Άρθρο 100 – Αθλητής µε αµοιβή – Επαγγελµατίας αθλητής

1. Αθλητής µε αµοιβή είναι εκείνος που συνδέεται µε Αθλητικό Σωµατείο µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας για παροχή αθλητικών υπηρεσιών.

2. Επαγγελµατίας αθλητής είναι εκείνος που συνδέεται µε Α.Α.Ε. µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας για παροχή αθλητικών υπηρεσιών.

3. Η πιο πάνω σύµβαση εργασίας αθλητή µε αµοιβή ή επαγγελµατία αθλητή διέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας και του νόµου αυτού.

4. Για την εκπλήρωση των σκοπών των συνδικαλιστικών οργάνων των αναφεροµένων στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αθλητών, κατά άθλημα, καθιερώνεται ως έσοδό τους επιχορήγηση από τη Γ.Γ.Α. σε ετήσια βάση, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος που ισχύουν για τις αθλητικές Οµοσπονδίες.

  • 9 Δεκεμβρίου 2016, 01:13 | ΠΑΣΑΠ

    Ο ορισμός του «αμειβόμενου» ή «αθλητή με αμοιβή» πρέπει να είναι ο ίδιος με αυτόν του άρθρου 35. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν δύο διαφορετικοί ορισμοί.

  • 21 Νοεμβρίου 2016, 10:49 | Παναγιώτης Τσόγιας

    Υπάρχει μία σύγχυση ορίων μεταξύ των άρθρων 35 & 5 και 100 επ. Στα αρθρα 100 επ. ενώ ο τίτλος αναφέρεται σε σχέσεις αθλητών και ΑΕ στον επαγγελματικό αθλητισμό, μπερδεύονται διατάξεις και διατυπώσεις και για σχέσεις αμειβομένων αθλητών και σωματείων στον ερασιτεχνικό αθλητισμό (100 &1,3 και 101 & 1,3). Θα πρέπει να ρυθμιστούν με πιο ξεκάθαρες και διαυγείς διαχωριστικές γραμμές οι δύο αυτές κατηγορίες ερασιτεχνισμού και επαγγελματισμού.