Άρθρο 26 – Ειδικός συνεργάτης Ομοσπονδίας

1. Κάθε Ομοσπονδία που περιλαμβάνει πάνω από τριακόσια (300) Αθλητικά Σωματεία – μέλη δικαιούται, εκτιμώντας τις ανάγκες, τις δραστηριότητες και την προοπτική της, να προσλαμβάνει ένα και μόνο ειδικό συνεργάτη.

2. Ο ειδικός συνεργάτης προσλαμβάνεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας χρονικής διάρκειας μέχρι τεσσάρων (4) ετών, που επιτρέπεται να ανανεώνεται ή να παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστημα κάθε φορά. Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του Δ.Σ.. Ως ειδικός συνεργάτης επιλέγεται πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους που έχει διακριθεί στο χώρο του αθλητισμού, κατά προτίμηση, ή στον επιχειρηματικό ή επαγγελματικό τομέα, κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πανεπιστημίου της αλλοδαπής και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας ή έχει εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε αθλητικά θέματα και γνωρίζει άριστα δύο (2) ξένες γλώσσες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μία γλώσσα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μία τουλάχιστον εκ των ρωσικής ή αραβικής. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του ειδικού συνεργάτη και γενικά κάθε παροχή σε αυτόν καθορίζονται από το Δ.Σ.. σε κάθε όμως περίπτωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις αποδοχές που λαμβάνει ο Γενικός Διευθυντής Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου, έγγαμος με δύο τέκνα και με εικοσαετή προϋπηρεσία. Ο ειδικός συνεργάτης συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με την Ομοσπονδία και η σχετική σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

3. Ο ειδικός συνεργάτης συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου και έχει τις αρμοδιότητες που του αναθέτει το Δ.Σ., μεταξύ των οποίων ενδεικτικά και τις παρακάτω :
α) μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.
β) καταρτίζει και εισηγείται στο Δ.Σ. το σχέδιο του προϋπολογισμού της Ομοσπονδίας.
γ) καταρτίζει και εισηγείται στο Δ.Σ. τα σχέδια των Κανονισμών της Ομοσπονδίας.