Άρθρο 49 Θέματα Δημοτικών Αστυνομικών

1. Οι αποδοχές των πρώην δημοτικών αστυνομικών που επανήλθαν στις υπηρεσίες τους ή μετατάχθηκαν σε άλλες θέσεις του οικείου δήμου ή σε άλλους φορείς, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 14 και 19 του ν. 4325/2015 (Α’ 47), καταβάλλονται από 11.5.2015.
2. «Εξαιρείται από την περικοπή η υπερβάλλουσα μείωση (προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει, σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των δημοτικών αστυνομικών και των σχολικών φυλάκων. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων που διενεργήθηκαν σε Ο.Τ.Α. α’΄ και β’ βαθμού και με άλλες διατάξεις, εκτός αυτών περί ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. Η εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) ανατρέχει αναδρομικά στην έναρξη ισχύος των ν.4223/2013 και ν. 4199/2013 και μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4354/2015, όπως ισχύει».
3.Η παρ. 3β του άρθρου 19 του ν. 4325/2015 (Α΄47) τροποποιείται, ως εξής:
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να αποφασιστεί η μη επανασύσταση Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας. Στην περίπτωση αυτή, οι θέσεις δημοτικών αστυνομικών που είχαν επανασυσταθεί καταργούνται και όσοι τις κατείχαν κατατάσσονται σε άλλες υπηρεσίες των οικείων δήμων με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, είτε και εφόσον έχουν τοποθετηθεί λόγω άλλης ρύθμισης (π.χ. εξαίρεσης από τη διαθεσιμότητα, ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα, μετάταξη κ.λπ.) σε θέση άλλου κλάδου μπορούν να παραμείνουν στις θέσεις αυτές, εφόσον το επιθυμούν, ή με αίτηση που κατατίθεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη δημοσιοποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου, να καταλάβουν θέσεις από τις προβλεπόμενες των εδαφίων β`, γ` και δ` της παραγράφου 2.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατατάσσονται με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που τοποθετήθηκαν σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
4. Το άρθρο 70 του ν. 4257/2014 (Α΄93) τροποποιείται, ως ακολούθως:
«Υποψήφιοι για πρόσληψη σε θέσεις ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, που έχουν δικαιωθεί μετά από δικαστική απόφαση εξαιρούνται της εκπαίδευσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 135/2006 (Α΄153) και διορίζονται αναδρομικά στους οικείους Δήμους».
4α) Υπάλληλοι, πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι με τους οριστικούς πίνακες διάθεσης της Ανακοίνωσης 5/2013 του τέως Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπηρετούν σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας αλλά σε διαφορετικό νομό από αυτόν που υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, δύνανται να μεταταχθούν, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις σε υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στην ίδια πόλη ή περιοχή που υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, εφόσον καταθέσουν σχετική δήλωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών στη Διεύθυνση Προσωπικού/ Διοικητικού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. β) Υπάλληλοι, πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι με τους οριστικούς πίνακες διάθεσης της Ανακοίνωσης 5/2013 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπηρετούν σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών αλλά σε διαφορετικό νομό από αυτόν που υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, δύνανται να μεταταχθούν, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στην ίδια πόλη ή περιοχή που υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, εφόσον καταθέσουν σχετική δήλωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Οικονομικών. Για τους υπαλλήλους των περιπτώσεων (α) και (β) δεν τυγχάνει εφαρμογής στη νέα τους θέση ο περιορισμός της πενταετίας της παρ. 5 του άρθρου 71 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).
4β) Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ορίζονται οι ειδικότητες και οι κλάδοι από τους οποίους θα επιλέγονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων αυτών. Προϊστάμενοι στις οργανικές μονάδες της Δημοτικής Αστυνομίας τοποθετούνται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ και ΤΕ Δημοτικών Αστυνομικών. Σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων των ανωτέρω ειδικοτήτων, δύναται να επιλέγονται υπάλληλοι και άλλων κλάδων των αυτών κατηγοριών.
5. Οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που είχαν ενταχθεί στην Ελληνική Αστυνομία με την υπ’ αριθμ. 6000/2/5250/8-π από 12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. (Β’ 3595) και υπηρετούν σε αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 4325/2015 (Α’ 47), ως ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολο πολιτικό προσωπικό, κατατάσσονται ως ειδικοί φρουροί ή ως μόνιμο πολιτικό προσωπικό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους. Οι ως άνω υπάλληλοι υποβάλουν σχετική ανέκκλητη δήλωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν, η οποία διαβιβάζεται αρμοδίως στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. και στην οποία δηλώνουν την επιλογή τους.
6. Η κατάταξη στην κατηγορία των ειδικών φρουρών πραγματοποιείται με διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α., εφόσον οι αιτούντες δεν έχουν υπερβεί το 40° έτος της ηλικίας τους, κριθούν ικανοί ότι παρέχουν τα εχέγγυα για την ορθή χρήση όπλου από τις αρμόδιες ειδικές επιτροπές ψυχοτεχνικών δοκιμασιών στις οποίες παραπέμπονται και ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπαίδευση που προβλέπεται στην υπ΄ αρ. 7002/12/1-στ’ από 27.09.1999 κ.υ.α. (Β’ 1845), η οποία εφαρμόζεται ανάλογα. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην προαναφερθείσα κ.υ.α., η υλοποίηση της εκπαίδευσης ανατίθεται στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, η διάρκεια της ορίζεται σε δύο (2) μήνες, και οι εκπαιδευόμενοι διαμένουν και σιτίζονται εκτός των κέντρων εκπαίδευσης. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των ανωτέρω ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
7. Οι κατατασσόμενοι στην κατηγορία των ειδικών φρουρών αποτελούν μόνιμο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και εντάσσονται στο αστυνομικό προσωπικό ως αστυφύλακες με τη συμπλήρωση οκτώ (8) ετών υπηρεσίας ως ειδικών φρουρών. Έτσι, για τη μισθολογική εξέλιξη τους, την χορήγηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, την ασφάλισή τους για παροχές υγειονομικής περίθαλψης, την ασφάλισή τους στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του αστυνομικού προσωπικού και λοιπά θέματα που αφορούν στην εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στους ειδικούς φρουρούς.
8. Η κατάταξη στο μόνιμο πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιείται από τους κλάδους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Ιδιαίτερης Κατηγορίας Ένστολου Πολιτικού Προσωπικού στους κλάδους ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού, αντίστοιχα. Για την κατάταξη τους εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ κατά τα λοιπά, ισχύουν για αυτούς οι διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικοί Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26).
9. Το ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολο πολιτικό προσωπικό της παρ. 1 που δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 για κατάταξη στην κατηγορία των ειδικών φρουρούν ή δεν υπέβαλε την απαιτούμενη στην παρ. 1 δήλωση, κατατάσσεται αυτοδικαίως στην κατηγορία του μόνιμου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
10. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάταξης του ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολου πολιτικού προσωπικού, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων, συστήνονται στην Ελληνική Αστυνομία ισάριθμες οργανικές θέσεις ειδικών φρουρών και μόνιμου πολιτικού προσωπικού, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία τελικά επιτυγχάνεται η κατάταξη. Ο αριθμός των θέσεων ανά κατηγορία προσδιορίζεται με διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Λ. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την έκδοση της πράξης αυτής, καταργούνται οι οργανικές θέσεις ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας».

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 15:59 | Γ.Τ.

  Έπειτα απο 3 χρόνια δυστυχώς ακόμα ασχολούμαστε σαν κράτος με την πολύπαθη Δημοτική Αστυνομία.Αυτό δείχνει το πόσο λάθος ήταν ο σχεδιασμός που υπήρξε τόσο κατα την διάλυση της υπηρεσίας, όσο και απο εσάς στην προσπάθεια της επανασύστασης.Διαλύθηκε μια υπηρεσία που αριθμούσε 3500 άτομα σε όλη τη χώρα, και ξαφνικά επανασυστήθηκε ένα φάντασμα της παλιάς δομής με μολις 800-900 άτομα πανελλάδικά.
  Αλήθεια, κατα την αξιολόγηση των δομών που έχετε εξαγγείλει,η Δημοτική Αστυνομία θα αξιολογηθεί άραγε θετικά;Με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο και το ολιγάριθμο προσωπικό της;
  Η αλήθεια είναι ότι πέρα απο τις προσωπικές επιδιώξεις του καθένος, η Δημοτική Αστυνομία είναι υπηρεσία με Αστυνομικά καθήκοντα.Πρέπει να υπάρξει μέριμνα τόσο για την ενδυνάμωση της σε προσωπικό, (μετατάξεις Δημ Αστυνομικών απο άλλες υπηρεσίες,νέες προσλήψεις)όσο και για την θωράκιση του θεσμικού πλαισίου που την διέπει.Επιτέλους ας ασκήσουμε την ιδιότητα του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου όσο κ άν κάποιοι δεν το θέλουν.Ιδανική εξέλιξη η ίδρυση σώματος Δημοτικής Αστυνομίας με ομοιόμορφη στολή,διακρτικά,ιεραρχία,και καθορισμένο πλαίσιο αρμοδιοτήτων.Μόνο έτσι κατα την ταπεινή μου γνώμη θα έχει νόημα η επανασύσταση του θεσμού.Αλλιώς άς παραμέναμε στην ΕΛ.ΑΣ., και ας δημιοργούσατε τα τμήματα Δημοτικής Αστυνόμευσης που προέβλεπε το προηγούμενο σχέδιο.
  Όσο για τους παραμένοντες στην ΕΛ.ΑΣ.ας ενταχθούν όλοι, όσοι θέλουν, ώς Αστυνομικό προσωπικό χωρίς όριο ηλικίας.Ας είναι αυτό μια επιβράβευση και για το ρίσκο, να επιλέξουν να παραμείνουν στην ΕΛ.ΑΣ. χωρίς να γνωρίζουν το υπηρεσιακό καθεστώς που θα τους διέπει.Ρίσκο που πολλοί απο εμάς δεν πήραμε.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 14:04 | nick

  Διάβασα όλα τα σχόλια που υπάρχουν και με μεγάλη μου θλίψη διαπιστώνω οτι κάποιοι «συνάδελφοι» θεωρούν και μάλιστα το λένε, τον εαυτό τους αδικημένο και ζητάνε με το παρόν νομοσχέδιο να τους δοθεί η δυνατότητα επιστροφής τους στην ΕΛΑΣ και μάλιστα σαν Ε.Φ.!!!!!!!!
  Αλήθεια πέρυσι δεν σας δόθηκαν τέσσερεις (4) επιλογές?????
  Μόνοι σας δεν κάνατε αίτηση με την επιλογή σας????
  Σας ανάγκασε κάποιος να κάνετε αυτή σας την επιλογή????
  Δηλαδή ζητάτε από την κυβέρνηση που σας έδωσε τέσσερεις (4) επιλογές να σας δώσει και πέμπτη (5), κι ενω υπάρχουν συνάδελφοι που όχι μόνο δεν τους δόθηκε ΚΑΜΙΑ επιλογή (Κ.Κ. Αποκεντρωμένες, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Εμπορίου)…. αλλα κυρίως στα Κ.Κ. είναι και οι συνθήκες εργασίας, η εσωτερική μετανάστευση, το ωράριο εργασίας, κ.α. πολλά που θα πρέπει να γράφω για ώρες για να μπορέσω να περιγράψω αυτά που έχουν περάσει στα δύο χρόνια και κάτι!!!!!
  Κι εσείς δηλαδή ζητάτε να επιστρέψετε χωρίς να σας ενδιαφέρει αν θα καταργηθεί ξανά η υπηρεσία, που θα έχει σαν συνέπεια ότι ο αγώνας και η προσπάθεια που γίνεται για να δοθεί η επιλογή ΜΙΑ συνάδελφοι μονο ΜΙΑ επιλογη…. να επιστρέψουν πίσω στην υπηρεσία και να γλυτώσουν από τα ισόβια που έφαγαν απο την πολιτική του μητσοτάκη… ΙΣΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΔΟΘΕΙ!!!!!!!
  Κάποιοι κατηγόρησαν τον/την συνάδελφο που υπέγραψε με το όνομα «Τζένη Μπότση»….
  γιατί συνάδελφοι????
  δεν σας αρέσει η πρόταση της???
  Δεν ξέρω αν είναι στ’αλήθεια συνάδελφος… αλλα εμένα προσωπικά με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο…. αν λοιπόν θέλετε να φύγετε από την υπηρεσία που σας έδωσε εργασία στο δημόσιο την απαξιώνεται και δεν σας αρέσει….
  Ιδού λοιπόν η πέμπτη (5) σας επιλογή…..
  να αντικαταστήσετε όσους συναδέλφους θέλουν να φύγουν από τα Κ.Κ. και ζητάνε να επιστρέψουν στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΣ!!!!!!!

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 13:24 | Δήμητρα

  Όπως γνωρίζεται, 312 παραμένοντες Δημοτικοί Αστυνομικοί στην Ελληνική Αστυνομία, είχαν προσληφθεί αρχικά στους Δήμους βάση προκηρύξεων με αντικειμενικά κριτήρια στα πρότυπα του Α.Σ.Ε.Π. Έχουν εκπαιδευτεί με έξοδα του Ελληνικού Κράτους 6-9 μήνες στις σχολές Δημοτικής Αστυνομίας στα πρότυπα της σχολής Αστυφυλάκων από έμπειρους αξιωματικούς της Αστυνομίας και δικηγόρους. Οι 312 που παρέμειναν στην Ελληνική Αστυνομία μετά την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας, περιμένουν πάνω από δύο χρόνια από τις 07/07/2014 την αφομοίωση και ένταξή τους στην Ελληνική Αστυνομία. Έχουν κριθεί κατά το παρελθόν ικανοί στις υγειονομικές και ψυχοτεχνικές εξετάσεις δις. Οι υπηρεσιακοί τους φάκελοι έχουν ελεγχθεί τρις. Στην Ελληνική Αστυνομία προσφέρουν έως τώρα ΕΝΣΤΟΛΟΙ, στις γραμματείες των αστυνομικών τμημάτων, στα περιπολικά με αστυφύλακες και ειδικούς φρουρούς, σε μεταγωγές στα δικαστήρια, βοηθοί αξιωματικού υπηρεσίας, συνοδείες ψυχασθενών στα ψυχιατρεία, σε προσαγωγές, συλλήψεις ατόμων, διεκπεραίωση σημάτων, εγγράφων, σε μέτρα τάξης, τροχαίας κλπ. χωρίς τα απαιτούμενα από το νόμο μέτρα προστασίας-προφύλαξης με ότι συνεπάγεται αυτό για τη σωματική τους ασφάλεια και ακεραιότητα. Σχεδόν δυόμιση χρόνια η Πολιτεία μας έχει στον αέρα. Από τους 312 περίπου οι 180 επιθυμούν να ενταχθούν ως ειδικοί φρουροί, να μετεκπαιδευτούν, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ΣΥΝΝΟΜΑ και να ενισχύσουν τα τμήματά τους που έχουν ελλείψεις. Διαθέτουν την εμπειρία και τις ικανότητες, τα προσόντα αλλά και τα κριτήρια που η ίδια η Πολιτεία έθεσε για την ένταξη τους στην Ελληνική Αστυνομία το 2013. Για την παράγραφο 6 του άρθρου 49: Το να τίθεται τώρα ξανά διαφορετικό όριο ηλικίας είναι άδικο έως και ρατσιστικό, να απαξιώνονται περίπου 30 υπάλληλοι από τους 180 επειδή τυγχάνει να είναι τώρα άνω των 40 ετών. Διορθώστε άμεσα αυτό το λάθος. Έχετε στη διάθεσή σας σχεδόν έτοιμους αστυνομικούς με απειροελάχιστο δημοσιονομικό κόστος και ως γνωστόν δεν κάνουν τα ράσα τον παπά που λέει και ο θυμόσοφος λαός. Αξιοποιήστε τους δίκαια, όπως θα επιθυμούσατε εσείς στη θέση τους 3 χρόνια τώρα, χωρίς διαφορετικά κριτήρια και ηλικιακά όρια κάθε τόσο.
  Ευχαριστώ

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 13:16 | Μαρία

  Το 2013 υπουργική απόφαση με σύμφωνη γνώμη της οικονομικής υπηρεσίας για μη δημοσιονομική επιβάρυνση όριζε για την κινητικότητα των δημοτικών αστυνομικών στην ελληνική αστυνομία και στα καταστήματα κράτησης, όριο το 50ο έτος της ηλικίας τους.
  Στα καταστήματα κράτησης οι δημοτικοί αστυνομικοί τοποθετηθήκαν τον Μάιο του 2014 στην εξωτερική φρούρηση και έως τον Ιούνιο του 2014 μετεκπαιδεύτηκαν στον οπλισμό στη σχολή αστυφυλάκων της Κομοτηνής. Δεν υπήρξε από πουθενά κανένας προβληματισμός για το όριο ηλικίας τους.
  Οι δημοτικοί αστυνομικοί της ελληνικής αστυνομίας τοποθετηθήκαν τον Ιούλιο του 2014 με ΦΕΚ Ιουνίου 2014 ως ειδικής κατηγορίας ΕΝΣΤΟΛΟ πολιτικό προσωπικό.
  Την άνοιξη 2015 με την επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας καταργούνται και συστήνονται 350 θέσεις για δημοτικούς αστυνομικούς στην ελληνική αστυνομία οι οποίες καταλαμβάνονται από 312 δημοτικούς αστυνομικούς κατόπιν αιτήσεως τους. Δεν ορίζεται κανένα όριο ηλικίας.
  Τον Αύγουστο 2016 στη διαβούλευση στο άρθρο 49 επιβάλλεται όριο ηλικίας το 40ο έτος για όσους επιθυμούν να ενταχθούν ως ειδικοί φρουροί. Όπως έγινε με τους συνάδελφους στα καταστήματα κράτησης, να αποσυρθεί το όριο ηλικίας και να μετεκπαιδευτούν όσοι επιθυμούν να ενταχτούν ως ειδικοί φρουροί. Μιλάμε για 30-40 υπάλληλους που υπερβαίνουν το όριο των 40 ετών και εκπαιδευμένοι ως προανακριτικοί υπάλληλοι από αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας και δικηγόρους από 6-9 μήνες σε σχολές εκπαίδευσης στα πρότυπα της ελληνικής αστυνομίας και με πάνω από 2 χρόνια πλέον υπηρεσία στην ελληνική αστυνομία ως ένστολοι και συζητάτε ξανά την ηλικία τους αν είναι ικανοί η όχι; Σαν να λέτε στους ήδη υπηρετούντες αστυνομικούς ότι μετά τα 40 θα πρέπει αυτοδίκαια να κατατάσσονται στο πολιτικό προσωπικό εφόσον δεν είναι ικανοί να φέρουν οπλισμό λόγω ηλικίας. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Οι δημοτικοί αστυνομικοί κριθήκαν ικανοί από τις υγειονομικές επιτροπές της ελληνικής αστυνομίας το Φεβρουάριο το 2014.
  Σε καιρούς οικονομικής κρίσης, όπως τα σωφρονιστικά καταστήματα εξυπηρετούν κάποιο σκοπό και ενέταξαν, εκπαίδευσαν τους δημοτικούς αστυνομικούς στον οπλισμό χωρίς να τίθεται θέμα ορίου ηλικίας, έτσι και η ελληνική αστυνομία δεν πρέπει να θεωρείται κεκτημένο και τσιφλίκι κανενός που μπροστά στα κενά, στις ανάγκες από έμψυχο δυναμικό, να έχει στη διάθεση της έτοιμους και μάχιμους υπαλλήλους και να μην τους αξιοποιεί ως πρέπει.
  Όσοι το 2014 ήταν 38-39 ετών θεωρούταν ικανοί και προσφέρουν ως ένστολοι, αλλά άοπλοι άκουσον άκουσον, με ότι κινδύνους συνεπάγεται αυτό, πάνω από δυο χρόνια έως τώρα, αλλά με το παρόν κρίνονται μη ικανοί διότι είναι 40-42 ετών πλέον. Αλήθεια, ευθύνονται οι δημοτικοί αστυνομικοί για την κωλυσιεργία της πολιτείας τόσα χρόνια;
  Να αποσυρθεί το όριο ηλικίας.
  Επιστροφή της υπερβάλλουσας διαφοράς στις μισθοδοσίες όλων των δημοτικών αστυνομικών αναδρομικά.
  Δικαίωμα επιστροφής στους δήμους-δημοτική αστυνομία στους συνάδελφους που υπηρετούν στα καταστήματα κράτησης και αποκεντρωμένες διοικήσεις.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 13:54 | Βασίλης

  – Στο ΦΕΚ 2999/Β’ 26-11-2013 δημοσιεύτηκε η υπ. αρ. 5/2013 ανακοίνωση του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης όπως αυτή τροποποιήθηκε στο ΦΕΚ 3030/Β’ 28-11-2013, για την υλοποίηση της διαδικασίας κινητικότητας των Δημοτικών Αστυνομικών(Δ.Α.) στην Ελληνική Αστυνομία(ΕΛ.ΑΣ.) και στα Καταστήματα Κράτησης(Κ.Κ.).
  Σύμφωνα με αυτήν οι υποψήφιοι δεν έπρεπε να υπερβαίνουν το 50ο έτος της ηλικίας τους. Η προθεσμία των αιτήσεων και υποβολή δικαιολογητικών προς στο ΑΣΕΠ έληγε στις 13-12-2013.
  Οι Δ.Α. των Κ.Κ. εντάχθηκαν δίχως χρονοτριβές και εντός διμήνου από την τοποθέτησή τους το Μάιο 2014 μετεκπαιδεύτηκαν στον οπλισμό στη σχολή αστυφυλάκων Κομοτηνής τον Ιούνιο του 2014. Κανένας προβληματισμός δεν τέθηκε από κανέναν παράγοντα ως προς το όριο ηλικίας τους, τόσο από την πολιτική όσο και από την φυσική ηγεσία, εφόσον αυτοί κρίθηκαν ικανοί!
  – Με το ΦΕΚ 673/Γ’ 02-06-2014 τοποθετούνται οι Δ.Α. στην ΕΛ.ΑΣ. και παρουσιάζονται στα Αστυνομικά Τμήματα στις 07-07-2014 κατόπιν σχετικών ατομικών πράξεων μετάταξης τους.
  Από τις 07-07-2014 έχουν μεσολαβήσει τα εξής:
  – ΦΕΚ 3428/Β’ 19-12-2014 που προέβλεπε την εκπαίδευση των Δ.Α. της ΕΛ.ΑΣ. Αυτό δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
  – ΦΕΚ 1755/Γ’ 29-12-2014 οριστική ένταξη των Δ.Α. στην ΕΛ.ΑΣ. Μεσολαβούν εκλογές
  και η Πολιτεία δεν αποφασίζει αρμοδιότητες τους και μετεκπαίδευση στην ΕΛ.ΑΣ.
  – Μάρτιο το 2015 αποφασίζεται στο Νομοσχέδιο με το άρθρο 25 η επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας, κατάργηση των Δ.Α.
  της ΕΛ.ΑΣ. αλλά διατήρηση στη συνέχεια 350 θέσεων και πλήρωση αυτών κατόπιν σχετικών αιτήσεων των Δ.Α. για παραμονή τους στην ΕΛ.ΑΣ. ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΕΝ ΤΕΘΗΚΕ.
  Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το ενδεχόμενο ότι οι αιτήσεις θα ξεπερνούσαν τις 350 με ότι συνεπαγόταν αυτό τότε, αιτήθηκαν τελικώς 312 Δ.Α. την παραμονή τους στην ΕΛ.ΑΣ. με την προσδοκία στην πλειοψηφία τους να ενταχθούν πλήρως στο σώμα ως ένστολοι κατόπιν σχετικής μετεκπαίδευσης εφόσον ανασυσταινότανε πλέον η Δημοτική Αστυνομία. Διανύουμε όλο το 2015, μεσολαβούν δημοψήφισμα και εκλογές και καμία απόφαση δεν λαμβάνεται από την Πολιτεία για τους 312 παραμένοντες Δ.Α. στην ΕΛ.ΑΣ. Διανύουμε 8 μήνες στο 2016, επίσης καμία απόφαση έως στις 26-08-2016 που αναρτάται στη Διαβούλευση το Νομοσχέδιο στο άρθρο 49 παρ. 6 την κατάταξη των Δ.Α. στην κατηγορία των Ειδικών Φρουρών(Ε.Φ.) εφόσον οι αιτούντες δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους και λοιπές διατάξεις ώστε να κριθούν ξανά εκ νέου ικανοί για κατάταξη.
  -Σας ενημερώνω ότι, από τις 07-07-2014 οι Δ.Α. στην ΕΛ.ΑΣ. εκτελούν στην πλειοψηφία τους υπηρεσίες ως ένστολοι από κοινού με Αστυφύλακες ή Ειδικούς Φρουρούς σε περιπολικά, ως βοηθοί Αξιωματικού Υπηρεσίας, στα τηλεφωνικά κέντρα στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα, σε ελέγχους Κ.Υ.Ε., σε μεταγωγές κρατουμένων στα δικαστήρια, επεμβαίνουν σε ενδοοικογενειακά και διάφορα επεισόδια, συνοδεύουν ψυχασθενείς στα ψυχιατρεία, συμμετέχουν σε προσαγωγές ατόμων προς εξακρίβωση στοιχείων, σε συλλήψεις αυτόφωρων αδικημάτων, σε μέτρα τάξης και τροχαίας, σε μεικτά κλιμάκια με την υπηρεσία ασφαλείας, με την τουριστική αστυνομία, στην πάταξη του παραεμπορίου και της επαιτείας, επίδοση εγγράφων κλπ. δηλαδή καθαρά αστυνομικής φύσεως υπηρεσίες και ΟΧΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Όλα τα ανωτέρω μπορούν να εξακριβωθούν εάν ισχύουν, από τις υπηρεσίες των τμημάτων που υπηρετούμε.
  -Διαφωνώ κάθετα με το όριο ηλικίας που έχει τεθεί, διότι έως αυτή τη στιγμή εκτελούμε τις ανωτέρω υπηρεσίες 2 και πλέον χρόνια με πλήρη επίγνωση, ευσυνειδησία, με σεβασμό προς τον πολίτη και την ιεραρχία του σώματος της ΕΛ.ΑΣ.. Από το σύνολο των Δ.Α. που επιθυμούν να καταταγούν ως Ε.Φ. είναι περίπου 40 υπάλληλοι που υπερβαίνουν το όριο των 40 ετών, ίσως και λιγότεροι. Οξύμωρο και άδικο εάν λάβετε επίσης υπ’ όψιν ότι, αρκετοί εξ αυτών ήταν κάτω των 40 ετών όταν τοποθετήθηκαν στην ΕΛ.ΑΣ. στις 02-06-2014. Πάνω από 2 χρόνια υπηρεσίες των Δ.Α. στην ΕΛ.ΑΣ. τινάζονται με το παρόν Νομοσχέδιο στον αέρα και αυτό με υπαιτιότητα την απραξία και κωλυσιεργία της Πολιτείας, η οποία έρχεται κατόπιν 2 και πλέον χρόνια μετά, να κρίνει τώρα με διαφορετικό όριο ηλικίας από ότι προβλεπόταν όταν αιτηθήκαμε την μετάταξη μας στην ΕΛ.ΑΣ., εάν είμαστε ικανοί ή όχι για να καταταγούμε στην κατηγορία των Ε.Φ. Πως θα ακουγόταν σε έναν Αστυνομικό που υπηρετεί χρόνια στην ΕΛ.ΑΣ., το ενδεχόμενο ότι πρέπει να παραδώσει τον οπλισμό του και να καταταγεί αυτοδίκαια ως πολιτικό προσωπικό εφόσον πέρασε το 40ο έτος της ηλικίας του και κρίνεται ανίκανος για ένστολος λόγω ηλικίας;
  – Σας υπενθυμίζω ότι με την αρ. Πρωτ. 6000/2/5250/3-ιγ στις 03-02-2014 απόφαση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη-Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ., κριθήκαμε ικανοί στο πρόγραμμα ψυχοτεχνικών και υγειονομικών εξετάσεων που έλαβε χώρα από τις 10-02-2014 έως 21-02-2014 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στις υγειονομικές υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. για την ένταξη μας και ότι το όριο ηλικίας ήταν 50 ετών.
  Επίσης αντιφατικό είναι ότι, λιγοστοί συνάδερφοι που ενώ μπορούν να καταταγούν ως Ε.Φ. διότι δεν υπερβαίνουν το όριο των 40 ετών, αυτοί επιθυμούν –και ορθά τους δίνετε το δικαίωμα επιλογής- να καταταγούν ως πολιτικό προσωπικό, ενώ οι 41-42 ετών σήμερα που το 2014 ήταν 38-39 ετών, να μην δύναται να καταταγούν ως Ε.Φ. Έστω εδώ κρίνεται επιβεβλημένη η αναδρομική ισχύς του ορίου ηλικίας στις 02-06-2014 που τοποθετηθήκαμε στην ΕΛ.ΑΣ. όσοι ήταν κάτω των 40 ετών τότε. Πως οι Δ.Α. άνω των 40 ετών σήμερα να μη βιώνουν την αναλγησία, κωλυσιεργία και αδικία της Πολιτείας εκ νέου ξανά, να κρίνονται ικανοί ή μη, κάθε φορά με διαφορετικά όρια ηλικίας, ενώ έχουν τις προϋποθέσεις, θέλουν και μπορούν να προσφέρουν, έχοντας στην πλειοψηφία τους τουλάχιστον 20 ετή υπηρεσιακό βίο μπροστά τους; Μια απλή έκθεση των Διοικητών όλων των Αστυνομικών Τμημάτων που υπηρετούν Δ.Α. έως τώρα θα επιβεβαίωνε όλα τα ανωτέρω. Η Πολιτεία όμως 2 και πλέον χρόνια ποτέ δεν ζήτησε κάτι τέτοιο.
  – Συνοψίζοντας και λαμβάνοντας ειδικά υπ’ όψιν το επιχείρημα με
  την απροβλημάτιστη ένταξη και άμεση μετεκπαίδευση των συναδέρφων στα Κ.Κ., χωρίς να τίθεται ξανά όριο ηλικίας τους εκ νέου, παρακαλώ όπως αποσυρθεί το όριο ηλικίας για τους Δ.Α. που επιθυμούν να καταταγούν ως Ε.Φ. Το όποιο επιχείρημα, ότι υπάρχουν αντιδράσεις από διάφορους παράγοντες για 35-40 συνάδερφους που τυγχάνει τη μία να κρίνονται ικανοί και την επόμενη μέρα ανίκανοι λόγω ηλικίας, είναι κατακριτέο και απορριπτέο, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν βάσιμα επιχειρήματα για δικαίωση τους μέσω της δικαστικής οδού στη συνέχεια, εφόσον δεν τους επιτραπεί τελικά η κατάταξη τους λόγω ορίου ηλικίας.
  Τέλος να επιστραφεί αναδρομικά και ανεξαιρέτως για όλους τους Δ.Α. η υπερβάλλουσα μείωση (προσωπική διαφορά) και να καταβάλλεται εφ εξής στις μισθοδοσίες τους. Στους δε συναδέρφους στα Κ.Κ. και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, δώστε τους το δικαίωμα της εθελοντικής επιστροφής στους Δήμους ώστε να κλείσει οριστικά ο Γολγοθάς όλων των Δ.Α. που καλά κρατεί έως σήμερα από τις 20-09-2013!!.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 12:41 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Το άρθρο 49 να τροποποιηθεί ως εξής:
  “Θέματα Δημοτικών Αστυνομικών και λοιπών εργασιακών ομάδων.”
  Η παράγραφος 2 του συγκεκριμένου άρθρου παρατίθεται σε εισαγωγικά. Προφανώς πρόκειται για τροποποίηση σε κάποιο άλλο άρθρο το οποίο, όμως, δεν προσδιορίζεται. Με την παρούσα διατύπωση της παραγράφου θα προκληθεί σύγχυση στις Διευθύνσεις Προσωπικού/Οικονομικού σχετικά με το εάν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι κατόπιν της θέσεώς τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας μετατάχθηκαν υποχρεωτικώς σε άλλους φορείς (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Σωφρονιστικά Καταστήματα, Εφορίες, Τελωνεία κ.τ.λ.) και έκτοτε απώλεσαν την υπερβάλλουσα μείωση.
  Επιπροσθέτως για λόγους ίσης μεταχείρισης θα πρέπει να προστεθούν στην εξαίρεση της περικοπής της υπερβάλλουσας και οι υπάλληλοι της πρώην Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών & Δικτύων που τέθηκαν σε υποχρεωτική διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 129 του Ν.4199/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν.4172/2013 και μετατάχθηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
  Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου ως εξής:
  “Εξαιρείται η περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του ν.4024/2011 των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει, σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των δημοτικών αστυνομικών, των σχολικών φυλάκων, των υπαλλήλων της πρώην Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών & Δικτύων που μετατάχθηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και όσων μετατάχθηκαν σε άλλες υπηρεσίες μετά τη θέση τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας βάσει των διατάξεων του ν. 4093/2012, του ν. 4172/2013, του ν.4199/2013, του ν. 4250/2014 και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν. 4316/2014 (Α’ 270), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4257/2014 (Α’ 93) ή επανήλθαν στις υπηρεσίες τους, δυνάμει των διατάξεων του ν.4325/2015 (Α΄47). Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων που διενεργήθηκαν σε Ο.Τ.Α. α’΄ και β’ βαθμού και με άλλες διατάξεις, εκτός αυτών περί ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. Η εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) ανατρέχει αναδρομικά στην έναρξη ισχύος των ν.4223/2013, ν. 4199/2013 και ν.4172/2013, μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4354/2015, όπως ισχύει”.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 12:17 | MARIA

  Το άρθρο 49 να τροποποιηθεί ως εξής:
  “Θέματα Δημοτικών Αστυνομικών και λοιπών εργασιακών ομάδων.”
  Η παράγραφος 2 του συγκεκριμένου άρθρου παρατίθεται σε εισαγωγικά. Προφανώς πρόκειται για τροποποίηση σε κάποιο άλλο άρθρο το οποίο, όμως, δεν προσδιορίζεται. Με την παρούσα διατύπωση της παραγράφου θα προκληθεί σύγχυση στις Διευθύνσεις Προσωπικού/Οικονομικού σχετικά με το εάν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι κατόπιν της θέσεώς τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας μετατάχθηκαν υποχρεωτικώς σε άλλους φορείς (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Σωφρονιστικά Καταστήματα, Εφορίες, Τελωνεία κ.τ.λ.) και έκτοτε απώλεσαν την υπερβάλλουσα μείωση.
  Επιπροσθέτως για λόγους ίσης μεταχείρισης θα πρέπει να προστεθούν στην εξαίρεση της περικοπής της υπερβάλλουσας και οι υπάλληλοι της πρώην Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών & Δικτύων που τέθηκαν σε υποχρεωτική διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 129 του Ν.4199/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν.4172/2013 και μετατάχθηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
  Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου ως εξής:
  “Εξαιρείται η περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του ν.4024/2011 των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει, σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των δημοτικών αστυνομικών, των σχολικών φυλάκων, των υπαλλήλων της πρώην Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών & Δικτύων που μετατάχθηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και όσων μετατάχθηκαν σε άλλες υπηρεσίες μετά τη θέση τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας βάσει των διατάξεων του ν. 4093/2012, του ν. 4172/2013, του ν.4199/2013, του ν. 4250/2014 και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν. 4316/2014 (Α’ 270), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4257/2014 (Α’ 93) ή επανήλθαν στις υπηρεσίες τους, δυνάμει των διατάξεων του ν.4325/2015 (Α΄47). Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων που διενεργήθηκαν σε Ο.Τ.Α. α’΄ και β’ βαθμού και με άλλες διατάξεις, εκτός αυτών περί ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. Η εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) ανατρέχει αναδρομικά στην έναρξη ισχύος των ν.4223/2013, ν. 4199/2013 και ν.4172/2013, μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4354/2015, όπως ισχύει”.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 12:29 | ΓΕΩΡΓΙΑ

  Το άρθρο 49 να τροποποιηθεί ως εξής:
  “Θέματα Δημοτικών Αστυνομικών και λοιπών εργασιακών ομάδων.”
  Η παράγραφος 2 του συγκεκριμένου άρθρου παρατίθεται σε εισαγωγικά. Προφανώς πρόκειται για τροποποίηση σε κάποιο άλλο άρθρο το οποίο, όμως, δεν προσδιορίζεται. Με την παρούσα διατύπωση της παραγράφου θα προκληθεί σύγχυση στις Διευθύνσεις Προσωπικού/Οικονομικού σχετικά με το εάν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι κατόπιν της θέσεώς τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας μετατάχθηκαν υποχρεωτικώς σε άλλους φορείς (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Σωφρονιστικά Καταστήματα, Εφορίες, Τελωνεία κ.τ.λ.) και έκτοτε απώλεσαν την υπερβάλλουσα μείωση.
  Επιπροσθέτως για λόγους ίσης μεταχείρισης θα πρέπει να προστεθούν στην εξαίρεση της περικοπής της υπερβάλλουσας και οι υπάλληλοι της πρώην Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών & Δικτύων που τέθηκαν σε υποχρεωτική διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 129 του Ν.4199/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν.4172/2013 και μετατάχθηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
  Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου ως εξής:
  “Εξαιρείται η περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του ν.4024/2011 των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει, σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των δημοτικών αστυνομικών, των σχολικών φυλάκων, των υπαλλήλων της πρώην Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών & Δικτύων που μετατάχθηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και όσων μετατάχθηκαν σε άλλες υπηρεσίες μετά τη θέση τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας βάσει των διατάξεων του ν. 4093/2012, του ν. 4172/2013, του ν.4199/2013, του ν. 4250/2014 και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν. 4316/2014 (Α’ 270), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4257/2014 (Α’ 93) ή επανήλθαν στις υπηρεσίες τους, δυνάμει των διατάξεων του ν.4325/2015 (Α΄47). Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων που διενεργήθηκαν σε Ο.Τ.Α. α’΄ και β’ βαθμού και με άλλες διατάξεις, εκτός αυτών περί ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. Η εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) ανατρέχει αναδρομικά στην έναρξη ισχύος των ν.4223/2013, ν. 4199/2013 και ν.4172/2013, μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4354/2015, όπως ισχύει”.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 11:45 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΒΑΛΛΑ

  Η παράγραφος 2 του συγκεκριμένου άρθρου αναφέρεται πιθανόν σε τροποποίηση της παρ. 22 του αρ. 2 του Ν. 3899/10 πάνω στην οποία «πάτησε» η από 23-03-2015 οδηγία Μάρδα. Αν ο στόχος είναι η ίση μεταχείριση μεταξύ των υπαλλήλων να καταργηθεί παρούσα διατύπωση της παραγράφου υπό τον τίτλο «Θέματα Δημοτικών Αστυνομικών» και να εξαιρεθούν από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) κάθε υπάλληλος που μετατάχθηκε λόγω συνολικής ή μερικής μεταφοράς ή κατάργησης της Υπηρεσίας του ή στο πλαίσιο κινητικότητας των υπαλλήλων και να καταχωρηθεί στο άρθρο για γενικότερα θέματα των ΟΤΑ.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 10:08 | ΙΩΑΝΝΑ

  Αξιότιμοι κύριοι!

  Έχω μεταταχθεί (με διαδικασία κλασσικής μετάταξης) το 2012 από ΟΤΑ α’ βαθμού σε ΟΤΑ β’ βαθμού. Η Διεύθυνση Οικονομικού του φορέα υποδοχής έκρινε σκόπιμο, τότε ακόμα, να στηριχθεί σε απόψεις του ΓΛΚ και να μου κόψει την προσωπική διαφορά, ζητώντας μου να επιστρέψω αναδρομικά καταβληθέντα ποσά 8 μηνών. Παρατηρώντας σαν απλός θεατής πια, πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εγκυκλίους Υπουργείων, διαπιστώνω πως με το συγκεκριμένο προτεινόμενο άρθρο συνεχίζει η άνιση μεταχείριση των υπαλλήλων του δημοσίου κάτι που με θυμώνει και με προβληματίζει.
  Παρακαλώ πολύ τους υπεύθυνους να μεριμνήσουν άμεσα για την αποκατάστασης αυτής της αδικίας και να αντιμετωπιστούν όλοι οι υπάλληλοι που έχουν μεταταχθεί από το 2011 και μετά (υπάλληλοι όλων των κατηγοριών και με οποιοδήποτε καθεστώς μετάταξης [κλασσική, κινητικότητα]).
  Είναι ξεκάθαρο πως η προσωπική διαφορά ή υπερβάλλουσα μείωση δεν είναι επίδομα, απλά βολεύει δυστυχώς να ερμηνεύεται κατά αυτόν το τρόπο για ευνόητους λόγους.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 10:37 | ΕΜΔΥΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ

  Με την παράγραφο 2 του άρθρου 49, η εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπική διαφορά) δεν γίνεται με δίκαιο τρόπο καθώς εφαρμόζεται διαφορετικά για το παρελθόν και διαφορετικά για το παρόν, ορίζοντας συγκεκριμένες Υπηρεσίες προορισμούς για κάθε χρονική περίοδο. Η συγκεκριμένη διατύπωση δημιουργεί αδικίες κατά την εφαρμογή της και ουσιαστικά τιμωρεί όσους υπάκουσαν στα κελεύσματα της πολιτικής εξουσίας για ορθολογική κατανομή του προσωπικού μέσω μετατάξεων. Η πρόσθεση Υπηρεσιών σε αυτές που εξαιρούνται από περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπική διαφορά), όπως σημειώνεται σε προηγούμενα σχόλια, αντιμετωπίζει υποκειμενικά το πρόβλημα αλλά δε το λύνει γενικά.

  Η υπερβάλλουσα μείωση (προσωπική διαφορά) πρέπει να διατηρείται σε κάθε περίπτωση μετάταξης από την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου και μετά καθώς τυχόν εξάλειψή της υπονομεύει την ισότιμη μισθολογική αντιμετώπιση.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 10:54 | ΦΩΤΗΣ

  Κυριοι του υπουργειου και κυριε υπουργε,αν διαβαστει το σχολιο μου ,ελπιζω να εισακουστει και να υλοποιηθει γιατι τα τελευταια χρονια υπαρχει ΚΑΤΑΦΟΡΗ ΑΔΙΚΙΑ με την περικοπη της της υπερβαλλουσας μιεωσης, οταν καποιος μετατασσεται.ΚΑΚΩΣ ενταχθηκε σαν αρθρο με τιτλο ,ΑΛΛΑ επρεπε να γινει σε ξεχωριστρο αρθρο, , οπως ακριβως ηταν με το προηγουμενο προσχεδιο που αποσυρθηκε και ηταν στο ΑΡΘΡΟ 28,το οποιο αρθρο ειχε τιτλο ,ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 22 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν.3845/2010,ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ Ν.3899/2010 και το οποιο ελεγε εν ολιγης, οτι εξαιρειται απο την περικοπη η προσωπικη διαφορα των υπαλληλων που μετατασσονται η μεταφορονται στους ΟΤΑ,συμπεριλαμβανομενων και αυτων με την ενδοαυτοδιοικητικη κ.τ.λ….ΑΠΛΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ….Η εξαιρεση απο την περικοπη της υπερβαλλουσας μειωσης ανατρεχει αναδρομικα στην εναρξη ισχυος των .ν 4223/2013 και ν.4199/2013 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ και ΟΧΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΤΩΡΑ ,οτι ανατρεχει αναδριμικα μεχρι την εναρξη ισχυος του ν.4354/2015 οπως ισχυει,ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΘΑ ΧΑΘΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 2015 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2016. Αυτος ειναι ο μονος λογος που θα πρεπε να γραφτει ξεχωριστα σαν αρθρο και οχι αυτο που διαβαζω σε σχολια υπαλληλων διοικητικου οικονομικου οτι θα μπερευτουν και οτι θα χρειαζονται διευκρινισεις ,γιατι ακομα και σε αυτο το αρθρο διευκρεινιζεται πολυ απλα, οτι το δικαιουνται και αυτοι που μετατασσονται μεσα στον ιδιο δημο.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 09:50 | κωστας

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,όπως βλέπετε οι καλοί μας συνδικαλιστές συνεχίζουν να ανησυχούνε κυρίως για το πως και ποιος θα γίνει διευθυντής,υποδιευθυντης,προϊστάμενοι κτλ. Αναφέρουν για επικινδυνότητα της εργασίας μας και δεν υπάρχει ούτε ΜΙΑ αναφορά απο την μεριά τους στην αναβάθμιση της Δημοτικής Αστυνομίας και την μετατροπή της σε σώμα όπως είναι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ,παρά μόνο για το πως θα πάρουν το κάθε επίδομα. Πρέπει να είμαστε σε μια υπηρεσία που να δουλεύουμε με ασφάλεια και συγχρόνως να προσφέρουμε ασφάλεια. Θα το εκτιμούσαμε βαθύτατα να μας δίνατε την δυνατότητα να ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ στο σωμα της Ελληνικής Αστυνομίας. Η Δημοτικη Αστυνομία δεν υπάρχει πλέον. Σας ευχαριστώ.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 09:07 | Γεωργία

  Σε σωστό δρόμο κινείται το νομοσχέδιο παρ. 5- τέλος , λύνει επιτέλους τα προβλήματα των υπηρετούντων πρώην δημοτικών αστυνομικών στην ΕΛΑΣ.
  Στην παράγραφο 2 να αποσαφηνιστεί ποιοι υπάλληλοι θα λάβουν την προσωπική διαφορά .

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 09:15 | Ευαγγελία

  Μια καλή εξέλιξη για τους 312 της Ε.Λ.Α.Σ. Ελπίζουμε να προχωρήσει το νομοσχέδιο και να μην περιμένουμε άλλα δυο χρόνια. Καλό θα ήταν η εκπαίδευση των ειδικών φρουρών να γίνει στα κατά τόπους τμηματα, για να μην δημιουργηθούν για ακόμη μια φορά προβλήματα στις οικογένειές μας.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 09:51 | χριστινα

  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΠΑΙΔΙΑ, ΣΑΣ ΠΙΣΤΕΨΑΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΨΗΦΙΣΑΜΕ ΓΙΑΤΙ ΕΙΠΑΤΕ ΘΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΟΥΣΑΤΕ ΤΙΣ ΑΔΙΚΙΕΣ, ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΦΑΝΕΙ Η ΙΣΟΝΟΜΙΑ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Η ΙΣΟΤΗΤΑ. ΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΓΥΡΙΣΑΝ ΕΜΕΙΣ ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΗΛΑΔΗ?ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ Η ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ?

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 09:46 | dimo

  Μην γίνεστε όμοιοι των προηγουμένων σας, ακούστε τους πολίτες που ζητούν το δίκαιο, όσοι θέλουν να γυρίσουν εθελοντικά στην Δημοτική Αστυνομία όσοι θέλουν να πάνε Αστυνομία σαν Ειδικοί Φρουροί, όπου και αν έχουν βρεθεί και υπηρετούν τώρα μετά την διαθεσιμότητα και τον νόμο Μητσοτάκη. Και η Αστυνομία και η Δημοτική Αστυνομία είναι πολύπαθες υπηρεσίες δεν γίνεται να δουλέψουν και να στηριχθούν με άτομα που δεν θέλουν να βρίσκονται εκεί. Αφήστε μας να γυρίσουμε πίσω στις ζωές μας που σταμάτησαν το 2013, Δικαιοσύνη και Ισότητα ζητάμε (βλ.Ελληνικό Σύνταγμα)

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 07:58 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΑΚΑΣ

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ.
  Προτείνεται η τροποποίηση του τίτλου του άρθρου 49 ως εξής:
  “Θέματα Δημοτικών Αστυνομικών , σχολικών φυλάκω και των υπαλλήλων της πρώην Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών & Δικτύων(ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.)»

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΟΙ «ΑΔΙΚΙΕΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ» …. ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ, ΤΟ 2013, ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Γ.Γ.Δ.Ε.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.).

  Ζητάμε από εσάς:

  1) Την αποκατάσταση αναδρομικά της περικοπής της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 των υπαλλήλων (ΤΑΣ,ΤΑΠ,ΥΑΣΒΕ, κλπ. ) της πρώην ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Γ.Γ.Δ.Ε.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ που τεθήκαν σε υποχρεωτική διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 129 του Ν.4199/2013 και μετατάχθηκαν – μεταφέρθηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις.

  2) ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ, ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ, με το άρθρο 129 του Ν.4199/2013 , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 και τέθηκαν σε υποχρεωτική διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ των περιπτώσεων Α ́, Β ́, Γ ́, Ε ́ (ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) της παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 00:33 | Συρίγος Ματθαίος

  Κύριοι Υπουργοί Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη,

  Η δημοτική αστυνομία έχει στις τάξεις της ένα συνονθύλευμα ανθρώπων από διάφορες κοινωνικές τάξεις, διαφόρων νοοτροπιών και σπουδών, που δημιούργησαν ένα μωσαϊκό υπαλλήλων. Το αποτέλεσμα είναι να θέλει ο καθένας κάτι δικό του, βάζοντας τα δικά του «θέλω» και «πιστεύω» ως κυρίαρχες δυνάμεις για την επιχειρηματολογία του. Έτσι λοιπόν διαβάζουμε σχόλια όπως του συναδέλφου που υπογράφει ως Τζένη Μπότση (η γνωστή ηθοποιός…), χλευάζοντας το ίδιο το βήμα το οποίο χρησιμοποιεί για να παραθέσει τα επιχειρήματά του, αλλά δυστυχώς και όλους εμάς τους υπόλοιπους που τυχαίνει να μοιραζόμαστε την ιδιότητα του πρώην ή του νυν δημοτικού αστυνομικού.

  Θα παρακαλέσω λοιπόν, στο μέτρο του δυνατού, να αγνοήσετε επιχειρήματα όπως εκείνου του συναδέλφου που αναφέρει ότι η ένοπλη υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. ταυτίζεται με την ένοπλη υπηρεσία των Καταστημάτων Κράτησης, άρα θα πρέπει οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που θέλουν να μείνουν στην ΕΛ.ΑΣ., να μεταταχθούν στα Καταστήματα Κράτησης… Αντιλαμβάνεστε ότι βαδίζουμε πολύ εκτός των ορίων της όποιας λογικής.

  Η αλήθεια είναι ότι η Δημοτική Αστυνομία ως Υπηρεσία, δεν είχε ποτέ πανελλήνια συνοχή. Και αυτό γιατί ήταν υπηρεσία του κάθε Δήμου ξεχωριστά. Αντιμετωπίστηκε όμως ως ολότητα στην κατάργησή της. Αντί αυτό να προβληματίζει τους συναδέλφους και να μας ενώνει/πεισμώνει, με λύπη μου διαπιστώνω ότι τα θέλω και τα πιστεύω του καθενός συναδέλφου (πρώην και νυν) που ενδεχομένως να μην έχει καν βιώσει διαθεσιμότητα, εξακολουθούν να είναι η κινητήρια δύναμή μας. Ευτυχώς όμως διάβασα σε σχόλια και πολλές, πολλές εξαιρέσεις στον κανόνα αυτό. Σχόλια συναδέλφων που επιθυμούν το κοινό καλό και είμαι περήφανος που μοιράζομαι την ίδια ιδιότητα μαζί τους γιατί πάνω από όλα είναι άνθρωποι.

  Εξαίρεση στο γενικό κανόνα που ανέφερα λοιπόν θεωρώ (υποκειμενικά ίσως, εσείς θα κρίνετε), τους 312 δημοτικούς αστυνομικούς που υπηρετούμε στην ΕΛ.ΑΣ., καθώς αναγκαστήκαμε να βρούμε μια κοινή γραμμή, που να κινείται εντός λογικών ορίων. Για το σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε το Πανελλήνιο Σωματείο Δημοτικών Αστυνομικών Ελληνικής Αστυνομίας (ΠΑ.Σ.Δ.Α.Ε.Α. http://pasdaea.gr) και ζητήθηκε από τους συναδέλφους ανά την Επικράτεια να παραθέσουν τις απόψεις τους για το μέλλον μας, στη συνέλευση που έλαβε χώρα το Σεπτέμβριο του 2015 στην Αττική. Στη συνέλευση αυτή υπήρχαν πολλές διαφωνίες, ωστόσο αποφασίστηκε από το σώμα της συνέλευσης πως μοναδικός στόχος θα ήταν η πλήρης ένταξη των πρώην δημ. αστυνομικών στις υπάρχουσες δομές προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ώστε να δοθεί τέλος στην εργασιακή μας αβεβαιότητα. Οι δομές αυτές είναι το αστυνομικό προσωπικό και το πολιτικό προσωπικό. Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος που έπειτα από έναν ολόκληρο χρόνο συναντήσεων και ενημέρωσης της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας του Υπουργείου, επιτέλους, φαίνεται να φτάνουμε στην υλοποίηση της πλήρους ένταξης, με τη δική σας βούληση, αφού αφουγκραστήκατε τους προβληματισμούς του κλάδου μας και τους αντιπαραβάλλατε με τις ανάγκες του Υπουργείου.

  Δυστυχώς όμως μερίδα συναδέλφων της ΕΛ.ΑΣ., θα μείνει με την υποχρεωτική επιλογή του πολιτικού προσωπικού με μόνο κριτήριο την ηλικία. Συνάδελφοι που ήδη καλύπτουν αστυνομικής φύσεως υπηρεσίες. Αν δεν γίνεται να εξαλειφθεί καθόλου το όριο των 40 ετών, εκτιμώ ότι θα ήταν πιο δίκαιο να είναι αναδρομικό στην ημερομηνία μετάταξής μας στην ΕΛ.ΑΣ. (ήτοι 07/07/2014), καθώς για την όποια αλλαγή πλεύσης σε επίπεδο Κράτους, δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση οι υπάλληλοι και θα ήταν κρίμα να χάσουν τη δυνατότητα ένταξής τους όσοι έγιναν 41 ετών ή 42 ετών κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου (2014-2016).

  Για τους συναδέλφους που επιθυμούν να επιστρέψουν στην ΕΛ.ΑΣ. από τους Δήμους ή διάφορες υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ., εύχομαι να τους δοθεί αυτή η δυνατότητα. Η Δημοτική Αστυνομία, είναι υπηρεσία που ασκεί και αστυνομικής φύσεως αρμοδιότητες, γι’ αυτό και έχει αποδοθεί στους υπαλλήλους της η ειδική ανακριτική ιδιότητα. Δυστυχώς αυτή ιδιότητα αντί να είναι καθολική και αδιαμφισβήτητη, χρησιμοποιείται κατά το δοκούν από ορισμένους συναδέλφους που άλλοτε την κρύβουν κάτω από το χαλί (μη εκτέλεση ανακριτικών πράξεων για τις αρμοδιότητες του παραεμπορίου, διαφημίσεων, ΚΥΕ, κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, αφαίρεση κρατικών πινακίδων για στάθμευση σε Ρ-40, ζώα συντροφιάς κλπ) και άλλοτε την αναδεικνύουν για να έχουν οφέλη, όταν η ιδιότητα αυτή σχετίζεται με επικινδυνότητα (λέγε με επίδομα ανθυγιεινής εργασίας).

  Για τους συναδέλφους που υπηρετούν στα Καταστήματα Κράτησης, κύριοι αρμόδιοι Υπουργοί, σας παρακαλώ από τα βάθη της καρδιάς μου να σκύψετε πάνω από τα προβλήματά τους. Πρόκειται για την πιο αδικημένη μερίδα υπαλλήλων του δημοσίου. Δεν τους έχει δοθεί τίποτα, ενώ τους έχουν πάρει σχεδόν τα πάντα και αρκετοί από αυτούς έχουν παραιτηθεί. Όσοι έχουν σφίξει τα δόντια και υπηρετούν ακόμα, εργάζονται στις πολύ δύσκολες συνθήκες των φυλακών. Επιπροσθέτως, ο διπλανός τους υπάλληλος στην Υπηρεσία που δεν είναι πρώην δημοτικός αστυνομικός αλλά έχει ακριβώς τα ίδια χρόνια υπηρεσίας, αμείβεται με +300€ λόγω της προσωπικής διαφοράς. Σε αυτό το νομοσχέδιο θεωρώ ότι πρέπει ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ να συμπεριληφθούν στην απόδοση της προσωπικής διαφοράς. Εύχομαι στο άμεσο μέλλον επίσης, να γίνει πράξη και η υπόσχεση της Κυβέρνησης για επιστροφή τους στις Υπηρεσίες προέλευσής τους, έστω και με τόσο μεγάλη καθυστέρηση.

  Στο ίδιο ζήτημα της προσωπικής διαφοράς, έχω επίσης να προσθέσω ότι οι δημοτικοί αστυνομικοί είναι και οι μοναδικοί στους οποίους δεν καταβάλλεται. Πλην ορισμένων εξαιρέσεων φυσικά. Για παράδειγμα, υπάλληλοι που με την κινητικότητα ήταν εκτός πινάκων και ουδέποτε μετατάχθηκαν, με την επανίδρυση της δημοτικής αστυνομίας πέρυσι, επέστρεψαν με τον ίδιο μισθό που είχαν και διατήρησαν την προσωπική τους διαφορά καθώς δεν είχαν μεταταχθεί ώστε αυτή να έχει κοπεί. Οι υπόλοιποι υπάλληλοι που έκαναν το «λάθος» να εργάζονται ένα χρόνο σε υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., ενδεχομένως και πολύ μακριά από το σπίτι τους, «τιμωρήθηκαν» με την απώλεια της προσωπικής διαφοράς. Δεν υπάρχουν άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να έχουν απωλέσει την προσωπική διαφορά. Καλό θα ήταν να βγει μια γενική ρύθμιση στο παρόν νομοσχέδιο, χωρίς ακριβή αναφορά περιπτώσεων και νομοθεσιών, για να εκλείψουν τέτοια παράδοξα. Να εξαλειφθεί παρακαλώ η πιθανότητα να μείνουν και πάλι συνάδελφοι εκτός ρυθμίσεων… Ας υπάρξει μια τέτοια τροποποίηση των διατάξεων που θα περιλαμβάνει ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ των δημ. αστυνομικών που έχουν απωλέσει την προσωπική διαφορά.

  Τέλος σας εφιστώ την προσοχή σε περιπτώσεις Δήμων που ενώ οι δημοτικοί αστυνομικοί είχαν λάβει τις διαβεβαιώσεις από Δημάρχους ότι θα επανιδρυθεί υπηρεσία δημοτικής αστυνομίας, ουδέποτε αυτό έγινε, είτε έγινε και εν συνεχεία με τεχνικά «τερτίπια», αναιρέθηκε/ακυρώθηκε η όποια απόφαση. Πρόκειται τουλάχιστον για 3 Δήμους και θα παρακαλούσα και γι’ αυτές τις περιπτώσεις των συναδέλφων που έχουν εγκλωβιστεί στα γρανάζια της γραφειοκρατίας των αποφάσεων δημοτικών συμβουλίων και υπηρετούν σε πόστα τελείως διαφορετικά (και με μια μεγάλη δόση υποχρεωτικότητας), από αυτά στα οποία θα μπορούσαν να προσφέρουν τα μέγιστα, να ενταχθούν συμπληρωματικές διατάξεις «αποκατάστασης αδικιών». Πρότασή μου στο παρόν νομοσχέδιο, με στόχο να ενισχυθεί ο θεσμός της επανιδρυθείσας από το νόμο Βούτση/Κατρούγκαλο Δημοτικής Αστυνομίας, να δοθεί δυνατότητα αυτοδίκαιης μετάταξης δημοτικού αστυνομικού από Δήμο που δεν έχει ιδρύσει Δημοτική Αστυνομία, προς Δήμο που έχει επανιδρύσει δημοτική αστυνομία. Αν δεν είναι αυτοδίκαια αυτή η μετάταξη, ας είναι τουλάχιστον με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου υποδοχής και όχι του Δήμου προέλευσης, με στόχο την ενίσχυση του θεσμού έως ότου δοθεί η δυνατότητα στου Δήμους για νέες προσλήψεις Δημοτικών Αστυνομικών.

  Σας ευχαριστώ.

  Συρίγος Ματθαίος. Επιστήμονας Πληροφορικής. Δημοτικός Αστυνομικός.

  Υ.Γ. Χαιρετίζω όλους τους συναδέλφους. Πρώην και νυν. Είθε τα μονοπάτια μας να συναντηθούν ξανά υπό καλύτερες συνθήκες.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 23:47 | Βίκυ

  Κύριε Υπουργέ,με το παρόν άρθρο κάνετε μια γενναία κίνηση να αποκατασταθούν οι αδικίες και οι αστοχίες 3 συνεχών ετών.Επιθυμώ να σας προτείνω τα παρακάτω:Α)Αποκατάσταση της προσωπικής διαφοράς για όλους οσους την λάμβαναν αλλά πλέον όχι!Β)Εθελοντική επιστροφή των πρώην δημοτικών αστυνομικών όπου και αν υπηρετούν στον Δήμο-Δημοτική Αστυνομία που υπηρετούσαν.Γ)Να δοθεί επιτέλους τέλος στην «ομηρία» των 312 Δ.Α.Ε.Α όσων αφορά την επιλογή τους σαν πολιτικό προσωπικό ή ένταξή τους ως Ειδικοί φρουροί (πάντα μετά από την απαραίτητη και σχετική εκπαίδευση).Να ληφθεί αν είναι δυνατό ως 40ο έτος η ηλικία κατά την ανάληψη καθηκόντων αυτών στην ΕΛ.ΑΣ τον 07/2014.Δ)όσο για την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας….Ξεκάθαρο Νόμο για τα καθήκοντα και όχι ρουσφετολογιες των αιρετών.Ας μου επιτραπεί ο όρος,αλλά η «τραβεστί» νομοθεσία,που κάποιοι εκ των έσω ήθελαν να παραμείνει έτσι,την έφτασαν στο τέλμα και κατ’επέκταση στην διάλυση. Αν δεν ενισχύσετε τον θεσμό της Δ.Α πάλι θα καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 21:09 | Ioanna

  Καλησπέρα σας!
  Θα ήθελα να αναφερθώ στην επιτακτική πλέον ανάγκη για επίσπευση της διαδικασίας ένταξης στις υπάρχουσες κατηγορίες ( ειδικοί φρουροί, πολιτικό προσωπικό ) όσων πρώην δημοτικών αστυνομικών επιλέξαμε να υπηρετήσουμε εφεξής την Ε.Λ.Α.Σ.. Η κατάσταση έχει ξεπεράσει τα όρια της ανθρώπινης υπομονής και της ψυχικής φθοράς – λόγω της εργασιακής αβεβαιότητας -, και σε πολλές περιπτώσεις, της οικομικής δυσπραγίας, έως και ανέχειας, καθώς πολλοί συνάδελφοι δεν δύναται πια να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
  Μέσα στο πλαίσιο αυτό, θεωρώ δίκαιο να δοθεί το δικαίωμα σε όλους μας, ανεξαρτήτως ηλικίας, να επιλέξουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον.
  Όπως δίκαιο επίσης πιστεύω ότι είναι να ισχύσει το ίδιο για όσους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς είναι επί του παρόντος μεταταγμένοι σε άλλες υπηρεσίες ( καταστήματα κράτησης, κ.α. ).
  Ευχαριστώ.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 21:41 | Γιώργος

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Η παράγραφος 4 ,του συγκεκριμένου άρθρου, έρχεται να εκπληρώσει ένα πάγιο αίτημα 10άδων συναδέλφων οι οποίοι ταλαιπωρούμαστε αρκετά χρόνια , μερικοί και πάνω από 10 , εώς ότου δικαιωθούμε στα διοικητικά δικαστήρια και τοποθετηθούμε στην υπηρεσία λαμβάνοντας μέρος ο καθένας σε κάποια προκήρυξη.Όμως παρόλη την πολυετή μας ταλαιπωρία και μετά την τοποθέτησή μας, συνεχίζουμε να στερούμαστε το αυτονόητο ,δηλαδή την αναδρομικότητα του διορισμού μας.Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι να πλήρωνόμαστε με μισθολογικά – βαθμολογικά κριτήρια νεοδιοριζόμενου υπαλλήλου και όχι σύμφωνα με το κλιμάκιο και βαθμό που θα έπρεπε να κατέχουμε αν είχαμε διορισθεί ,δικαίως, μαζί με τους συναδέλφους της εκάστοτε προκύρηξης που λάβαμε μέρος.Άλλωστε αυτή η παραδοχή γίνεται αντιληπτή και από την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου η οποία αναφέρει:
  «Επίσης, με την παρούσα διάταξη, ρυθμίζεται κατ’ ουσίαν το θέμα συμμόρφωσης της διοίκησης σε δικαστικές αποφάσεις. Δεδομένου ότι το θεσμικό πλαίσιο για τη δημοτική αστυνομία τα τελευταία χρόνια μεταβλήθηκε (κατάργηση δημοτικής αστυνομίας, επανασύσταση και επαναφορά δημοτικών αστυνομικών), η εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί και δικαιώνουν υποψηφίους, για πρόσληψη σε θέσεις ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας σε δήμους της χώρας, έχει καταστεί ανέφικτη. Γι’ αυτό το λόγο, με την παρούσα διάταξη ρυθμίζονται τα προαναφερόμενα θέματα, στο πλαίσιο πάντα της συμμόρφωσης της Διοίκησης στις αποφάσεις των δικαστηρίων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 3068/2002.»

  Θα ήθελα να επικροτήσω το σκεπτικό αυτής της ρύθμισης και να προτείνω ,για την αποφυγή παρερμηνειών από τα γραφεία προσωπικού , από τους / τις κατατόπους επιτρόπους αλλά και την αποφυγή διευκρινηστικών εγκυκλίων η παράγραφος 4 να τροποποιηθεί ως εξής:
  «Υποψήφιοι για πρόσληψη σε θέσεις ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, που έχουν δικαιωθεί μετά από δικαστική απόφαση εξαιρούνται της εκπαίδευσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 135/2006 (Α΄153) ,διορίζονται αναδρομικά στους οικείους Δήμους και αποκαθίστανται μισθολογικά – βαθμολογικά από την ημερομηνία διορισμού – τοποθέτησης των αρχικών επιτυχόντων της εκάστοτε προκύρηξης στην οποία έλαβαν μέρος οι εν λόγω υποψήφιοι αυτής της παραγράφου».

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 21:14 | Αγγελος

  Κύριε Υπουργέ, περιμένουμε να δώσετε το δικαίωμα επιστροφής στους συναδέλφους που υπηρετούμε στα καταστήματα κράτησης, η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στο απροχώρητο. Είναι άδικο να έχει επανιδρυθεί η υπηρεσία της δημοτικής αστυνομίας και εμείς να εργαζόμαστε σε άλλη υπηρεσία αναγκαστικά.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 20:47 | Αννα Μαρια Λ.

  Συγχαρητήρια στο Υπ.Εσωτερικών , αλλά και στους αναπληρωτές Υπουργούς για το καινοτόμο , νομοσχέδιο που ξεδιαλύνει επιτέλους το τοπίο σε χρόνια προβλήματα της τοπικής Αυτοδιοίκησης και όχι μόνο.
  Σύμφωνα με άρθρα στις εφημερίδες Έθνος ,Καθημερινη,Αυγή, αλλά και σε συνέντευξή που παραχώρησε ο Διευθυντής δημ.Αστυνομίας μαζί με το δήμαρχο κ.Καμμινη,είδαμε πανελληνίως το πραγματικά πολύ καλό έργο της δημ.Αστυνομίας Αθηνών.μπήκε τάξη στην Αθήνα και πλέον η Δημ.Αστυνομία έχει ξεκάθαρο και διακριτό ρόλο όπως θα έπρεπε. Άρα πως γίνεται στην Αθήνα να λειτουργεί σωστα,με 300 άτομα σε πόλη 5.000.000 ,ενώ στην επαρχία όχι?Η δομή και η οργάνωση κύριοι.στηρίξτε τον θεσμό που ορθώς και σωστά επαναδημιουργησατε, με ανθρώπους που θα την οργανώσουν ως πρέπει.ώστε να υπάρχει το όριο αποτέλεσμα όπως στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.Κάνατε την αρχη, δώσατε το δικαίωμα ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ο καθένας να επέλεγε αν θα πήγαινε Υπ.Εσωτερικών η Δημ Αστυνομία.Στηρίξτε και συνεχίστε αυτή την προσπάθεια όχι παίρνοντας κόσμο από αυτήν.Η ΕΛ.ΑΣ βάση μελέτης κατέληξε στα κενά της,350.και τώρα με την αναδιάρθρωση που ακολουθεί με την ανακατάταξη του προσωπικού θα σωθούν πολλές λύσεις εκεί.δεν χρειάζεται παραπανω, οι δήμοι χρειάζονται κοσμο, για στήριξη του θεσμού της δημ.Αστυνομίας.Επιστροφή λοιπόν των Κ.Κ στους δήμους και έτσι λύνεται ένα μεγάλο πρόβλημα υποστελεχωσης .
  Ευχαριστώ και συγχαρητήρια για το έργο σας.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 19:01 | E

  Δώστε την δυνατότητα σε όλους να πανε εκει που πραγματικά θέλουν.
  Δώστε την δυνατότητα να επιστρέψουν αυτοί που υπηρετούσαν στην ΕΛ.ΑΣ. να γυρίσουν πίσω στα Α.Τ. Που υπηρετούσαν και να δηλώσουν ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ. Έστω με μια αλλη διάταξη κάποιων θέσεων με βάση τα μόρια που είχαν μπει στην ΕΛ.ΑΣ.
  Υπάρχουν πολλα κενά στην ΕΛ.ΑΣ. και το ξέρετε.
  Δώστε την ευκαιρία αυτη.
  Κάντε την διαφορά σε σχέση με τις άλλες κυβερνήσεις.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 18:17 | Άγγελος

  Κύριε υπουργέ προσθέστε στο άρθρο μια παράγραφο που να μας δίνει το δικαίωμα εθελοντικής επιστροφής στην Ελληνική Αστυνομία σαν Ειδικοί Φρουροί. Είμαστε νέοι άνθρωποι και θέλουμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στην ΕΛ.ΑΣ. Δώστε αυτό το δικαίωμα σε όσους πραγματικά το θέλουν!

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 15:35 | Παναγιώτης

  Κύριοι Υπουργοί , επιτέλους με την πολιτική σας βούληση και ύστερα απο διάλογο , δίνεται μια δημοκρατική λύση στο πρόβλημα των πρώην δημοτικών αστυνομικών που υπηρετούν στην Ελας, με κερδισμένους και την υπηρεσία αλλα και την κοινωνία.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 15:59 | ΜΙΛΗΤΣΑ

  ΤΟ ΑΡΘΡΟ 49 ΠΑΡ4 A KAI B ΕΞΑΙΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΑΝΕ ΤΗΝ 23.09.2013 ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ. ΔΗΛΑΔΗ ΟΣΟΥΣ ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΝΕ ΑΠΟ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ. ΤΟ ΑΡΘΡΟ 49 ΠΑΡ4 Α ΚΑΙ Β ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Δ.Α ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΕΜΕΣΑ Η ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΟΥΤΕ ΕΓΕΙΡΕΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΟΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ Η ΦΡΑΣΗ – Η ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ-. ΑΛΛΙΩΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΔΙΚΙΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΔΕΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 15:47 | Ιωάννης

  Υπάρχει κάποιος λόγος κ. υπουργέ που οι Δημοτικοί αστυνομικοί εξαιρούνται του προγράμματος κινητικότητας; Δώστε σε όλους τους εργαζόμενους τη δυνατότητα επιλογής. Προσωπικά επέλεξα τη Δημοτική Αστυνομία από ΕΛ.ΑΣ., καταστήματα κράτησης κτλ. λόγω του ότι δεν γνώριζα τι μέλει γενέσθαι από εκεί και πέρα. Δεν ήθελα με τίποτα να πάω καταστήματα κράτησης, στην Αστυνομία το μέλλον ήταν μετέωρο και στη διάθεση του υπουργείου εσωτερικών υπήρχε η «απειλή» ότι θα μετακινήθουμε σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων-μεταναστών. Η επιλογή ουσιαστικά έγινε με το πιστόλι στο κρόταφο, καθώς όλες μα όλες οι επιλογές δεν ήταν σε καμία περίπτωση ξεκάθαρες. Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα με πτυχία και αυξημένα προσόντα που κάλλιστα μπορούν να αξιοποιηθούν αλλού, πάντα με δική τους επιλογή. Η Δημοτική Αστυνομία έτσι όπως εξελίχθηκε δεν αντέχεται!! Η κατάσταση έχει γίνει ανυπόφορη και μπορείτε πολύ εύκολα να το καταλάβετε από τα τόσα μηνύματα συναδέλφων που θέλουν να ξεφύγουν όπως όπως από αυτό τον θεσμό.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 11:49 | Ευάγγελος

  Επιτέλους πότε θα γίνουμε κράτος δικαίου; Πότε θα υπάρξει ισότητα και ισονομία; Δεν μπορεί να έχουν περάσει τόσα χρόνια και να μην μπορεί να γίνει το αυτονόητο, το δίκαιο και το νόμιμο από ένα κόμμα που είχε προεκλογικά την ισότητα και την διαφάνεια για σημαία. Εθελοντική επιστροφή όλων τον Δημοτικών Αστυνομικών πίσω στις υπηρεσίες τους και τον τόπο τους. Δεν μπορούν να υπάρχουν ακόμα παλαιοπολιτικές τακτικές ενώ η χώρα βουλιάζει και έχει ανάγκη από δικαιοσύνη και ισότητα. Δεν μπορούν να κάνουν κουμάντο οι διάφορες συντεχνίες. Είναι πολιτική απόφαση και θα πρέπει να λυθεί άμεσα. Ελπίζω να γίνει άρση αυτής της αδικίας και να δοθεί ένα τέλος στο παιχνίδι αυτό που παίζεται στις πλάτες μας και στις οικογένειες μας.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 09:05 | EFIE

  Αναφορικά με τις διατάξεις περί υπερβάλλουσας μείωσης, ελπίζουμε η σχετική διατύπωση να περιλαμβάνει και τις περιπτώσεις υποχρεωτικής μετάταξης υπαλλήλων μετά από λύση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης και μεταφορά του προσωπικού αυτής σε ΟΤΑ Α΄

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 07:46 | ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

  ΣΩΜΑΤΕΙΟ
  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
  ΑΘΗΝΑΣ
  ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 14
  ΤΗΛ: 210-5210659
  Αθήνα, 06 Ιουλίου 2016
  Αρ. Πρωτ.: 319
  Προς: Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
  κο Μπαλάφα Γιάννη

  ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»

  1) Όσον αφορά το 4β άρθρο του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής:
  4β) Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ορίζονται οι ειδικότητες και οι κλάδοι από τους οποίους θα επιλέγονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων αυτών.
  Προϊστάμενος στη διεύθυνση της Δημοτικής Αστυνομίας, τοποθετούνται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας.
  Ως Προϊστάμενοι των τμημάτων τοποθετούνται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ που κατέχουν, όσον αφορά τους ΔΕ, βαθμό Α’, όπου υπάρχει διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας.
  Σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων των ανωτέρω ειδικοτήτων, δύναται να επιλέγονται υπάλληλοι και άλλων κλάδων και κατηγοριών.
  2) Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
  Κύριε Υπουργέ, όπως επανειλημμένα έχουμε τονίσει με υπομνήματά μας προς την ηγεσία του Δήμου και του Υπουργείου η φύση της εργασίας μας προσιδεάζει με αυτήν των σωμάτων ασφαλείας, καθώς επίσης και των υπαλλήλων ασύλου που πρόσφατα τους αναγνωρίσατε το επίδομα της επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
  Κατά την άσκηση των καθηκόντων μας η υγεία και η σωματική ακεραιότητα τίθεται καθημερινά σε κίνδυνο λόγω της επαφής τους με παράνομους τις περισσότερες φορές αλλοδαπούς, οι οποίοι είναι φορείς μεταδοτικών ασθενειών.
  Είναι γνωστό και έχει απασχολήσει τόσο την Πολιτεία όσο και τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι οι περισσότεροι αλλοδαποί που διαβιούν στο κέντρο της Αθηνάς εμφανίζουν λοιμώδη νοσήματα υψηλής μεταδοτικότητας, όπως φυματίωση, ηπατίτιδα, ελονοσία, AIDS, μολυσματικές δερματοπάθειες, ασθένειες οι οποίες μεταδίδονται εύκολα, γεγονός το οποίο εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Για το λόγο αυτό άλλωστε είχαν θεσμοθετηθεί μέτρα προληπτικής ιατρικής για τη διασφάλιση της ασφαλούς εργασίας των δημοτικών αστυνομικών, τα οποία και καταργήθηκαν.
  Περαιτέρω, στην υπάρχουσα κοινωνικοοικονομική συγκυρία, με την ιδιαίτερη αύξηση της εγκληματικότητας και την ιδιαίτερα κακή οικονομική και ψυχολογική κατάσταση των πολιτών, βρισκόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με την έντονη αντίδραση τους, η οποία πολλές φορές εκφράζεται με λόγω και έργω επιθετικότητα και άσκηση βίας κατά των δημοτικών αστυνομικών. Ενδεικτικό αυτού αποτελεί η σωρεία περιστατικών κατά δημοτικών αστυνομικών που καταλήγουν σε Αστυνομικά Τμήματα και στην αυτόφωρη διαδικασία.
  Προκύπτει επομένως χωρίς την παραμικρή αμφιβολία, ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων μας υποκείμεθα τουλάχιστον στους ίδιους κινδύνους και υφιστάμεθα τουλάχιστον το ίδιο ανθυγιεινό περιβάλλον εργασίας με τους υπαλλήλους εκείνους για τους οποίους έχετε ήδη αναγνωρίσει το εν λόγω επίδομα, ασκώντας τις ίδιες ή παρεμφερείς αρμοδιότητες με εμάς. Φαντάζει επομένως εντελώς παράλογο και σίγουρα εκτός των ορίων του νόμου και του Συντάγματος, να μην αναγνωρίζεται και σε εμάς τους δημοτικούς αστυνομικούς η επικινδυνότητα του επαγγέλματός μας.

  Για τους άνωθεν λόγους, ζητούμε από εσάς, την αποκατάσταση της αδικίας που τελείται εις βάρος μας, με την ένταξη μας στο εν λόγω επίδομα της επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΟΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 18:41 | Θεοδώρα

  Κύριε Υπουργε, σαν ειδικοί ανακριτικοι υπάλληλοι δεν μπορούμε να προσφέρουμε μέσω της Δημοτικής Αστυνομίας. Δεν υπάρχουν υποδομές βρισκόμαστε στο έλεος των κάθε δημαρχων και αντιδημαρχων έχοντας απίστευτες απαιτήσεις και εις βάρος των πολιτών . λόγω της μη αποσαφηνισης των καθηκόντων μας στην Ελληνική Αστυνομία αναγκαστηκαμε και δηλωναμε την επιστροφή μας στους δήμους.Θα θέλαμε να μας δώσετε την δυνατότητα να ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ στην Ελληνική Αστυνομία όπου πλέον έχει ξεκαθαριστει. Διορθώστε αυτή την αδικία, θα θέλαμε να προσφέρουμε μέσω της ελληνικής αστυνομίας και να ενισχυσουμε το έργο της και την υπηρεσία των ΕΙΔΙΚΏΝ ΦΡΟΥΡΩΝ. Σας ευχαριστώ θερμά.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 14:54 | Δημήτρης

  Το μεγαλύτερο ποσοστό από τους 312 που παραμένουμε στην Ελληνικη Αστυνομία (εξαιρουμένων των συναδέλφων των Αθήνων) φοβατε-διστάζει να δηλώσει να γίνει Ειδικός Φρουρός γιατί δεν μας διασφαλίζει κανείς που θα είναι οι νέες οργανικές θέσεις δεν είμαστε 20 χρονών και χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις για να πάμε απο όλη την Ελλάδα υποχρεωτικά στην Αθήνα για πρώτη τοποθέτηση.Το νομοσχέδιο προβλέπει πολυ σωστά επαναφορά στο τοπο συμφερόντων όλων των συναδέλφων απο άλλες υπηρεσίες ας μην γίνει και σε εμάς το ίδιο λάθος,οι συνδικαλιστές της ΕΛ.ΑΣ. από την πρώτη στιγμή θέλουν όλους τους πρώην Δήμου.Αστυνομικούς στην Αθήνα αυτο δεν μπορεί να γίνει για ευνόητους λόγους αρα θέλουμε την απαραίτητη πρόβλεψη στον νόμο για αυτο το μείζον θέμα, να παραμείνουν όλοι στον Νομό που υπηρετούν και θα δείτε πόσο θα αλλάξει ο αριθμός των νέων Ειδικών Φρουρών.
  Όσον αφορά τους συναδέλφους που θα επιλέξουν να γίνουν πολιτικό προσωπικό να ισχύει το ίδιο για τον τοπο συμφερόντων αλλά το σημαντικότερο είναι να τοποθετήσετε εκτός απο Διοικητικού-Λογιστικού και εάν υπάρχουν κενές οργανικές και σε συγκεκριμένες ειδικότητες των πτυχίων ΑΕΙ-ΤΕΙ που κατέχουμε π.χ.(τεχνικές ειδικότητες,Πληροφορικής,υγειονομικές,επιστημονικές κτλ) στην αίτηση παραμονής σαν πολιτικό προσωπικό να υπάρχει πεδίο της ειδικότητας του πτυχίου μας.
  Εύχομαι να αποκατασταθούν όλες οι αδικίες που έχουν γίνει εις βάρος μας και μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 11:59 | Οδυσσεας

  Παρακαλω πολυ να δωθει η δυνατοτητα σε ολους τους πρωιν δ.α. που εργαζονται στα κ.κ να γυρισουν στον τοπο συμφεροντων τους….!!!!
  Επιτελους Δωστε ενα οριστικο τελος στην αδικια αυτη…!!!!

 • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 11:25 | Βασίλης Δ.

  Επιτέλους ένα «πολυνομοσχέδιο» που επιλύει τόσα προβλήματα . Ήρθε η στιγμή της δικαίωσης 312 ανθρώπων και οικογενειών που «ακροβατούσαν» σε τεντωμένο σχοινί για πάνω από τρία χρόνια.
  Είμαι σίγουρος ότι με αυτή σας την απόφαση η ΕΛ.ΑΣ. θα αποκτήσει 312 ικανότατους Ειδ. Φρουρούς και Πολ. Υπαλλήλους. Οι πρώην Δ.Α. έχουν εκπαιδευτεί σε σχολές της ΕΛ.ΑΣ. από ανώτερους Αξιωματικούς της για πάνω από έξι μήνες, με πρόγραμμα σπουδών πανομοιότυπο με την Σχολή Αστυφυλάκων. Έτοιμο προσωπικό , άρτια καταρτισμένο και με διετή εμπειρία στην ΕΛ.ΑΣ. .Οι περισσότεροι απασχολούνται σε «μάχιμες» Υπηρεσίες (πεζές, εποχούμενες περιπολίες κ.α.). Όσο πιο γρήγορα τελειώσει ο «Γολγοθάς» μας, τόσο πιο σύντομα θα είμαστε εκεί που ανήκουμε , έξω στο δρόμο δίπλα στον πολίτη, με μόνη διαφορά όμως ότι θα αισθανόμαστε πιο ασφαλείς.
  Σχετικά με τους υπόλοιπους πρώην Δ.Α. , πιστεύω πως καλό θα ήταν να δοθεί η δυνατότητα ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ επιστροφής στην Δ.Α. , για να ενισχυθεί σαν Υπηρεσίας.

  Ευχαριστώ!

 • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 11:06 | Κώστας

  Κύριε Υπουργε, να παραγουμε έργο θέλουμε, τίποτα άλλο.Η Δημοτική Αστυνομία δεν λειτουργεί. ο καθένας κάνει ότι θέλει, οι δημαρχοι δεν κοιτάνε το δημόσιο συμφέρον και μας χρησιμοποιούν καθαρά για δικό τους όφελος. Δώστε μας την επιλογή για να γυρίσουμε στην ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΑΣΤΥΝΟΜΊΑ.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 11:04 | Αδικημενη

  Πρεπει να δικαιωθουμε! Δωστε τη δυνατοτητα επιστροφης και απο τα Κ.Κ! Σταματηστε να δικαιωνετε το εργο του «Μητσοτακη»!

 • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 09:04 | Γιώργος

  Επιστροφή όλων των Δημοτικών Αστυνομικών πίσω στη Δ.Α. ανεξαιρέτως. Ίδρυση Δημοτικής Αστυνομίας σε όλες τις μεγάλες πόλεις υποχρεωτικά. Προσλήψεις και αναβάθμιση του θεσμού σε ευρωπαϊκά πρότυπα. Είναι αποδεδειγμένο ότι η ΕΛΑΣ είναι ανήμπορη να ανταποκριθεί στην ήπια παραβατικότητα. Η Δημοτική Αστυνομία είναι απαραίτητη και στην ουσία αυτοχρηματοδοτειται, προσφέροντας και μεγάλα κέρδη στο κράτος. Οτιδήποτε άλλο είναι επιβραβευση της πολιτικής Μητσοτάκη και χάιδεμα καλομαθημενων παιδιών.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 07:30 | Δημητρης

  Η επανίδρυση της δημ.αστυνομίας ήταν μια παταγωδώς αποτυχία.Κατάντησε η πιο άχρηστη ενστολη υπηρεσια εκ καταβολής του ΝεοΕλληνικού κράτους!Καταργήστε την και όπως αξιοποιήσετε τους υπαλλήλους της σε δομές του δημοσίου που μπορούν να προσφέρουν καλύτερα.Υπάρχουν πτυχιούχοι όλων των ειδικοτήτων.Όσον αφορά το δικαίωμα επιλογής των παραμενοντων στην Ελ.ας ας δοθεί το δικαίωμα όλων των συναδέλφων να δηλώσουν να παραμείνουν ως ειδικοί φρουροί όσοι ήταν 40 την ημερομηνία όπου μεταταχθηκαμε στην Ελ.ας.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 06:26 | Γιώργος Φ.

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ και Υπάλληλοι του υπουργείου,
  α) Για το άρθρο 6 χρειάζεται να εστιάσετε στο όριο της ηλικίας των 40 ετών και να ορίσεται να είναι από την ημερομηνία ένταξης τον Ιούλιο του 2014 ή της μονιμοποίησης τον Δεκέμβριο του 2014. Η καθυστέρηση έγκειται εξολοκλήρου στο κράτος και δεν αποτελεί υπαιτιότητα των υπαλλήλων. Εξάλλου, έχετε ήδη σωστά προβλέψει την διαδικασία με τις αρμόδιες ειδικές επιτροπές ψυχοτεχνικών δοκιμασιών για να κρίνουν αυτοί ποιοι θα είναι ικανοί.
  β) Να διευκρινιστεί για το άρθρο 5 ότι οι θέσεις για Ειδικούς Φρουρούς και για πολιτικό προσωπικό να είναι στις ήδη υπηρετούντες Αστυνομικές Διευθύνσεις των Α.Τ.. Οι θέσεις αυτές δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για εμάς, κατά την ένταξη μας στην ΕΛ.ΑΣ. τον Ιούλιο 2014, δεν προϋπήρχαν και δεν επηρεάζουν τις μεταθέσεις των υπαρχόντων ειδικών φρουρών.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 22:32 | Τζενη Μπότση

  Θεωρώ λάθος την δυνατότητα να γίνουν ειδικοί φρουροί όσοι μετατάχθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία αλλά επίσης και λάθος το να δοθεί εκ νέου δυνατότητα στους Δημοτικούς Αστυνομικούς να μετακινηθούν στην ΕΛΑΣ.
  Το πιο σωστό θα ήταν να επιστρέψουν όσοι Δημοτικοί Αστυνομικοί τοποθετήθηκαν στις φυλακές,στις υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας και τη θέση τους να πάρουν οι υπάλληλοι που επιθυμούν να υπηρετήσουν ως ειδικοί φρουροί ή να μεταταχθούν στην ΕΛΑΣ.
  Προφανέστατα όσοι επιθυμούν να υπηρετήσουν στην ΕΛΑΣ ξέρουν ότι θα οπλοφορούν και θα εκτελούν υπηρεσίες με μεγάλη επικινδυνότητα και νοιώθουν έτοιμοι γι αυτό. Από την άλλη όσοι τοποθετήθηκαν σε φυλακές επί Μητσοτάκη υποχρεώθηκαν να οπλοφορούν ως Εξωτερικοί Φρουροί ενώ εκτέθηκαν σε επικινδυνότητα ως σωφρονιστικοί υπάλληλοι καταναγκαστικά.
  Έτσι λοιπόν το καλύτερο είναι να αξιοποιηθεί το προσωπικό που αισθανονται ράμπο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και να απελευθερωθεί ταυτόχρονα το προσωπικό που τοποθετήθηκε εκεί καταναγκαστικά και που αισθάνονται Δημοτικοί Αστυνομικοί και θέλουν να επιστρέψουν στους ΟΤΑ.
  Λαϊκά να γίνει μία τράμπα υπαλλήλων.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 20:34 | Τρύφων

  Ο Νόμος 4325/2015 δεν επέτρεψε στους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς που υπηρετούν σε φυλακές μέχρι σήμερα να επιστρέψουν πίσω στις υπηρεσίες Δημοτικής ΑΣτυνομίας.
  Επιχειρήσατε ως ΣΥΡΙΖΑ να λύσετε αυτό το θέμα στο πολυνομοσχέδιο γνωστότερο ως παράλληλο πρόγραμμα και το αποσύρατε.
  Δώστε ΤΩΡΑ το δικαίωμα επιστροφής σε όλους τους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς που υπηρετούν σε φυλακές και οι οποίοι:
  1. Μετατάχθηκαν εκεί καταναγκαστικά
  2. Μετακινήθηκαν εκτός τόπου συμφερόντων καταναγκαστικά
  3. Γυναίκες υπηρετούν σε ανδρικές φυλακές
  4. Απώλεσαν μέρος του μισθού τους καθώς περικόπηκε η προσωπική διαφορά
  5. Έπεσαν κατηγορία,καθώς πολλοί απόφοιτοι ΠΕ και ΤΕ μετατάχθηκαν ως ΔΕ στις φυλακές.
  6. Είναι εκπαιδευμένοι για να προσφέρουν ως Δημοτικοί Αστυνομικοί και όχι ως σωφρονιστικοί υπάλληλοι.

  Σημειώνουμε πως η συγκεκριμένη μετάταξη πάσχει ακυρότητος,καθώς έγινε με Υπουργική Απόφαση ενώ ένας τυπικός Νόμος (Ν.3388/2005) το απαγορεύει για συγκεκριμένο κλάδο του Υπ. Δικαιοσύνης το οποίο έχουν μεταταχθεί Δημοτικοί Αστυνομικοί και για το οποίο έχει κατατεθεί προσφυγή.

  Όσοι θέλουν να καμώνονται ότι έχουν στο DNA τους την Ισότητα και την Ισονομία , θα πρέπει να θεωρούν αυτονόητο έστω και καθυστερημένα την επέκταση της ρύθμισης του Ν. 4325/2015 και για τους δημοτικούς αστυνομικούς που ακόμα υπηρετούν σε φυλακές.Αλλιώς μιλάμε για μία αλα καρτ αποκατάσταση που οπωσδήποτε νομιμοποιεί ηθικά και πολιτικά τις αποφάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη (τότε Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης).

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 19:02 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ

  Θα πρέπει να γίνει αναβάθμιση της δημοτικης αστυνομίας με έναν νέο νόμο που θα ρυθμίζει βασικά λειτουργικά της ζητήματα, αρμοδιότητες κ.α., αλλά και να ενισχυθεί ο θεσμός με τους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς που υπηρετούν στα καταστήματα κράτησης, διότι είναι εκπαιδευμένοι και έχουν πολυετή εμπειρία σε ζητήματα της δημοτικής αστυνομίας.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 19:28 | EFIE

  Παρακαλούμε όπως οι διατάξεις περί υπερβάλλουσας μείωσης, να ισχύουν και για τις περιπτώσεις υποχρεωτικής μετάταξης υπαλλήλων μετά από λύση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης και μεταφορά του προσωπικού αυτής σε ΟΤΑ Α΄

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 18:34 | μανος

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΖΗΤΑΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΟΣΟΙ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Η ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΔΙΚΙΩΝ.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 17:44 | Γιάνης

  Πρεπει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ να διορθωθει η αδικια του να μην δινεται η δυνατοτητα επιστροφης στους πρωην Δ.Α. που υπηρετουμε στα Κ.Κ.!
  ΕΚπαιδευτηκαμε 6 μηνες να ειμαστε προσωπικο της Δημοτικης Αστυνομιας, και εκει ανηκουμε.
  Υποσχεθηκατε πολλα πραγματα! Δε ξερω ποσα απο αυτα ειναι εφικτα, αλλα το θεμα μας νομιζω ειναι..

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 17:41 | Κώστας Γ.

  Αν υπάρχει η βούληση όχι μόνο να λειτουργήσει η Δημοτική Αστυνομία αλλά και να ενισχυθεί ο θεσμός της,είναι επιτακτική ανάγκη να δωθεί η επιλογή σε όλους τους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς, που εργάζονται σε άλλους φορείς (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις,Εφορίες,Καταστήματα Κράτησης κ.α.), της εθελοντικής επιστροφής τους στην Δημοτική Αστυνομία, έτσι ώστε για αρχή να ενισχυθεί το προσωπικό της και στη συνέχεια να αναβαθμιστεί ο ρόλος της.Πρέπει να δωθεί ένα οριστικό τέλος στο μαρτύριο που περνάνε αυτοί οι υπάλληλοι.Κάντε επιτέλους μια ολοκληρομένη δουλειά και μην παίρνετε ημιτελείς αποφάσεις.Για να μην σας χαρακτηρίζουν ίδιους με τους προκατόχους σας!!!

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 16:11 | Ευαγγελία

  Η επανασύσταση της Δηοτικής Αστυνομίας ήταν μια γενναία απόφαση της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ έναντι στις παράλογες μεταρρυθμίσεις του κ. Μητσοτάκη Κυριάκου και συγκεκριμένα, την κατάργηση του θεσμού. Βλέποντας το παρόν νομοσχέδιο υπάρχει μεριμνά για ορισμένα σημαντικά ζητήματα που αφορούν στη Δημοτική Αστυνομία και βαίνουν προς επίλυση, ωστόσο ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που θα αναβαθμίσει την υπηρεσία (νέες αρμοδιότητες, κ.α) είναι απαραίτητο να υπάρξει άμεσα για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τής, αλλά και για τη διασφάλιση ύπαρξης του θεσμού.
  Μετά την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας μέχρι και σήμερα, ένα χρόνο μετά δηλαδή, δεν έχει υπάρξει μέριμνα για την Υποστελέχωση των Υπηρεσιών της Δημοτικής Αστυνομίας,, καθώς προ κατάργησης υπηρετούσαν 3500 Δημοτικοί Αστυνομικοί, ενώ με την επανασύσταση επέστρεψαν μόνο 1018. Αυτό συνέβη διότι δεν δόθηκε δικαίωμα εθελοντικής επιστροφής στους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς που υπηρετούν στα Καταστήματα Κράτησης, στις Αποκεντρωμένες, στις Οικονομικές εφορίες κ.α. Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που επανασύστησε το θεσμό, άρα θα πρέπει και να τον στηρίξει ενισχύοντας τον με το εκπαιδευμένο προσωπικό, τους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς που μετατάχθηκαν σε άλλες υπηρεσίες υπό το φόβο της απόλυσης και οι οποίοι μπορούν άμεσα να συμβάλλουν τα μέγιστα στο θεσμό.
  Πέρα από την ενίσχυση του θεσμού όμως, θα πρέπει η κυβέρνηση να λάβει υπόψη της και άλλους παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να εξαλειφθούν, αν θέλουμε να μιλάμε για πλήρη αποκατάσταση των αδικιών, όπως το ότι πολλοί πρώην δημοτικοί αστυνομικοί έχουν υποστεί αναγκαστική εσωτερική «μετανάστευση» (υπό την απειλή της απόλυσης), ότι γυναίκες υπηρετούν σε ανδρικές φυλακές, οικογένειες δημοτικών αστυνομικών έχουν χωριστεί μετά την μετάταξή τους και χάνοντας και την προσωπική διαφορά και βλέποντας τους μισθούς τους αρκετά πιο χαμηλούς, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά, κ.α. Όλα αυτά τα ζητήματα θα λυθούν εφόσον δοθεί η δυνατότητα επιστροφής στη Δημοτική Αστυνομία σε όλους τους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς που δεν είχαν την δυνατότητα αυτή, μέχρι και σήμερα.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 14:39 | Στελιος Π.

  Μέσα σε τρία χρόνια εχουμε γίνει μπαλάκια πηγαίνοντας απο τη μια υπηρεσία στην άλλη. Επιλογή όλων μας ήταν να βρεθούμε εδω που είμαστε αλλα δυστυχώς η απόφαση που πήραμε πάρθηκε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.Βεβαίως και ολοι είχαμε αμφιβολίες για το που οδεύουμε. Εχουμε εκπαιδευτεί για να κανουμε μια δουλειά σωστά. Ξαφνικά σκορπιστήκαμε στους πέντε ανέμους. Η επιλογή προσωπικά που έκανα να επιστρέψω στην Δ.Α ενώ ήμουν στην ΕΛ.ΑΣ με κάνει να το μετανιώνω κάθε μέρα. Κατηγορώ τον εαυτό μου για την απόφαση μου. Κανεις δεν μας έλεγε τι θα μας κάνουν. Ο Δήμαρχος εν τελεί αποφάσισε να μας κάνει διοικητικούς και ξαφνικά το όνειρο χάθηκε. Που ειναι η Δημοτική αστυνομία; Που ειναι ολα όσα εκπαιδεύτηκαμε να κανουμε; Ποιος αποφασίζει για τις ζωές μας και για το μέλλον μας που διαλύθηκε; Περάσαμε τόσα, οι οικογένειες μας εχουν διαλυθεί, η δημοτική αστυνομία υπολειτουργεί και εμείς σαν ρομπότ δουλεύουμε σε θέσεις που δεν μας ρώτησε κάνεις. Δεν ειναι αδικία; Ολοι οι Δ. Α εχουν περάσει πολλα. Σε κανέναν δεν αξίζει τέτοια συμπεριφορά, τέτοιο εργασιακό μέλλον. Παρακαλώ να λάβετε υπόψιν τα σχόλια αυτα, και τη δυσαρέσκεια νέων ανθρώπων που θέλουν να παράγουν έργο. Βρισκόμαστε σε λάθος θέσεις δεν το βλέπετε;