Άρθρο 103 – Συνέπειες σε περιπτώσεις μη εκπλήρωσης φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων

1. Ουδεµία εγγραφή ή µετεγγραφή επαγγελµατία ή αµειβόµενου αθλητή εγκρίνεται, µη εκδιδοµένου, σε καµιά περίπτωση, του σχετικού δελτίου αθλητικής ιδιότητας, αν η σχετική αίτηση προς την οικεία Οµοσπονδία δεν συνοδεύεται από παραστατικό της οικείας ∆.Ο.Υ. ότι καταβλήθηκε ο αναλογών, κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, φόρος προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο, για τα χρηµατικά ποσά, που συµφωνούνται στο συµβόλαιο, µεταξύ Εταιρείας και αθλητή, υπέρ του τελευταίου.

2. Στην περίπτωση καταβολής των υπέρ του αθλητή χρηµατικών ποσών σε δόσεις, η καταβολή του φόρου που αναλογεί σε κάθε δόση αποδεικνύεται µε σχετικό παραστατικό της αρµόδιας ∆.Ο.Υ., το οποίο κατατίθεται στον οικείο επαγγελµατικό σύνδεσμο και την Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού.

3. Η παράβαση των ορισµών των προηγούµενων παραγράφων συνεπάγεται, από το χρόνο τέλεσης της παράβασης, την απόλυτη ακυρότητα της εγγραφής ή µετεγγραφής του αθλητή, η δε συµµετοχή του στους αγώνες θεωρείται, για κάθε συνέπεια, αντικανονική, ελεγχόµενη από το οικείο δικαιοδοτικό όργανο και αυτεπαγγέλτως.

4. Τα Σωµατεία και οι Α.Α.Ε. που δεν έχουν εκπληρώσει τις εν γένει φορολογικές και τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις δεν έχουν δικαίωµα να αποκτούν αθλητές κατά τη διάρκεια της µεταγραφικής περιόδου. Η παράβαση της διάταξης του προηγούµενου εδαφίου συνεπάγεται την ακυρότητα της µεταγραφής και την αντικανονικότητα της συµµετοχής του αθλητή στους αγώνες. ∆εν αποκλείεται στην περίπτωση αυτή η αποζηµίωση του αθλητή που δεν µεταγράφεται κανονικά, για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία. Η αντικανονικότητα της συµµετοχής αθλητή σε αγώνα εξετάζεται από το αρµόδιο δικαιοδοτικό όργανο κατόπιν ενστάσεως ή αυτεπάγγελτα, ύστερα από υποβολή της σχετικής έκθεσης του επαγγελµατικού συνδέσµου, ή κατόπιν έκθεσης της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού.