Άρθρο 101 – Αµοιβές των επαγγελµατιών και αµειβοµένων αθλητών – Όρια αυτών

1. Οι κάθε είδους αµοιβές των επαγγελµατιών και των αµειβοµένων αθλητών (σε χρήµα ή σε είδος) καθορίζονται ελεύθερα µε το συµβόλαιο, που υπογράφεται µεταξύ αυτών και της αντίστοιχης Εταιρείας ή Αθλητικού Σωµατείου. Με το ίδιο ή όµοιο συµβόλαιο καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής των ως άνω αµοιβών, σύµφωνα µε τα όσα ειδικότερα ορίζονται από τον Κανονισµό του άρθρου 102 του παρόντος. Ειδικά οι τυχόν αµοιβές σε είδος αποτιµώνται σε χρήµα, το ποσό του οποίου αναγράφεται στο συµβόλαιο.

2. Τα χρηµατικά ποσά που συµφωνούνται µεταξύ Α.Α.Ε. και αθλητή, υπέρ του τελευταίου, κατά την υπογραφή του συµβολαίου καταβάλλονται, εφόσον δεν υπάρχει ευνοϊκότερη για τον αθλητή ρύθµιση, ως εξής: το ένα τρίτο (1/3) αµέσως µε την υπογραφή του συµβολαίου και τα υπόλοιπα δύο τρίτα (2/3) σε ισόποσες δόσεις κατανεµόµενες στη διάρκεια του συµβολαίου. Οι πάσης φύσεως καταβολές προς τους αθλητές διενεργούνται αποκλειστικά µέσω τραπεζικών λογαριασµών µε εντολές πληρωµής ή δίγραµµες επιταγές.

3. Οποιαδήποτε ιδιαίτερη γραπτή συµφωνία µεταξύ Εταιρείας ή Αθλητικού Σωματείου και αθλητή η οποία συνάπτεται, πέρα από το συµβόλαιο, η οποία δεν δημοσιοποιείται κατά τα οριζόμενα γι αυτά, είναι απολύτως άκυρη και ουδέν έννοµο αποτέλεσµα παράγει.