Άρθρο 31 – Οργάνωση Υπηρεσιών αθλητικής Ομοσπονδίας

1. Κάθε αθλητική Ομοσπονδία ρυθμίζει με το καταστατικό της ή με Κανονισμούς της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και της κείμενης νομοθεσίας, τα θέματα οργάνωσης, διοίκησης, διάρθρωσης των οργανικών μονάδων της και της λειτουργίας της, καθώς και τα θέματα τα σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της.

2. Οι προσλήψεις του πάσης φύσεως προσωπικού των Ομοσπονδιών, με εξαίρεση τους προπονητές, τους γυμναστές, τους τεχνικούς συμβούλους, τους δικηγόρους, τους δημοσιογράφους, τους φροντιστές, τους φυσικοθεραπευτές και τους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Γ΄ του ν. 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύουν. Εξαιρούνται των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου οι Ομοσπονδίες που τα ιδία έσοδά τους ξεπερνούν το 50% της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

3. Υπάλληλοι που υπηρετούν ως τακτικό προσωπικό των αθλητικών Οµοσπονδιών και των Ενώσεών τους που διαθέτουν ειδική αθλητική αναγνώριση και πλεονάζουν επιτρέπεται, ύστερα από αίτησή τους, να µεταφέρονται σε άλλη Οµοσπονδία που διαθέτει ειδική αθλητική αναγνώριση ή σε αθλητικούς φορείς που εποπτεύονται από τη Γ.Γ.Α., εφόσον έχουν νοµική µορφή νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γ.Γ.Α. τα στοιχεία των υπαλλήλων του προσωπικού που πλεονάζουν και αιτούνται τη µετάταξη. Η Γ.Γ.Α. ερευνά ποιοι φορείς έχουν ανάγκη τους πλεονάζοντες υπαλλήλους του προσωπικού και στη συνέχεια καλεί τα διοικητικά συµβούλια των φορέων αυτών να διατυπώσουν τη γνώµη τους, µέσα σε ορισµένη προθεσµία, που δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Σε περίπτωση διατύπωσης θετικής γνώµης, η µεταφορά γίνεται µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Αν η γνώµη είναι αρνητική ή αν παρέλθει άπρακτη η ορισθείσα προθεσµία, αποφασίζει για τη µεταφορά ή µη µε πλήρως αιτιολογηµένη απόφασή του ο αρµόδιος για τον αθλητισµό Υπουργός. Το µεταφερόµενο προσωπικό που κατατάσσεται σε κενές θέσεις απολαµβάνει όλα τα δικαιώµατα και υπέχει όλες τις υποχρεώσεις που έχει το προσωπικό του φορέα υποδοχής στον οποίο µεταφέρεται.