Άρθρο 79 – Επιπλέον προϋποθέσεις για απόκτηση ποσοστών Α.Α.Ε.

1. Για µεταβιβάσεις µετοχών µε τις οποίες κάποιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο αποκτά συνολικά ποσοστό 5% και άνω του µετοχικού κεφαλαίου µιας Α.Α.Ε., απαιτείται πάντοτε προηγούµενη άδεια της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού, για τη χορήγηση της οποίας, εκτός από όσα προβλέπονται στο άρθρο 69 του παρόντος, ο αποκτών οφείλει να προσκοµίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Φορολογική και ασφαλιστική του ενηµερότητα.
β) Θεωρηµένα αντίγραφα των φορολογικών του δηλώσεων ή, σε περίπτωση νοµικού προσώπου, των ισολογισµών των τριών τελευταίων ετών.
γ) Αντίγραφο ποινικού µητρώου του ίδιου ή, αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, των νόµιµων εκπροσώπων του, από το οποίο να προκύπτει ότι στα ως άνω πρόσωπα δεν συντρέχουν τα κωλύµατα των εδαφίων β’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος και
δ) Βεβαίωση της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύµατος ότι δεν έχει τιµωρηθεί ο ίδιος ή, σε περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 150 του παρόντος ή ότι έχουν εκτίσει τυχόν ποινή που τους είχε επιβληθεί.

2. Για µεταβιβάσεις µετοχών µε τις οποίες αποκτάται συνολικά ποσοστό 33% και άνω του µετοχικού κεφαλαίου Α.Α.Ε. από κάποιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εκτός από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 1, υποβάλλεται και τριετές επιχειρηµατικό σχέδιο, εγκεκριµένο από ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή συµβούλων, στο οποίο περιλαµβάνονται σχέδια δράσης για την Α.Α.Ε., αναµενόµενα αποτελέσµατα και συγκεκριµένες πηγές χρηµατοδότησης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για την απόκτηση ποσοστού 33% και άνω του µετοχικού κεφαλαίου µιας Α.Α.Ε., συνολικά, από περισσότερα του ενός φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, όταν τα πρόσωπα αυτά είτε είναι µέχρι τρίτου βαθµού συγγενείς είτε υφίσταται µεταξύ τους σχέση εργασίας, σύµβαση έργου ή εντολής είτε είναι συνδεδεµένες επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 είτε όταν τα πρόσωπα αυτά συµφωνούν για την από κοινού ανάληψη της διοίκησης µιας Α.Α.Ε.

3. Για τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται στις παραπάνω παραγράφους, ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 91 του παρόντος.

  • 3 Νοεμβρίου 2016, 18:06 | SB

    ​Στη παράγραφο 2 σχετικά με την υποβολή τριετούς επιχειρηματικού σχεδίου να προβλεφθούν τα ελάχιστα προσόντα που επιθυμεί ο νομοθέτης επι του ορισμού των συμβούλων.

    Προτείνεται η αλλαγή ως εξής: ….εγκεκριµένο από ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών μελών της Επιτροπής Λογιστικής Τυποιποίησης και Ελέγχων ή Λογιστών – Φοροτεχνικών κατόχων άδειας Α τάξης – μελών του Οικονομικού Επιμελιτήριου Ελλάδος. Εάν δεν προβλεφθεί η παρούσα προσθήκη τότε προτείνεται η διαγραφή της αυθαίρετης έννοιας του όρου συμβούλων και η παραμονή του όρου ορκωτών ελεγκτών λογιστων μελών της Επιτροπής Λογιστικής Τυποιποίησης και Ελέγχων καθώς ο όρος συμβούλων τυπικά και ουσιαστικά δεν προσδίδει ουδεμία διασφάλιση ως προς την εγκυρότητα των προτύπων και της ανεξαρτησίας επί του επιχειρηματικού σχεδίου.