Άρθρο 139 – Αρμοδιότητες Πρωτοβάθμιων Δικαιοδοτικών – Πειθαρχικών Οργάνων

1. Το Πρωτοβάθμιο Δικαιοδοτικό – Πειθαρχικό Όργανο είναι αρμόδιο :
α) για την εκδίκαση των πειθαρχικών και λοιπών παραβάσεων και την επιβολή των ποινών που προβλέπονται από τις διατάξεις των Κανονισμών αγώνων ή των πειθαρχικών Κανονισμών του οικείου αθλήματος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο Ι του παρόντος νόμου. Οι παραβάσεις πρέπει να έχουν σχέση με τη διεξαγωγή των αγώνων και τα αποτελέσματά τους,
β) για την εκδίκαση των παραβάσεων που αφορούν σε υποθέσεις δωροδοκίας ή δωροληψίας ή αλλοίωσης του αποτελέσματος ή χειραγώγησης αγώνων και την επιβολή των προβλεπομένων ποινών,
γ) για την εκδίκαση των ενστάσεων κατά του κύρους αγώνα,
δ) για την εκδίκαση κάθε άλλης παράβασης και την επιβολή των αντιστοίχων ποινών που ανατίθενται στα όργανα αυτά με διατάξεις του παρόντος νόμου ή με Κανονισμούς ή με αποφάσεις της οικείας Ομοσπονδίας.

2. Στην περίπτωση α΄ της προηγούμενης παραγράφου το Πρωτοβάθμιο Δικαιοδοτικό – Πειθαρχικό Όργανο, αφού ο Πρόεδρος αυτού ασκήσει την πειθαρχική δίωξη ή διαβιβασθούν σε αυτό από τον Εισαγγελέα Πειθαρχικής Δίωξης η ασκηθείσα πειθαρχική δίωξη και η σχετική πειθαρχική δικογραφία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 138 του παρόντος νόμου, επιλαμβάνεται της εκδίκασης πειθαρχικών παραβάσεων με βάση: α) το φύλλο αγώνα, β) την τυχόν υπάρχουσα μαγνητοσκόπηση του αγώνα, γ) την τυχόν αναφορά του Αθλητικού Εισαγγελέα ή, όπου δεν υπηρετεί τέτοιος, του κατά τόπο αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ή της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ή της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης Βίας ή της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας ή του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου και δ) κάθε άλλο νόμιμο αποδεικτικό μέσο, μη δεσμευόμενο από τυχόν μη αναφορά της πειθαρχικής παράβασης στο φύλλο αγώνα. Για πειθαρχικές παραβάσεις που συνδέονται με τα αδικήματα βίας που αναφέρονται στο άρθρο 52 του παρόντος νόμου, ο Αθλητικός Εισαγγελέας ή ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών, στην περιφέρεια αρμοδιότητας του οποίου τελέστηκαν αυτά, υποχρεούται να υποβάλει στον Εισαγγελέα Πειθαρχικής Δίωξης και στο αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Δικαιοδοτικό – Πειθαρχικό Όργανο έγγραφη έκθεση για τα γεγονότα που συνέβησαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της αθλητικής συνάντησης εντός ή εκτός του αγωνιστικού χώρου. Οι Εισαγγελείς του προηγουμένου εδαφίου συνυποβάλλουν με την έγγραφη έκθεσή τους και κάθε άλλο κατά την κρίση τους αναγκαίο αποδεικτικό στοιχείο.

3. Στις υπό στοιχεία α΄ και β΄ περιπτώσεις της παραγράφου 1 οι αποφάσεις των Πρωτοβαθμίων Δικαιοδοτικών – Πειθαρχικών Οργάνων εκδίδονται μέσα σε επτά (7) ημέρες από την τέλεση του αγώνα και είναι άμεσα εκτελεστές, έστω και εάν έχουν προσβληθεί ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών ή της Επιτροπής Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ειδικώς οι αποφάσεις που αφορούν σε διεξαγωγή του αγώνα χωρίς θεατές (« κεκλεισμένων των θυρών») Αθλητικού Σωματείου ή Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρείας εκτελούνται την επομένη της έκδοσής τους αγωνιστική ημέρα, κατά την οποία το Αθλητικό Σωματείο ή η Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία είναι γηπεδούχοι, εκτός εάν μεταξύ της έκδοσης της απόφασης και της τέλεσης του αγώνα μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε (5) ημερών, οπότε η απόφαση εκτελείται τη μεθεπόμενη αγωνιστική ημέρα. Οι αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Α.Δ. και της Επιτροπής Εφέσεων της Ε.Π.Ο., οι οποίες αφορούν σε διεξαγωγή αγώνα χωρίς θεατές (« κεκλεισμένων των θυρών») Αθλητικού Σωματείου ή Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρείας εκδίδονται υποχρεωτικά πριν από την προαναφερθείσα ημερομηνία εκτέλεσης της ποινής.

4. Η τυχόν προβλεπομένη σε Κανονισμούς αθλητικών Ομοσπονδιών και επαγγελματικών συνδέσμων πειθαρχική ποινή του αποκλεισμού της έδρας λογίζεται μη ισχύουσα και αντ’ αυτής επιβάλλεται η ποινή της διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές (« κεκλεισμένων των θυρών»).

  • 8 Δεκεμβρίου 2016, 16:51 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

    Το Πρωτοβάθμιο Δικαιοδοτικό – Πειθαρχικό Όργανο είναι αρμόδιο να γνωμοδοτήσει και για τις αποφάσεις όλων των οργάνων των ομοσπονδιών, ερασιτεχνικών ατομικών και ομαδικών αθλημάτων (Γ.Σ., Δ.Σ., Εξελεγκτική επιτροπή) αν είναι σύννομες ή όχι, και να προτείνει στα όργανα την ανάκληση ή διόρθωσή τους.

  • 8 Δεκεμβρίου 2016, 16:25 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

    Το Πρωτοβάθμιο Δικαιοδοτικό – Πειθαρχικό Όργανο είναι αρμόδιο να γνωμοδοτήσει και για τις αποφάσεις όλων των οργάνων των ομοσπονδιών (Γ.Σ., Δ.Σ., Εξελεγκτική επιτροπή) αν είναι σύννομες ή όχι, και να προτείνει στα όργανα την ανάκληση ή διόρθωσή τους.