Άρθρο 153 – Επιτροπές Επίλυσης Αστικών Αθλητικών Διαφορών

1. Οι αστικές αθλητικές διαφορές, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά με ρητό όρο της σχετικής σύμβασης, επιλύονται διαιτητικά από τις Επιτροπές Επίλυσης Αστικών Αθλητικών Διαφορών.

2. Οι Επιτροπές Επίλυσης Αστικών Αθλητικών Διαφορών είναι όργανα μόνιμης διαρκούς διαιτησίας σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, τα οποία συνιστώνται και διέπονται από τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του άρθρου 102 του παρόντος νόμου. Οι Επιτροπές αυτές συγκροτούνται: α) σε πρώτο βαθμό στους επαγγελματικούς συνδέσμους του οικείου αθλήματος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών, με αρμοδιότητα την επίλυση των αναφερομένων στο άρθρο 151 του παρόντος νόμου αστικών αθλητικών διαφορών και β) σε δεύτερο βαθμό στις Ομοσπονδίες του οικείου αθλήματος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών, με αρμοδιότητα την εκδίκαση των εφέσεων κατά των αποφάσεων των Πρωτοβαθμίων Επιτροπών Επίλυσης Αστικών Αθλητικών Διαφορών. Η θητεία των μελών αμφοτέρων των ως άνω Επιτροπών είναι τριετής και αρχίζει την 1ηΙουλίου του έτους διορισμού.

3. Οι Πρωτοβάθμιες Επιτροπές Επίλυσης Αστικών Αθλητικών Διαφορών συγκροτούνται από πέντε ( 5 ) μέλη ως εξής :
α) Από ένα (1) Πρόεδρο Πρωτοδικών της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ως Πρόεδρο, και δύο (2) Πρωτοδίκες της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ως μέλη, οι οποίοι κληρώνονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από το ν. 1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών» από τριπλάσιο αριθμό Δικαστών, οριζόμενο από το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η κλήρωση διενεργείται ύστερα από αίτημα του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο οποίος και απευθύνει σχετικό ερώτημα προς το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 41 ν. 1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών». Με την ίδια διαδικασία των τακτικών μελών ορίζονται ένας (1) Πρόεδρος Πρωτοδικών και δύο (2) Πρωτοδίκες, ως αναπληρωτές. Για την επιλογή των προς κλήρωση και διορισμό δικαστικών λειτουργών λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και η εμπειρία σε θέματα αθλητισμού,
β) από ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου, κατά προτίμηση νομικό, οριζόμενο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την ίδια διαδικασία ορίζεται ένας ( 1 ) αναπληρωτής του και
γ) από ένα (1) εκπρόσωπο των αμειβομένων ή επαγγελματιών αθλητών ή επαγγελματιών προπονητών ή βοηθών προπονητών ή διαπιστευμένων επαγγελματιών αθλητικών διαμεσολαβητών, κατά περίπτωση, Δικηγόρο, οριζόμενο ύστερα από πρόταση του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου των προαναφερομένων κατηγοριών επαγγελματιών, επιλεγόμενο από πίνακα που καταρτίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Με την ίδια διαδικασία ορίζεται ένας (1) αναπληρωτής του.

4. Οι Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Επίλυσης Αστικών Αθλητικών Διαφορών συγκροτούνται από πέντε (5) μέλη ως εξής :
α) Από ένα (1) Πρόεδρο Εφετών της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ως Πρόεδρο, και δύο (2) Εφέτες της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ως μέλη, οι οποίοι κληρώνονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από το ν. 1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών» από τριπλάσιο αριθμό Δικαστών, οριζόμενο από το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών. Η κλήρωση διενεργείται ύστερα από αίτημα της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο οποίος και απευθύνει σχετικό ερώτημα προς το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 41 ν. 1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών». Με την ίδια διαδικασία των τακτικών μελών ορίζονται ένας (1) Πρόεδρος Εφετών και δύο (2) Εφέτες, ως αναπληρωτές. Για την επιλογή των προς κλήρωση και διορισμό δικαστικών λειτουργών λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και η εμπειρία σε θέματα αθλητισμού,
β) από ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας, κατά προτίμηση νομικό, οριζόμενο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την ίδια διαδικασία ορίζεται ένας (1) αναπληρωτής του και
γ) από ένα (1) εκπρόσωπο των αμειβομένων ή επαγγελματιών αθλητών ή επαγγελματιών προπονητών ή βοηθών προπονητών ή διαπιστευμένων επαγγελματιών αθλητικών διαμεσολαβητών, κατά περίπτωση, Δικηγόρο, οριζόμενο ύστερα από πρόταση του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου των προαναφερομένων κατηγοριών επαγγελματιών, επιλεγόμενο από πίνακα που καταρτίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Με την ίδια διαδικασία ορίζεται ένας (1) αναπληρωτής του.
Ειδικά για το ομαδικό άθλημα του ποδοσφαίρου, οι αρμοδιότητες της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Αστικών Αθλητικών Διαφορών ασκούνται από το Διαιτητικό Δικαστήριο της παραγράφου 5 του άρθρου 148 του παρόντος νόμου.

5. Οι αποφάσεις των Πρωτοβαθμίων Επιτροπών Επίλυσης Αστικών Αθλητικών Διαφορών είναι προσωρινώς εκτελεστές. Η Επιτροπή στην απόφασή της δύναται με ειδική αιτιολογία να διατάσσει την ολική ή μερική αναστολή εκτέλεσής της. Η έφεση κατά της απόφασης της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Αστικών Αθλητικών Διαφορών ασκείται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της με κατάθεση στη Γραμματεία της οικείας Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Αστικών Αθλητικών Διαφορών, κοινοποιείται δε στον εφεσίβλητο εντός της αυτής προθεσμίας. Η συζήτηση της υπόθεσης προσδιορίζεται υποχρεωτικά εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεση της έφεσης. Η απόφαση εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από τη συζήτηση της έφεσης.

6. Οι αποφάσεις των Δευτεροβαθμίων Επιτροπών Επίλυσης Αστικών Αθλητικών Διαφορών και του Διαιτητικού Δικαστηρίου της παραγράφου 5 του άρθρου 148 του παρόντος νόμου για το ομαδικό άθλημα του ποδοσφαίρου και εκείνες των Πρωτοβαθμίων μετά την πάροδο της οριζόμενης στην προηγούμενη παράγραφο προθεσμίας άσκησης έφεσης είναι εκτελεστοί τίτλοι κατά την έννοια του άρθρου 904 παρ. 2 περ. β΄ του ΚΠολΔ. Εάν οι Ανώνυμες Αθλητικές Εεταιρίες δεν εκτελούν τις ως άνω αποφάσεις, δεν επιτρέπεται η εγγραφή ή η μετεγγραφή αθλητή. Η τυχόν ακυρότητα και οι αγωνιστικές συνέπειες από την παράνομη εγγραφή ή τη μετεγγραφή αθλητή ελέγχονται αυτεπαγγέλτως από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Δικαιοδοτικό – Πειθαρχικό Όργανο.

7. Η αποζημίωση των μελών των Επιτροπών Επίλυσης Αστικών Αθλητικών Διαφορών βαρύνει τον αθλητικό φορέα στο πλαίσιο του οποίου αυτές συγκροτούνται και λειτουργούν, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Για την αποζημίωση των μετεχόντων δικαστικών λειτουργών εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 146 του παρόντος νόμου.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 00:43 | ΠΑΣΑΠ

  παρ.2 Δεδομένου ότι οι αμειβόμενοι αθλητές αγωνίζονται σε Αθλητικά Σωματεία, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι και αυτοί θα έχουν πρόσβαση στις Επιτροπές Επίλυσης Αθλητικών Αστικών Διαφορών. Επιπλέον να γίνει πρόβλεψη ώστε σε περίπτωση που δεν υφίσταται Επαγγελματικός Σύνδεσμος (Λίγκα), οι Επιτροπές θα συγκροτούνται και σε πρώτο βαθμό στις Ομοσπονδίες.

  παρ 3.γ) & 4.γ) Η επιλογή του νομικού – εκπροσώπου του Συνδέσμου των Αθλητών να είναι ελεύθερη και να μην περιορίζεται στη λίστα που καταρτίζει ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών.

  παρ.7 Δεν μπορεί η αποζημίωση των δικαστικών λειτουργών να βαρύνει τις Ομοσπονδίες ή την διοργανώτρια αρχή, αλλά να προβλεφθεί συγκεκριμένο κρατικό κονδύλι. Δεν είναι δυνατόν η μια εκ των δύο εμπλεκόμενων (άμεσα ή έμμεσα) πλευρών, να είναι υπεύθυνη για την αποζημίωση του δικαστικού λειτουργού….
  Δημιουργείται τεράστιο οικονομικό ζήτημα στις Ομοσπονδίες και επιπλέον κινδυνεύει, σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής των αποζημιώσεων στους δικαστικούς, να έχουμε επανάληψη των φαινομένων της «λευκής» απεργίας και γενικότερα υποβάθμισης της λειτουργίας των Επιτροπών Επίλυσης Αστικών Αθλητικών Διαφορών.
  Στην πετοσφαίριση έχουμε βιώσει ανάλογες περιπτώσεις, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση έκδοσης αποφάσεων μέχρι και 5 χρόνια!!!
  Επιπλέον με ποιόν τρόπο διασφαλίζεται ότι η Ομοσπονδία ή Λίγκα, αντίστοιχα, δεν θα καθυστερεί ή δεν θα πληρώνει και καθόλου (με διάφορα προσχήματα) τους δικαστικούς λειτουργούς, έτσι ώστε να καθυστερούν και οι εκδόσεις αποφάσεων εις βάρων των σωματείων; (κατά 99% οι αθλητές προσφεύγουν κατά των σωματείων για οικονομικές διαφορές και δικαιώνονται)

 • 18 Νοεμβρίου 2016, 15:50 | Παναγιώτης Τσόγιας

  Στο 153 & 2 γίνεται αναφορά σε επαγγελματικούς συνδέσμους του οικείου αθλήματος, που δεν υπάρχουν επί ερασιτεχνικών αθλημάτων.

  Τα 153 && 3β,4β πρέπει να εναρμονιστούν με τα 153 && 3γ,4γ ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ο οριζόμενος εκπρόσωπος στη σύνθεση της ΕΕΑΑΔ να μην είναι μέλος του ΔΣ αλλά να αρκεί να είναι οριζόμενος από το ΔΣ κατά προτίμηση νομικός.