Άρθρο 49 Θέματα Δημοτικών Αστυνομικών

1. Οι αποδοχές των πρώην δημοτικών αστυνομικών που επανήλθαν στις υπηρεσίες τους ή μετατάχθηκαν σε άλλες θέσεις του οικείου δήμου ή σε άλλους φορείς, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 14 και 19 του ν. 4325/2015 (Α’ 47), καταβάλλονται από 11.5.2015.
2. «Εξαιρείται από την περικοπή η υπερβάλλουσα μείωση (προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει, σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των δημοτικών αστυνομικών και των σχολικών φυλάκων. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων που διενεργήθηκαν σε Ο.Τ.Α. α’΄ και β’ βαθμού και με άλλες διατάξεις, εκτός αυτών περί ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. Η εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) ανατρέχει αναδρομικά στην έναρξη ισχύος των ν.4223/2013 και ν. 4199/2013 και μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4354/2015, όπως ισχύει».
3.Η παρ. 3β του άρθρου 19 του ν. 4325/2015 (Α΄47) τροποποιείται, ως εξής:
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να αποφασιστεί η μη επανασύσταση Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας. Στην περίπτωση αυτή, οι θέσεις δημοτικών αστυνομικών που είχαν επανασυσταθεί καταργούνται και όσοι τις κατείχαν κατατάσσονται σε άλλες υπηρεσίες των οικείων δήμων με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, είτε και εφόσον έχουν τοποθετηθεί λόγω άλλης ρύθμισης (π.χ. εξαίρεσης από τη διαθεσιμότητα, ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα, μετάταξη κ.λπ.) σε θέση άλλου κλάδου μπορούν να παραμείνουν στις θέσεις αυτές, εφόσον το επιθυμούν, ή με αίτηση που κατατίθεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη δημοσιοποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου, να καταλάβουν θέσεις από τις προβλεπόμενες των εδαφίων β`, γ` και δ` της παραγράφου 2.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατατάσσονται με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που τοποθετήθηκαν σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
4. Το άρθρο 70 του ν. 4257/2014 (Α΄93) τροποποιείται, ως ακολούθως:
«Υποψήφιοι για πρόσληψη σε θέσεις ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, που έχουν δικαιωθεί μετά από δικαστική απόφαση εξαιρούνται της εκπαίδευσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 135/2006 (Α΄153) και διορίζονται αναδρομικά στους οικείους Δήμους».
4α) Υπάλληλοι, πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι με τους οριστικούς πίνακες διάθεσης της Ανακοίνωσης 5/2013 του τέως Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπηρετούν σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας αλλά σε διαφορετικό νομό από αυτόν που υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, δύνανται να μεταταχθούν, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις σε υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στην ίδια πόλη ή περιοχή που υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, εφόσον καταθέσουν σχετική δήλωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών στη Διεύθυνση Προσωπικού/ Διοικητικού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. β) Υπάλληλοι, πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι με τους οριστικούς πίνακες διάθεσης της Ανακοίνωσης 5/2013 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπηρετούν σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών αλλά σε διαφορετικό νομό από αυτόν που υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, δύνανται να μεταταχθούν, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στην ίδια πόλη ή περιοχή που υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, εφόσον καταθέσουν σχετική δήλωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Οικονομικών. Για τους υπαλλήλους των περιπτώσεων (α) και (β) δεν τυγχάνει εφαρμογής στη νέα τους θέση ο περιορισμός της πενταετίας της παρ. 5 του άρθρου 71 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).
4β) Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ορίζονται οι ειδικότητες και οι κλάδοι από τους οποίους θα επιλέγονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων αυτών. Προϊστάμενοι στις οργανικές μονάδες της Δημοτικής Αστυνομίας τοποθετούνται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ και ΤΕ Δημοτικών Αστυνομικών. Σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων των ανωτέρω ειδικοτήτων, δύναται να επιλέγονται υπάλληλοι και άλλων κλάδων των αυτών κατηγοριών.
5. Οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που είχαν ενταχθεί στην Ελληνική Αστυνομία με την υπ’ αριθμ. 6000/2/5250/8-π από 12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. (Β’ 3595) και υπηρετούν σε αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 4325/2015 (Α’ 47), ως ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολο πολιτικό προσωπικό, κατατάσσονται ως ειδικοί φρουροί ή ως μόνιμο πολιτικό προσωπικό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους. Οι ως άνω υπάλληλοι υποβάλουν σχετική ανέκκλητη δήλωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν, η οποία διαβιβάζεται αρμοδίως στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. και στην οποία δηλώνουν την επιλογή τους.
6. Η κατάταξη στην κατηγορία των ειδικών φρουρών πραγματοποιείται με διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α., εφόσον οι αιτούντες δεν έχουν υπερβεί το 40° έτος της ηλικίας τους, κριθούν ικανοί ότι παρέχουν τα εχέγγυα για την ορθή χρήση όπλου από τις αρμόδιες ειδικές επιτροπές ψυχοτεχνικών δοκιμασιών στις οποίες παραπέμπονται και ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπαίδευση που προβλέπεται στην υπ΄ αρ. 7002/12/1-στ’ από 27.09.1999 κ.υ.α. (Β’ 1845), η οποία εφαρμόζεται ανάλογα. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην προαναφερθείσα κ.υ.α., η υλοποίηση της εκπαίδευσης ανατίθεται στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, η διάρκεια της ορίζεται σε δύο (2) μήνες, και οι εκπαιδευόμενοι διαμένουν και σιτίζονται εκτός των κέντρων εκπαίδευσης. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των ανωτέρω ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
7. Οι κατατασσόμενοι στην κατηγορία των ειδικών φρουρών αποτελούν μόνιμο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και εντάσσονται στο αστυνομικό προσωπικό ως αστυφύλακες με τη συμπλήρωση οκτώ (8) ετών υπηρεσίας ως ειδικών φρουρών. Έτσι, για τη μισθολογική εξέλιξη τους, την χορήγηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, την ασφάλισή τους για παροχές υγειονομικής περίθαλψης, την ασφάλισή τους στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του αστυνομικού προσωπικού και λοιπά θέματα που αφορούν στην εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στους ειδικούς φρουρούς.
8. Η κατάταξη στο μόνιμο πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιείται από τους κλάδους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Ιδιαίτερης Κατηγορίας Ένστολου Πολιτικού Προσωπικού στους κλάδους ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού, αντίστοιχα. Για την κατάταξη τους εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ κατά τα λοιπά, ισχύουν για αυτούς οι διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικοί Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26).
9. Το ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολο πολιτικό προσωπικό της παρ. 1 που δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 για κατάταξη στην κατηγορία των ειδικών φρουρούν ή δεν υπέβαλε την απαιτούμενη στην παρ. 1 δήλωση, κατατάσσεται αυτοδικαίως στην κατηγορία του μόνιμου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
10. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάταξης του ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολου πολιτικού προσωπικού, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων, συστήνονται στην Ελληνική Αστυνομία ισάριθμες οργανικές θέσεις ειδικών φρουρών και μόνιμου πολιτικού προσωπικού, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία τελικά επιτυγχάνεται η κατάταξη. Ο αριθμός των θέσεων ανά κατηγορία προσδιορίζεται με διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Λ. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την έκδοση της πράξης αυτής, καταργούνται οι οργανικές θέσεις ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας».

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 14:13 | γιαννα ποστολιδου

  κ.υπουργε με αυτό το νομοσχεδιο προσπαθείτε να διορθώσετε καποιες αδικιες για αυτό και εγω θα ηθελα με την σειρα μου να πω ορισμενα πραγματα.Εκτος το ότι η υπηρεσια της δημοτικης αστυνομιας καταργηθηκε αδικα εγιναν και φοβερες αδικιες μετέπειτα κατά την διαρκεια της διαθεσιμότητας.πχ ανισες μοριοδοτησεις.
  Εμεις που μεταταχθηκαμε στα κ.κ βρεθήκαμε να εχουμε 20 μορια λιγοτερα από αλλους συναδελφουσ λογω το ότι δωθηκαν 20 μορια με αποφαση του κυριου μητσοτακη σε συγκεκριμενη σειρα.ενω είχαμε τα προσοντα να μεταταχθούμε στην ελ.ας δυστυχωσ ξεκινήσαμε με 0 μορια και αλλοι με 20.
  Από την στιγμη που εχετε αποφασισει να φυγουμε σταδιακα από τα κ.κ θα ηθελα να μας δωσετε και εμας το δικαίωμα να παμε ως ειδικοι φρουροι μιας και ηδη από τις 350 θεσεις που υπηρχαν στην ελ.ας παρεμειναν μονο οι 312 συνεπως υπαρχουν κενες θεσεις αλλα επισης θα μεινουν παρα πολλες κενες θεσεις μιας και τα κριτήρια που εχετε βαλει όπως ηλικια ως 40 ετων καθως και τα υπολοιπα κριτήρια που απαιτούνται βασει του Π.Δ της ελ.ας των ειδικων φρουρων πχ οριο υψος 1.70.
  Στην ελ.ας μεταταχθηκαν οι γυναικες με 1.65 οριο ωσ ενστολο πολιτικο προσωπικο αλλα για να γινεις ειδικοσ φρουροσ απαιτείται το 1.70,συνεπως είναι αυτονοητο ότι θα κενωθουν πολλες θεσεις και επιθυμούμε να τις καλυψουμε εμεις και οσοι επιθυμούμε από εμας αντρες γυναικες.

  Είναι αδικια και αμαρτια να εχεις τα προσοντα και να θελεις να προσφερεις στην ελ.ας και να μην μπορεις λογω ρουσφετολογικων μοριοδοτησεων.επισης είναι εξωπραγματικο πως διοριστηκαν καποιεσ γυναικες με οριο υψους στην δημοτικη αστυνομια το 1.67 και η ελ.ας κατά την υψομετρηση να τους εβγαλε 1.66 η 1.65 η και ακομα πιο κατω.ειναι αδικια και κοροιδια για τους υπολοιπους-υπολοιπες μας.

  Ελεγξτε τα διπλωματα οδηγησης βασει νομου θα πρεπει να εχουν εκδωθει 3 μηνες πριν….αλλα καποιοι εβγαλαν μια βδομαδα πριν την καταθεση των αιτήσεων…και όμως εγιναν δεκτα.η κινητικοτητα του κ.μητσοτακη ηταν μια παρωδια.
  Διορθωστε τις αδικιεσ πραγματικα γιατι καποιοι ευνοηθηκαν παρα πολυ σε σχεση με αλλους όπως εμεις των κ.κ. ζητάμε τα αυτονόητα.επιτελους παρτε μια γενναια αποφαση.η ολοι πισω στην δημοτικη η διορθωστε τις αδικιες μια προς μια.σας ευχαριστω εκ των προτερων.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 12:09 | Φανης

  Δωστε μας την ευκαιρια να παμε πισω στην ΕΛ.ΑΣ. και να ενταχθουμε οσοι θελουν μονο για ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ.
  Η Δημοτικη Αστυνομια στα χερια αιρετων ειδικα την σημερινη εποχη ειναι εγληματικο.
  Δωστε την ευκαιρια σε αυτους που πραγματικα το θελουν, σας παρακαλουμε πολυ εχουμε περασει πολλα.
  Δεν επηρεαζουμε κανεναν με την επιστροφη μας πισω στην ΕΛ.ΑΣ. Εξαλλου μπορει να μην ειναι και μεγαλος ο αριθμος αυτων που θα θελουν να ενταχθουν στους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ.
  Δωστε την ευκαιρια σε αυτους να επιστρεψουν.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 11:55 | ΕΡΡΙΚΑ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Όσον αφορά την παράγραφο 3 του άρθρου 49, για να μην υπάρξουν ασάφειες και
  να μη παρερμηνευτεί το νόημα ανάλογα με το πως θα μεταφράζεται από τον κάθε
  αρμόδιο υπάλληλο καθώς και προς αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας μας και
  αδικιών, προτείνεται η τροποποίησή του ως εξής:
  3.Η παρ. 3β του άρθρου 19 του ν. 4325/2015 (Α΄47) τροποποιείται, ως εξής:
  Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να αποφασιστεί η μη
  επανασύσταση Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας. Στην περίπτωση αυτή, οι θέσεις
  δημοτικών αστυνομικών που είχαν επανασυσταθεί καταργούνται και όσοι τις
  κατείχαν κατατάσσονται σε άλλες υπηρεσίες των οικείων δήμων με βάση τα τυπικά
  προσόντα που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε
  άλλης ειδικής ή γενικής διάταξης, είτε και εφόσον έχουν τοποθετηθεί λόγω άλλης
  ρύθμισης (π.χ. εξαίρεσης από τη διαθεσιμότητα, ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα,
  μετάταξη κ.λπ.) σε θέση άλλου κλάδου μπορούν να παραμείνουν στις θέσεις αυτές,
  εφόσον το επιθυμούν, ή με αίτηση που κατατίθεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από
  τη δημοσιοποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου, να καταλάβουν θέσεις
  από τις προβλεπόμενες των εδαφίων β`, γ` και δ` της παραγράφου 2.
  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
  κατατάσσονται με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του
  παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής ή γενικής διάταξης και οι πρώην
  δημοτικοί αστυνομικοί που τοποθετήθηκαν σε Υπηρεσίες του Υπουργείου
  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
  Για τους ανωτέρω δε θα ισχύει ο περιορισμός της οκταετίας για την κατάταξή τους
  σε θέσεις άλλου κλάδου ανώτερης κατηγορίας εκπαίδευσης ούτε απαιτείται γνώμη
  του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου για την κατάταξή τους. Τα ανωτέρω έχουν
  αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης των διατάξεων του άρθρου 19
  του Ν.4325/2015

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 11:15 | φωτης

  Κυριε υπουργε μετα την επανιδρυση της δημ.αστυνομιας,παρεμειναν στην ελλας 312 ατομα ως ΕΝΣΤΟΛΟΙ υπαλληλοι,απο τις 350 θεσεις,οπου εσεις αποφασισατε! Κατα την παραμονη τους, ανεμεναν,συμφωνα με το αρθρο του νομου, την εκπαιδευση τους,το χρωμα και το ειδος της στολης τους, τις αρμοδιοτητες τους και το δελτιο ταυτοτητας τους. Οι 312 αυτοι υπαλληλοι εχουν μοριοδοτηθει,επιπλεον, για ειδικες δυναμεις,διπλωματα αυτοκινητου και μηχανης.Εχουν περασει, για την ενταξη τους στην ελληνικη αστυνομια, επιτυχως, ολες τις προβλεπομενες υγειονομικες και ψυχοτεχνικες εξετασεις!Σας υπενθυμιζω,πως μετα απο τρια και πλεον χρονια,μετα την ατυχή κινηση της προηγουμενης κυβερνησης,ειμαστε οι μονοι υπαλληλοι οπου δεν εχουμε ενταχθει πληρως στην υπηρεσια που υπηρετουμε,ενω ολοι οι υπολοιποι, ειτε ειναι διοικητικοι υπαλληλοι υπουργειων,ειτε δημοτικοι,ειτε σωφρονιστικοι φυλακων,ειτε ενοπλοι εξωτερικοι φρουροι φυλακων,εχουν απορροφηθει πληρως απο τις νεες τους υπηρεσιες!Αποφασισατε ,και προς τιμη σας ,να βαλετε ενα τελος,ωστε να τελειωσει και ο δικος μας γολγοθας!Ομως μετα λυπης μας, αντικρυσαμε οτι για μια αμελητεα μεριδα υπαλληλων απο τους 312,οχι μονο δεν τελειωνει το δραμα τους αλλα τους αναγκαζεται σε εκ νεου οδυνηρες ,τοσο για αυτους οσο και για τις οικογενεις τους,καταστασεις!Και αυτο γιατι ενω δωσατε επιλογη στους 312 να επιλεξουν την ενταξη τους στην ελλας,ειτε ως πολιτικοι υπαλληλοι ειτε ως ειδικοι φρουροι,βαλατε τελειως αστοχα και ρατσιστικα (κατα την γνωμη μου)εκ νεου ορια ηλικιας,για οσους επιθυμουν να ενταχθουν ως ειδικοι φρουροι, με συνεπεια να τους αποκλειεται απο το δικαιωμα της επιλογης!Θελουμε να πιστευουμε οτι θα καταλαβετε και θα διορθωσετε αυτη την αδικια και θα μπορουν ολοι ,και οι 312 να επιλεξουν την υπηρεσιακη τους κατασταση,με δημοκρατικες διαδικασιες!!!Θελουμε να πιστευουμε οτι δεν παραπλανηθηκαμε ,οταν παραμειναμε στην ελλας,και πως δεν θα βαλετε σε εκ νεου ταλαιπωριες μια αμελητεα μεριδα υπαλληλων,τοσο του ιδιους, οσο και τις οικογενειες τους! ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ, ΟΤΙ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ 312 ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ!!!

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 10:23 | Αναστάσιος

  Κύριε Υπουργε είμαστε σε μια θέση του δημοσίου στην οποία θέλουμε πραγματικά να προσφέρουμε και στην δημοτική αστυνομία δυστυχώς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτόδδιότι δυσλειτουργει στο μεγαλύτερο βαθμό .θα θέλαμε να προσθέσετε μια διάταξη στο νομοσχέδιο για την επιστροφή μας στην ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΑΣΤΥΝΟΜΊΑ. Ευχαριστώ.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 10:08 | ΜΙΧΑΛΗΣ

  Η διαδικασία για τους 312 της ΕΛ.ΑΣ. κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει.Αποκατάσταση αδικιών, Κύριε Υπουργέ, σημαίνει:
  α)Διατήρηση των θέσεων τις οποίες κατέχουμε ήδη, στα Α.Τ. που υπηρετούμε,ασχέτως της τελικής μας επιλογής (ειδικοί φρουροί ή πολιτικό προσωπικό ).Αυτές οι θέσεις δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για εμάς, κατά την ένταξη μας στην ΕΛ.ΑΣ. τον Ιούλιο 2014,δεν προϋπήρχαν,και ειδικά για όσους επιλέξουν ειδικοί φρουροί,δεν επηρεάζουν τις μεταθέσεις των υπαρχόντων ειδικών φρουρών,παρά την λανθασμένη-εσφαλμένη εντύπωση τους.
  β)Ηλικιακό όριο στα 40, για όσους διαλέξουν ε.φ.τον Ιούλιο του 2014 και όχι κατά την ψήφιση του νόμου.
  Και για να μη ξεχάσω και τους συναδέλφους των Κ.Κ. δυνατότητας εθελοντικής επιστροφής στην υπηρεσία που ανήκαν προ κατάργησης της Δημοτικής Αστυνομίας.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 09:49 | Δημητρης

  Διαβαζω τα σχόλια κ μετά λύπης μου διαπιστώνω πως δεν ξέρουμε και εμείς οι ίδιοι τι θέλουμε και απαξιώνουμε έναν θεσμό που υπηρετούμε πάρα πολλά χρόνια και στον στην οποία εντελώς Ε Θ Ε Λ Ο Ν Τ Ι Κ Α επιστρέψαμε.Για να μην ξεχνιόμαστε:Είχαμε τέσσερις επιλογές 1 Παραμονή σε ΕΛΑΣ 2 Επιστροφή στην ΔΑ 3 Υπουργείο Εσωτερικών 4 Μεταναστευτικής Πολιτικής.Τίποτα δεν μας έκανε;Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε υπεύθυνοι για τις αποφάσεις μας.Αν μετανιώσατε κάποιοι δεν σας φταίει η ΔΑ.Όπου κ να πάμε προβλήματα θα υπάρχουν.Επιλογές όμως υπήρχαν.Καλά κάνετε κ θέτε ΕΛΑΣ αλλά μην ισοπεδώνετε την ΔΑ που υπηρετούμε τόσα χρόνια κ αυτή μας έβαλε στο δημόσιο κ εξασφαλίστηκαμε εργασιακά.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 09:49 | manos

  Ας δοθεί η δυνατότητα και σε εμάς που τοποθετηθήκαμε σε αποκεντρωμένες να επιστρέψουμε στην Υπηρεσία μας!

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 08:46 | ΔΗΜΜΤΡΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ.
  ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΟΙ ΑΔΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ, ΤΟ 2013, ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Γ.Γ.Δ.Ε.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.).

  Ζητάμε :

  Την αποκατάσταση αναδρομικά της περικοπής της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 των υπαλλήλων (ΤΑΣ,ΤΑΠ,ΥΑΣΒΕ, κλπ. ) της πρώην ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Γ.Γ.Δ.Ε.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ που τεθήκαν σε υποχρεωτική διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 129 του Ν.4199/2013 και μετατάχθηκαν – μεταφέρθηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 08:26 | Παπαδοπουλος Κ.

  Ειναι γνωστο πως η Ελ.Ασ. και τα κ.κ. εχουν αμεσες αναγκες για προσωπικο.Θεωρω προς τη σωστη κατευθυνση το νομοσχεδιο.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 08:05 | Κ

  Επιστροφή στην ΕΛ.ΑΣ. ΤΩΡΑ .Δώστε ένα τέλος στο λάθος που έγινε με τον νόμο Κατρούγκαλου και την επιστροφή στους Δήμους!!!

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 07:07 | Γιαννης

  Αν ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει στο θεσμό, αρκεί να δώσει το εθελοντικό δικαίωμα σε όλους ανεξαρτήτως τους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς που υπηρετούν σε οποιοδήποτε φορέα (ως μια δεύτερη ευκαιρία) ανακοινώνοντας ταυτόχρονα και την αναβάθμιση του θεσμού σε Ευρωπαϊκά πρότυπα.
  Από όπου φεύγουν Δ.Α. μπορούν εύκολα να αντικαθίστανται με οποιοδήποτε υπάλληλο του δημοσίου (επιτυχόντες ΑΣΕΠ, κινητικότητα κλπ), το αντίθετο είναι δύσκολο καθώς ο πρώην Δημοτικός Αστυνομικός ήταν εκπαιδευμένος και έμπειρος σε αστυνομικά καθήκοντα και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από ένα απλό δημοτικό υπάλληλο.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 07:41 | Γιαννης Καπ

  επαναφέρω ενα σχόλιο συναδέλφου που συμφωνώ απόλυτα:

  «Σε ένα νομοσχέδιο 144 άρθρων, με διαφορά υπερτερεί σε σχόλια το παρόν που αναφέρεται στη Δημοτική Αστυνομία, δείγμα του πόσο λάθος έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες από την αρχή. Έναρξη με την τραγική κινητικότητα Μητσοτάκη (κατάργηση), συνέχεια την απόλυτη παρωδία Κατρούγκουλου (επανασύσταση), φτάνοντας στην φιλότιμη αλλά όχι αρκετή προσπάθεια Βερναρδάκη.
  Η λύση είναι μονάχα μία: να γίνει μια διορθωτική κίνηση έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε όσους τελικά θέλουν να φέρουν στολή και να αστυνομεύουν να την βάλουν και σε όσους δεν θέλουν και επιθυμούν θέσεις γραφείου να τη βγάλουν…. γιατί με τις τόσες συνεχείς και αλλοπρόσαλλες κινήσεις της διοίκησης, έχει εγκλωβιστεί πολύτιμο προσωπικό εκατέρωθεν!»

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 00:34 | Μακης Δημακης

  Αξιοτιμοι Κυριοι της Κυβερνησης
  Αυτο που συμβαινει με την Δημοτικη Αστυνομια ειναι λαθος. Δεν ειναι δικαιο να μην λαμβανουν την προσωπικη διαφορα με διαφορες δολοπλοκες ρυθμισεις Μητσοτακη. Επισης ο Μητσοτακης σκανδαλωδως μοριοδοτησε με τετοιο τροπο ωστε ΔΕ κατελαβαν θεσεις ΠΕ και ΠΕ υποβαθμιστηκαν σε ΔΕ και εφυγαν μακρυα απο τον τοπο διαμονης τους. Επιπροσθετως, δια του εκβιασμου της απολυσεως ενα πολυ μεγαλο μερος υπηρετει ΔΙΑ ΒΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ και με πανω απο 100 ΧΡΩΣΤΟΥΜΕΝΑ ΡΕΠΟ ΣΕ ΜΟΛΙΣ 2.5 ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ σε φυλακες οπου μολις κατευθασαν φροντισε η προηγουμενη κυβερνηση να κανει παρτη επανω τους με αποσπασεις αλλων υπαλληλων χειροτερευοντας την κατασταση στις φυλακες. Τι εχετε σκοπο να κανετε με τους αποσπασμενους των ΚΚ? ΠΟΙΑ ΗΘΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΧΕΙ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΟΦΡΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ, ΣΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΧΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ενω υπαρχει σοβαρη ελλειψη προσωπικου και οι ατυχοι υπαλληλοι εκει υποφερουν? Επισης ποιος νομος λεει οτι ενω μια υπηρεσια δημιουργηται ξανα οι μισοι επιστρεφουν και οι υπολοιποι εγκλωβιζωνται εκει που βρισκονται? Πως επικαλειστε υπυρεσιακες αναγκες ΕΝΩ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ (ΚΟΜΜΑΤΟΣΚΥΛΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΔ) σε ασχετες θεσεις? Γιατι οι δημοτικοι αστυνομικοι που οι περισσοτεροι ειναι ΠΕ υπηρετουν χωρις δικαιωμα επιλογης και ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ, σε θεσεις ΔΕ σε ΚΚ? ΕΠΕΙΔΗ ΛΟΙΠΟΝ ΔΕΙΞΑΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΒΑΖΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΘΕΡΜΑ ΝΑ ΜΠΕΙ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΩΝ ΚΚ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ και να τους δοθει το ΔΙΚΑΙΩΜΑ να επιστρεψουν η να επιλεξουν το που θα συνεχισουν ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΛΟΙΠΟΙ συναδελφοι τους. Σας ευχαριστω θερμα.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 21:15 | E

  Δώστε σας παρακαλώ την δυνατότητα εθελοντικής επιστροφής μας πίσω στην ΕΛ.ΑΣ.
  Θελουμε να ενταχθούμε σαν Ειδικοί Φρουροί και εμεις σαν τους συναδέλφους μας.
  Ειναι μεγαλη αδικία αφού εχουμε κριθεί ικανοί να μην ενταχθούμε και εμεις πλήρως.
  Απο οτι γνωρίζω περίπου 180 άτομα έχουν επιλέξει να γίνουν ΕΦ απο τους συναδέλφους μας.
  Πιστεύω οτι υπάρχει περιθώριο και για άλλους και να γινει μια ολοκληρωμένη σειρά Ειδικών Φρουρών.
  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ πιστεύω οτι ειναι ζήτημα ΖΩΗΣ.
  Διορθώστε με αυτη την τροπολογία οτι αδικία εχει υπάρξει 3 χρόνια τωρα.
  Σας ευχαριστω.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 21:30 | Φωτεινή Κ.

  Κύριε Υπουργέ,

  Αναρωτιέμαι πώς με τα χρόνια μπορεί να λειτουργήσει ικανοποιητικά η υπηρεσία, κάτω από αυτές τις συνθήκες. Η Δημοτική Αστυνομία ως αυτόνομη υπηρεσία με αρμοδιότητες έχει καταντήσει σκιά του εαυτού της “κάνοντας απλά αισθητή τη παρουσία της” στους δήμους. Επιτρέψτε εθελοντική επιστροφή στην ΕΛ.ΑΣ για όσους θέλουν να γίνουν Ειδικοί Φρουροί. Δώστε την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να προσφέρουν στον τόπο μας κάτι το οποίο θα έχει διάρκεια και μέλλον.Είμαστε άνθρωποι με προσόντα, εμπειρία και κατάρτιση, δώστε μας την ευκαιρία να το αποδείξουμε με την επιστροφή μας στην Ελληνική Αστυνομία.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 21:01 | Στάθης Α.

  Κύριε Υπουργέ είμαστε πολλοί δημοτικοί αστυνομικοί που θέλουμε εθελοντική επιστροφή στην Ελληνική Αστυνομία. Το έχετε καταλάβει από τα πάρα πολλά σχόλια των συναδέλφων. Αδικηθήκαμε γιατί όταν ήρθε η ώρα να πάρουμε την απόφαση που θα συνεχίσουμε δεν μας είπαν το καθεστώς στο οποίο θα βρισκόμασταν στην ΕΛ.ΑΣ. Είναι άδικο γιατί μετέπειτα βγήκε η απόφαση ότι θα γινόμασταν Ειδικοί Φρουροί. Η ζωές μας δεν είναι μια ζαριά και όπου κάτσει. Έπρεπε να γνωρίζαμε εξαρχής το πως θα μας αξιοποιούσε η Ελληνική Αστυνομία. Προσθέστε μια παράγραφο στο άρθρο που να μας δίνει το δικαίωμα της εθελοντικής επιστροφής στην Ελληνική Αστυνομία σαν Ειδικοί Φρουροί.
  Ευχαριστώ!

 • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 20:05 | ΜΑΡΙΑ

  Επειδή πολλοί από εμάς εξαιτίας της διαθεσιμότητας, μετακινήθηκαμε σε περιοχές διαφορετικές του τόπου μόνιμης κατοικίας της οικογένειάς μας, παρακαλούμε πολύ να συμπεριληφθεί στο νόμο η δυνατότητα μετακίνησης εκτός από το δήμο ή το νομό που υπηρετούσαμε, και στον τόπο μόνιμης κατοικίας μας.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 19:14 | Γιώργος

  Η παράγραφος 5 του άρ. 49 αποτελεί δικαίωση για τους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς που επέλεξαν να παραμείνουν στην ΕΛ.ΑΣ. Έπειτα από δύο χρόνια αναμονής οι εργαζόμενοι αυτοί θα μπορέσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τα προσόντα και τις δεξιότητες τους, σε ένα φορέα που έχει ανάγκη από ανθρώπινο δυναμικό.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 16:24 | Θ

  Κύριε Υπουργέ με το ελλειπέστατο προσωπικό στις Δ.Α στις ελλείψεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και έρμαια στις προθέσεις των Δημάρχων Αντιδημάρχων και σε κάθε λογής Προισταμένους η υπηρεσία δεν μπορεί να λειτουργήσει!Δώστε το δικαίωμα επιλογής ένταξης στην ΕΛ.ΑΣ σε όποιον το επιθυμεί!Η ΕΛ.ΑΣ εχει φοβερές ελλείψεις σε μάχιμο προσωπικό!Ας μας δοθεί έστω και τώρα η δυνατότητα να την στελεχώσουμε!Ο νόμος Κατρούγκαλου ήταν έτσι διατυπωμένος ώστε και αυτοί που θέλαμε να παραμείνουμε στην ΕΛ.ΑΣ λόγω των ασαφειών που είχε αναγκαστήκαμε να επιλέξουμε τον Δήμο!!

 • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 14:13 | Φανης

  Δωστε την επιλογη σε οσους υπηρετησαν στην ΕΛΑΣ και θελουν να επιστεψουν ως Ειδικοι Φρουροι να το δηλωσουν στους κατα τοπους Δημους τους την επιλογη αυτη.
  Θελουμε να επιστρεψουμε καποιοι απο εμας πισω για το λογο οτι δεν ερωτηθηκαμε ποτε σε τι καθεστως επιθυμουσαμε να μεινουμε παρα μονο οταν γυρισαμε στους Δημους μετα απο καποιους μηνες ερωτηθησαν οι εναπομειναντες συναδελφοι.
  Το θεωρω πολυ αδικο διοτι περασαμε πολλα…
  Δωστε την υστατη στιγμη την ευκαιρια σε αυτους που πραγματικα θελουν να γυρισουν πισω στην ΕΛΑΣ να το κανουν και να γινει μια ολοκληρωμενη σειρα Ειδικων Φρουρων.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 13:41 | Κωστας

  Καταστήματα κρατήσεις 2013 κρατούμενοι 12500 ,2016 ο αριθμός ειναι κατω απο 9000.
  Τα καταστήματα κρατήσεις λειτουργουσαν και το 2013 οπως και τοσα Χρόνια ενισχυθηκαν με 580 δημοτικους αστυνομικούς παραιτηθηκαν 50 ιδοι και έπονται και αλλοι….
  Δημοτικος αστυνομικος σειρα του 09 μιθσος 780ευρο σωφρονιστικός υπάλληλος σειρα του 09 μισθός 1200 ευρο.
  Επιτέλους δωστε την ευκαιρία της επιλογής των δημοτικων αστυνομικών να επιστρέψουν Στους δημους που ανηκουν και και την προσωπικη διάφορα ωστε οσοι παραμένουν να μην ειναι υπάλληλοι τρίτης κατηγορίας.
  Επιτέλους σταματηστε να μας βλέπεται σαν απλα κεφάλια ωστε να μας ανταλλάξετε με αλλα κεφάλια.Είμαστε ΆΝΘΡΩΠΟΙ……
  ΠΑΡΤΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΔΩΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΩΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ….ΙΣΌΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ…
  ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΌΒΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΕΞΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΊΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΔΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΒΛΕΠΕΤΕ ΣΑΝ ΠΡΌΒΑΤΑ….
  Περιμένουμε εδω και 2 Χρόνια με ψεύτικες υποσχέσεις…..ελπίζω να κάνετε κατι πριν σας προλάβουν τα δικαστήρια που έπονται….μετά θα είστε ίδιοι με τους άλλους……..

 • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 13:28 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Η παρ. 3β του άρθρου 19 του ν. 4325/2015 (Α΄47) Ηταν η ταφοπλακα για πολλες Δημοτικες Αστυνομιες!παρολο που γυρισαμε αρκετοι πισω απο την ελασ πιστευοντας οτι θα ασκησουμε το επαγγελμα στο οποιο εκπαιδευτηκαμε και αποκτησαμε εμπειρια ,αποφασισαν για εμας οι Δημαρχοι επι της ουσιας και οχι το δημοτικο συμβουλιο κρινοντας τις ζωες μας.Αυτη τη στιγμη ασκουμε καθηκοντα φωτοτυπα και βοηθου παλαιου υπαλληλου ακομα και κλητηρα προσοντων Υ.Ε!!.Να θυμισω οτι η Δημοτικη Αστυνομια με αποφαση του ΣΤΕ ειναι κρατικη υπηρεσια και δρα για το δημοσιο συμφερον και οχι τοπικη υποθεση των Δημων δηλαδη με λιγα λογια τσιφλικι του καθε ΔΗΜΑΡΧΟΥ με μικροπολιτικα συμφεροντα!Κυριε υπουργε αποσυρετε την παραγραφο 3β η εστω βαλτε ενα ποσοστο στελεχωσης ανω του 50% για αυτοδικαιη επανασυσταση.Μη ξεχναμε οτι ακομα και να γυρισουν στις θεσεις του συναδελφοι απο τα κ.κ και τις αποκεντρωμενες το οποιο συμφωνω απολυτα και επικροτω,δεν θα μπορουν να γινουν Δημοτικοι Αστυνομικοι αρα δεν θα εχει καμια ουσια.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 11:39 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΑΤΑΧΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΑΡΘΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ Η ΑΔΙΚΙΑ. ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ,Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4Β ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 3Γ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΟΥ Ν.4325/2015;;;

 • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 11:42 | ΗΡΩ ΠΥΡΛΗ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Όσον αφορά την παράγραφο 3 του άρθρου 49, για να μην υπάρξουν ασάφειες και
  να μη παρερμηνευτεί το νόημα ανάλογα με το πως θα μεταφράζεται από τον κάθε
  αρμόδιο υπάλληλο καθώς και προς αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας μας και
  αδικιών, προτείνεται η τροποποίησή του ως εξής:
  3.Η παρ. 3β του άρθρου 19 του ν. 4325/2015 (Α΄47) τροποποιείται, ως εξής:
  Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να αποφασιστεί η μη
  επανασύσταση Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας. Στην περίπτωση αυτή, οι θέσεις
  δημοτικών αστυνομικών που είχαν επανασυσταθεί καταργούνται και όσοι τις
  κατείχαν κατατάσσονται σε άλλες υπηρεσίες των οικείων δήμων με βάση τα τυπικά
  προσόντα που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε
  άλλης ειδικής ή γενικής διάταξης, είτε και εφόσον έχουν τοποθετηθεί λόγω άλλης
  ρύθμισης (π.χ. εξαίρεσης από τη διαθεσιμότητα, ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα,
  μετάταξη κ.λπ.) σε θέση άλλου κλάδου μπορούν να παραμείνουν στις θέσεις αυτές,
  εφόσον το επιθυμούν, ή με αίτηση που κατατίθεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από
  τη δημοσιοποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου, να καταλάβουν θέσεις
  από τις προβλεπόμενες των εδαφίων β`, γ` και δ` της παραγράφου 2.
  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
  κατατάσσονται με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του
  παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής ή γενικής διάταξης και οι πρώην
  δημοτικοί αστυνομικοί που τοποθετήθηκαν σε Υπηρεσίες του Υπουργείου
  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
  Για τους ανωτέρω δε θα ισχύει ο περιορισμός της οκταετίας για την κατάταξή τους
  σε θέσεις άλλου κλάδου ανώτερης κατηγορίας εκπαίδευσης ούτε απαιτείται γνώμη
  του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου για την κατάταξή τους. Τα ανωτέρω έχουν
  αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης των διατάξεων του άρθρου 19
  του Ν.4325/2015.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 10:03 | Σταύρος Δ

  Κύριε Υπουργε, όπως είχατε πει, ο δημόσιος τομέας έχει μεγάλη ανάγκη απόμια σσωστή αξιολόγηση και αναδιάρθρωση δημοσίων υπηρεσιών και του προσωπικού του.Το ενστολο προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας το χρειάζεται αυτό και όπως ξέρετε η συγκεκριμένη υπηρεσία ΔΕΝ αποδίδει ούτε στο ελάχιστο στους περισσότερους δήμους. Οι πτυχιουχοι συνάδελφοι θέλουν να αξιοποιηθουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα αλλά και σαν πολιτικό προσωπικό για την γραμματειακη υποστήριξη της ΕΛ.ΑΣ, και οι συνάδελφοι της δευτεροβαθμιας εκπαίδευσης την ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ τους στην Ελληνική Αστυνομία στους κανόνες που διεπουν τους ειδικούς φρουρους όπου πλέον έχει διεκρινιστει η περίπτωση τους. Επιθυμούμε να προστεθεί μια παράγραφος επί του άρθρου για την ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ μας στην Ελληνική Αστυνομία.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 10:41 | Αλέξης

  Κύριε Υπουργέ Να δωθεί η δυνατότητα σε όλους τους Δημοτικούς Αστυνομικούς να επιστρέψουν στις υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας. Μην συνεχίζετε την πολιτική διάλυσης του Μητσοτάκη.
  Να γίνει ξεκάθαρο το άρθρο 49 και να περιέχει όλους τους υπαλλήλους οι οποίοι μέσω των υποχρεωτικών μετατάξεων έχασαν την υπερβάλλουσα μείωση.
  Δεν υπάρχουν άλλες δικαιολογίες για την κυβέρνησή σας.
  Αποκατάσταση και δικαίωση όλων των Δημοτικών Αστυνομικών!!!!

 • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 07:07 | Νίκος

  Πρέπει να δοθεί δυνατότητα επιστροφής στη Δημοτική Αστυνομία σε όσους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς έχουν τοποθετηθεί με την κινητικότητα σε Υπουργεία, φυλακές κλπ. Όσοι έχουν διάθεση προσφοράς πρέπει να αξιοποιηθούν από τη Δημοτική Αστυνομία.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 07:44 | ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Όσον αφορά την παράγραφο 3 του άρθρου 49, για να μην υπάρξουν ασάφειες και να μη παρερμηνευτεί το νόημα ανάλογα με το πως θα μεταφράζεται από τον κάθε αρμόδιο υπάλληλο καθώς και προς αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας μας και αδικιών, προτείνεται η τροποποίησή του ως εξής:
  3.Η παρ. 3β του άρθρου 19 του ν. 4325/2015 (Α΄47) τροποποιείται, ως εξής:
  Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να αποφασιστεί η μη επανασύσταση Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας. Στην περίπτωση αυτή, οι θέσεις δημοτικών αστυνομικών που είχαν επανασυσταθεί καταργούνται και όσοι τις κατείχαν κατατάσσονται σε άλλες υπηρεσίες των οικείων δήμων με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής ή γενικής διάταξης, είτε και εφόσον έχουν τοποθετηθεί λόγω άλλης ρύθμισης (π.χ. εξαίρεσης από τη διαθεσιμότητα, ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα, μετάταξη κ.λπ.) σε θέση άλλου κλάδου μπορούν να παραμείνουν στις θέσεις αυτές, εφόσον το επιθυμούν, ή με αίτηση που κατατίθεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη δημοσιοποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου, να καταλάβουν θέσεις από τις προβλεπόμενες των εδαφίων β`, γ` και δ` της παραγράφου 2.
  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατατάσσονται με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής ή γενικής διάταξης και οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που τοποθετήθηκαν σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
  Για τους ανωτέρω δε θα ισχύει ο περιορισμός της οκταετίας για την κατάταξή τους σε θέσεις άλλου κλάδου ανώτερης κατηγορίας εκπαίδευσης ούτε απαιτείται γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου για την κατάταξή τους. Τα ανωτέρω έχουν αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν.4325/2015.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 06:16 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ, ΕΦΟΣΟΝ ΔΙΝΕΤΕ ΜΕΣΩ ΝΟΜΟΥ ΣΕ ΟΤΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΝΑ ΔΙΝΕΤΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΣΟΝ ΔΥΡΙΣΑΝ ΣΕ ΟΤΑ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΟΥΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Η ΑΛΛΟΥ… ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 31 Αυγούστου 2016, 22:44 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
  ΕΛΛΑΔΟΣ

  Θέμα: » Προσωπική διαφορά . »

  Στη συνάντηση που είχε το προεδρείο του Συλλόγου στις 30-11-2015 με τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή είχε τεθεί το πρόβλημα που παρουσιάζεται σχετικά με την καταβολή της προσωπικής διαφοράς (υπερβάλλουσας μείωσης). Υπάρχουν ορισμένοι δήμοι που αρνούνται να καταβάλουν στους Σχολικούς Φύλακες την προσωπική διαφορά, παρόλο που το Ελεγκτικό Συνέδριο με την πράξη 351/2015 έχει αποφανθεί ότι οι Σχολικοί Φύλακες την δικαιούνται. Ο κ. Υπουργός είχε υποσχεθεί τότε, ότι στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που πρόκειται να κατατεθεί σύντομα στη βουλή θα αναφέρεται με σαφήνεια ότι οι Σχολικοί Φύλακες δικαιούνται την προσωπική διαφορά και μάλιστα με αναδρομική ισχύ, δηλαδή από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους. Ανάλογη υπόσχεση είχε δοθεί από τον κ. Κουρουμπλή και προς την εκτελεστική επιτροπή της ΠΟΕ ΟΤΑ στη συνάντηση που είχαν.
  Το προσχέδιο του νομοσχεδίου του υπουργείου εσωτερικών που δόθηκε τον Μάιο του 2016 για διαβούλευση στους φορείς, υπήρχε το άρθρο 28 το οποίο αποκαθιστούσε την αδικία σχετικά με την προσωπική διαφορά. Όμως με μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που δόθηκε τώρα σε δημόσια διαβούλευση δεν περιλαμβάνει τους Σχολικούς Φύλακες. Υπάρχει αναφορά στο Άρθρο 49 για τους σχολικούς Φύλακες, συγκεκριμένα αναφέρει : «Εξαιρείται από την περικοπή η υπερβάλλουσα μείωση (προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει, σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των δημοτικών αστυνομικών και των σχολικών φυλάκων ….» όμως οι Σχολικοί Φύλακες δεν συμμετείχαν στο ν. 4223/2013 διότι δεν τους δινόταν η δυνατότητα να συμμετέχουν.
  Συνεπώς για την αποκατάσταση των αδικιών και για λόγους ισονομίας προτείνεται η τροποποίηση του Άρθρο 49 της παραγράφου 2 ως εξής:
  “Εξαιρείται από την περικοπή η υπερβάλλουσα μείωση (προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει, σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των δημοτικών αστυνομικών, των σχολικών φυλάκων καθώς και όσων μετατάχθηκαν σε άλλες υπηρεσίες μετά τη θέση τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας δυνάμει των διατάξεων του ν. 4093/2012, του ν. 4172/2013, του ν. 4250/2014 και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν. 4316/2014 (Α’ 270), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4257/2014 (Α’ 93) ή επανήλθαν στις υπηρεσίες τους, δυνάμει των διατάξεων του ν.4325/2015 (Α΄47) {με το νόμο 4325 επανήλθαν οι Σχολικοί Φύλακες}. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων που διενεργήθηκαν σε Ο.Τ.Α. α’΄ και β’ βαθμού και με άλλες διατάξεις, εκτός αυτών περί ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. Η εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) ανατρέχει αναδρομικά στην έναρξη ισχύος των ν.4223/2013, ν. 4199/2013 και ν.4172/2013, μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4354/2015, όπως ισχύει”.

  Με τιμή
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΑΣΑΚΗ ΖΩΗ

 • 31 Αυγούστου 2016, 20:41 | Α.Η

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ,Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ ΗΡΘΕ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΑΔΙΚΙΕΣ.ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙ ΑΡΚΕΤΕΣ ΑΔΙΚΙΕΣ ΩΣ ΕΙΧΑΝ.ΑΦΗΣΕ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ,ΑΦΗΣΕ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ,ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
  ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΚΑΙ ΕΓΩ,ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ,ΔΙΟΤΙ ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΤΟΥ 2015,ΟΤΑΝ ΓΙΝΑΝΕ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ,ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ…ΗΔΗ ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ 2 Π.Δ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 312 ΔΕΝ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΡΓΟ,ΟΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΛΛΟΙ ΔΗΜΟΙ ΔΕΝ ΚΑΝΑΝΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ,ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΑΝΕ ΜΕ 3,5,8 ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ ΓΙΑ 24ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑ ΛΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 15.00 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΩ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΛΙΓΟΙ.
  ΘΑ ΕΙΣΤΕ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ ΣΟΒΑΡΑ ΜΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ 2013 ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ.ΠΙΣΤΕΥΩ ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ ΝΟΥΜΕΡΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΠΑΛΑΚΙ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ. Α.Η

 • 31 Αυγούστου 2016, 18:59 | ΗΛΙΑΣ

  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2 ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ Η ΦΡΑΣΗ «ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 81 ΤΟΥ Ν.4172/2013».
  ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΘΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ.

 • 31 Αυγούστου 2016, 17:39 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Κ

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΟΣΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ. ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Η ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΜΑΣ ΣΕ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΑΝΑΝΑΣΥΣΤΑΘΕΙ. ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ Η ΑΔΙΚΙΑ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ 2013 ΚΑΙ MONO TOTE ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ. ΔΙΟΤΙ ΘΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ… ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 9 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ 8 ΜΕ 9 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ο ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ ΚΑΙ Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

 • 31 Αυγούστου 2016, 17:47 | Γιωργος Ν

  ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και να προσθετει αρμοδιοτητες κατα το δοκουν!!!

  Ο Θεσμος έχει αποτυχει.Ειμαστε ερμαιο του καθε αντιδημαρχου,που σε κατι μικρους Δημους εχει εκλεγει με 300-400 ψηφους,ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ!!!!ΔΕΝ ΒΓΑΖΕΙΣ ΑΚΡΗ!!!!

  Οσοι θελουν να ειναι ενστολοι ας δωθει η δυνατότητα να απορροφηθουν στα κατα τοπους ΑΤ ή στην τροχαία.Και εκει θα προσφερουν ειδικα εφοσον στην αστυνομια υπαρχουν τρομερες ελλειψεις.

  Οι υπολοιποι (σχεδον ΟΛΟΙ ΝΕΑ και ΜΟΡΦΩΜΕΝΑ παιδια) να στελεχωσουν αλλες υπηρεσιες των Δημων,οπου κυριαρχουν οι ΙΔΑΧ που δεν ξερουν ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ!!!!! ΕΛΕΟΣ

 • 31 Αυγούστου 2016, 15:32 | Δημήτρης Σ.

  Κύριε Υπουργέ τον Μάιο του 2015 βρισκόμουν στην Ελληνική Αστυνομία. Εγώ και πολλοί συνάδελφοι βρεθήκαμε σε ένα δίλημμα για το αν θα επιλέξουμε ΕΛ.ΑΣ. ή δημοτική αστυνομία. Από την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. και από την κυβέρνηση δεν μας δόθηκε ποτέ μια σαφής απάντηση για το τι θα γίνουμε αν παραμείνουμε στην ΕΛ.ΑΣ. Με αποτέλεσμα να γυρίσουμε στην δημοτική αστυνομία για λόγους αβεβαιότητας για το μέλλον μας στην ΕΛ.ΑΣ. Εκ των υστέρων βγήκε η απόφαση που λέει ότι όσοι παρέμειναν θα γίνουν Ειδικοί Φρουροί η πολιτικό προσωπικό. Αν το γνώριζα θα είχα παραμείνει και θα δήλωνα Ειδικός Φρουρός όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι όπως θα διαπιστώνετε και από τα δεκάδες σχόλια. Δώστε τη δυνατότητα να επιστρέψουμε εθελοντικά όσοι επιθυμούμε στην Ελληνική Αστυνομία με σκοπό να ενταχθούμε με τους υπόλοιπους συναδέλφους στο καθεστώς των Ειδικών Φρουρών.
  Σας ευχαριστώ!

 • 31 Αυγούστου 2016, 15:26 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ: «Εξαιρείται από την περικοπή η προσωπική διαφορά των σχολικών φυλάκων, οι οποίοι επανήλθαν στην υπηρεσία, δυνάμει των διατάξεων του ν. 4325/2015 (Α΄47).»

 • 31 Αυγούστου 2016, 14:42 | Νατάσα

  Το άρθρο 49 να τροποποιηθεί ως εξής:
  “Θέματα Δημοτικών Αστυνομικών και λοιπών εργασιακών ομάδων.”
  Η παράγραφος 2 του συγκεκριμένου άρθρου παρατίθεται σε εισαγωγικά. Προφανώς πρόκειται για τροποποίηση σε κάποιο άλλο άρθρο το οποίο, όμως, δεν προσδιορίζεται. Με την παρούσα διατύπωση της παραγράφου θα προκληθεί σύγχυση στις Διευθύνσεις Προσωπικού/Οικονομικού σχετικά με το εάν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι κατόπιν της θέσεώς τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας μετατάχθηκαν υποχρεωτικώς σε άλλους φορείς (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Σωφρονιστικά Καταστήματα, Εφορίες, Τελωνεία κ.τ.λ.) και έκτοτε απώλεσαν την υπερβάλλουσα μείωση.
  Επιπροσθέτως για λόγους ίσης μεταχείρισης θα πρέπει να προστεθούν στην εξαίρεση της περικοπής της υπερβάλλουσας και οι υπάλληλοι της πρώην Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών & Δικτύων που τέθηκαν σε υποχρεωτική διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 129 του Ν.4199/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν.4172/2013 και μετατάχθηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
  Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου ως εξής:
  “Εξαιρείται η περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του ν.4024/2011 των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει, σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των δημοτικών αστυνομικών, των σχολικών φυλάκων, των υπαλλήλων της πρώην Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών & Δικτύων που μετατάχθηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και όσων μετατάχθηκαν σε άλλες υπηρεσίες μετά τη θέση τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας βάσει των διατάξεων του ν. 4093/2012, του ν. 4172/2013, του ν.4199/2013, του ν. 4250/2014 και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν. 4316/2014 (Α’ 270), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4257/2014 (Α’ 93) ή επανήλθαν στις υπηρεσίες τους, δυνάμει των διατάξεων του ν.4325/2015 (Α΄47). Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων που διενεργήθηκαν σε Ο.Τ.Α. α’΄ και β’ βαθμού και με άλλες διατάξεις, εκτός αυτών περί ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. Η εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) ανατρέχει αναδρομικά στην έναρξη ισχύος των ν.4223/2013, ν. 4199/2013 και ν.4172/2013, μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4354/2015, όπως ισχύει”.

 • 31 Αυγούστου 2016, 12:28 | Κατερίνα Κόκκινου

  Η παράγραφος 2 του συγκεκριμένου άρθρου αναφέρεται πιθανόν σε τροποποίηση της παρ. 22 του αρ. 2 του Ν. 3899/10 πάνω στην οποία «πάτησε» η από 23-03-2015 οδηγία Μάρδα. Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια. Με την παρούσα διατύπωση της παραγράφου και υπό τον τίτλο «Θέματα Δημοτικών Αστυνομικών» θα προκληθεί σύγχυση στις Διευθύνσεις Προσωπικού/Οικονομικού σχετικά με το ποιοί υπάλληλοι εμπίπτουν στις εξαιρέσεις από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011. Εάν δεν συμπληρωθεί σωστά η διάταξη σε αυτή τη φάση, πολύ πιθανό να χρειαστεί ερμηνευτική εγκύκλιος αργότερα.

 • 31 Αυγούστου 2016, 12:06 | Φωτεινός

  Για λόγους ίσης μεταχείρισης αλλά και άρση της αδικίας, μιας και είμαστε από αυτούς που πλήρωσαν το μεγαλύτερο τίμημα των απολύσεων και εξακολουθούμε με την περικοπή της προσωπικής διαφοράς, θα πρέπει να προστεθούν στην εξαίρεση της περικοπής της υπερβάλλουσας και οι σχολικοί φύλακες που μπήκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας με τον άρθρο 80 του ν. 4172/2013 και δεν εξαιρέθηκαν ή μετατάχθηκαν,αλλά απολύθηκαν ή εργάζονταν με ασφαλιστικά μέτρα και επαναπροσλήφθηκαν με τον νόμο 4325/2015 , μιας και είμαστε από αυτούς που πλήρωσαν το μεγαλύτερο τίμημα των απολύσεων και εξακολουθούμε με την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης.

 • 31 Αυγούστου 2016, 10:42 | Μαρία

  Κύριε Υπουργε, η αξιοποίηση των Δημοτικών Αστυνομικών στον δημόσιο τομέα είναι πολύ σημαντική και αυτή ΔΕΝ είναι εφικτή μέσα στους δήμους. Με τα εκνεου ψυχοτεχνικα τεστ και της εκπαίδευσης που επρόκειτο να μεσολαβησει, θα θέλαμε να μας αφήσετε να επιστρέψουμε και να αξιοποιηθουμε στην Ελληνική Αστυνομία.

 • 31 Αυγούστου 2016, 09:41 | Μαρία

  Αγαπητέ κ. Υπουργε, η αξιοποίηση των Δημοτικών Αστυνομικών στον δημόσιο τομέα είναι πολύ σημαντική και αυτή ΔΕΝ είναι εφικτή μέσα στους δήμους. Με τα εκνεου ψυχοτεχνικα τεστ και της εκπαίδευσης που επρόκειτο να μεσολαβησει, θα θέλαμε να μας αφήσετε να επιστρέψουμε και να ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΜΕ στην Ελληνική Αστυνομία.

 • 31 Αυγούστου 2016, 08:47 | Μάκης

  Κ.Υπουργέ
  Στο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΣΔΑ με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων ΟΤΑ & άλλες διατάξεις» στο άρθρο 32 »Θέματα Δημοτικών Αστυνομικών’ ‘ παράγραφος 4, να προστεθεί εδάφιο στο άρθρο 19 του Ν. 4325/15, ως εξής:
  «Στους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς που μέσω κινητικότητας μετατάχθηκαν υποχρεωτικώς σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΟΤΑ Α΄βαθμού (ως διοικητικοί σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κλάδων ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,καταστήματα κράτησης ή άλλες υπηρεσίες, δίνεται η δυνατότητα να επιστρέψουν στον τόπο συμφερόντων τους όπως προκύπτει από δήλωση τους, στην αντίστοιχη υπηρεσία με αυτήν που υπηρετούν σήμερα, είτε σε αντίστοιχους κλάδους ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας σε δήμους που έχουν ήδη συστήσει Δημοτική Αστυνομία είτε προτίθενται να συστήσουν Δημοτική Αστυνομία».
  Πιστεύω ότι με μια τέτοια προσθήκη καλύπτονται όλοι οι πρώην συνάδερφοι και πραγματικά γίνεται αποκατάσταση αδικιών.
  Πολλοί έχουμε μετακινηθεί σε τόπους διαφορετικούς από τους τόπους προέλευσης και με το νόμο Κατρούγκαλου μετακινηθήκαμε εκ νέου.Δεν είναι δίκαιο κάθε νέο νομοσχέδιο να μας μετακινεί κατά το δοκούν.
  Ευχαριστώ

 • 31 Αυγούστου 2016, 08:51 | Καραμάνογλου

  Θα επαναλάβω σχόλιο καθώς με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο:

  Σε ένα νομοσχέδιο 144 άρθρων, με διαφορά υπερτερεί σε σχόλια το παρόν που αναφέρεται στη Δημοτική Αστυνομία, δείγμα του πόσο λάθος έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες από την αρχή. Έναρξη με την τραγική κινητικότητα Μητσοτάκη (κατάργηση), συνέχεια την απόλυτη παρωδία Κατρούγκουλου (επανασύσταση), φτάνοντας στην φιλότιμη αλλά όχι αρκετή προσπάθεια Βερναρδάκη.
  Η λύση είναι μονάχα μία: να γίνει μια διορθωτική κίνηση έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε όσους τελικά θέλουν να φέρουν στολή και να αστυνομεύουν να την βάλουν και σε όσους δεν θέλουν και επιθυμούν θέσεις γραφείου να τη βγάλουν…. γιατί με τις τόσες συνεχείς και αλλοπρόσαλλες κινήσεις της διοίκησης, έχει εγκλωβιστεί πολύτιμο προσωπικό εκατέρωθεν!

 • 31 Αυγούστου 2016, 08:32 | ΚΟΣΜΑΣ

  “Εξαιρείται από την περικοπή η υπερβάλλουσα μείωση (προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,τις υπηρεσίες Γεν. Γρ. Εμπορίου, Γεν. Γραμ. Δημοσίων Εσόδων, Καταστημάτων Κράτησης των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει, σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των δημοτικών αστυνομικών, των σχολικών φυλάκων καθώς και όσων μετατάχθηκαν σε άλλες υπηρεσίες μετά τη θέση τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας βάσει των διατάξεων του ν. 4093/2012, του ν. 4172/2013, του ν. 4250/2014 και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν. 4316/2014 (Α’ 270), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4257/2014 (Α’ 93) ή επανήλθαν στις υπηρεσίες τους, δυνάμει των διατάξεων του ν.4325/2015 (Α΄47). Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων που διενεργήθηκαν σε Ο.Τ.Α. α’΄ και β’ βαθμού και με άλλες διατάξεις, εκτός αυτών περί ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. Η εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) ανατρέχει αναδρομικά στην έναρξη ισχύος των ν.4223/2013, ν. 4199/2013 και ν.4172/2013, μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4354/2015, όπως ισχύει “.
  Πρέπει να αναφέρονται ξεκάθαρα όλοι οι φορείς στους οποίους μετατάχθηκαν όλοι οι πρώην δημ αστ για αποφυγή παρεξηγήσεων

 • 31 Αυγούστου 2016, 07:06 | ΜΑΡΙΑ

  Όσο αφορά τη δευτερη παραγραφο του αρ.49 συμφωνώ απόλυτα με συνάδελφο που έχει τοποθετηθεί και παραθέτω αυτολεξεί την αναρτησή του ,ώστε να διορθωθεί: Εξαιρείται από την περικοπή η υπερβάλλουσα μείωση (προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει, σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των δημοτικών αστυνομικών, των σχολικών φυλάκων καθώς και όσων μετατάχθηκαν σε άλλες υπηρεσίες μετά τη θέση τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας βάσει των διατάξεων του ν. 4093/2012, του ν. 4172/2013, του ν. 4250/2014 και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν. 4316/2014 (Α’ 270), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4257/2014 (Α’ 93) ή επανήλθαν στις υπηρεσίες τους, δυνάμει των διατάξεων του ν.4325/2015 (Α΄47). Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων που διενεργήθηκαν σε Ο.Τ.Α. α’΄ και β’ βαθμού και με άλλες διατάξεις, εκτός αυτών περί ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. Η εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) ανατρέχει αναδρομικά στην έναρξη ισχύος των ν.4223/2013, ν. 4199/2013 και ν.4172/2013, μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4354/2015, όπως ισχύει.

 • 31 Αυγούστου 2016, 07:55 | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

  Να δοθεί η δυνατότητα επιστροφής στις υπηρεσίες δημοτικής αστυνομίας για όσους επιθυμούν και να διορθωθεί η παράγραφος 2 καθότι δημιουργουνται προβλήματα στις υπηρεσίες διοικητικού οικονομικού οι οποίες δεν θα καταβάλλουν την υπερβάλλουσα μείωση .Συμφωνώ στην αλλαγή που αναφέρεται από άλλους συναδέλφους όπως Κώστας.. και ελπίζω η κυβέρνηση σας να διορθώσει τις αδικίες του Μητσοτάκη….

 • 31 Αυγούστου 2016, 07:59 | τακης

  Αξιότιμε κύριε υπουργέ
  2 μεγάλα θέματα απασχολούν αυτή τη στιγμή την Δημοτική Αστυνομία:
  Α) Το ότι δε δόθηκε η δυνατότητα να γυρίσουν όλοι οι συνάδελφοι στην Δημοτική Αστυνομία και ειδικά οι συνάδελφοι στα Κ.Κ. και
  Β) Το ότι πολλοί Δήμοι δεν έκαναν επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας
  Και στις 2 περιπτώσεις αδικούνται και οι συνάδελφοι που δεν βρίσκονται στην δουλειά για την οποία εκπαιδεύτηκαν και συνεχίζεται η ταλαιπωρία τους αλλά ταυτόχρονα και οι συνάδελφοι που εργάζονται σε υποστελεχομένες υπηρεσίες από προσωπικό περιμένουν πως και πως να ενισχυθούν από προσωπικό.
  Προσπαθήστε να δώσετε λύση κ. Υπουργέ για να τελειώσει η ταλαιπωρία μας.

 • 30 Αυγούστου 2016, 22:31 | Γιώργος

  «Κύριοι,
  για τους 312 πρωην δημοτικούς αστυνομικούς που υπηρετουν εδω και 2 χρόνια στην ΕΛΑΣ παρακαλώ να δοθεί η δυνατότητα της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ αναμέσα σε ειδικούς φρουρούς και σε πολιτικό προσωπικό χωρίς να μπαίνουν πάσης φύσεως κριτήρια και κυρίως το ηλικιακό!!!Γιατί μας αναγκάσατε να περάσουμε όλοι ψυχοτεχνικά τέστ και υγειονομικές εξετάσεις ,μοριοδοτήσατε το δίπλωμα μεγάλης μηχανής και διπλώματα μεγάλων οχημάτων, μας παραπλανήσατε να δηλώσουμε την ΕΛ.ΑΣ σαν πρώτη επιλογή εξ’αρχής!!!Όλοι οι πάνω από 40 είχαμε τα περισσότερα μόρια από τους νεότερους και όμως τώρα ερχόμαστε σε δεύτερη μοίρα γιατί σε όλες τις άλλες υπηρεσίες ΔΟΥ -ΦΥΛΑΚΕΣ -ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ Κ.Λ.Π οι συνάδελφοι ενσωματώθηκαν πλήρως και εμείς ΟΧΙ!!! Α Δ Ι Κ Ι Α!!!!!!!!!

 • 30 Αυγούστου 2016, 22:43 | Νάσος

  Κύριοι,ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ τελείωσε την Δημοτική Αστυνομία καιεσείς την ΑΠΟΤΕΛΕΙΩΣΑΤΕ!!!Αν πραγματικά θέλατε Δημοτική Αστυνομία θα γυρίζατε όλους τους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς ΠΙΣΩ και ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΝΑΤΕ σε κάθε Δήμαρχο την δυνατότητα της επανασύστασης ή ΜΗ της Δημοτικής Αστυνομίας!!!Επειδή λοιπόν τα πράγματα είναι πολύ απλά – ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – Γυρίστε ΠΙΣΩ στην ΕΛΛΑΣ όσους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς εργάζονταν εκεί και επιθυμούν την επιστροφή τους και δώστε ΣΕ ΟΛΟΥΣ τους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς που εργάζονται σε άλλους φορείς την δυνατότητα εθελοντικής επιστροφής στους Δήμους. ΑΥΤΑ ΚΥΡΙΟΙ.Μην γίνεστε ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ από τους προηγούμενους και ΜΗΝ ΠΑΙΖΕΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ των ανθρώπων.