Άρθρο 54 – Ομοσπονδίες διαιτητών ομαδικών αθλημάτων

1. Για κάθε ομαδικό άθλημα μπορεί να συσταθεί μία μόνον Ομοσπονδία διαιτητών, ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. πέντε (5) τουλάχιστον συνδέσμων διαιτητών, στους οποίους έχει χορηγηθεί η ειδική αναγνώριση του παρόντος νόμου. Η Ομοσπονδία αυτή αποτελεί το ανώτατο όργανο των διαιτητών και είναι σωματείο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα.

2. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου για την ίδρυση Ομοσπονδίας διαιτητών, ως Ομοσπονδία, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου σε πανελλήνια εμβέλεια, λογίζεται ο σύνδεσμος που είναι ο μοναδικός σύνδεσμος ή, εάν υπάρχουν περισσότεροι σύνδεσμοι, αυτός που έχει τα περισσότερα μέλη.

3. Οι Ομοσπονδίες διαιτητών αναγνωρίζονται με ειδική απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από γνώμη της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας. Οι Ομοσπονδίες του άρθρου αυτού έχουν ως έργο κυρίως:
α) τη λειτουργία των σχολών διαιτητών, τον ορισμό καθηγητών διαιτησίας στις σχολές αυτές και τον καθορισμό της διαδικασίας και των προϋποθέσεων χορήγησης διπλώματος διαιτησίας,
β) την υποβολή πινάκων εν ενεργεία διαιτητών για τους αγώνες των εθνικών κατηγοριών ή των μη εν ενεργεία διαιτητών ως παρατηρητών διαιτησίας και των βοηθητικών οργάνων της διαιτησίας στην οικεία αθλητική Ομοσπονδία,
γ) την πιστοποίηση καθηγητών διαιτησίας και παρατηρητών διαιτησίας για όλες τις κατηγορίες,
δ) τη διενέργεια προαγωγικών εξετάσεων των διαιτητών εθνικών κατηγοριών.
Αν δεν υφίσταται Ομοσπονδία ή σύνδεσμος διαιτητών, οι αρμοδιότητές της ασκούνται από την οικεία αθλητική Ομοσπονδία.

 • Άρθρο …… Ομοσπονδίες Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων

  1. α)Για κάθε ομαδικό άθλημα, ή ομαδικό κλάδο άθλησης, ή ομαδικό αγώνισμα ατομικού αθλήματος μπορεί να συσταθεί μία μόνο ομοσπονδία διαιτητών, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πέντε (5) τουλάχιστον συνδέσμων διαιτητών, στους οποίους έχει χορηγηθεί ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 10 του παρόντος. β)Η ομοσπονδία αποτελεί το ανώτατο όργανο των διαιτητών, είναι σωματείο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα και του παρόντος νόμου και έχει ως έργο κυρίως: ααα) τη λειτουργία των σχολών διαιτητών και τον ορισμό καθηγητών διαιτησίας στις σχολές αυτές, βββ) την υποβολή πινάκων εν ενεργεία διαιτητών για τους αγώνες των εθνικών κατηγοριών ή των μη εν ενεργεία διαιτητών ως παρατηρητών και των βοηθητικών οργάνων της διαιτησίας στην οικεία αθλητική ομοσπονδία ή στην αρμόδια αρχή διεξαγωγής των πρωταθλημάτων, γγγ) την πιστοποίηση καθηγητών διαιτησίας και παρατηρητών από τον κατάλογο των μη εν ενεργεία διεθνών διαιτητών ή διαιτητών ανώτερης κατηγορίας , της τελευταίας δεκαετίας, για όλες τις κατηγορίες .Ειδικά για το άθλημα της πετοσφαίρισης, η πιστοποίηση καθηγητών διαιτησίας , μπορεί να γίνει από τον πίνακα των ενεργεία διεθνών διαιτητών και διαιτητών ανώτερης κατηγορίας αξιολόγησης , που εχουν ηλικία τουλάχιστον 45 ετών.
  και δδδ) τη διενέργεια προαγωγικών εξετάσεων των διαιτητών των εθνικών κατηγοριών καθώς και των ειδικών τέστ αξιολόγησης κατά το άρθρο 88.2 του παρόντος . γ)Αν δεν υπάρχει ομοσπονδία ή σύνδεσμος διαιτητών, οι αρμοδιότητές της ασκούνται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία. 2.Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου για την ίδρυση ομοσπονδίας διαιτητών, ως ομοσπονδία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου θεωρείται ο σύνδεσμος που είναι ο μοναδικός ή, αν υπάρχουν περισσότεροι, αυτός που απαρτίζεται από τα περισσότερα μέλη.
  3.Η ομοσπονδία διαιτητών αναγνωρίζεται αθλητικά, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από αίτησή της, εφόσον: α)το καταστατικό της είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του παρόντος νόμου και β)συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις και τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό της και τον παρόντα νόμο.
  4. α)Το Δ.Σ. της ομοσπονδίας διαιτητών εκλέγεται για τετραετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά και αποτελείται από επτά (7) μέλη. Η θητεία μέλους του ΔΣ δεν μπορεί να υπερβεί τα οκτώ (8) συνολικά έτη. Το καταστατικό της ομοσπονδίας μπορεί να προβλέπει ανώτατα όρια θητείας των μελών του Δ.Σ. Δεν μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ. συγγενείς μεταξύ τους μέχρι και δευτέρου βαθμού. β)Δικαίωμα ψήφου για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. έχουν μόνο αντιπρόσωποι των συνδέσμων διαιτητών. Κάθε σύνδεσμος, μέλος της ομοσπονδίας, εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση αυτής με ένα και μόνο αντιπρόσωπο με απόφαση του Δ.Σ. του συνδέσμου. Ως αντιπρόσωπος ορίζεται μέλος του συνδέσμου που έχει αποκτήσει κατά το χρόνο του ορισμού του το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, σύμφωνα με το καταστατικό του συνδέσμου. Δεν επιτρέπεται η εκπροσώπηση συνδέσμου από μη μέλος του. Κάθε σύνδεσμος διαιτητών έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γ.Σ.

  ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ