Άρθρο 22 – Έννοια – Σκοπός – Σύσταση Ομοσπονδιών

1. Αθλητική Ομοσπονδία είναι η ανώτατη, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οργάνωση Αθλητικών Σωματείων που καλλιεργούν το ίδιο άθλημα. Ιδρύεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα, 12 παρ. 1 και 16 παρ. 9 του Συντάγματος και του παρόντος νόμου και σκοπός της είναι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη του αθλήματος που καλλιεργεί σε εθνικό επίπεδο.

2. Για κάθε άθλημα επιτρέπεται η σύσταση μιας μόνο Ομοσπονδίας για όλη τη χώρα. Η Ομοσπονδία εκπροσωπεί το άθλημα διεθνώς, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της οικείας διεθνούς αθλητικής Ομοσπονδίας και έχει την εποπτεία των αθλητικών διοργανώσεων που υπάγονται σ’ αυτήν. Οι κλάδοι και οι κατηγορίες του αθλήματος που ασκούνται καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας.