Άρθρο 32 – Διάλυση Ομοσπονδίας

1. Πέραν των περιπτώσεων εκούσιας διάλυσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, με απόφαση του αρμόδιου, κατά τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ., δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί η αθλητική Ομοσπονδία αν το ζητήσει η διοίκησή της ή τα τρία τέταρτα των μελών της ή ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, αν:
α) από τη μακρόχρονη αδράνεια ή από την απουσία αθλητικής δραστηριότητας συνάγεται ότι ο σκοπός της έχει εγκαταλειφθεί ή είναι ανέφικτος,
β) επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από εκείνον που καθορίζεται στο καταστατικό της ή αν ο σκοπός της αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος νόμου, καθώς και
γ) στις περιπτώσεις που προβλέπει το καταστατικό της.

2. Διάλυση της Ομοσπονδίας επέρχεται αυτοδικαίως αν τα μέλη αυτής περιορισθούν σε δεκαπέντε (15) και κάτω. Στην περίπτωση αυτή ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του να υπάγει κατόπιν αιτήσεώς τους τα Αθλητικά Σωματεία που διαθέτουν ειδική αθλητική αναγνώριση σε άλλη Ομοσπονδία που νόμιμα λειτουργεί και καλλιεργεί συναφές άθλημα, διαθέτοντας ειδική αθλητική αναγνώριση.

3. Διάλυση της Ομοσπονδίας επέρχεται αυτοδικαίως εάν τουλάχιστον τα δύο τρίτα του αριθμού των Σωματείων μελών δεν έχουν συμμετοχή σε αγώνες με 10 τουλάχιστον αθλητές για τα ατομικά αθλήματα ή με 20 τουλάχιστον αθλητές για τα ομαδικά με δελτίο αθλητικής ιδιότητας στο αντίστοιχο άθλημα.

3. Η εκκαθάριση της αθλητικής Ομοσπονδίας διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 72 έως 76 του ΑΚ.

4. Μετά την εκκαθάριση, όλα τα περιουσιακά στοιχεία της αθλητικής Ομοσπονδίας που προέρχονται από δωρεές, χορηγίες, παραχωρήσεις, χρηματοδοτήσεις, επιχορηγήσεις και παροχές κάθε φύσεως από το Ελληνικό Δημόσιο ή από φορείς του δημόσιου τομέα, περιέρχονται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και διατίθενται για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 12:28 | ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΥΠΑΛ. Γ.Γ.Α.

  Πρέπει να προβλεφθούν και τα περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από ιδιώτες ή εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας.

  Ως εκ τούτου, προτείνεται να αφαιρεθεί η φράση «από το Ελληνικό Δημόσιο ή από φορείς του δημόσιου τομέα»

 • 8 Δεκεμβρίου 2016, 12:23 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ

  Άρθρο 32

  Να περιληφθεί ότι τα περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από ιδιώτες ή εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας, περιέρχονται και αυτά στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού….

 • 8 Νοεμβρίου 2016, 16:32 | ΘΩΜΑΣ ΤΟΚΑΣ

  Η κατασκευή ενός γηπέδου γκολφ στοιχίζει 8-10 εκατομμύρια ευρώ και γι αυτό τον λόγο δεν υπάρχουν πολλοί Όμιλοι. Ως εκ τούτου το γκολφ είναι άθλημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά. Οι Όμιλοι οι οποίοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουν κάνει αξιόλογη δουλειά. Στο Γκολφ δεν υπάρχουν Όμιλοι «σωματεία – σφραγίδα».