Άρθρο 74 – Σκοπός Αθλητικών Ανωνύµων Εταιρειών

1. Σκοπός της Α.Α.Ε. που ιδρύεται είναι η δηµιουργία, η οργάνωση και η διοίκηση επαγγελµατικής αθλητικής οµάδας σε ένα συγκεκριμένο άθλημα, η οργάνωση επίσηµων ή φιλικών αθλητικών αγώνων επαγγελµατικού χαρακτήρα της οµάδας αυτής και η συµµετοχή της σε κάθε είδους αγώνες, η εκμετάλλευση του σήματος και των διακριτικών γνωρισμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 75 του παρόντος, η οργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν το άθληµα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, τους ισχύοντες εκάστοτε Κανονισµούς, τους σκοπούς και τις αποφάσεις του οικείου επαγγελµατικού συνδέσµου και της οικείας αθλητικής Οµοσπονδίας, καθώς και η εν γένει διαχείριση οποιωνδήποτε θεµάτων αφορούν τη δραστηριότητά της αυτή.

2. Το καταστατικό της Εταιρείας πρέπει να περιέχει, µε ποινή ακυρότητας, ρητό όρο ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα το καταστατικό, τους Κανονισµούς και τις αποφάσεις των υπερκείµενων αθλητικών αρχών που αφορούν αγωνιστικά θέµατα, καθώς και των λοιπών αρµόδιων αρχών ή οργάνων.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 09:00 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ Α.Ε.Κ.

  Στα άρθρα 74 και 75 του προτεινόμενου νομοσχεδίου προβλέπεται :
  «…. η εκμετάλλευση του σήματος και των διακριτικών γνωρισμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 75 του παρόντος», στο δε άρθρο 75 παρ. 2 προβλέπεται ότι:
  « Τα σχετικά με την εμπορική εκμετάλλευση του σήματος, από ΑΑΕ, το ποσοστό από τα έσοδα που πρέπει να αποδίδεται στο Αθλητικό Σωματείο, οι διαδικασίες και οι κατανομές, όταν υπάρχουν περισσότερες της μίας ΑΑΕ (για διαφορετικά αθλήματα) από το ίδιο Αθλητικό Σωματείο και κάθε άλλο συναφές θέμα, ρυθμίζονται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται ο τρόπος αποτίμησης της αξίας του σήματος, για κάθε Α.Α.Ε. για τον συνυπολογισμό της στα ίδια κεφάλαια αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 82 του παρόντος, λαμβάνοντας υπόψη το μέσο όρο των διαφόρων εσόδων της, κατά την τελευταία κάθε φορά πενταετία».
  Το σήμα και το έμβλημα είναι δημιουργήματα κάθε αθλητικού σωματείου και αποτελεί το χαρακτηριστικό γνώρισμά του, που καθιερώθηκε στο κοινό, με μακρούς αγώνες και προσφορά αίματος και θυσιών των αθλητών του, των φιλάθλων του και, γενικά, των φίλων του σωματείου, που αγωνίσθηκαν, από την ίδρυσή του, μέχρι σήμερα, για να το αναδείξουν και να το κατοχυρώσουν, στην αθλητική κοινότητα. Το αθλητικό σωματείο είναι ο μοναδικός ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ του σήματος, όπως έχει αποφανθεί, ήδη, με πολλές αποφάσεις του, το Δ.Ε.Σ και δεν ανήκει σε κανέναν άλλον, ούτε μπορεί να το χρησιμοποιεί οιοσδήποτε τρίτος, χωρίς την προηγούμενη άδεια χρήσης. Δηλαδή, αποτελεί σήμα φήμης, όπως ακριβώς και το σήμα των Ολυμπιακών Αγώνων και, ανεξάρτητα από κάθε νομική κατοχύρωσή του, το σωματείο προστατεύεται, έναντι κάθε τρίτου, που θα το χρησιμοποιήσει, αυτούσιο ή παραποιημένο, χωρίς την προηγούμενη έγκρισή του.
  Ταυτόχρονα, στη σημερινή εποχή, το σήμα έχει και περιουσιακή αξία, για τα σωματεία, από την παραχώρηση της χρήσης του σε τρίτους, η οποία καθορίζεται, είτε συμβατικά, είτε εκ του νόμου, όπως συμβαίνει στην παραχώρηση της χρήσης στην Α.Α.Ε. που ιδρύει το σωματείο, για τη συμμετοχή των αθλητών του, σε επαγγελματικούς αγώνες. Συνεπώς, οι Α.Α.Ε. είναι απλοί ΧΡΗΣΤΕΣ του σήματος του οποίου ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ είναι το αθλητικό σωματείο. Η χρήση του σήματος είναι προσωποπαγές δικαίωμα και δεν δύναται να παραχωρηθεί, από το χρήστη, σε τρίτο, χωρίς την προηγούμαι άδεια του δικαιούχου, γι’ αυτό δεν μπορεί να αποτιμηθεί και να συμπεριληφθεί στα ίδια κεφάλαια των Α.Α.Ε, όπως προβλέπει το άρθρο 82 του προτεινόμενου νομοσχεδίου. Για τους λόγους αυτούς, προτείνουμε την κατάργηση, αλλιώς την τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 74, 75 και 82 παρ.2 του προτεινόμενου νομοσχεδίου.