Άρθρο 85 – Εποπτεία – Έλεγχος

1. Οι Α.Α.Ε. εποπτεύονται:
α) από τον Υπουργό Ανάπτυξης ως προς τη σύσταση, την τροποποίηση του καταστατικού τους και τη σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/920, όπως κάθε φορά ισχύει, λειτουργία τους,
β) από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό για τα λοιπά θέµατα που προβλέπονται στον παρόντα νόµο,
γ) από την Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα νόµο.

2. Το µητρώο των Α.Α.Ε. τηρείται στην αρµόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Υπουργείου Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Εμπορίου, σύµφωνα µε το ν. 3419/2011, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Ο κατ’ άρθρο 36 και επόµενα του κ.ν. 2190/1920 τακτικός έλεγχος και ο κατ’ άρθρο 40 και επόµενα του ίδιου νόµου έλεγχος των Α.Α.Ε. ασκείται από έναν τουλάχιστον ορκωτό λογιστή – νόμιμο ελεγκτή και το περιεχόμενο του ελέγχου πρέπει να είναι σύμφωνο με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015. Στον ισολογισµό αναγράφεται ξεχωριστά ο λογαριασµός «Ταµειακές ∆ιευκολύνσεις Μετόχων». Σχετικές προβλέψεις για τα παραπάνω διαλαµβάνονται υποχρεωτικά στο καταστατικό κάθε Α. Α.Ε., εφαρμοζομένων σε κάθε περίπτωση και όσων ορίζονται στο άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920.

4. Ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός δύναται να δώσει εντολή για διενέργεια ελέγχου των δαπανών και των εν γένει λογαριασµών Α.Α.Ε. από το Ελεγκτικό Συνέδριο του άρθρου 98 του Συντάγµατος.

5. Το ιδρυτικό µιας Α.Α.Ε. Αθλητικό Σωµατείο νοµιµοποιείται να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια ενώπιον κάθε δικαστηρίου ή αρχής για την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας σχετικά µε τη λειτουργία της.