Άρθρο 118 – Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β’ Εθνικής Κατηγορίας

1. Η «Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών» (Ε.Π.Α.Ε.), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που ιδρύθηκε με τον ν. 879/1979, όπως λειτούργησε ακολούθως μέχρι σήμερα, κατά τα οριζόμενα στη παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 2433/1996, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 επ. του Αστικού Κώδικα, μετονομάσθηκε δε σε «Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β’ και Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας» κατά το άρθρο 2 του ν. 3479/2006, μετονομάζεται σε «Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β’ Εθνικής Κατηγορίας» (εφεξής «Ένωση Β΄ Εθνικής Κατηγορίας» ) και αποτελεί τον επαγγελματικό σύνδεσμο των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών που οι ομάδες τους συμμετέχουν, κατά τους οικείους Κανονισμούς, στο εθνικό πρωτάθλημα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου Β΄ Εθνικής Κατηγορίας. Λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με τη μορφή είτε του σωματείου, κατά το άρθρο 78 επ. του Αστικού Κώδικα είτε του αστικού συνεταιρισμού, κατά τις διατάξεις του ν. 1667/1986, διεπόμενο από τις διατάξεις του παρόντος και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων και συμπληρωματικά από τις ως λανω διατάξεις του Αστικού Κώδικα ή του ν. 1667/1986, κατά περίπτωση.

2. Η Ένωση Β΄ Εθνικής Κατηγορίας είναι τακτικό μέλος της Ε.Π.Ο. και έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, που έχουν οι Ενώσεις ποδοσφαιρικών Σωματείων – μέλη αυτής, επιφυλασσομένων ειδικών ρυθμίσεων του παρόντος.