Άρθρο 19 – Ειδική αθλητική αναγνώριση

1. Η αθλητική Ένωση μπορεί να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Η ειδική αυτή αναγνώριση χορηγείται ύστερα από αίτηση του Δ.Σ. της Ένωσης με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Να έχει στη δύναμή της τουλάχιστον 10 μέλη – Σωματεία που διαθέτουν ειδική αθλητική αναγνώριση ή, στην περίπτωση της παρ. 5 του άρθρου 13, τουλάχιστον 5,
β) το καταστατικό της να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του παρόντος νόμου, καθώς και με το καταστατικό και τους Κανονισμούς της οικείας Ομοσπονδίας,
γ) να εγγραφεί στην οικεία αθλητική Ομοσπονδία

2. Η απόφαση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ανακαλείται όταν συντρέχει μία από τις παρακάτω περιπτώσεις :
α) αν η αθλητική Ένωση έχει λιγότερα από 10 μέλη ή από 5 κατά τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 13 του παρόντος,
β) ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας, για παράβαση των υποχρεώσεων και των όρων που προβλέπονται στους ειδικούς κανονισμούς της οικείας Ομοσπονδίας,
γ) αν η Ένωση δεν επιδεικνύει την αθλητική δραστηριότητα, όπως αυτή προβλέπεται στο καταστατικό της ή της Ομοσπονδίας της οποίας είναι μέλος, ή δεν τηρεί τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του παρόντος νόμου βιβλία.

3. Ενώσεις που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος και δεν διαθέτουν ειδική αθλητική αναγνώριση, δύνανται να τη λάβουν εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον διαθέτουν κατά το χρόνο ελέγχου τουλάχιστον 10 Σωματεία – μέλη με ειδική αθλητική αναγνώριση ή τουλάχιστον 5 σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 13 του παρόντος.

4. Απαγορεύεται η πάσης φύσεως επιχορήγηση Ενώσεων που δεν έχουν ειδική αθλητική αναγνώριση.

  • 8 Δεκεμβρίου 2016, 11:21 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ

    Άρθρο 19

    α)Να αντικατασταθεί η παρ. γ ως εξής: «να έχει τη σύμφωνη γνώμη της οικείας Ομοσπονδίας»

    β)Να υπάρξει πρόβλεψη επανάκτησης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης (όροι, προϋποθέσεις, χρονοδιάγραμμα).