Άρθρο 13 – Έννοια –Σκοπός –Σύσταση – Μέλη αθλητικών Ενώσεων

1. Αθλητική Ένωση είναι η τοπική, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οργάνωση Αθλητικών Σωματείων που καλλιεργούν το ίδιο άθλημα, η οποία ιδρύεται και λειτουργεί ως σωματείο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 επ. του Αστικού Κώδικα, των άρθρων 12 παρ. 1 και 16 παρ. 9 του Συντάγματος και του παρόντος νόμου και έχει ως κύριο σκοπό την ανάπτυξη του οικείου αθλήματος μέσα στα γεωγραφικά όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος.

2. Η αθλητική Ένωση αποτελεί τοπικό όργανο της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας, την οποία και συνεπικουρεί στην οργάνωση και τη διεξαγωγή των αθλητικών δραστηριοτήτων της, έχει όμως έναντι αυτής διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Η οικεία Ομοσπονδία, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, επιχορηγεί τις Ενώσεις της με ποσά που αποσκοπούν στην κάλυψη της μισθοδοσίας και την κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών του προσωπικού τους, καθώς και στην ανάπτυξη του αθλήματος.

3. Η αθλητική Ένωση περιλαμβάνει Αθλητικά Σωματεία που έχουν την έδρα τους σε μία ή σε περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες της ίδιας Περιφέρειας, όπως καθορίζεται με απόφαση της ΓΣ της οικείας Ομοσπονδίας. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα επιτρέπεται η λειτουργία μίας μόνο αθλητικής Ένωσης για κάθε άθλημα.

4. Ο ελάχιστος αριθμός των μελών κάθε αθλητικής Ένωσης ορίζεται σε δέκα (10). Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη της Ένωσης ή άλλες παρόμοιες. Αν ο αριθμός των μελών μειωθεί σε λιγότερα από δέκα (10), η αθλητική Ένωση διαλύεται και ως προς την περιουσία της ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του παρόντος.

5. Αν σε μία περιφερειακή ενότητα δεν έχει συσταθεί αθλητική Ένωση λόγω ύπαρξης λιγότερων από 10, όχι όμως κάτω από 5 Σωματείων, και η οικεία αθλητική Ομοσπονδία τη θεωρεί απαραίτητη για τη διεξαγωγή των αθλητικών δραστηριοτήτων της σε τοπικό επίπεδο, μπορεί κατόπιν αιτήσεως της Ομοσπονδίας να συσταθεί αθλητική Ένωση με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού. Με όμοια απόφαση μπορεί για τις περιπτώσεις αυτές να προβλέπεται η ίδρυση αθλητικής Ένωσης που να καλύπτει περισσότερες από μία περιφερειακές ενότητες.

6. Για την ίδρυση αθλητικής Ένωσης απαιτείται προηγούμενη απόφαση συστατικής Συνέλευσης ύστερα από απόφαση των ∆.Σ. των ενδιαφερόμενων Σωματείων.

7. Η εγγραφή μέλους σε αθλητική Ένωση γίνεται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και η διαγραφή με απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των μελών της.

  • 2 Δεκεμβρίου 2016, 17:00 | γιώργος παγουρόπουλος

    Άρθρο 13
    Στην παράγραφο 5 θα πρέπει να απαλειφθεί η υποχρέωση αιτήματος της ομοσπονδίας προς την ΓΓΑ και η «άδεια» από την ΓΓΑ για την ίδρυση Ένωσης σε περιφερειακή ενότητα ή ενότητες με λιγότερα από 10 σωματεία, διότι αυτή η υποχρέωση έρχεται σε πλήρη αντίθεση και αντίφαση με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του Συντάγματος. Η άσκηση του δικαιώματος των Ελλήνων να συνιστούν Ενώσεις δεν μπορεί να εξαρτάται από προηγούμενη άδεια.