ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 151 – Έννοια αστικής αθλητικής διαφοράς

Ως αστική αθλητική διαφορά νοείται η οικονομική διαφορά, η οποία προκύπτει κατά την κατάρτιση ή την εκπλήρωση ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση συμβάσεως παροχής εξηρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή συμβάσεως παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή άλλης συναφούς συμβάσεως μεταξύ αμειβομένων ή επαγγελματιών αθλητών ή επαγγελματιών προπονητών ή βοηθών προπονητών ή διαπιστευμένων επαγγελματιών αθλητικών διαμεσολαβητών και Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών.

  • 8 Δεκεμβρίου 2016, 23:00 | ΠΑΣΑΠ

    Να προστεθεί στο τέλος η φράση «…ή Αθλητικών Σωματείων», δεδομένου ότι και οι αμειβόμενοι αθλητές που αγωνίζονται σε Αθλητικά Σωματεία, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις Επιτροπές Επίλυσης Αθλητικών Αστικών Διαφορών.