νομό του τόπου κατοικίας τους και άς διανύουν σε καθημερινή βάση 90χλμ(εντός του ίδιου νομού).Δηλαδή σε αυτή την χώρα ποιό είναι τέλος πάντων αυτό που θεωρείται μακρινό και ποιό κοντινό; Μήπως τελίκά μακρινό θεωρείται το Α.Τ. Διδυμοτείχου που προσωρινά είχα τοποθέτηθεί;
  Υ.Γ.Μένω και υπηρετούσα ώς Δημ.Αστυνομικός επί 23 χρόνια στη ΘΗΒΑ

 • 26 Αυγούστου 2016, 18:20 | Νίκη

  Για άλλη μια φορά αγνοείται η τύχη των πρώην Δ.Αστυνομικών που εργάζονται στα καταστήματα κράτησης. Η υπόσχεση ότι θα διορθωθεί η αδικία για μια ακόμα φορά είναι λόγια του αέρα. Βλέπουμε όλοι πολύ καλά πως η Κυβέρνηση κρατά τον λόγο της. Με αυτή την διαβούλευση δίνεται για ακόμα μια φορά η ευκαιρία να ακουστεί η φωνή όλων αυτών των ανθρώπων. Θα τους αγνοήσετε πάλι λέγοντας ότι θα επιλυθεί το θέμα τους με κάποια άλλη διάταξη στο μέλλον ή θα κάνετε το σωστό τώρα?

 • 26 Αυγούστου 2016, 18:31 | Μιχάλης

  Πιστεύω ότι ανά 6 μήνες θα έπρεπε να δίνεται το δικαίωμα σε όλους τους πρώην και νυν Δημοτικούς Αστυνομικούς να επιλέγουν που θέλουν να εργάζονται.Σήμερα ΕΛ.ΑΣ., αύριο στο Δήμο, μεθαύριο στις Περιφέρειες και ου το καθ’ εξής(ότι του φανεί του Λωλοστεφανή).
  Η λύση είναι μία! Υποχρεωτική επιστροφή όλων των Δημοτικών Αστυνομικών στους Δήμους επιλογής τους και υποχρεωτική επανασύσταση του θεσμού σε όλους τους Δήμους που υπήρχε Δημοτική Αστυνομία τον Σεπτέμβριο του 2013. Ότι άλλο γίνεται είναι ημίμετρα και γιγαντώνει την αδικία που συντελέστηκε.

 • 26 Αυγούστου 2016, 18:58 | Λάμπρος

  Αξιότιμε Κ Υπουργέ,
  Για άλλη μια φορά ζούμε την ίδια κατάσταση… Βλέπουμε αυτούς που καλούσαν στα πολιτικά γραφεία για την επανασύσταση της Δ.Α, τωρα που τα είδαν μαύρα στους Δήμους, να ζητάνε, είτε να γυρίσουν όλοι πίσω στην Δ.Α είτε ακόμα πιο τραγικό να γυρίσουν πίσω στην ΕΛ.ΑΣ. Για να τελειώνει αυτό το θέμα που ξεκίνησαν μερικοί, να ερωτηθούν οι διοικητές των τμημάτων τι πρόσφεραν οι περισσότεροι από αυτούς όταν ήταν στην ΕΛΑΣ , που το μόνο που φώναζαν ειναι Δεν κάνω τίποτα…Δεν προβλέπετε!!!!
  Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

 • 26 Αυγούστου 2016, 18:07 | Γιαννης

  Να δοθει η δυνατοτητα στους πρωην δημοτικους αστυνομικους απο τα κεντρα κρατησης να επιστρεψουν στους δημους. Πολλοι απο εμας κυριε Υπουργε υπηρετουμε μακρυα απο τα σπιτια μας αποτελεσμα της κινητικοτητας Μητσοτακη. Ευχαριστω!

 • 26 Αυγούστου 2016, 16:22 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

  Αξιότιμε Κε Υπουργέ,
  ουσιαστικά όσο αναφορά <> μια χαρά πάνω κάτω θα ρυθμιστούν.Ξέρετε εσείς……αυτούς που έχουν παραμάσκαλα τα ΦΕΚ ,γυρνούν στους διαδρόμους των υπηρεσιών ξεσικώνοντας με τον δήθεν <> τους,τους υπολοίπους που έχουν πραγματικά ιδανικά. Ξερετε εσείς….αυτούς που επιμένουν στην επιστροφή όλων των δημοτικών αστυνομικών στους ΔΗΜΟΥΣ για να λουφάρουν ακόμα περισσότερο!!!
  Ξέρετε εσείς……αυτούς που τα θέλουν όλα δικά τους… τι θα πει δεν ήξεραν την μετέπειτα εξέλιξη οσον παρέμειναν στην ΕΛ.ΛΑΣ ,τι το περάσαμε αγορά μπλούζας που έκανα λάθος το νούμερο??επηλέξατε…. τέλος…. να παραμείνετε στους δήμους και αφήστε τους υπόλοιπους να προσφέρουν στον κόσμο π.χ στην υπηρεσία ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
  όπως και οι παραμένοντες στην ΕΛ.ΛΑΣ ήδη προσφέρουν και θα είναι και απολύτως απαραίτητοι μετά την πλήρη ένταξή τους σε αυτή.

  Καλή τύχη

 • 26 Αυγούστου 2016, 16:10 | nick

  Κύριε υπουργέ, αν πραγματικά θέλετε να λειτουργήσει η πηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας όπως πρέπει και δεν είναι απλά μόνο στα λόγια ή μόνο για να πείτε ότι κάνατε άρση των νεοφιλελεύθερων πολικών της προηγούμενης κυβέρνησης και ειδικά του Κυριάκου Μητσοτάκη…..
  1. Άμεση και καθολική επιστροφή όλων των Δημοτικών Αστυνομικών απ’όπου κι αν έχουν μεταταχθεί
  2. Υποχρέωση όλων των Δήμων και άμεση απόφαση για επανασύσταση της υπηρεσίας και ειδικά στους δήμους που έχουν ήδη επιστρέψει εργαζόμενοι και τους έχουν κάνει διοικητικούς υπαλλήλους.
  3. Τριμερής διάλογος και επιτροπή εργασίας… Υπουργείο, ΚΕΔΕ, Δημοτικοί Αστυνομικοί, για επαναπροσδιορισμό αρμοδιοτήτων και αλλαγή του νόμου που αφορά τις αρμοδιότητες, τον τρόπο εκτέλεσης τους και τη λειτουργία της υπηρεσίας!!!
  Εάν πραγματικά ενδιαφέρεστε για την λειτουργία αυτής της κατατρεγμένης και πολυπαθής υπηρεσίας

 • 26 Αυγούστου 2016, 15:09 | θωμας

  Η κατάσταση που επικρατεί στην Δημοτική Αστυνομία είτε όσο άφορα για τις αρμοδιότητές της,για την οργάνωση της αλλά και οσο αφορά την στελέχωση του προσωπικού της,είναι το λιγότερο χαοτική κ.Υπουργέ .Οταν είμασταν τοποθετημενοι στην Ελληνική Αστυνομία περιμέναμε σχεδόν 1 χρόνο για το υπό ποιο εργασιακό καθεστώς θα δουλεύαμε και ουδέποτε ανακοινώθηκε, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να επιστρέψουμε πίσω στην Δημοτική Αστυνομία οσο κι’αν θέλαμε να παραμείνουμε στην Ελληνική Αστυνομία.
  Τώρα που έχει ξεκαθαρίσει το θέμα,γιαυτό τον λογο θα θελαμε να μας δώσει το περιθώριο ο νόμος να γυρίσουμε όσοι θέλουμε στην Ελληνική Αστυνομία κατόπιν επιλογής μεταξύ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ και ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

 • 26 Αυγούστου 2016, 15:13 | Χρήστος

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
  Η επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας αποδείχθηκε οτι ήταν ενα μεγάλο φιάσκο με την προχειρότητα της.υπάρχουν πολλά αιτήματα από Δημοτικούς Αστυνομικούς για την επαναφορά μας στην Ελληνική Αστυνομία κυρίως από της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την επιλογή μας σαν ΕΙΔΙΚΟΊ ΦΡΟΥΡΟΊ ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια πλήρης εκπαιδευτική σειρά και την ενίσχυση των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ,αλλά υπάρχουν και πολλά αιτήματα Δημοτικών Αστυνομικών των κατηγοριών Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για την μετακίνηση τους σε αλλες υπηρεσίες αξιοποιώντας τις πανεπιστημιακές τους γνώσεις.Δεν θα αναφέρω τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δημοτική Αστυνομία γιατί τα ξέρετε ηδη.
  Κύριε Υπουργέ δώστε μας το δικαίωμα να επαμετακινηθούμε στην Ελληνική Αστυνομία
  Σας ευχαριστώ πολύ.

 • 26 Αυγούστου 2016, 14:10 | Νίκος

  Κύριε υπουργέ εάν πραγματικά ήθελε η κυβέρνηση σας να επανασυστήσει την δημοτική αστυνομία δεν θα έδινε το δικαίωμα στους δημοτικούς αστυνομικούς να πάνε στην διάθεση του υπουργού και θα γύριζε πίσω όλους τους δημοτικούς αστυνομικούς απο όλα τα υπουργεία που πήγαν και όχι μόνο της ΕΛΑΣ. Δεύτερον έδωσε το δικαίωμα στο εκάστοτε δημοτικό συμβούλιο να διαλέξει εάν θέλει να επανασυστήσει δημοτική αστυνομία με αποτέλεσμα κάποιοι δήμαρχοι έβλεπαν ότι το προσωπικό δεν επαρκεί και τους έκανε απλούς διοικητικούς υπαλλήλους .Εμείς οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που φύγαμε απο την ΕΛΑΣ, φύγαμε με τον όρο να ξαναγίνουμε δημοτικοί αστυνομικού και όχι κλητήρες στον δήμο. Το αντικείμενο της ΕΛΑΣ μας άρεσε απλά φύγαμε με γνώμονα την επανασύσταση της υπηρεσίας και το γεγονός που δεν ξεκαθάριζε ως τι θα γινόταν με τους παραμένοντες στην ΕΛΑΣ .Επειδή τελικά δεν πέτυχε η επανασύσταση της υπηρεσίας και επειδή δεν μας έκαναν δημοτικούς αστυνομικούς όπως θα έπρεπε ζητάμε να μας δοθεί η δυνατότητα να γυρίσουμε στην ΕΛΑΣ σαν ειδικοί φρουροί που εκεί θα αποδώσουμε τα μέγιστα όπως κάναμε τόσα χρόνια σαν δημοτικοί αστυνομικοί και σαν ειδικό ένστολο προσωπικό στην ΕΛΑΣ.

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων .

 • 26 Αυγούστου 2016, 14:12 | Χρήστος

  Αποκατάσταση Αδικίας πρώην Δημοτικών Αστυνομικών που υπηρετούν σε καταστήματα κράτησης να δοθεί η προσωπική διάφορα και στους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς που υπηρετούν στα καταστήματα κράτησης και να ΔΩΘΕΙ το δικαίωμα της εθελοντικής επιστροφής στην δημοτική αστυνομία που υπηρετούσαν πριν την κατάργηση της για να γίνει η αποκατάσταση της αδικίας που θέλει ο Πρωθυπουργός

 • 26 Αυγούστου 2016, 13:14 | Τερζής Σωτήριος

  Η παράγραφος 2 του συγκεκριμένου άρθρου παρατίθεται σε εισαγωγικά. Προφανώς πρόκειται για τροποποίηση σε κάποιο άλλο άρθρο το οποίο, όμως, δεν προσδιορίζεται. Με την παρούσα διατύπωση της παραγράφου θα προκληθεί σύγχυση στις Διευθύνσεις Προσωπικού/Οικονομικού σχετικά με το εάν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι κατόπιν της θέσεώς τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας μετατάχθηκαν υποχρεωτικώς σε άλλους φορείς (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Σωφρονιστικά Καταστήματα, Εφορίας, Τελωνεία κ.τ.λ.) και έκτοτε απώλσεαν την υπερβάλλουσα μείωση.

  Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου ως εξής:
  “Εξαιρείται από την περικοπή η υπερβάλλουσα μείωση (προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει, σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των δημοτικών αστυνομικών, των σχολικών φυλάκων καθώς και όσων μετατάχθηκαν σε άλλες υπηρεσίες μετά τη θέση τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας βάσει των διατάξεων του ν. 4093/2012, του ν. 4172/2013, του ν. 4250/2014 και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν. 4316/2014 (Α’ 270), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4257/2014 (Α’ 93) ή επανήλθαν στις υπηρεσίες τους, δυνάμει των διατάξεων του ν.4325/2015 (Α΄47). Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων που διενεργήθηκαν σε Ο.Τ.Α. α’΄ και β’ βαθμού και με άλλες διατάξεις, εκτός αυτών περί ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. Η εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) ανατρέχει αναδρομικά στην έναρξη ισχύος των ν.4223/2013, ν. 4199/2013 και ν.4172/2013, μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4354/2015, όπως ισχύει “.

 • 26 Αυγούστου 2016, 13:43 | ΓΛΥΠΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  -Η προσωπική διαφορά για τους δημοτικούς αστυνομικούς να έχει αναδρομική ισχύ από την τοποθέτησή τους στην ΕΛΑΣ.
  -Να υπάρξει δυνατότητα επιστροφής στους δήμους των πρώην δημοτικών αστυνομικών που υπηρετούν στα καταστήματα κράτησης και δεν επιθυμούν να παραμείνουν εκεί με δεδομένο ότι όλοι τους έχουν τυπικά προσόντα (πτυχία, υπολογιστές ,ξένες γλωσσες) και θα ήσαν περισσότερρο ωφέλιμοι στους δήμους
  -Να ενισχυθει με αρμοδιότητες ο θεσμός της δημοτικης αστυνομίας

 • 26 Αυγούστου 2016, 10:49 | παναγιωτης ανδρεοπ

  Κύριε Υπουργέ ,
  Οι Δημοτικοί Αστυνομικοί αντιλαμβανομαστε οτι για να έρθει η υπηρεσία στα επίπεδα του 2013 (η επιστροφή ΟΛΩΝ των δ.α και πόσο μάλλον και η αναβάθμισή της) είναι πολύ δύσκολο. Θα πρέπει να διαμορφωθούν και να ανοίξουν πάλι οι σχολές,να γίνουν καινούριες προσλήψεις (τουλάχιστον 2000 νέες θέσεις).Δεν μπορούμε να ασκήσουμε τις αρμοδιότητες μας καλύτερα σε σχέση με την Ελληνική Αστυνομία διοτι εξαιτίας κάποιων συνδικαλιστων της Δ.Α,παρότι είμαστε ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι με αστυνομικά καθήκοντα,παραμένουμε ηθελημένα άοπλοι,σαν υπηρεσία Υποστελεχωμενη και με πολλά νομικά κενά, και αυτό εχει ως αποτέλεσμα να έχουμε αποτύχει να εφαρμόσουμε τις αρμοδιότητες μας οπου πολλές απο αυτές είναι ποινικής φύσεως,όπως είναι η εγκληματικότητα, το παραεμποριο,κατασχέσεις,προστιματα κτλ.
  Παρακαλώ δώστε μας το δικαίωμα της επιστροφής μας στην Ελληνική Αστυνομία και την ενισχυση της υπηρεσιας των Ειδικων Φρουρων,τώρα που έχει ξεκαθαριστεί υπο ποιο εργασιακό καθεστώς θα ενταχθούν οι πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ.
  Σας ευχαριστώ πολυ για τον χρόνο σας.

 • 26 Αυγούστου 2016, 10:19 | σταυρος

  Αγαπητέ κ. Υπουργέ,είμαι Δημοτικός Αστυνομικός και υπηρετώ σε ένα τμήμα των τριών ατόμων .Με τον ν.4325/15 μετακινηθήκαμε στους δήμους ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ οι Δημοτικοί Αστυνομικοί που υπηρετούσαμε στην ΕΛ.ΑΣ. Στην 10ήμερη διορία που μας δόθηκε για το εαν επιθυμούμε να καταλάβουμε μια απο τις 350 θέσεις της ελ.ας,ΔΕΝ είχε διευκρινιστεί υπο ποιες προϋποθέσεις να εργαζόμασταν στην ΕΛ.ΑΣ(Πολιτικό προσωπικό ή Ειδικοί φρουροί). Οπότε αντιλαμβανεστε οτι το ρίσκο ήταν μεγάλο. Είμαστε έρμαια των εκάστοτε αιρετών και δεν μπορούμε να εκτελέσουμε σωστά τα καθήκοντα μας.Η υπηρεσία είναι Υποστελεχωμενη και η ασάφεια εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων της είναι μεγάλη. Ο νόμος 4325/15 επίσης δίνει το δικαίωμα σε κάθε Δημοτικό Αστυνομικό με την συμπλήρωση 10ετιας στην υπηρεσία εχει το δικαίωμα μετάταξης του σε άλλη υπηρεσία του Δήμου. Όπως αντιλαμβάνεστε σε λίγα χρόνια η Δημοτική Αστυνομία θα εκλείψει ΠΛΗΡΩΣ. Είμαστε εκπαιδευμένοι για να εκτελούμε Αστυνομικά καθήκοντα χωρίς να έχουμε τα μέσα επιβολής. Θέλουμε να είμαστε έξω στην εξυπηρέτηση του πολίτη και οχι μέσα σε κάποιο γραφείο του δήμου.
  Σας παρακαλώ κ. Διευθυντά,θέλουμε να προσφέρουμε και πάντα θέλαμε μέσα απο το σώμα της Ελληνικής Αστυνομία,ενα σωμα το οποιο εχει τις δομες, δώστε τουλάχιστον το δικαίωμα στους Δημοτικούς Αστυνομικούς της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να επιλέξουν να επιστρέψουν στην Ελληνική Αστυνομία στα καθήκοντα και τους κανόνες που διέπουν τους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ με το πολυνομοσχέδιο που επρόκειτο να ψηφιστεί στο άρθρο που αναφέρει για τους Δημοτικούς Αστυνομικούς της ΕΛ.ΑΣ. Να υπάρξει με κανονική σειρά Ειδικών Φρουρών και όχι απο μόνο 150 άτομα μόνο.

  Σας ευχαριστώ πολύ!

 • 26 Αυγούστου 2016, 10:35 | Κωστας

  για τη παραγραφο 3β θα πρεπε να τροποποιηθει ωστε να μπαινει ενα ποσοστο στελεχωσης εστω 50% ωστε να μη μπορει ο καθενας δημαρχος για δικο του μικροπολιτικο συμφερων να παιζει με ζωες ανθρωπων!Στο δημο μου γυρισαμε 8 απο 11 ατομα μετα απο διαβεβαιωσεις του Δημαρχου οτι θα προβει σε επανασυσταση στην οποια και εκανε,καναμε τα χαρτια μας γυρισαμε και μετα απο 3 μερες αλλαζει την αποφαση και μας κανει διοικητικους σε θεσεις ασχετες της ειδικοτητας μας!Αυτο ειναι απαραδεκτο κυριε υπουργε μετα απο τετοια ταλαιπωρια που εχουμε υποστει να καταλληγουμε να καθομαστε πισω ενα γραφειο χτυποντας σφραγιδες και βγαζοντας φωτοτυπιες!!Αυτη ειναι η σωστη αξιοποιηση προσωπικου στο δημοσιο?Δωστε μας την ευκαιρια να ασκησουμε το επαγγελμα στο οποιο η ιδια η κυβερνηση αποφασισε να ξανα δημιουργησει και να αποκαταστησει την τεραστια αδικια που εχουμε υποστει.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ