ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Πρωτοβάθμια Δικαιοδοτικά – Πειθαρχικά Όργανα Άρθρο 137 – Συγκρότηση Πρωτοβαθμίων Δικαιοδοτικών – Πειθαρχικών Οργάνων

1. Στις αθλητικές Ομοσπονδίες και σε κάθε επαγγελματικό σύνδεσμο Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών των ομαδικών αθλημάτων του ποδοσφαίρου, της καλαθοσφαίρισης, της πετοσφαίρισης, της χειροσφαίρισης και της υδατοσφαίρισης συνιστώνται Πρωτοβάθμια Δικαιοδοτικά – Πειθαρχικά Όργανα για την επίλυση των αθλητικών διαφορών. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού επιτρέπεται η συγκρότηση και λειτουργία Πρωτοβαθμίου Δικαιοδοτικού – Πειθαρχικού Οργάνου και σε Ομοσπονδία άλλου ομαδικού αθλήματος.

2. Τα Πρωτοβάθμια Δικαιοδοτικά – Πειθαρχικά Όργανα ασκούν τις προβλεπόμενες στο άρθρο 139 του παρόντος νόμου αρμοδιότητες σε αγώνες και κατηγορίες πρωταθλημάτων ως εξής :
α) ως προς το ομαδικό άθλημα του ποδοσφαίρου, σε αγώνες των Α΄, Β΄ και Γ΄ Εθνικών Κατηγοριών Ανδρών και σε αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας και
β) ως προς τα ομαδικά αθλήματα της καλαθοσφαίρισης, της πετοσφαίρισης, της χειροσφαίρισης και της υδατοσφαίρισης, σε αγώνες των Α1, Α2 και Β΄ Εθνικών Κατηγοριών Ανδρών και Γυναικών και αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας.
Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού επιτρέπεται, ύστερα από πρόταση της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας, να τροποποιούνται το είδος των αγώνων και οι κατηγορίες πρωταθλημάτων που υπάγονται στη δικαιοδοσία των οργάνων αυτών.

3. Τα Πρωτοβάθμια Δικαιοδοτικά – Πειθαρχικά Όργανα που συγκροτούνται και λειτουργούν στο πλαίσιο των επαγγελματικών συνδέσμων είναι αποκλειστικά αρμόδια για την εκδίκαση των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 139 του παρόντος υποθέσεων, εφ’ όσον αυτές αφορούν σε αγωνιστική ή συναφή με αυτή δραστηριότητα στο πλαίσιο διοργάνωσης του οικείου επαγγελματικού πρωταθλήματος. Τα Πρωτοβάθμια Δικαιοδοτικά – Πειθαρχικά Όργανα που συγκροτούνται και λειτουργούν στο πλαίσιο της αθλητικής Ομοσπονδίας του ιδίου αθλήματος είναι αποκλειστικά αρμόδια για την εκδίκαση των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 139 του παρόντος υποθέσεων, εφ’ όσον αυτές αφορούν σε αγωνιστική ή συναφή με αυτή δραστηριότητα στο πλαίσιο διοργάνωσης με φορέα την αθλητική Ομοσπονδία, ανεξάρτητα του εάν στη διοργάνωση αυτή μετέχουν και Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες ή Αθλητικά Σωματεία που συμμετέχουν σε επαγγελματικό πρωτάθλημα.

4. Τα Πρωτοβάθμια Δικαιοδοτικά – Πειθαρχικά Όργανα σε όλα τα αθλήματα είναι τριμελή και διορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας ή του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου, κατά περίπτωση, με θητεία τριών (3) ετών που αρχίζει την 1η Αυγούστου του έτους διορισμού. Τα ως άνω όργανα συγκροτούνται από ένα (1) Πρόεδρο Πρωτοδικών της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ως Πρόεδρο, και δύο (2) Πρωτοδίκες της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ως μέλη, οι οποίοι κληρώνονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από το ν. 1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών» από τριπλάσιο αριθμό Δικαστών, οριζόμενο από τον Διευθύνοντα το Δικαστήριο ή το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Δικαστηρίου της έδρας της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας ή ή του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου. Η κλήρωση διενεργείται ύστερα από αίτημα της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας ή ή του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο οποίος και απευθύνει σχετικό ερώτημα προς το αρμόδιο Δικαστήριο, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 41 ν. 1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών». Με την ίδια διαδικασία των τακτικών μελών ορίζονται ένας (1) Πρόεδρος Πρωτοδικών και δύο (2) Πρωτοδίκες, ως αναπληρωτές. Για την επιλογή των προς κλήρωση και διορισμό δικαστικών λειτουργών λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και η εμπειρία σε θέματα αθλητισμού.

5. Τα αναπληρωματικά μέλη των Πρωτοβαθμίων Δικαιοδοτικών – Πειθαρχικών Οργάνων αντικαθιστούν τα τακτικά μέλη σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας των τελευταίων.

6. Καθήκοντα γραμματέα και βοηθητικού προσωπικού των Πρωτοβαθμίων Δικαιοδοτικών – Πειθαρχικών Οργάνων δύνανται να εκτελούν και μόνιμοι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού.

7. Τα Πρωτοβάθμια Δικαιοδοτικά – Πειθαρχικά Όργανα συνεδριάζουν σε χώρο που ορίζεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η οποία βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 13:32 | ΕΣΑΚΕ

  Η προβλεπόμενη στο ανωτέρω άρθρο μετατροπή των Πρωτοβαθμίων Δικαιοδοτικών – Πειθαρχικών Οργάνων από Μονομελή σε Τριμελή, αποτελούμενα από έναν Πρόεδρο Πρωτοδικών και δύο Πρωτοδίκες (με αντίστοιχο αριθμό αναπληρωτών), σε συνδυασμό με τον ορισμό ως κατώτερης κατά μήνα αποζημίωσής τους, βαρύνουσας τους Επαγγελματικούς Συνδέσμους, το ήμισυ και ως ανώτερης το σύνολο του μικτού ποσού του βασικού μισθού που κατέχει ο δικαστικός λειτουργός κατά τον χρόνο συγκρότησης του δικαιοδοτικού-πειθαρχικού οργάνου, συνεπάγονται την επιβάρυνση με κόστος, το οποίο τουλάχιστον για τον Σύνδεσμό μας, καθιστά αδύνατη την λειτουργία τους

  Όσον αφορά την καλαθοσφαίριση, τα δικαιοδοτικά όργανα πρέπει να παραμείνουν μονομελή. Η αποζημίωση ανά μήνα των δικαστικών λειτουργών – μελών των ανωτέρω οργάνων, να μην είναι ανώτερη από το 25% του συνόλου του μικτού ποσού του βασικού μισθού, που κατέχει ο δικαστικός λειτουργός κατά τον χρόνο συγκρότησης των άνω Οργάνων κατά περίπτωση.

  Περαιτέρω, να μην προβλέπεται κατώτερη αποζημίωση των δικαστών – μελών των Επιτροπών Επίλυσης Αστικών Αθλητικών Διαφορών και των αναπληρωτών τους στον Νόμο αλλά αυτή, όπως και η αποζημίωση των λοιπών μελών τους- να ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Συνδέσμου.

 • 8 Δεκεμβρίου 2016, 16:27 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  Στις αθλητικές Ομοσπονδίες ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ και σε κάθε επαγγελματικό σύνδεσμο Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών συνιστώνται Πρωτοβάθμια Δικαιοδοτικά – Πειθαρχικά Όργανα για την επίλυση των αθλητικών διαφορών.

 • 18 Νοεμβρίου 2016, 14:01 | Παναγιώτης Τσόγιας

  Καταρχήν θεωρώ πολύ ορθές τις «σφιχτές» προθεσμίες που τίθενται σε διάφορα άρθρα του κεφαλαίου αυτού για την εκδίκαση και την έκδοση αποφάσεων του αθλητικού δικαστή και του ΑΣΕΑΔ, ώστε να υπάρχει αμεσότητα μεταξύ παράβασης – εκδίκασης – έκτισης ποινής, αρκεί οι προθεσμίες αυτές να εφαρμοστούν στην πράξη.

  Ωστόσο θεωρώ περιττή πολυτέλεια τη θέσπιση τριμελών πρωτοβάθμιων οργάνων για κάθε άθλημα με 3 δικαστές και 3 αναπληρωτές αντί του 1 + 1 που ισχύει μέχρι σήμερα. Θα μπορούσε ίσως να διερευνηθεί η δυνατότητα να θεσπιστεί ένα τριμελές ενιαίο αθλητικό πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο που να επιλαμβάνεται επί όλων των αθλημάτων του 137 & 2 β΄ και όχι ένα ξεχωριστό για κάθε ομοσπονδία.

  Πάντως επειδή στο πειθαρχικό δίκαιο κάθε άθλημα έχει τις ιδιαιτερότητές του, τις οποίες δεν γνωρίζουν οι τακτικοί δικαστές, θα έθετα υπό σκέψη τη θέσπιση θέσης εισηγητή με γνώση του συγκεκριμένου αθλήματος οριζόμενο από την κάθε ομοσπονδία, κατά προτίμηση νομικό.

 • Κύριε Υπουργέ
  έως πότε θα κρατάτε εκτός πειθαρχικών μερικούς τύπουςw του ΣΕΓΑΣ που το Ελεγκτικό Συνέδριο τους ζητά πίσω 30 εκατ. ευρώ για το Αθήνα 97. Πρέπει να καθαιρέσετε τον γραμματέα και την παρέα του.