Άρθρο 165 – Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που ρυθµίζονται µε τον παρόντα νόµο.