Άρθρο 23 – Σύσταση – Μέλη

1. Για τη σύσταση Ομοσπονδίας απαιτούνται αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων είκοσι (20) τουλάχιστον Αθλητικών Σωματείωνή πέντε τουλάχιστον αθλητικών Ενώσεων που καλλιεργούν το ίδιο άθλημα, τα οποία επιδεικνύουν αγωνιστική δραστηριότητα.

2. Μέλη της αθλητικής Ομοσπονδίας είναι Αθλητικά Σωματεία και Ενώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της. Αν σε ένα έτος από την εγγραφή τους δεν τους έχει χορηγηθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση των άρθρων 10 και 19 του παρόντος, τότε αυτά διαγράφονται αυτοδικαίως από τη δύναμη της Ομοσπονδίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους αποτελεί η αθλητική αναγνώριση να μην έχει ανακληθεί, ούτε να έχει λήξει η ισχύς της. Για την εγγραφή μέλους αποφασίζει το Δ.Σ. της αθλητικής Ομοσπονδίας και για τη διαγραφή η Γενική της Συνέλευση. Δεν επιτρέπονται διακρίσεις των μελών σε τακτικά, δόκιμα, ή πάρεδρα μέλη, ή άλλες παρόμοιες.