Άρθρο 49 – Hλεκτρονική εποπτεία αθλητικών εγκαταστάσεων

1. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις που προορίζονται για τη διεξαγωγή των αγώνων των εθνικών πρωταθλημάτων και των Κυπέλλων Ελλάδος, όπου μετέχουν Α.Α.Ε., καθώς και για τη διεξαγωγή διεθνών αγώνων οποιασδήποτε διοργάνωσης των αθλημάτων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης, καθώς και των Εθνικών ομάδων αυτών, τοποθετούνται και λειτουργούν ηλεκτρονικά συστήματα εποπτείας των χώρων και των προσώπων που ευρίσκονται σε αυτές. Με αυτά πραγματοποιείται η λήψη, αποθήκευση, επεξεργασία και αναπαραγωγή εικόνας ή εικόνας και ήχου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη μιας αθλητικής συνάντησης.

2. Απαγορεύεται απολύτως η χρήση των συστημάτων και των δεδομένων που παράγουν για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός της πρόληψης και της αντιμετώπισης πράξεων βίας και αξιόποινων εν γένει πράξεων με αφορμή αθλητικές συναντήσεις. Για την εγκατάσταση και λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων στις αθλητικές εγκαταστάσεις, οι φίλαθλοι ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο και ιδίως με ανακοίνωση από τα μεγάφωνα πριν την έναρξη της αθλητικής συνάντησης.

3. Η χρήση και η λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων ηλεκτρονικής εποπτείας, καθώς και η ευθύνη της επεξεργασίας και φύλαξης των δεδομένων που αυτά παράγουν, ανήκουν αποκλειστικά στην Ελληνική Αστυνομία.

4. Τα δεδομένα που προκύπτουν από τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας γνωστοποιούνται από την Ελληvική Αστυνομία στη Δ.Ε.Α.Β., στο οικείο πειθαρχικό όργανο και κατά περίπτωση στις αρμόδιες ανακριτικές και δικαστικές αρχές.

5. Οι δαπάνες στις οποίες έχει υποβληθεί η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, έως τη δημοσίευση του παρόντος, για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση των προαναφερόμενων συστημάτων, βαρύνουν τις οικείες διοργανώτριες Αρχές. Οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας και τα σχετικά με την αναζήτηση των σχετικών ποσών καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.

6. Απαγορεύεται η συμμετοχή οποιασδήποτε ομάδας Α.Α.Ε. σε εθνικό πρωτάθλημα ή σε Κύπελλο Ελλάδος των αθλημάτων ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης, εφόσον δεν έχει βεβαιωθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού η καλή λειτουργία στην αθλητική εγκατάσταση στην οποία θα διενεργούνται οι αγώνες της ομάδας των προβλεπομένων στα άρθρα 50 και 48 του παρόντος συστημάτων ηλεκτρονικής εποπτείας και ηλεκτρονικού ονομαστικού εισιτηρίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και λοιπά στοιχεία που ορίζονται στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, οι οποίες εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων.

7. Τα ως άνω συστήματα που υπάρχουν σήμερα σε αθλητικές εγκαταστάσεις, δυνάμει σχετικής σύμβασης που είχε συνάψει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, παραχωρούνται κατά χρήση στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται στη χρήστη των εγκαταστάσεων αυτών Α.Α.Ε., οι οποίοι οφείλουν, αφενός να φροντίσουν άμεσα για την έγκαιρη διασφάλιση της κατά τα ανωτέρω καλής λειτουργίας τους, αφετέρου, για την εφεξής συντήρησή τους, βαρυνόμενοι οι ίδιοι με κάθε σχετική δαπάνη.

8. Σε αθλητικές εγκαταστάσεις που κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν εγκατασταθεί, με πρωτοβουλία των χρηστών τους, αντίστοιχα ηλεκτρονικά συστήματα, δικής τους επιλογής, οι χρήστες Α.Α.Ε., υποχρεούνται, με δική τους φροντίδα, ευθύνη και δαπάνες, να διασφαλίσουν, πέραν της καλής λειτουργίας τους, τη συμβατότητα αυτών των συστημάτων και τη σύνδεσή τους με τα κεντρικά συστήματα που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 48 του παρόντος και των προαναφερόμενων υπουργικών αποφάσεων και βαρύνονται στη συνέχεια με τη συντήρησή τους. Η εκπλήρωση των προαναφερομένων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

9. Οι κατά περίπτωση αρμόδιες διοργανώτριες αρχές και επαγγελματικοί σύνδεσμοι οφείλουν να επιβλέπουν την τήρηση και εφαρμογή των οριζομένων στις προηγούμενες παραγράφους.

10. Χωρίς τη βεβαίωση των παραγράφων 7 και 9 του παρόντος άρθρου δεν είναι δυνατή η χορήγηση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 91 του παρόντος νόμου. Αν πριν από ή κατά τη διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης, διαπιστωθεί η μη καλή λειτουργία ή η διακοπή λειτουργίας των ως άνω συστημάτων κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακαλεί το ανωτέρω πιστοποιητικό.

11. Η ύπαρξη και καλή λειτουργία των ως άνω συστημάτων σε αθλητική εγκατάσταση στην οποία πρόκειται να διεξαχθεί αγώνας που εμπίπτει στην απαγόρευση της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού, αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 8 του άρθρου 67 του παρόντος, άδειας τελέσεως αγώνα.

12. α) Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες και ιδίως τα σχετικά με την κατά προορισμό λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας, τους εποπτευόμενους χώρους, τα σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές τους, τον έλεγχο και τον τρόπο χρήσης τους, τη διατήρηση, τη διαχείριση, τον χρόνο και τον τρόπο καταστροφής αυτών των δεδομένων που αυτά παράγουν, καθώς και τα πρόσωπα και τους φορείς που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα.
β) Με όμοια απόφαση καθορίζεται ημερομηνία μετά την πάροδο της οποίας απαγορεύεται στο πλαίσιο κατηγοριών ή διοργανώσεων πρωταθλήματος, η διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης σε αθλητική εγκατάσταση που δεν διαθέτει τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο συστήματα.
γ) Με όμοια απόφαση, η υποχρέωση διεξαγωγής αγώνων σε αθλητικές εγκαταστάσεις που διαθέτουν ηλεκτρονικά συστήματα εποπτείας, μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες πρωταθλημάτων ή άλλων διοργανώσεων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης ή πετοσφαίρισης ή σε πρωταθλήματα ή άλλες διοργανώσεις άλλων ομαδικών αθλημάτων.

  • 27 Νοεμβρίου 2016, 21:03 | Π.Τ.

    Επανυποβολή στο ορθό:
    Θεωρώ οτι δεν διασφαλίζεται για όλες τις αθλητικές αναμετρήσεις, οτι θα γίνονται μόνον εφόσον λειτουργούν τα απαιτούμενα συστήματα ασφαλείας, καθώς αν εν μέσω της αθλητικής περιόδου αχρηστευθούν για τεχνικούς λόγους εν μέρει ή συνολικά, δεν προβλέπεται η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται για την αποκατάσταση της βλάβης.

  • 27 Νοεμβρίου 2016, 20:11 | Παντελής Τίγκας

    Θεωρώ οτι δεν διασφαλίζεται για όλες τις αθλητικές αναμετρήσεις, οτι θα γίνονται μόνον εφόσον λειτουργούν τα απαιτούμενα συστήματα ασφαλείας, καθώς αν εν μέσω της αθλητικής περιόδου αχρηστευθούν για τεχνικούς λόγους εν μέρει ή συνολικά.