Άρθρο 47 – Διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων

1. Για τους αγώνες των εθνικών πρωταθλημάτων, καθώς και του κυπέλλου Ελλάδος, όπου μετέχουν Α.Α.Ε., τα εισιτήρια εκδίδονται πάντοτε αριθμημένα και ονομαστικά, με τον αριθμό του εισιτηρίου να αντιστοιχεί σε μία θέση καθήμενου θεατή.
Η διάταξη της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζεται: (α) στην περίπτωση προμήθειας εισιτηρίων από αλλοδαπές ομάδες για λογαριασμό των φιλάθλων τους κατά την τέλεση διεθνών αγώνων στην Ελλάδα. Σε αυτή την περίπτωση τα εισιτήρια των αλλοδαπών φιλάθλων εκδίδονται ύστερα από έγγραφο αίτημα της φιλοξενούμενης ομάδας της αλλοδαπής, το οποίο και αποτυπώνεται στο σώμα του εισιτηρίου και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον αριθμό διαβατηρίου εκάστου φιλάθλου, καθώς και αντίγραφο της σελίδας με τα στοιχεία και τη φωτογραφία του φιλάθλου (β) επί ονομαστικών προσκλήσεων αναγραφομένου του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας ή του Α.Μ.Κ.Α του κατόχου της πρόσκλησης, η οποία εκδίδεται άνευ οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος και μόνον για συγκεκριμένα τμήματα κερκίδων των αθλητικών εγκαταστάσεων, (γ) επί αγώνων πρωταθλημάτων νέων.
Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, που λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε.Α.Β., καθορίζεται ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός θεατών για κάθε αθλητική εγκατάσταση, καθώς επίσης καθορίζονται, πέρα από τους αγώνες του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, και άλλοι (μεμονωμένοι) αγώνες για τους οποίους πρέπει να εκδοθούν αριθμημένα και ονομαστικά εισιτήρια. Με ίδια απόφαση μπορεί να χορηγείται παράταση εφαρμογής ή να προβλέπεται εξαίρεση εφαρμογής της διάταξης και για άλλες, πέρα από τις αναφερόμενες στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου αυτής, περιπτώσεις, καθώς επίσης και για συγκεκριμένες διοργανώσεις ή μεμονωμένους αγώνες.
Για την έκδοση, διάθεση και γενικά για τον έλεγχο της διακίνησης των εισιτηρίων της παραγράφου αυτής, εφαρμόζεται από τις οικείες διοργανώτριες των αγώνων αρχές σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου, το οποίο αποτελείται από το σύστημα ηλεκτρονικού ονομαστικού εισιτηρίου του άρθρου 48 και το ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας του άρθρου 49.

2. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικό με τα εισιτήρια της παραγράφου 1, ο τρόπος, οι φορείς έκδοσης και διάθεσης και ο έλεγχος διακίνησης των εισιτηρίων αυτών, οι εν γένει υποχρεώσεις και τα όρια της αστικής ευθύνης των Αθλητικών Σωματείων, των Α.Α.Ε. και των κατόχων ονομαστικού/αριθμημένου εισιτηρίου για τυχόν υλικές φθορές των θέσεών τους κατά τη διάρκεια της αθλητικής συνάντησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

3. Με ευθύνη του αθλητικού φορέα που εκδίδει τα εισιτήρια αθλητικής συνάντησης όπου μετέχουν Α.Α.Ε., τα εισιτήρια αυτά σφραγίζονται, πριν από τη διάθεσή τους στο φίλαθλο κοινό, από την αστυνομική αρχή. Απαγορεύεται η θέση σε κυκλοφορία και η διάθεση εισιτηρίων που δεν έχουν κατά τα ανωτέρω σφραγιστεί. Από την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης, διάθεσης και ελέγχου της διακίνησης εισιτηρίων του άρθρου 48 παύει η ισχύς της παραγράφου αυτής.

4. Το Υπουργείο Οικονομικών εφοδιάζεται από τις Α.Α.Ε. με ειδικό κωδικό αριθμό, προκειμένου οι κατά τόπους αρμόδιες Δ.Ο.Υ. να έχουν άμεση πρόσβαση στο Επιμέρους Σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου κάθε Α.Α.Ε. για τον έλεγχο των φορολογικών στοιχείων των διατεθειμένων εισιτηρίων. Οι Δ.Ο.Υ. σε πραγματικό χρόνο και οποτεδήποτε μπορούν να ελέγχουν τον αριθμό των πωλούμενων εισιτηρίων σε κάθε αγώνα της παραγράφου 1. Η πρόσβαση γίνεται χωρίς κόστος για τις Δ.Ο.Υ., μέσω διαδικτύου και χωρίς να απαιτείται η χρήση ειδικού εξοπλισμού.

5. Εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής και γνώμη της Δ.Ε.Α.Β. και της διοργανώτριας αρχής της συνάντησης, μπορεί με απόφασή του να απαγορεύσει την με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση εισιτηρίων της συνάντησης στο φιλοξενούμενο Αθλητικό Σωματείο ή Α.Α.Ε. και στους φιλάθλους αυτών, καθώς και στους συνδέσμους φιλάθλων τους και στα μέλη αυτών.

6. Όποιος με πρόθεση θέτει σε κυκλοφορία ή διαθέτει με οποιονδήποτε τρόπο στο κοινό εισιτήρια αθλητικής συνάντησης παραβιάζοντας την απαγόρευση των ανωτέρω παραγράφων, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι τριών ετών και χρηματική ποινή. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος εκδίδει ή θέτει σε κυκλοφορία αριθμό εισιτηρίων μεγαλύτερο από τον επιτρεπόμενο για μία αθλητική συνάντηση ή αθλητική εγκατάσταση, καθώς και όποιος είναι μέλος διοίκησης Αθλητικού Σωματείου ή Α.Α.Ε. ή έχει οποιαδήποτε σχέση παροχής υπηρεσιών προς τους ανωτέρω αθλητικούς φορείς και επιτρέπει ή διευκολύνει την είσοδο σε αθλητική εγκατάσταση αριθμού θεατών μεγαλύτερου από αυτόν που έχει καθοριστεί για τη συνάντηση ή την εγκατάσταση.

7. Ανεξάρτητα από τον ποινικό κολασμό, οι παραβιάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου τιμωρούνται και σύμφωνα με το άρθρο 52.

8. Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του αντιτίμου του εισιτηρίου των αγώνων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, υδατοσφαίρισης και χειροσφαίρισης περιέρχεται ως πόρος στα ασφαλιστικά ταμεία του αστυνομικού προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Χ.-Τ.Α.Υ.Α.Π.). Τα ανωτέρω έσοδα επιμερίζονται κατά ποσοστό εξήντα οκτώ τοις εκατό (68%) στο Ε.Τ.Ε.Χ. και τριάντα δύο τοις εκατό (32%) στο Τ.Α.Υ.Α.Π. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού, καθορίζονται η διαδικασία είσπραξης των εσόδων, η διαχείρισή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

  • 9 Δεκεμβρίου 2016, 13:20 | ΕΣΑΚΕ

    Με το άρθρο 2 παρ. 6α του Ν. 4393/2016 (ΦΕΚ Α 106/6.6.2016) η εισφορά ύψους 5% επί του αντιτίμου των εισιτηρίων αγώνων ποδοσφαίρου και καλαθόσφαιρας υπέρ των Ταμείων Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και Επικουρικού Ταμείου Ελληνικής Χωροφυλακής, όπως είχε επαναδιατυπωθεί- θεσμοθετηθεί με το άρθρο 150 παρ. 1 εδ. 16 του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ Α 58/3.4.2008), καταργήθηκε.

    Ως εκ τούτου πρέπει να απαλειφθεί η προβλεπόμενη στην διάταξη του άρθρου 47 παρ. 8 του νομοσχεδίου εισφορά 2% επί του αντιτίμου του εισιτηρίου των αγώνων που περιέρχεται ως πόρος στα ασφαλιστικά ταμεία του αστυνομικού προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Χ.-Τ.Α.Υ.Α.Π.).