Άρθρο 71 – Καθορισµός και οργάνωση επαγγελματικών κατηγοριών

1. Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, µετά από γνώμη της οικείας αθλητικής Οµοσπονδίας και του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου, µπορεί να προβλέπεται η συμμετοχή ομάδων Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΑΕ), από επαγγελματίες αθλητές, σε συγκεκριμένες κατηγορίες αθλημάτων (επαγγελματικές κατηγορίες), για την ίδρυση, την οργάνωση και τη λειτουργία των οποίων εφαρµόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και οι διατάξεις του παρόντος και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδόµενων κανονιστικών πράξεων. Με όμοια απόφαση είναι δυνατόν να προβλέπεται σε ορισμένα επαγγελματικά πρωταθλήματα, παράλληλα με τις ομάδες των Α.Α.Ε., η συμμετοχή ερασιτεχνικών ομάδων με αθλητές έως 19 ετών, χωρίς οι ομάδες αυτές να έχουν δικαίωμα ανόδου στην ανώτερη κατηγορία του συγκεκριμένου αθλήματος (Α Εθνική Κατηγορία, στο ποδόσφαιρο, Α1 Εθνική Κατηγορία στην καλαθοσφαίριση και την πετοσφαίριση). Στην απόφαση μπορεί να προβλέπονται και άλλοι όροι, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της.

2. Από την αγωνιστική περίοδο 2016-2017, τα κατ’ έτος διεξαγόµενα επαγγελματικά πρωταθλήµατα είναι:
α) Στο ποδόσφαιρο τα πρωταθλήματα της Α’ και της Β΄Εθνικής Κατηγορίας
β) Στην καλαθοσφαίριση το πρωτάθλημα της Α1 Εθνική Κατηγορία και
γ) Στην πετοσφαίριση το πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας.
Τα παραπάνω μπορούν να ανακαθορίζονται οποτεδήποτε με την απόφαση της παραγράφου 1, ιδίως αν δεν διασφαλίζεται η συμμετοχή τουλάχιστον δέκα (10) ομάδων σε κάθε επαγγελματικό πρωτάθλημα.

3. Με γενικούς ή ειδικούς Κανονισµούς που καταρτίζονται, εγκρίνονται και τίθενται σε ισχύ κατά τη διαδικασία του άρθρου 116 του παρόντος, ρυθµίζονται η διάρθρωση και κάθε αναδιάρθρωση (αριθµός οµάδων, αριθµός προβιβαζοµένων και υποβιβαζοµένων κατά κατηγορία πρωταθλήµατος κ.λπ.) των επαγγελματικών πρωταθλημάτων, η εν γένει οργάνωση και λειτουργία της διοίκησης και διαχείρισης τους, οι σχέσεις που διέπουν τα µέλη των επαγγελματικών συνδέσμων, οι κανόνες που ισχύουν για την οργάνωση, εποπτεία και διεξαγωγή των επισήµων ή φιλικών αγώνων, η λήψη ειδικότερων µέτρων (προληπτικών και κατασταλτικών), στο πλαίσιο των προβλεπομένων από το νόμο, για την αντιµετώπιση της βίας στους αγωνιστικούς χώρους και της χρήσης απαγορευµένων ουσιών, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέµα ή λεπτοµέρεια, τηρουµένων πάντοτε των νόµων του Κράτους, των καταστατικών και των κανονισµών των ομοσπονδιών και των αντίστοιχων διεθνών αθλητικών οµοσπονδιών. Οι Κανονισµοί, που έχουν ως αντικείµενο θέµατα κοινού ενδιαφέροντος για τους επαγγελματικούς συνδέσμους καταρτίζονται µε αποφάσεις των ∆.Σ. αυτών και εγκρίνονται µετά από συµπίπτουσες αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων, οι οποίες συγκαλούνται χωριστά, µε αποφάσεις των ως άνω Συµβουλίων.
∆εν επιτρέπονται οι τροποποιήσεις των Κανονισµών διάρθρωσης, οργάνωσης και διεξαγωγής των πρωταθληµάτων, καθώς και των προκηρύξεων αυτών, κατά το χρονικό διάστηµα διεξαγωγής των αγώνων πρωταθληµάτων, τυχόν δε γινόµενες ισχύουν από την επόµενη αγωνιστική περίοδο. Ειδικά οι Κανονισµοί διάρθρωσης των πρωταθληµάτων εφαρµόζονται από τη µεθεπόµενη αγωνιστική περίοδο.

  • 9 Δεκεμβρίου 2016, 11:43 | Σκόπα Έλενα

    «Με όμοια απόφαση είναι δυνατόν να προβλέπεται σε ορισμένα επαγγελματικά πρωταθλήματα, παράλληλα με τις ομάδες των Α.Α.Ε., η συμμετοχή ερασιτεχνικών ομάδων με αθλητές έως 19 ετών………………. Στην απόφαση μπορεί να προβλέπονται και άλλοι όροι, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της.»

    Διακρίνεται ιδιαίτερη «χαλαρότητα» στους Κανονισμούς των Πρωταθλημάτων και στις διαδικασίες αγωνιστικού προβιβασμού, ώστε από πολύ νωρίς τα παιδιά να μπαίνουν σε κλίμα επαγγελματισμού.