ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Άρθρο 150 – Τήρηση Φιλάθλου Πνεύματος – Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.)

1. Όσοι ασχολούνται με τα κάθε είδους αθλήματα και τις εν γένει αθλητικές, αγωνιστικές ή γυμναστικές εκδηλώσεις ή παρακολουθούν τις εκδηλώσεις αυτές, οφείλουν να τηρούν τις αρχές του φιλάθλου πνεύματος και των παραδόσεων του αθλητισμού και του ολυμπιακού ιδεώδους.

2. Η παράβαση των ανωτέρω αρχών επισύρει ως κύρωση στους παραβάτες την οριστική ή για ορισμένο χρονικό διάστημα: α) απαγόρευση παρακολούθησης οποιασδήποτε αθλητικής εκδήλωσης, β) απαγόρευση συμμετοχής υπό οποιαδήποτε ιδιότητα (διοικούντων, μελών, αθλητών, προπονητών, γυμναστών) σε κάθε είδους αθλητικά, γυμναστικά και αγωνιστικά Σωματεία, Ενώσεις, επαγγελματικούς συνδέσμους ή αθλητικές Ομοσπονδίες και γ) απαγόρευση συμμετοχής σε κάθε είδους αγωνιστική δραστηριότητα των ως άνω αθλητικών φορέων υπό την ιδιότητα του διαιτητή, του παρατηρητή ή του ιατρού αγώνων. Η ποινή αυτή επιβάλλεται από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.), η οποία λειτουργεί ως Επιτροπή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Η Ε.ΦΙ.Π. επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αναφοράς του αρμοδίου Πρωτοβαθμίου Δικαιοδοτικού – Πειθαρχικού Οργάνου ή κατόπιν καταγγελίας και εκδίδει απόφαση το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την αυτεπάγγελτη κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας ή την περιέλευση σε αυτήν της αναφοράς του αρμοδίου Πρωτοβαθμίου Δικαιοδοτικού – Πειθαρχικού Οργάνου ή της καταγγελίας.

3. Τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Ε.ΦΙ.Π. ρυθμίζονται από τον Κανονισμό της, ο οποίος εκδίδεται με απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε.

4. Οι αποφάσεις της Ε.ΦΙ.Π. είναι εκτελεστές μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ. ή την απόρριψη της ασκηθείσας προσφυγής. Εάν με απρόσβλητη απόφαση του Πρωτοβαθμίου Δικαιοδοτικού – Πειθαρχικού Οργάνου ή του Α.Σ.Ε.Α.Δ. ή της Επιτροπής Εφέσεων της Ε.Π.Ο., κατά περίπτωση, έχουν ήδη επιβληθεί οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του παρόντος πειθαρχικές ποινές, αυτές δεν επιβάλλονται εκ νέου από την Ε.ΦΙ.Π. και οι σχετικές αποφάσεις της τελευταίας, εφ’ όσον εκδοθούν, δεν εκτελούνται.

5. Όποιος δεν συμμορφώνεται με απόφαση της Ε.ΦΙ.Π. που έχει καταστεί εκτελεστή, πέραν των όποιων άλλων κυρώσεων και συνεπειών, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξη (6) μηνών.

  • 8 Δεκεμβρίου 2016, 17:12 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

    Η επιτροπή πρέπει να αποτελείται από δικαστές και ΟΧΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ μέλη της Ε.Ο.Ε., που τείνουν να παίρνουν το μέρος των παραγόντων (Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει).

  • 8 Δεκεμβρίου 2016, 17:37 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

    Η επιτροπή πρέπει να αποτελείται από δικαστές και ΟΧΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ μέλη της Ε.Ο.Ε., που τείνουν να παίρνουν το μέρος των παραγόντων (Γιάννης κερνάει και Γιάννης πείνει).