Άρθρο 49 Θέματα Δημοτικών Αστυνομικών

1. Οι αποδοχές των πρώην δημοτικών αστυνομικών που επανήλθαν στις υπηρεσίες τους ή μετατάχθηκαν σε άλλες θέσεις του οικείου δήμου ή σε άλλους φορείς, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 14 και 19 του ν. 4325/2015 (Α’ 47), καταβάλλονται από 11.5.2015.
2. «Εξαιρείται από την περικοπή η υπερβάλλουσα μείωση (προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει, σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των δημοτικών αστυνομικών και των σχολικών φυλάκων. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων που διενεργήθηκαν σε Ο.Τ.Α. α’΄ και β’ βαθμού και με άλλες διατάξεις, εκτός αυτών περί ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. Η εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) ανατρέχει αναδρομικά στην έναρξη ισχύος των ν.4223/2013 και ν. 4199/2013 και μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4354/2015, όπως ισχύει».
3.Η παρ. 3β του άρθρου 19 του ν. 4325/2015 (Α΄47) τροποποιείται, ως εξής:
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να αποφασιστεί η μη επανασύσταση Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας. Στην περίπτωση αυτή, οι θέσεις δημοτικών αστυνομικών που είχαν επανασυσταθεί καταργούνται και όσοι τις κατείχαν κατατάσσονται σε άλλες υπηρεσίες των οικείων δήμων με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, είτε και εφόσον έχουν τοποθετηθεί λόγω άλλης ρύθμισης (π.χ. εξαίρεσης από τη διαθεσιμότητα, ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα, μετάταξη κ.λπ.) σε θέση άλλου κλάδου μπορούν να παραμείνουν στις θέσεις αυτές, εφόσον το επιθυμούν, ή με αίτηση που κατατίθεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη δημοσιοποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου, να καταλάβουν θέσεις από τις προβλεπόμενες των εδαφίων β`, γ` και δ` της παραγράφου 2.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατατάσσονται με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που τοποθετήθηκαν σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
4. Το άρθρο 70 του ν. 4257/2014 (Α΄93) τροποποιείται, ως ακολούθως:
«Υποψήφιοι για πρόσληψη σε θέσεις ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, που έχουν δικαιωθεί μετά από δικαστική απόφαση εξαιρούνται της εκπαίδευσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 135/2006 (Α΄153) και διορίζονται αναδρομικά στους οικείους Δήμους».
4α) Υπάλληλοι, πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι με τους οριστικούς πίνακες διάθεσης της Ανακοίνωσης 5/2013 του τέως Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπηρετούν σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας αλλά σε διαφορετικό νομό από αυτόν που υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, δύνανται να μεταταχθούν, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις σε υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στην ίδια πόλη ή περιοχή που υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, εφόσον καταθέσουν σχετική δήλωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών στη Διεύθυνση Προσωπικού/ Διοικητικού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. β) Υπάλληλοι, πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι με τους οριστικούς πίνακες διάθεσης της Ανακοίνωσης 5/2013 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπηρετούν σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών αλλά σε διαφορετικό νομό από αυτόν που υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, δύνανται να μεταταχθούν, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στην ίδια πόλη ή περιοχή που υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, εφόσον καταθέσουν σχετική δήλωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Οικονομικών. Για τους υπαλλήλους των περιπτώσεων (α) και (β) δεν τυγχάνει εφαρμογής στη νέα τους θέση ο περιορισμός της πενταετίας της παρ. 5 του άρθρου 71 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).
4β) Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ορίζονται οι ειδικότητες και οι κλάδοι από τους οποίους θα επιλέγονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων αυτών. Προϊστάμενοι στις οργανικές μονάδες της Δημοτικής Αστυνομίας τοποθετούνται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ και ΤΕ Δημοτικών Αστυνομικών. Σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων των ανωτέρω ειδικοτήτων, δύναται να επιλέγονται υπάλληλοι και άλλων κλάδων των αυτών κατηγοριών.
5. Οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που είχαν ενταχθεί στην Ελληνική Αστυνομία με την υπ’ αριθμ. 6000/2/5250/8-π από 12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. (Β’ 3595) και υπηρετούν σε αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 4325/2015 (Α’ 47), ως ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολο πολιτικό προσωπικό, κατατάσσονται ως ειδικοί φρουροί ή ως μόνιμο πολιτικό προσωπικό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους. Οι ως άνω υπάλληλοι υποβάλουν σχετική ανέκκλητη δήλωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν, η οποία διαβιβάζεται αρμοδίως στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. και στην οποία δηλώνουν την επιλογή τους.
6. Η κατάταξη στην κατηγορία των ειδικών φρουρών πραγματοποιείται με διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α., εφόσον οι αιτούντες δεν έχουν υπερβεί το 40° έτος της ηλικίας τους, κριθούν ικανοί ότι παρέχουν τα εχέγγυα για την ορθή χρήση όπλου από τις αρμόδιες ειδικές επιτροπές ψυχοτεχνικών δοκιμασιών στις οποίες παραπέμπονται και ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπαίδευση που προβλέπεται στην υπ΄ αρ. 7002/12/1-στ’ από 27.09.1999 κ.υ.α. (Β’ 1845), η οποία εφαρμόζεται ανάλογα. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην προαναφερθείσα κ.υ.α., η υλοποίηση της εκπαίδευσης ανατίθεται στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, η διάρκεια της ορίζεται σε δύο (2) μήνες, και οι εκπαιδευόμενοι διαμένουν και σιτίζονται εκτός των κέντρων εκπαίδευσης. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των ανωτέρω ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
7. Οι κατατασσόμενοι στην κατηγορία των ειδικών φρουρών αποτελούν μόνιμο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και εντάσσονται στο αστυνομικό προσωπικό ως αστυφύλακες με τη συμπλήρωση οκτώ (8) ετών υπηρεσίας ως ειδικών φρουρών. Έτσι, για τη μισθολογική εξέλιξη τους, την χορήγηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, την ασφάλισή τους για παροχές υγειονομικής περίθαλψης, την ασφάλισή τους στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του αστυνομικού προσωπικού και λοιπά θέματα που αφορούν στην εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στους ειδικούς φρουρούς.
8. Η κατάταξη στο μόνιμο πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιείται από τους κλάδους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Ιδιαίτερης Κατηγορίας Ένστολου Πολιτικού Προσωπικού στους κλάδους ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού, αντίστοιχα. Για την κατάταξη τους εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ κατά τα λοιπά, ισχύουν για αυτούς οι διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικοί Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26).
9. Το ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολο πολιτικό προσωπικό της παρ. 1 που δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 για κατάταξη στην κατηγορία των ειδικών φρουρούν ή δεν υπέβαλε την απαιτούμενη στην παρ. 1 δήλωση, κατατάσσεται αυτοδικαίως στην κατηγορία του μόνιμου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
10. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάταξης του ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολου πολιτικού προσωπικού, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων, συστήνονται στην Ελληνική Αστυνομία ισάριθμες οργανικές θέσεις ειδικών φρουρών και μόνιμου πολιτικού προσωπικού, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία τελικά επιτυγχάνεται η κατάταξη. Ο αριθμός των θέσεων ανά κατηγορία προσδιορίζεται με διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Λ. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την έκδοση της πράξης αυτής, καταργούνται οι οργανικές θέσεις ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας».

 • 30 Αυγούστου 2016, 22:30 | stalin

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ,
  ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΕΧΤΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ, ΑΙΤΙΟΛΟΓΩ ΤΗΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΚΑΙ ΝΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.
  ΤΩΡΑ ,ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΛΕΠΩ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΡΑ ΟΤΙ ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΔΙΚΙΕΣ ΟΠΩΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ κτλ.
  ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ (ρύμιση Κ.Μητσοτάκη) ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΔΩ ΚΑΙ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΕΚΑΤΙΣΤΕΙ ΨΥΧΙΚΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΑ.
  ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΑΛΙ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΜΕΣΑ,ΑΦΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ.
  ΟΜΩΣ,ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ π.χ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΠΟΔΕΚΑΤΙΣΜΕΝΗ,ΜΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΝΟΜΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ(από υπηρεσιακά μέχρι λειτουργικά)π.χ ΕΝΑΣ Δ.Α ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ!!!!
  ΑΚΟΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ(2 χρόνια ούτε λόγος ,όχι ρύθμιση,για εκείνους)ΣΕ ΑΡΚΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΛΟΓΟ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥΣ .
  ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΑΣ ΚΟΥΡΑΣΩ ΑΛΛΟ,ΜΟΝΟ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩΣΩ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Δ.Α,ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ,ΑΛΛΑ ΑΛΛΙΩΣ ΠΑΡΑΓΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΥ ΟΤΑΝ ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΚΟΜΠΟ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ ΚΑΙ ΑΛΛΙΩΣ ΟΤΑΝ ΕΧΕΙΣ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ…ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΕΡΙΜΝΙΣΤΕ ,ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ,ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.
  Με εκτίμηση , STALIN

 • 30 Αυγούστου 2016, 21:58 | Γιώργος

  Κύριε Υπουργε, η Δημοτική Αστυνομία έχει περιορισμενα καθήκοντα, κάποια είναι ποινικης φύσεως και είναι ΑΔΎΝΑΤΟΝ να διεκπεραιωθουν.Είναι απίστευτα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και μπορούμε να πούμε πλέον ότι δεν αποδίδει.Δωστε μας το δικαίωμα να επιστρέψουμε και να τοποθετηθουμε στην Ελληνική Αστυνομία. Ευχαριστώ.

 • 30 Αυγούστου 2016, 21:03 | Γιάννης Αλεξανδρής

  Κύριε Υπουργέ,

  Δύο είναι τα θέματα που (καταρχήν) πρέπει να προστεθούν στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
  Πρώτα απ’όλα η προσωπικη διαφορά και στους εργαζομένους των καταστημάτων κράτησης. Υπάρχει ήδη θέμα αντισυνταγματικότητας ως προς την ίση μεταχείριση, όταν εργαζόμενοι στα κ.κ. στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο, να αμοίβονται διαφορετικά. Ενδεικτικά, σωφρονιστικός υπάλληλος σειράς του 2009 αμοίβεται με πάνω από 1000€, όταν αντίστοιχος συνάδελφός του πρώην δημοτικός αστυνομικός αμοίβεται με σχεδόν 800€! Καταλαβαίνετε ότι υφίσταται τεράστια μισθολογική αδικία και παρακαλώ όπως προσθέσετε και τους πρώην δημοτικόυς αστυνομικούς των καταστημάτων κράτησης στους δικαιούχους της προσωπικής διαφοράς. Εξάλλου, για το συγκεκριμένο αίτημα έχετε λάβει και την αντίστοιχη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Δικαιοσύνης με σχετικό έγγραφο, οπότε δεν έχετε λόγο μην αποκαταστήσετε αυτή την αδικία.
  Δεύτερο θέμα, είναι η επαναφορά του άρθρου που είχατε προσθέσει σε παλαιότερο σχέδιο νόμου το οποίο τελικά αποσύρθηκε, και το οποίο προέβλεπε είτε την προαιρετική επιστροφή των πρώην δημοτικών αστυνομικών από τα καταστήματα κράτησης στις επανασυσταθείσες υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας, είτε την ένταξή τους στη διάθεση του Υπουργού ώστε να καταλάβουν άλλες θέσεις που θα τους ανατίθεντο σε περίπτωση μη σύστασης Δημοτικής Αστυνομίας στον Δήμο όπου ανήκαν. Η αδικία της υποχρεωτικής μετάταξης από τον κο Μητσοτάκη πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα και να δοθεί η δυνατότητα προαιρετικής μετακίνησης και στους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς των καταστημάτων κράτησης.

  Με εκτίμηση,
  Ιωάννης Αλεξανδρής
  Μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου Υπαλλήλων Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού

 • 30 Αυγούστου 2016, 20:04 | Σπυρος Λ.

  Κύριε Κουρουμπλή , Κύριε Τοσκα.
  Τα 7 χρόνια κρισης,αποτέλεσμα κακοδιαχειρησης και προσπάθεια δημιουργίας πελατειακού κράτους πολλών πολλών ετών απο τις τοτε κυβερνησεις,έχουν κάνει τους πολίτες μικρούς και αδυναμους,μισαλλοδοξους , κακά καχεκτυπα , του καλού τους εαυτού.Αυτό δυστυχώς επηρέασε και τα σώματα ασφαλειας, έκανε τους εργαζόμενους , περισσότερο υπαλλήλους , παρά ανθρώπους, θεωρώντας ιδιοκτησία τους την ΕΛ.ΑΣ ,σπίτι τους, ξεχνώντας ότι είναι μια δομή για την υπηρεσία του πολιτη,που πρέπει να γίνεται συνεχώς καλυτερη, και για τους υπαλλήλους της, αλλά κυρίως για τους πολίτες.
  Σήμερα,αυτές τις μερες, τωρα, δίνεται μια ευκαιρία στην κυβέρνηση σας,να στελεχώσει τα αστυνομικά τμήματα , που κοινή παραδοχη όλων των αρμοδιων είναι ότι αιμοραγουν απο προσωπικο, ακόμα και από τους απλούς εργαζομενους, όχι μόνο τους αξιωματικους,με τους πρώην δημοτικούς αστυνομικους, στηρίζοντας ετσι, θεσμούς όπως τον «αστυνομικό της γειτονιάς» η την ομάδα ΔΙΑΣ.
  ΟΛΟΙ ανεξαρτήτως οι συνδικαλιστικοί φορείς της ΕΛ.ΑΣ, έχουν τονίσει την αναγκαιότητα στελέχωσης της αστυνομίας και τι καλύτερο, από προσωπικο, πρώην δημοτικούς αστυνομικους, που εκπαιδεύτηκαν στις σχολές της ελληνικής αστυνομιας, από αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ , 6 μηνες,(3πλασια από ότι εκπαιδεύεται ένας Ε.Φ ) με λεφτά του ελληνικού κρατους, έχει διαγωνιστεί σε αθλήματα με πανομοιότυπα όρια με τις σχολές Αστυφυλάκων, ψυχοτεχνικα και υγειονομικά με όρια της σχολής αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ (καθώς η σχολές της αστυνομίας έβγαζαν τους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς ανακριτικους υπαλληλους, όπως οι αστυφύλακες .)καθώς όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτές τις δοκιμασίες γινόντουσαν Με τη πεπατημενη της Αστυνομίας..Με τον τρόπο αυτό θα επιτύχετε ,αξιοποίηση προσωπικού σύμφωνα με το μικρότερο δυνατό οικονομικό κόστος(χωρίς νέες προσληψεις, άρα και δημιουργία μεγαλύτερου κρατους, άρα επιπλέον δημοσιονομικό κοστος)παραδοχή που είναι και του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και του Υπουργού Δημόσιας τάξης Δημόσια σε όλες τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές τοποθετήσεις τους.Το 2013 ο κ.Τσίπρας τοτε, κ.Πρωθυπουργος σήμερα, είχε τονίσει ότι το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας ήταν ένα μείγμα ανθρώπων νέων σε ηλικια, με γνώσεις και κατάρτιση μεγαλύτερων ηλικιών,ίσως το μοναδικό που συμφώνησαν με τον κ.Μητσοτάκη.
  Απλά ο κ.Μητσοτάκης δούλεψε για τον κατακερματισμό των δομών εκεινων, μπροστά στις επιταγές της ΤΡΟΙΚΑΣ,ενώ από την άλλη μερια, στην ορθη, κατάτμηση προσωπικου, και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του, προς όφελος των πολιτων πρωτιστως, και κατ’επέκταση της ΕΛ.ΑΣ.
  Τολμήστε να κάνετε αλλαγές ,εμπιστευτείτε τους ακομματιστους και καταρτισμενους αξιωματικούς και την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ και του Υπουργείου.Μετά από 2 χρόνια ,από διαβουλεύσεις μεταξύ τμημάτων ,κλαδων,η αρμόδια υπηρεσία της αστυνομίας , η φυσική και πολιτική ηγεσια, διαβάζοντας όλα τα στοιχεία και υπολογίζοντας όλες τις παραμέτρους,απεφάνθη το ορθών.Την ένταξη των πρώην δημοτικών αστυνομικών στον κλάδο των ειδικών φεουρων, αφού υπήρχε και η σύμφωνη γνώμη πολιτικής ηγεσίας , φυσικής ηγεσίας και συνδικαλιστικών φορέων εκατέρωθεν.Ποιος είναι αρμοδιοτερος Κύριε Υπουργέ να κρινει;

 • 30 Αυγούστου 2016, 19:19 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

  ροτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 2 του συγκεκριμένου άρθρου ως εξής: “Εξαιρείται από την περικοπή η υπερβάλλουσα μείωση (προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει, σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των δημοτικών αστυνομικών, των σχολικών φυλάκων καθώς και όσων μετατάχθηκαν σε άλλες υπηρεσίες μετά τη θέση τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας βάσει των διατάξεων του ν. 4093/2012, του ν. 4172/2013, του ν. 4250/2014 και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν. 4316/2014 (Α’ 270), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4257/2014 (Α’ 93) ή επανήλθαν στις υπηρεσίες τους, δυνάμει των διατάξεων του ν.4325/2015 (Α΄47). Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων που διενεργήθηκαν σε Ο.Τ.Α. α’΄ και β’ βαθμού και με άλλες διατάξεις, εκτός αυτών περί ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. Η εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) ανατρέχει αναδρομικά στην έναρξη ισχύος των ν.4223/2013, ν. 4199/2013 και ν.4172/2013, μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4354/2015, όπως ισχύει “.
  Στο άρθρο 19 του νόμου 4325/2015 προστίθεται ως εξής:
  «Υπάλληλοι πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί οι οποίοι με οριστικους πίνακες διάθεσης υπηρετούν σε Σωφρονιστικών καταστήματα του Υπουργείου δικαιοσύνης και Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 του ν.4325/2015, έχουν δικαίωμα αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε ( (15) ημερών από την δημοσίευση του παρόντος να μετατάσσονται καταλαμβανοντας αυτοδικαίως τις θέσεις που κατείχαν προ της θέσης τους σε διαθεσιμότητα με το ίδιο βαθμό και μισθολογικο κλιμάκιο στις επανασυστήθεισες Υπηρεσίες της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου που υπηρετούσαν. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από την δημοσίευση του παρόντος εκδίδεται διαπιστωτικη πράξη του Δημάρχου, με την οποία το ανώτερο προσωπικό διαπιστώνετε ως προσωπικό αυτού και κατατάσσεται στις επανασυστήθεισες θέσεις κλάδων Δημοτικής Αστυνομίας. Σε περιπτώση μη επανασύστασης των θέσεων αυτών, ως άνω Υπάλληλοι μπορούν να επιλέξουν κατόπιν αιτήσεως του ς την μετάταξη τους με βάση τα τυπικά τους προσόντα σε προσωποπαγεις θέσεις που συνιστώνται με το ίδιο βαθμό και μισθολογικο κλιμάκιο στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην διάθεση του Υπουργού

 • 30 Αυγούστου 2016, 19:06 | Sevi

  Κυριοι,
  Πιστευω οτι αξιζει σε αυτους τους ανθρωπους ,η πληρης ενταξη στην ελληνικη αστυνομια ετσι ωστε,να συνεχισουν με σιγουρια..εγκαταλειποντας μια για παντα το αγχος και την αβεβαιοτητα που διακατεχει αυτους και τις οικογενειες τους,τα τελευταια δυομιση χρονια.Σας ευχαριστω.

 • 30 Αυγούστου 2016, 18:33 | Μάκης

  Κύριοι
  Πιστευω μετα απο 2,5 χρονια υπομονής ηρθε η ωρα της πλήρης ένταξης στην ελληνική αστυνομία για
  Τους ανθρώπους που το ήθελαν και το στήριξαν.

 • 30 Αυγούστου 2016, 17:04 | Δημητρης

  Θα ήθελα να ενημερώσω τους φίλους που γραφουν οτι ειναι άδικο οι ΠΔΑ να γίνουν ΕΦ και αναφέρονται και σε ΦΕΚ. 1. Άδικο ήταν όταν μας καταργήσαν 2. Ξεχάσατε ότι οι ΕΦ προσληφθήκαν με μόνη αρμοδιότητα τη σκοπιά? Τώρα οι ΕΦ μπορούν να γίνουν μέχρι και αξιωματικοί αυτό δεν είναι άδικο για τους αστυφυλακες των πανελληνίων που εχουν προισταμένους πρώην ΕΦ? Αλήθεια γιατί δεν αντιδράσατε και τότε όταν πέρνατε περισσότερες αρμοδιότητες εμφανίζοντας το ΦΕΚ του 1996? Μήπως τότε σας βόλευε? ΑΣΧΟΛΗΘΉΤΕ με άλλα προβλήματα και αφήστε αυτο σε εμάς.

 • 30 Αυγούστου 2016, 17:29 | Κωστας

  Καταρχήν θα πρέπει να δοθεί επιτέλους η δυνατότητα επιστροφής των πρώην δημοτικών αστυνομικών που υπηρετούν στα ΚΚ Είναι κρίμα να συνεχίζουν εκατοντάδες οικογένειες να βρίσκονται εγκλωβισμένοι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο συμφερόντων τους στο βωμό μικροσυντεχνιακων αντεγκλίσεων.
  Παράλληλα κ καταβολή της προσωπικής διαφοράς θα πρέπει να ισχύσει για όλους τους φορείς στους οποίους μετατάχθηκαν οι δημοτικοί αστυνομικοί και μάλιστα από την πρώτη στιγμή που έγινε η μετάταξη τους σε οποιοδήποτε φορέα και όχι μόνο από την ήμερα επιστροφη στους δήμους

  Ευχαριστώ

 • 30 Αυγούστου 2016, 17:32 | κυριακος

  Επιτελους μετα την υποχρεωτικη μετακινηση τους στην Ελ.Ασ. οι 312 π.ΔΑ δικαιωνονται μετα απο 2 χρονια εργασιακης αβεβαιοτητας,και με κινδυνο τη σωματικη τους ασφαλεια.στη σωστη κατευθυνση το νομοσχεδιο.Ευχαριστω.

 • 30 Αυγούστου 2016, 17:30 | ΚΩΣΤΑΣ

  Ο τίτλος του άρθρου 49 πρέπει να αναφέρει όλες τις εργασιακές ομάδες καθώς θα υπάρξει σύγχυση από τις Διευθύνσεις Προσωπικού/Οικονομικού για το αν αναφέρεται και σε άλλους υπαλλήλους πλην των Δημοτικών Αστυνομικών.
  Προτείνεται η τροποποίηση του τίτλου του άρθρου 49 ως εξής:
  “Θέματα Δημοτικών Αστυνομικών και λοιπών εργασιακών ομάδων.”
  Η παράγραφος 2 του συγκεκριμένου άρθρου παρατίθεται σε εισαγωγικά. Προφανώς πρόκειται για τροποποίηση σε κάποιο άλλο άρθρο το οποίο, όμως, δεν προσδιορίζεται. Με την παρούσα διατύπωση της παραγράφου θα προκληθεί σύγχυση στις Διευθύνσεις Προσωπικού/Οικονομικού σχετικά με το εάν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι κατόπιν της θέσεώς τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας μετατάχθηκαν υποχρεωτικώς σε άλλους φορείς (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Σωφρονιστικά Καταστήματα, Εφορίες, Τελωνεία κ.τ.λ.) και έκτοτε απώλεσαν την υπερβάλλουσα μείωση.
  Επιπροσθέτως για λόγους ίσης μεταχείρισης θα πρέπει να προστεθούν στην εξαίρεση της περικοπής της υπερβάλλουσας και οι υπάλληλοι της πρώην Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών & Δικτύων που τέθηκαν σε υποχρεωτική διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 129 του Ν.4199/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν.4172/2013 και μετατάχθηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
  Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου ως εξής:
  “Εξαιρείται η περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του ν.4024/2011 των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει, σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των δημοτικών αστυνομικών, των σχολικών φυλάκων, των υπαλλήλων της πρώην Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών & Δικτύων που μετατάχθηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και όσων μετατάχθηκαν σε άλλες υπηρεσίες μετά τη θέση τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας βάσει των διατάξεων του ν. 4093/2012, του ν. 4172/2013, του ν.4199/2013, του ν. 4250/2014 και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν. 4316/2014 (Α’ 270), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4257/2014 (Α’ 93) ή επανήλθαν στις υπηρεσίες τους, δυνάμει των διατάξεων του ν.4325/2015 (Α΄47). Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων που διενεργήθηκαν σε Ο.Τ.Α. α’΄ και β’ βαθμού και με άλλες διατάξεις, εκτός αυτών περί ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. Η εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) ανατρέχει αναδρομικά στην έναρξη ισχύος των ν.4223/2013, ν. 4199/2013 και ν.4172/2013, μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4354/2015, όπως ισχύει”.

 • 30 Αυγούστου 2016, 17:26 | ΝΙΚΟΣ Κ.

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ.
  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΟΙ ΑΔΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΕΚΔΙΗΓΗΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ …. ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ, ΤΟ 2013, ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Γ.Γ.Δ.Ε.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.).

  Ζητάμε από εσάς :

  1) Την αποκατάσταση αναδρομικά της περικοπής της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 των υπαλλήλων (ΤΑΣ,ΤΑΠ,ΥΑΣΒΕ, κλπ. ) της πρώην ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Γ.Γ.Δ.Ε.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ που τεθήκαν σε υποχρεωτική διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 129 του Ν.4199/2013 και μετατάχθηκαν – μεταφέρθηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις.

  2) ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ, ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ, με το άρθρο 129 του Ν.4199/2013 , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 και τέθηκαν σε υποχρεωτική διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ των περιπτώσεων Α ́, Β ́, Γ ́, Ε ́ (ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) της παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013.

 • 30 Αυγούστου 2016, 17:36 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΥΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ ΖΗΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΟΜΑ…. ΜΑΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΑΝΕ ΤΟ 2013 ΕΝΩ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙ. ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΜΕ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ… ΣΑΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ… ΖΗΤΩ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ Η ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΤΕ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΟΥΝ ΠΑΛΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ… ΕΛΠΙΖΩ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΟΥ ΝΑ ΕΙΣΑΚΟΥΣΤΕΙ.

 • 30 Αυγούστου 2016, 15:21 | βαγγελης

  Κυριε υπουργε για να προσληφθει ενας πολιτης ως ειδικος φρουρος αλλα και στην σχολη αστυφυλακων βγαινει προκυρηξη που δινει το δικαιωμα σε ολους τους ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ να συμμετεχουν..οποτε κατα την γνωμη μου και για να ειναι δικαιο εφοσον αυτο το νομοσχεδιο εχει σκοπο να αρει τις αδικιες και οχι να δημιουργησει νεα προβληματα,και δυστηχως θα δημιουργησει και στην ΕΛ.ΑΣ πρεπει να δωσετε το δικαιωμα σε ολη την επικρατεια να συμμετεχουν 312 ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ετσι ωστε να προσληφθουν ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ. Αλλα με τους κανονες προσληψεις που οριζει το ΠΔ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. Εαν γινουν με εναν νομο οι ΠΔΑ ΕΦ θα πρεπει να επιτρεψετε και στους χιλιαδες παλιους υποψηφιους που κοπηκαν λογο υψους και ηλικιας τατουαζ κλπ,και οι οποιοι πιθανον θα ειχαν και παραπανω μορια να προσληφθουνε και αυτοι.Για αυτους δλδ δεν ειναι ΑΔΙΚΟ που τους κοψανε γιατι ηταν 1,69 αντι 1,70?? Και οι γυναικες ΠΔΑ θα μπουνε με οριο 1,65??

 • 30 Αυγούστου 2016, 15:29 | Νικολας

  Να δοθει η δυνατοτητα εθελοντικης επιστροφης σε οσους Δημοτικους αστυνομικους υπηρετουσαν στην Ελ.ας και επεστρεψαν στους δημους για να υπηρετησουν ξανα στην Δημοτικη αστυνομια οπου και εκπαιδευτηκαν επι 9 μηνες, και παρα το γεγονος οτι ο νομος ελεγε αποκατασταση των αδικιων ,επειτα απο αποφαση δημοτικου συμβουλιου καταργηθηκαμε και παλι και τωρα ειμαστε σε ασχετα αντικειμενα ως διοικητικοι υπαλληλοι… Ζηταμε εθελοντικη επιστροφη στην ελ.ας η μεταταξη μας σε υποστελεχωμενες δημοτικες αστυνομιες οπου εχουν επανασυσταθει.. Μονο ετσι θα μπορεσουμε να προσφερουμε οσο περισσοτερα μπορουμε σε αντικειμενο που γνωριζουμε.

 • 30 Αυγούστου 2016, 13:28 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

  Σέρρες 26/5/2016
  A.Π: 20953
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ:ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΣ
  ΔΗΜΟΣ:ΣΕΡΡΩΝ Τον κ. Π. Κουρουμπλή
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
  Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1 Ανασυγκρότησης
  Τ.Κ. 62100 ΣΕΡΡΕΣ Σταδίου 27-1018 – ΑΘΗΝΑ
  ΤΗΛ:23210 83603
  FAX: 23210 83602
  EMAIL: genikos@serres.gr

  Θέμα: « Προσωπικό για την επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας »

  Κύριε Υπουργέ
  Προκειμένου να στηριχθούν οι δήμοι οι οποίοι με απόφαση δημοτικού συμβουλίου, βάσει του Ν.4325/2015, αποφάσισαν τη μη επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας λόγω έλλειψης προσωπικού, αλλά όμως επιθυμούν να την επανασυστήσουν, παρακαλούμε για το εξής:
  Στο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΣΔΑ με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων ΟΤΑ & άλλες διατάξεις» στο άρθρο 32 »Θέματα Δημοτικών Αστυνομικών’ ‘ παράγραφος 4, να προστεθεί εδάφιο στο άρθρο 19 του Ν. 4325/15, ως εξής:
  «Στους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς που μέσω κινητικότητας μετατάχθηκαν υποχρεωτικώς σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΟΤΑ Α΄βαθμού (ως διοικητικοί σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κλάδων ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ) ή άλλες υπηρεσίες, δίνεται η δυνατότητα να επιστρέψουν στον τόπο συμφερόντων τους όπως προκύπτει από δήλωση τους, στην αντίστοιχη υπηρεσία με αυτήν που υπηρετούν σήμερα, είτε σε αντίστοιχους κλάδους ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας σε δήμους που έχουν ήδη συστήσει Δημοτική Αστυνομία είτε προτίθενται να συστήσουν Δημοτική Αστυνομία».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

 • 30 Αυγούστου 2016, 13:11 | Δέσποινα

  Συμφωνώ απόλυτα με την τροποποίηση που προτάθηκε και από άλλους χρήστες, καθώς καλύπτει όλους τους υπαλλήλους που απώλεσαν την προσωπική διαφορά κατόπιν της ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ. Νομίζω όμως ότι στη διατύπωση αντί για άλλες Υπηρεσίες θα πρέπει να γραφεί σε άλλους φορείς:
  Η παράγραφος 2 του συγκεκριμένου άρθρου παρατίθεται σε εισαγωγικά. Προφανώς πρόκειται για τροποποίηση σε κάποιο άλλο άρθρο το οποίο, όμως, δεν προσδιορίζεται. Με την παρούσα διατύπωση της παραγράφου θα προκληθεί σύγχυση στις Διευθύνσεις Προσωπικού/Οικονομικού σχετικά με το εάν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι κατόπιν της θέσεώς τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας μετατάχθηκαν υποχρεωτικώς σε άλλους φορείς (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Σωφρονιστικά Καταστήματα, Εφορίας, Τελωνεία κ.τ.λ.) και έκτοτε απώλεσαν την υπερβάλλουσα μείωση. Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου ως εξής:
  “Εξαιρείται από την περικοπή η υπερβάλλουσα μείωση (προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει, σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των δημοτικών αστυνομικών, των σχολικών φυλάκων καθώς και όσων μετατάχθηκαν σε άλλους φορείς μετά τη θέση τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας βάσει των διατάξεων του ν. 4093/2012, του ν. 4172/2013, του ν. 4250/2014 και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν. 4316/2014 (Α’ 270), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4257/2014 (Α’ 93) ή επανήλθαν στις υπηρεσίες τους, δυνάμει των διατάξεων του ν.4325/2015 (Α΄47). Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων που διενεργήθηκαν σε Ο.Τ.Α. α’΄ και β’ βαθμού και με άλλες διατάξεις, εκτός αυτών περί ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. Η εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) ανατρέχει αναδρομικά στην έναρξη ισχύος των ν.4223/2013, ν. 4199/2013 και ν.4172/2013, μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4354/2015, όπως ισχύει “.

 • 30 Αυγούστου 2016, 12:03 | γεωργιος

  Σας παραθετω τα προσοντα της τελευταιας προκυρηξης των ειδικων φρουρων ετους 2011.οπως φαινεται παρακατω αν περασει ο νομος για να γινουν οι δημοτικοι αστυνομικοι ειδικοι φρουροι θα γινουν πολλες προσφυγες για παρα πολλα πραγματα.οι δημοτικοι αστυνομικοι μπηκαν ως ενστολο πολιτικο προσωπικο με εντελως αλλα κριτηρια πχ ηλικιας ως 50 ετων.υψος 1.65 οι γυναικες.
  Τα τατουαζ επιτρεποντουσαν.
  αθλητικες δοκιμασιες δεν εγιναν.
  για να γινεις ειδικος φρουρος πρεπει να πληρεις τα κριτηρια των ειδικων φρουρων βασει πδ!!!!

  ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες), που έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:

  α. Είναι απόφοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής Εσωτερικού ή Εξωτερικού.

  β. Δεν υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31 Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. Δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από την 01-01-1983 και μεταγενέστερα (παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 2734/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.3181/2003, σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.3304/2005).

  γ. Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τη σωματική ικανότητα των υποψηφίων Δοκίμων Αστυφυλάκων και να μην φέρουν δερματοστιξία «τατουάζ» στο σώμα τους.

  δ. Έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.

  ε. Έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υποδήματα.

  στ. Έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και δεν πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

  ζ. Οι άνδρες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης. Δεν θεωρείται ότι εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, ο υποψήφιος που έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

  η. Οι άνδρες και οι γυναίκες που δεν υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης.

  θ. Δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλίας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, επαιτείας, αλητείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, περί αλλοδαπών, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.

  Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή έχουν καταδικασθεί για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα, μπορούν να συμμετάσχουν τους εξετάσεις, αλλά δεν προσλαμβάνονται, αν μέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής πρόσληψης, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.
  Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.

  ι. Δεν έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.

  ια. Δεν έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση (Άρθρο 1666 Α.Κ.).

  ιβ. Δεν έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή με απόφαση δικαστηρίου (άρθρο 29 Ν. 3459

 • 30 Αυγούστου 2016, 11:08 | Profitis

  Να επιτραπεί σε όσους υπηρετούν σε Κ.Κ. και Αποκεντρωμένες και θέλουν, να γυρίσουν πίσω στις Υπηρεσίες τους πριν την λαίλαπα του ‘μόνο εγώ έβαλα χέρι στο δημόσιο’. Μην μας αγνοείτε επιδεικτικά, δεν μπορούμε μόνο εμείς να είμαστε όμηροι και εγκλωβισμένοι. Ετσι τον δικαιώνετε και τον αβαντάρετε, αποκαταστήστε τις αδικίες και ανισότητες που εκείνος επέβαλε, όχι να τον ‘στέφετε’ κιόλας

 • 30 Αυγούστου 2016, 11:23 | Σταυρούλα

  Επειδή με την παρούσα διατύπωση της παραγράφου 2, αφενός μεν είναι αναμενόμενο να προκληθεί σύγχυση στις Διευθύνσεις Προσωπικού/Οικονομικού σχετικά με το ποιοί εμπίπτουν στις εξαιρέσεις από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011, αφετέρου δε για λόγους ισότητας και δικαιοσύνης των εργαζομένων, επειδή υφίστανται κι άλλοι υπάλληλοι (εκτός από τους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς,τους σχολικούς φύλακες), οι οποίοι κατόπιν της θέσεώς τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας μετατάχθηκαν υποχρεωτικώς σε άλλους φορείς (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις κ.τ.λ.) και έκτοτε απώλεσαν την υπερβάλλουσα μείωση,

  προτείνεται μία πιο ειδική διατύπωση της παραγράφου ως εξής:
  “Εξαιρείται από την περικοπή η υπερβάλλουσα μείωση (προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει, σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των δημοτικών αστυνομικών, των σχολικών φυλάκων καθώς και όσων μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν σε άλλες υπηρεσίες μετά τη θέση τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας βάσει των διατάξεων του ν. 4093/2012, του ν. 4172/2013. Η εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) ανατρέχει αναδρομικά στην έναρξη ισχύος των ν.4223/2013, ν. 4199/2013 και ν.4172/2013, μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4354/2015, όπως ισχύει “.

 • 30 Αυγούστου 2016, 11:39 | Μιχάλης

  Αξιότιμε κύριε υπουργέ,
  Μετά την κατάργηση της υπηρεσίας μας το Σεπτέμβριο του 2013, μας δόθηκε η δυνατότητα να επιλέξουμε 2 φορές σε ποια δημόσια υπηρεσία επιθυμούμε να ενταχθούμε. Κάποιοι από εμάς επιλέξαμε συνειδητά για δεύτερη φορά να παραμείνουμε στις τάξεις της ΕΛ.ΑΣ, έχοντας προσφέρει όλο αυτό το διάστημα σε πολύ μεγάλο βαθμό τις υπηρεσίες μας στα εκάστοτε αποδεκατισμένα τμήματα, αποτελώντας σημαντική ενίσχυση για τους Διοικητές και του συναδέλφους μας. Με την υπάρχουσα διαταγή όμως που μας διέπει, σύμφωνα με τους Ανώτατους Αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ καθώς και τους Διοικητές των τμημάτων που υπηρετούμε, δεν μπορούμε να προσφέρουμε το 100% των δυνατοτήτων που διαθέτουμε.
  Γι’ αυτόν το λόγο θεωρώ, ότι θα πρέπει να προχωρήσετε στην άμεση ψήφιση του υπάρχοντος νομοσχεδίου έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε, μετά από πολυετή καθυστέρηση, τα μέγιστα που μπορούμε και επιθυμούμε.
  Επιπρόσθετα θα ήθελα να προτείνω:
  -Να καταβληθεί η προσωπική διαφορά και σε όσους έχουν παραμείνει στην ΕΛ.ΑΣ.
  -Να δοθεί η δυνατότητα σε όσους υπηρετούν στα Κ.Κ να επιστρέψουν στους δήμους.
  Σας ευχαριστώ.

 • 30 Αυγούστου 2016, 10:58 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Ο Συναδελφος Χρυσοβαλαντης πιστευω καλυψε με την πολυ σωστη αποψη και προταση του ενα μεγαλο μερος των Δημοτικων Αστυνομικων νυν και πρωην.Συμφωνω απολυτα και εγω μαζι του

 • 30 Αυγούστου 2016, 10:16 | ΛΙΑ

  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ!!!ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ!!

 • 30 Αυγούστου 2016, 10:22 | ΛΙΑ

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΎΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ.ΝΑ ΜΗΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΗ ΔΙΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ,ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΙΡΕΤΟΥΣ!!!

 • 30 Αυγούστου 2016, 09:34 | Δημήτρηs

  Για άλλη μια φορά η εξαιρέσει τον δημοτικών αστυνομικών που βρίσκονται στα καταστήματα κρατήσεις συντελη μια τρομερή αδικία σε βάρος 530 ανθρώπων.Δεν τους δίνεται καμία ευκαιρία εδω και 2 Χρόνια επιστροφής στις θέσεις που κατείχαν ακόμα και η εξαιρέσει τούς στο θέμα της προσωπικής διαφοράς δείχνει μια εμμονή απέναντι σε μια ομάδα υπαλλήλων πού ο Μητσοτάκης τούς έβαλε φυλακή και ο νόμος κατρουγκαλος τούς άφησε εκεί ισόβια.
  Επιτέλους άρση αδικιών και ίσες επιλογές σε όλους.
  Δείξτε μας την πολιτική βούληση Και δώστε σε όλους τούς δημοτικούς αστυνομικούς την ευκαιρία αποφυλάκισης και επιστροφής στις θέσεις που κατείχαν μην γίνεστε έρμαια συνδικάτων και των δεξιών συντεχνιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 • 30 Αυγούστου 2016, 09:47 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 2 του συγκεκριμένου άρθρου ως εξής: “Εξαιρείται από την περικοπή η υπερβάλλουσα μείωση (προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει, σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των δημοτικών αστυνομικών, των σχολικών φυλάκων καθώς και όσων μετατάχθηκαν σε άλλες υπηρεσίες μετά τη θέση τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας βάσει των διατάξεων του ν. 4093/2012, του ν. 4172/2013, του ν. 4250/2014 και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν. 4316/2014 (Α’ 270), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4257/2014 (Α’ 93) ή επανήλθαν στις υπηρεσίες τους, δυνάμει των διατάξεων του ν.4325/2015 (Α΄47). Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων που διενεργήθηκαν σε Ο.Τ.Α. α’΄ και β’ βαθμού και με άλλες διατάξεις, εκτός αυτών περί ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. Η εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) ανατρέχει αναδρομικά στην έναρξη ισχύος των ν.4223/2013, ν. 4199/2013 και ν.4172/2013, μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4354/2015, όπως ισχύει “.

 • 30 Αυγούστου 2016, 08:27 | Θάνος

  Κ. Υπουργέ να τροποποιηθεί η παράγραφος 2 του άρθρου 49 ως εξής:
  Εξαιρείται η περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του ν.4024/2011 των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει, σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των δημοτικών αστυνομικών, των σχολικών φυλάκων, των υπαλλήλων της πρώην Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών & Δικτύων που μετατάχθηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και όσων μετατάχθηκαν σε άλλες υπηρεσίες μετά τη θέση τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας βάσει των διατάξεων του ν. 4093/2012, του ν. 4172/2013, του ν.4199/2013, του ν. 4250/2014 και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν. 4316/2014 (Α’ 270), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4257/2014 (Α’ 93) ή επανήλθαν στις υπηρεσίες τους, δυνάμει των διατάξεων του ν.4325/2015 (Α΄47). Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων που διενεργήθηκαν σε Ο.Τ.Α. α’΄ και β’ βαθμού και με άλλες διατάξεις, εκτός αυτών περί ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. Η εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) ανατρέχει αναδρομικά στην έναρξη ισχύος των ν.4223/2013, ν. 4199/2013 και ν.4172/2013, μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4354/2015, όπως ισχύει”.

 • 30 Αυγούστου 2016, 08:12 | Θάνος

  Κ. Υπουργέ να τροποποιηθεί η παράγραφος 2 του άρθρου 49 ως εξής:
  Εξαιρείται η περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του ν.4024/2011 των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει, σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των δημοτικών αστυνομικών, των σχολικών φυλάκων, των υπαλλήλων της πρώην Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών & Δικτύων που μετατάχθηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και όσων μετατάχθηκαν σε άλλες υπηρεσίες μετά τη θέση τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας βάσει των διατάξεων του ν. 4093/2012, του ν. 4172/2013, του ν.4199/2013, του ν. 4250/2014 και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν. 4316/2014 (Α’ 270), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4257/2014 (Α’ 93) ή επανήλθαν στις υπηρεσίες τους, δυνάμει των διατάξεων του ν.4325/2015 (Α΄47). Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων που διενεργήθηκαν σε Ο.Τ.Α. α’΄ και β’ βαθμού και με άλλες διατάξεις, εκτός αυτών περί ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. Η εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) ανατρέχει αναδρομικά στην έναρξη ισχύος των ν.4223/2013, ν. 4199/2013 και ν.4172/2013, μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4354/2015, όπως ισχύει”.

 • 30 Αυγούστου 2016, 08:43 | Μαρια

  Ανηκω στους δημοτικούς αστυνομικούς που μεταταχθηκαν στα καταστήματά κρατησης. Εχω δυο ανηλικα τεκνα ,το ενα εκ των δυο 5ετων με προβληματα υγειας….Καθημερινα σχεδον κανω 250 χλμ για να παω κ να γυρισω στη δουλεια μου….Επισης δουλευω σε παλια φυλακη με αντρες κρατουμενουςκαι μπαινω καθημερινα σε θαλαμους εως και 30 αντρων μονη μου για να κανω καταμετρηση αντιμετωπιζοντας σοβαρα προβληματα αφου ειμαι γυναικα κ κυκλοφορω αναμεσα τους…..Ο συζυγος μου ανηκει σε αλλη δημοσια υπηρεσια κ δεν μπορει να μεταταχθει….Η μητερα μου ειναι αναπηρη κ συνεπως αντιμετωπιζω τεραστια προβληματα….Να παραιτηθω δεν μπορω,εχω τεραστια αναγκη τα χρηματα,τα παιδια μου με στερουνται καθημερινα σχεδον,το σπιτι μου κοντευει να διαλυθει….Ζητω την ευκαιρια να γυρισω στην υπηρεσια μου,στον τοπο μου….Διορθωθηκε η αδικια για μερικους;Εμεις οι υπολοιποι καταδικαστηκαμε εδω κ 3 χρονια να ζουμε μακρια απο τις οικογενειες μας…Ευχαριστω..

 • 30 Αυγούστου 2016, 08:24 | Χρυσοβαλάντης Χαρ

  Πρίν από 3 περίπου χρόνια, κάποιοι διέλυσαν με το έτσι θέλω και εν μια νυκτί μια υπηρεσία…
  Μια από τις λίγες υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα που υπήρχαν στους εκάστοτε δήμους..
  Τρία χρόνια τώρα, και η αδικία αυτή, δεν έχει τελείωσει όπως θα έπρεπε.
  Υπάρχουν άνθρωποι, που επέλεξαν ίσως και κάτω από την πίεση του να μην χάσουν ολοκληρωτικά την εργασία τους να πάνε στα κέντρα κράτησης.
  Υπάρχουν άνθρωποι που επέλεξαν να πάνε στην ΕΛ.ΑΣ, αλλά και εκεί, αναγκάστηκαν με διάφορα ..τερτίπια, τα οποία υφίστανται ακόμη και σημερα, είτε να φύγουν (από την στιγμή που δεν υπήρχε συγκεκριμένο καθεστώς εργασίας,) είτε να παραμείνουν χωρίς ακόμη και τώρα, να γνωρίζουν τι μέλλει γενέσθαι.
  Λύσεις, ιδέες, παραινέσεις, υπάρχουν και θα υπάρχουν πολλές…
  Στο έσχατο σταυροδρόμι που είμαστε πλέον, κατα την προσωπική μου άποψη οι.. «λύσεις» ειναι οι εξής:

  α)Επειδή πρέπει να συμπορεύομαστε με την Eυρώπη σε όλα, και όχι σε όσα μας βολεύουν, ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ την Δημοτική Αστυνομία σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος, από την αρχή..
  Μην φοβάστε τα χρήματα που θα δαπανηθούν…αν γίνει σωστή δουλειά, αν λειτουργησει κάτω από τα ευρωπαικά πρότυπα, χωρις…παρεμβάσεις τότε θα μπορέσει όχι μόνο να εξασφαλίσει τα έξοδα της ως υπηρεσία από μόνη της, αλλά και ακόμη περισσότερα…

  β)Δώστε επιτέλους μια λύση στην αδικία των ανθρώπων που για διάφορους λόγους μπορεί να επέλεξαν τα Κ.Κ, αλλά πλέον ειναι εγκλωβισμένοι εκεί…Δώστε τους την δυνατότητα να επιστρέψουν εκεί που και οι ίδιοι πιστεύουν ότι θα μπορέσουν να προσφέρουν περισσότερα.Απορώ πως ένα κράτος, θέλει να έχει ανθρώπους δυσαρεστημένους να εργαζονται κάπου που ουσιαστικα δεν θέλουν.

  γ)Για όσους-ες επέλεξαν την ΕΛ.ΑΣ, και μιλάμε για 312 άτομα…
  Καταρχήν είναι γνωστό της πάση πλέον ότι αν ξεκαθαρίζοταν τα πράγματα γρηγορότερα, θα την επέλεγαν πολλοι περισσότεροι…δεν εγινε όμως αυτό, και έτσι πλέον ειναι εκει 312 άτομα..
  Υπάρχει ένα .. «αίτημα» να μπεί όριο ηλικίας τα 40 έτη…. και όσοι το ξεπερνούν, να γίνουν πολιτικο προσωπικο..
  Γνωρίζω ότι δώσατε το δικαίωμα να επιλέξουν τι θέλουν, και πολύ σωστα κάνατε.
  Όμως σας γνωστοποιω το εξης, αν και θα το ξέρετε..υπάρχουν αρκετοι-ες που όταν μπήκαν το 14 δεν ήταν 40 ετών…έγιναν όμως το 16… δεν είναι καταφανέστατη αδικία για αυτούς, να υπάρχει αυτό το όριο ηλικίας?
  Πόσο πίσω δηλαδή θα πήγαινε ο..προυπολογισμος του κράτους, αν δεχόσασταν ως ειδικους φρουρούς και αυτά τα 20-30 πόσα άτομα να ειναι που παίζουν σε αυτό το όριο?
  Και από την άλλη, πώς ειστε τόσο σίγουροι ότι όσοι ειναι κάτω τον σαράντα ετών ειναι έτοιμοι για ειδικοι φρουροι?
  Πως καταφέρνουμε πάντα σε αυτήν την χώρα να έχουμε καταδικασμένους κάποιους ανθρωπους όταν ξεπερνάνε τα διάφορα..όρια, ενω θα μπορούσαν να προσφέρουν πολλά περισσότερα από άλλους που δεν μπορούν?
  Μπορώ να καταλάβω τις ΔΙΚΑΙΕΣ πιέσεις και ενστάσεις που μπορεί να έχουν όσοι-ες ειναι ήδη ειδικοί φρουροί… Όμως ποτέ κανεις δεν ρώτησε τι πέρασαν και συνεχίζουν να περνούν όσοι αδίκως έχασαν την δουλειά τους γιατί έτσι.
  Αν λοιπόν θέλετε να άρετε την αδικία που υπέστησαν αυτοί οι άνθρωποι, τότε προσπαθήστε απλά να έρθετε στην θέση τους..

 • 30 Αυγούστου 2016, 08:14 | Αλέξης

  Κύριε Υπουργέ. Θα πρέπει να αποκαταστήσετε τις αδικίες της κυβέρνησης Σαμαρά και να δώσετε το δικαίωμα σε όλους τους Δημοτικούς Αστυνομικούς να επιστρέψουν στις υπηρεσίες, που σε μία νύχτα κατήργησε ο ανεκδιήγητος Μητσοτάκης.
  Ζητάμε από εσάς :
  1)Να δοθεί το δικαίωμα επιστροφής όλων όσων Δημοτικών Αστυνομικών το επιθυμούν, στις Δημοτικές Αστυνομίες από όπου προήλθαν.
  2)Να διορθωθεί η παράγραφος 2 όπως αναφέρεται και από άλλους συναδέλφους και να προστεθεί η ακόλουθη «»Εξαιρείται η περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του ν.4024/2011 των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει, σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των δημοτικών αστυνομικών, των σχολικών φυλάκων, των υπαλλήλων της πρώην Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών & Δικτύων που μετατάχθηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και όσων μετατάχθηκαν σε άλλες υπηρεσίες μετά τη θέση τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας βάσει των διατάξεων του ν. 4093/2012, του ν. 4172/2013, του ν.4199/2013, του ν. 4250/2014 και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν. 4316/2014 (Α’ 270), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4257/2014 (Α’ 93) ή επανήλθαν στις υπηρεσίες τους, δυνάμει των διατάξεων του ν.4325/2015 (Α΄47). Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων που διενεργήθηκαν σε Ο.Τ.Α. α’΄ και β’ βαθμού και με άλλες διατάξεις, εκτός αυτών περί ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. Η εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) ανατρέχει αναδρομικά στην έναρξη ισχύος των ν.4223/2013, ν. 4199/2013 και ν.4172/2013, μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4354/2015, όπως ισχύει”.

 • 30 Αυγούστου 2016, 07:59 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  1. Υποχρεωτική Σύσταση Δημοτικής Αστυνομίας σε όλους τους Δήμους.
  2. Υποχρεωτική επιστροφή όλων των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών απο όλους τους φορείς.
  3. Αναβάθμιση του θεσμού με προσθήκη αρμοδιοτήτων και μέσων (οπλισμού)
  4. Δυνατότητα μεταταξεων προς τη Δημοτική Αστυνομία απο αλλους φορείς (σώματα ασφαλείας, κλπ)
  5. Κατάργηση Υγειονομικού, Δασαρχείων-Αγροφυλακής, Κτηματικής και ενσωμάτωση ολων αυτών στη Δημοτική Αστυνομία.
  6. Αυστηριοποιήσηση ιεραρχίας, πλήρη αυτοτέλεια Υπηρεσίας
  7. Κάθε υπηρεσία υπο «επιτήρηση» συγκεκριμένου Εισαγγελέα
  8. Σταδιακή δίμηνη επανεκπαιδευση όλου του προσωπικού στις σχολές τις ΕΛ.ΑΣ για απόδοση οπλισμού σε όσους κριθούν ικανοί.

  Αν δεν μπορουν να γίνουν όλα τα παραπάνω, τότε:

  α) Επανακατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας και αντικατάσταση αυτής με μια μια «Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων» η οποία θα είναι επιφορτισμένη μόνο με 5-6 αρμοδιότητες του Ν.3731/2008 όπως η Τήρηση των Κανονισμών Καθαριότητας & Κοινοχρήστων χώρων, τα εγκαταλελειμμένα οχήματα, ελεγχόμενη στάθμευση, οι επιδόσεις εγγράφων.

  β) Μεταφορά των αρμοδιοτήτων στην φυσική τους θέση, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ που έχει τις υποδομές και την εμπειρία για την εκτέλεση αυτών των αρμοδιοτήτων, τις οποιες τις εκτελεί ήδη στη μισή επικράτεια που δεν υπάρχει Δημοτική Αστυνομία.

  γ) Μεταφορά του προσωπικού ανεξαρτήτως ηλικίας στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ως Ε.Φ. ή αναλογα με τα τυπικά του προσόντα σε άλλες θέσεις του δημοσίου.

 • 30 Αυγούστου 2016, 06:50 | ΜΑΝΟΣ

  Κύριοι,
  Πιστευω οτι μετα απο δυο χρονια υπομονής για τους ανθρώπους που είχαν ενταχθεί στην ελληνική αστυνομία επρεπε να λυθεί το θέμα με την ένταξη τους ετσι ώστε να συνεχίσουν με πιο σιγουριά το εργασιακό μέλλον.Ελπιζω να λυθεί και το θέμα με την εθελοντική επιστροφή των ανθρώπων απο τα κ.κ
  Ευχαριστω

 • 29 Αυγούστου 2016, 21:40 | Ειρήνη

  Κύριοι,
  για τους 312 πρωην δημοτικούς αστυνομικούς που υπηρετουν εδω και 2 χρόνια στην ΕΛΑΣ παρακαλώ να δοθεί η δυνατότητα της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ αναμέσα σε ειδικούς φρουρούς και σε πολιτικό προσωπικό χωρίς να μπαίνουν πάσης φύσεως κριτήρια και κυρίως το ηλικιακό!!! Ειμαστε όμηροι – τονίζω και πάλι 2 ΧΡΟΝΙΑ, 7/7/2014 ημερομηνία εισόδου μας στην ΕΛΑΣ – σε ένα καθεστώς χωρίς να φέρουμε καμία ευθύνη!!!
  Αλήθεια οι ειδικοί φρουροί που υπηρετούν στην ΕΛΑΣ είναι όλοι κάτω απο 40;;;!!!!

 • 29 Αυγούστου 2016, 20:56 | γεώργιος

  Παρακαλώ να δοθεί η δυνατότητα και στους δημοτικούς αστυνομικούς που μεταταχθήκανε με το ζόρι στα καταστήματα κράτησης να γυρίσουν στην δημοτική αστυνομία. Υπάρχουν άνθρωποι που μετακινήθηκαν σε άλλα μέρη της Ελλάδος από απόγνωση, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στις οικογένειες τους. Μπορεί για αρχή να συμπεριληφθούν όσοι μετακινήθηκαν σε άλλο νομό και σταδιακά όσοι είναι στον ίδιο νομό , έτσι ώστε να μην διαταραχθεί η λειτουργία των φυλακών.Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και πολλοί αυτοί που θέλουν να φύγουν από τις φυλακές.Γιατί λοιπόν τόσο καιρό δεν έχει γίνει κάτι?

  Επίσης είναι αδιανόητο να παίρνουν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι την προσωπική διαφορά και εμείς να εξαιρούμαστε.Έλεος δηλαδή.

  Ευκαιρία να αποκατασταθεί η αδικία.

  ΙΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ.

 • 29 Αυγούστου 2016, 18:27 | βαγγελης

  Κυριε υπουργε για να γινει καποιος ειδικος φρουρος βασει ΠΔ υπαρχουν συγκεκριμενα κριτηρια.με αυτο το αρθρο καταστρηγουνται ολα τα κριτηρια για να γινει το θελημα καποιον συγκεκριμενων ατομων.προστατεψτε την ΕΛ.ΑΣ για να μην γυρισουμε στης προ 1995 καταστασεις.ευχαριστω.

 • 29 Αυγούστου 2016, 16:46 | γιωργος

  Σαν υπουργειο εχετε αποφασισει την σταδιακη αποδεσμευση των δημοτικων αστυνομικων απο τα κ.κ.
  Επιτελους μετα απο ταλαιπωρια 2 ετων γινεται πραξη η αρση αδικιων.επειδη ομως οι δημοτικοι αστυνομικοι των κ.κ μεταταχθηκαν δια της βιας αλλιως απολυοντουσαν λογω της χορηγησης 20 μοριων σε συγκεκριμενη σειρα..
  Για λογουσ ισοτητας και δικαιοσυνης θα πρεπει να δωσετε το δικαιωμα να επιστρεψουν στην δημοτικη αστυνομια αλλα οσοι επιθυμουν να δηλωσουν την ελληνικη αστυνομια και πληρουν τα προσοντα των ειδικων φρουρων ηλικια εως 40,υψος ανεξαρτητου φυλλου οπως οριζεται το 1.70,χωρις δερματοστοιξια και αθλητικες δοκιμασιες να μπορεσουν να αιτηθουν.
  Εμεις των κ.κ δεν ειχαμε ποτε αυτη την δυνατοτητα.
  Στην ελληνικη αστυνομια μετα την επανασυσταση της υπηρεσιας παρεμειναν 312 αντι των 350 θεσεων που υπηρχαν,συνεπως υπαρχουν κενες θεσεις.
  Επισης με τα κριτηρια που αναφερει ο προς ψηφιση νομος θα μεινουν τουλαχιστον 200 κενες θεσεις μιας και απο την ηλικια καθως και το υψος διοτι στην ελ.ας οι γυναικες μεταταχθηκαν με υψος το 1.65 και για να γινεις ειδικος φρουρος απαιτειται το 1.70 βασει του προεδρικου διαταγματος των ειδικων φρουρων προτεινω το δικαιο και να γινει αναπληρωση των κενων θεσεων για οσους δημοτικους επιθυμουν απο τα κ.κ μιας και ποτε δεν ειχαμε αυτη την δυνατοτητα.
  Λειτουργηστε με γνωμονα την δικαιοσυνη.σας ευχαριστω πολυ.

 • 29 Αυγούστου 2016, 14:42 | Νικος

  Επιτέλους,η ταλαιπωρία τόσων ανθρώπων που δουλεύουν στην Ελληνική Αστυνομία και προσφέρουν καθημερινά,τελειωνει!
  Με αυτό το άρθρο,Θα καλυφθούν βασικές ανάγκες της ΕΛ.ΑΣ. και θα αποδεσμευτουν τόσοι συνάδελφοι από ένα πρόχειρο καθεστως του οποίου ήταν δεσμιοι εδώ και δύο χρόνια.
  Επίσης,θα πρέπει να καταβληθεί αναδρομικά ή προσωπική διαφορά σε όλους τους δημοτικούς αστυνομικούς,ανεξαρτητα από τον φορέα στον οποίο εργάζονται πλέον.

 • 29 Αυγούστου 2016, 12:54 | Παναγιώτης

  Κ. Υπουργέ,
  Για αυτούς που ζητάνε μετα απο 1,5 χρόνο επιστροφη στην ΕΛΑΣ να προσφέρουν παντα!!!γιατι τοτε πρόσφεραν πολλά!!! Που το μονο που φώναζαν ήταν επιςτοφη στους Δημους!!! να τους πάτε στα κέντρα κράτησης… Δώστε και σε αυτούς μια δεύτερη ευκαιρία….αυτοί που γύρισαν στους Δημους και τωρα ξανα ζητάνε….είχανε και διάθεση Υπουργού και μεταναστευτικής…ε τωρα να ρθουν στα κέντρα κρατήσεις. Να προσφέρουν αφού οπως λενε στους Δημους δεν προσφέρουν Τίποτα…
  Ευχαριστω!!

 • 29 Αυγούστου 2016, 12:36 | Θανάσης

  Εθελοντική επιστροφή στην Δημοτική Αστυνομία και προσωπική διαφορά σε όλους.

 • 29 Αυγούστου 2016, 11:03 | Νικος

  Δωστε σε ολους δικαιωμα επιστροφης στη κατακερματισμενη Δημοτικη Αστυνομια!Αυτοδικαιη επανασυσταση σε ολους τους Δημους και να μη δινεται τη δυναμη στο καθε Δημαρχο να παιζει με τις ζωες μας αν θελει η οχι να λειτουργει η υπηρεσια.Ειναι σοβαρα πραγματα αυτα?Δηλαδη στον επομενο Δημαρχο που θα θελει η οχι Δημοτικη Αστυνομια θα γινομαστε μπαλακι?Στηριξτε επιτελους το θεσμο που διαλεξατε πολυ γρηγορα να ξαναφτιαξετε ,αλλα δεν ολοκληρωσατε ποτε με επιτυχια.Ευχαριστω

 • 29 Αυγούστου 2016, 11:33 | Κώστας

  Για λόγους ισονομίας και δίκαιης και ισότιμης μεταχείρισης αλλά και για πρακτικούς λόγους που αφορούν στην καλύτερη λειτουργία των Δημοτικών Αστυνομιών που επανασυστάθηκαν πρέπει να δοθεί δικαίωμα εθελοντικής επιστροφής σε όλους τους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε διάφορους φορείς βάσει των οριστικών πινάκων διάθεσης της Ανακοίνωσης 5/2013 του τέως Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • 29 Αυγούστου 2016, 10:35 | Giannis

  Σε ένα νομοσχέδιο 144 άρθρων, με διαφορά υπερτερεί σε σχόλια το παρόν που αναφέρεται στη Δημοτική Αστυνομία, δείγμα του πόσο λάθος έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες από την αρχή. Έναρξη με την τραγική κινητικότητα Μητσοτάκη (κατάργηση), συνέχεια την απόλυτη παρωδία Κατρούγκουλου (επανασύσταση), φτάνοντας στην φιλότιμη αλλά όχι αρκετή προσπάθεια Βερναρδάκη.
  Η λύση είναι μονάχα μία: να γίνει μια διορθωτική κίνηση έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε όσους τελικά θέλουν να φέρουν στολή και να αστυνομεύουν να την βάλουν και σε όσους δεν θέλουν και επιθυμούν θέσεις γραφείου να τη βγάλουν…. γιατί με τις τόσες συνεχείς και αλλοπρόσαλλες κινήσεις της διοίκησης, έχει εγκλωβιστεί πολύτιμο προσωπικό εκατέρωθεν!

 • 29 Αυγούστου 2016, 10:37 | Σπύρος κ.

  Όλοι οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί θα λάβουν την προσωπική διαφορά του Ν.4024/2011 εκτός από αυτούς που μετατάχθηκαν στα Καταστήματα Κράτησης της Χώρας (π.χ. ΔΕ Φύλαξης). Γιατί αγνοείται επιδεικτικά αυτό το ζήτημα? Γιατί συνεχίζεται αυτή η αδικία?
  Να συμπεριληφθούν στην καταβολή της προσωπικής διαφοράς και οι πρώην δημ/κοί αστυνομικοί που μετατάχθηκαν στις ΦΥΛΑΚΕΣ!!!!

 • 29 Αυγούστου 2016, 10:29 | ΚΑΛΤΙΡΙΜΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Η δυνατότητα μετακίνησης στον τόπο συμφερόντων των πρώην Δημ.Αστυνομικών,όπως είχε διατυπωθεί στο αρχικό σχέδιο νόμου ,πιστεύω ότι θα ήταν δικαιώτερη γιατί καλύπτει όλες τις περιπτώσεις.Ευχαριστώ.

 • 29 Αυγούστου 2016, 10:13 | Σπύρος κ.

  Όλοι οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί θα λάβουν την προσωπική διαφορά του Ν.4024/2011 εκτός από αυτούς που μετατάχθηκαν στα Καταστήματα Κράτησης της Χώρας (π.χ. ΔΕ Φύλαξης). Γιατί αγνοείται επιδεικτικά αυτό το ζήτημα? Γιατί συνεχίζεται αυτή η αδικία? Να συμπεριληφθούν στην καταβολή της προσωπικής διαφοράς και οι πρώην δημ/κοί αστυνομικοί που μετατάχθηκαν στις ΦΥΛΑΚΕΣ!!!

 • 29 Αυγούστου 2016, 09:58 | Νίκος

  Συμφωνώ απόλυτα με το παρακάτω σχόλιο, καθώς αποκαθιστά τις αδικίες για όλους τους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς (φυλακές, εφορίες, αποκεντρωμένες κ.τ.λ):

  Η παράγραφος 2 του συγκεκριμένου άρθρου παρατίθεται σε εισαγωγικά. Προφανώς πρόκειται για τροποποίηση σε κάποιο άλλο άρθρο το οποίο, όμως, δεν προσδιορίζεται. Με την παρούσα διατύπωση της παραγράφου θα προκληθεί σύγχυση στις Διευθύνσεις Προσωπικού/Οικονομικού σχετικά με το εάν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι κατόπιν της θέσεώς τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας μετατάχθηκαν υποχρεωτικώς σε άλλους φορείς (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Σωφρονιστικά Καταστήματα, Εφορίας, Τελωνεία κ.τ.λ.) και έκτοτε απώλσεαν την υπερβάλλουσα μείωση. Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου ως εξής:
  “Εξαιρείται από την περικοπή η υπερβάλλουσα μείωση (προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει, σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των δημοτικών αστυνομικών, των σχολικών φυλάκων καθώς και όσων μετατάχθηκαν σε άλλες υπηρεσίες μετά τη θέση τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας βάσει των διατάξεων του ν. 4093/2012, του ν. 4172/2013, του ν. 4250/2014 και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν. 4316/2014 (Α’ 270), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4257/2014 (Α’ 93) ή επανήλθαν στις υπηρεσίες τους, δυνάμει των διατάξεων του ν.4325/2015 (Α΄47). Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων που διενεργήθηκαν σε Ο.Τ.Α. α’΄ και β’ βαθμού και με άλλες διατάξεις, εκτός αυτών περί ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. Η εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) ανατρέχει αναδρομικά στην έναρξη ισχύος των ν.4223/2013, ν. 4199/2013 και ν.4172/2013, μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4354/2015, όπως ισχύει “.

 • 29 Αυγούστου 2016, 09:21 | Δημοτικός Αστυνομικός φυλακισμένος σε Περιφέρεια

  Είμαι Δημοτικός Αστυνομικός που υπηρετεί πια στην περιφέρεια. Εκπαιδεύτηκα 6 μήνες με έξοδα του Κράτους και δικά μου ως Δημοτικός Αστυνομικός. Ήμασταν η μόνη Ευρωπαϊκή χώρα που καταργήσαμε την Δημοτική Αστυνομία και υπάλληλοι με πολλά τυπικά προσόντα καταντήσαμε να φυλάμε φυλακές και να είμαστε στην Περιφέρεια γραφιάδες. Πως περιμένετε να αποδώσουμε σε δουλειές στις οποίες είμαστε δυσαρεστημένοι και τις οποίες δεν εκπαιδευτήκαμε γι αυτές και δεν επιλέξαμε? Βλέπουμε συναδέλφους να γυρνάνε πίσω και εμείς είμαστε εγκλωβισμένοι. Ισότητα θέλουμε και να γυρίσουμε πίσω στις δουλειές μας, το ορθόν και το δίκαιον, τίποτα παραπάνω. ΙΣΟΤΗΤΑ!

 • 29 Αυγούστου 2016, 09:31 | δημητρης γ

  Η μάχη θα δοθεί στους δρόμους στα προβλήματα της καθημερινότητας, ενισχύστε την Δημοτική Αστυνομία! Ισότητα για όλους και αποκατάσταση των αδικιών, να γυρίσουμε και όσοι απομείναμε στις φυλακές και στις αποκεντρωμένες πίσω στις υπηρεσίες μας στην Δημοτική Αστυνομία!

 • 29 Αυγούστου 2016, 08:52 | Παναγιώτης

  Η προσωπική διαφορά για τους δημοτικούς αστυνομικούς να έχει αναδρομική ισχύ από την τοποθέτησή τους στην ΕΛΑΣ.

  -το όριο ηλικίας για φρουρούς είναι εντελώς απαράδεκτο και ταυτόχρονα είναι νομικά έκπτωτο. Δεν νοείται να υπηρετούν συνάδελφοι εδώ και 2+ χρόνια,σε ένστολα αστυνομικά καθήκοντα και τώρα να θυμάται το υπουργείο και το αρχηγείο την ηλικία… Λές και δεν έχει η αστυνομία 42+ υπηρετούντες.

  -Να γίνει σύσταση ΝΕΩΝ οργανικών θέσεων εκτός οργανογραμμάτων για να μην δημιουργηθούν ξανά προστριβές με συναδέλφους και να μην γίνει πρόβλημα σε μεταθέσεις συναδέλφων.

  Αλλωστε είναι απολύτως λογικό διότι είμαστε νέα εντελώς περίπτωση, με δημιουργημένες συνθήκες διαβίωσης …δεν μπήκαμε τώρα σε σχολές σαν 18χρονα.

  -Να δωθεί η δυνατότητα στους υπηρετούντες στα Κ.Κ να μετακινηθούν.