Άρθρο 17 – Εξελεγκτική Επιτροπή – Βιβλία

Οι διατάξεις των άρθρων 6 και 8 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα και για τις αθλητικές Ενώσεις. Η αθλητική Ένωση δεν τηρεί μητρώο αθλητών και προπονητών.