Άρθρο 36 – Αθλητισμός Ατόμων με Αναπηρία

1. Ο αθλητισμός των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) αποτελεί ιδιαίτερο τομέα άθλησης του αγωνιστικού αθλητισμού και τελεί υπό ιδιαίτερη κρατική προστασία.

2. Για την ανάπτυξη του αθλητισμού των ΑμεΑ, ιδρύονται Αθλητικά Σωματεία και αθλητικές Ομοσπονδίες, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, οι οποίες και εφαρμόζονται ανάλογα για τους αθλητές, προπονητές, διαιτητές, κριτές, τα βοηθητικά όργανα της διαιτησίας, τα Σωματεία, τις Ομοσπονδίες και τα μέλη των οργάνων διοίκησης αυτών, με την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλέψεων του παρόντος άρθρου.

3. Ένα Αθλητικό Σωματείο ΑμεΑ για να συσταθεί και να λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση πρέπει:
α) Ο αριθμός των αθλητών του συνολικά να μην είναι μικρότερος των δεκαπέντε (15),
β) Να εγγραφεί στην οικεία Ομοσπονδία ΑμεΑ,
γ) Να έχει ενεργή αθλητική δραστηριότητα, που αποδεικνύεται με τη συμμετοχή σε ένα τουλάχιστον Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΑμεΑ κατά την τελευταία διετία,
δ) Σε περίπτωση κατά την οποία το Αθλητικό Σωματείο διατηρεί τμήμα ομαδικού αθλήματος, ο αριθμός των αθλητών που πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αναγκαίο αριθμό τακτικών αθλητών που απαιτούνται από τους Κανονισμούς του αθλήματος για συμμετοχή σε αγώνες.

4. O αριθμός των μελών του Δ.Σ. του Σωματείου δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από πέντε (5) και μεγαλύτερος από εννέα (9).

5. Επιτρέπεται εξαιρετικώς σε άτομα με αναπηρία που είναι εν ενεργεία αθλητές:
α) Να γίνονται μέλη των Αθλητικών Σωματείων τους και να εκλέγονται στη διοίκησή τους,
β) Να αντιπροσωπεύουν το Αθλητικό Σωματείο τους στις Γενικές Συνελεύσεις Ομοσπονδίας,
γ) Δεν επιτρέπεται αθλητές να θέτουν υποψηφιότητα ή να εκλέγονται σε διοικητικά όργανα της Ομοσπονδίας, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο όργανο ή επιτροπή που εκλέγεται υπό τη Γενική Συνέλευση στην οποία συμμετέχουν.