Άρθρο 96 – Επιβολή ποινών

Οι ποινές που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 92 παράγραφος 4, 94 και 95 παράγραφος 3 του παρόντος νόµου επιβάλλονται από το οικείο δικαιοδοτικό όργανο, το οποίο επιλαµβάνεται, ύστερα από την υποβολή έκθεσης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, κατά τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 91 του παρόντος.