Άρθρο 94 – Συνέπειες για τη συµµετοχή στη διοίκηση Α.Α.Ε. προσώπων που κηρύχθηκαν έκπτωτα του αξιώµατός τους

Στις Α.Α.Ε. που ανέχονται τη συµµετοχή στα όργανα διοίκησής τους προσώπων που ήταν µέλη οργάνων διοίκησης και κηρύχθηκαν έκπτωτα του αξιώµατός τους µε τελεσίδικη απόφαση του αρµόδιου δικαιοδοτικού οργάνου, επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης των βαθµών µιας νίκης για κάθε αγώνα πρωταθλήµατος και για όσο χρόνο διαρκεί η παράλειψη.