Άρθρο 148 – Ειδικές διατάξεις για το ποδόσφαιρο

1. Για τα Πρωτοβάθμια Δικαιοδοτικά – Πειθαρχικά Όργανα των πρωταθλημάτων του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και τον Εισαγγελέα Πειθαρχικής Δίωξης ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 137 έως 141 του παρόντος νόμου.

2. Στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συνιστώνται και λειτουργούν: α) τριμελής Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή και β) τριμελής Επιτροπή Δεοντολογίας, που διορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Ο. με θητεία τριών (3) ετών που αρχίζει την 1η Αυγούστου του έτους διορισμού. Κάθε ένα από τα συλλογικά όργανα του προηγουμένου εδαφίου συγκροτείται από ένα (1) Πρόεδρο Πρωτοδικών της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ως Πρόεδρο, και δύο (2) Πρωτοδίκες της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ως μέλη, οι οποίοι κληρώνονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από το Ν. 1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών» από τριπλάσιο αριθμό Δικαστών, οριζόμενο από το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η κλήρωση διενεργείται ύστερα από αίτημα της Ε.Π.Ο. προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο οποίος και απευθύνει σχετικό ερώτημα προς το Πρωτοδικείο Αθηνών, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 41 ν. 1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών». Με την ίδια διαδικασία των τακτικών μελών ορίζονται ένας (1) Πρόεδρος Πρωτοδικών και δύο (2) Πρωτοδίκες, ως αναπληρωτές. Για την επιλογή των προς κλήρωση και διορισμό δικαστικών λειτουργών λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και η εμπειρία σε θέματα αθλητισμού. Οι αρμοδιότητες των προαναφερομένων συλλογικών οργάνων προβλέπονται στο Καταστατικό, στον Πειθαρχικό Κανονισμό και στον Κώδικα Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο., όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν και εφ’ όσον έχουν υποβληθεί προς έλεγχο νομιμότητας στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό και έχουν εγκριθεί από αυτόν κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο. Οι αποφάσεις των αναφερομένων στα προηγούμενα εδάφια συλλογικών οργάνων προσβάλλονται ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων της επομένης παραγράφου.

3. Στην Ε.Π.Ο. συνιστάται και λειτουργεί τριμελής Επιτροπή Εφέσεων που διορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας με θητεία τριών (3) ετών που αρχίζει την 1η Αυγούστου του έτους διορισμού. Η Επιτροπή Εφέσεων συγκροτείται από ένα (1) Πρόεδρο Εφετών της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ως Πρόεδρο, και δύο (2) Εφέτες της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης ως μέλη, οι οποίοι κληρώνονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από το ν. 1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών» από τριπλάσιο αριθμό Δικαστών, οριζόμενο από το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών. Η κλήρωση διενεργείται ύστερα από αίτημα της Ε.Π.Ο. προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο οποίος και απευθύνει σχετικό ερώτημα προς το Εφετείο Αθηνών, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 41 ν. 1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών». Με την ίδια διαδικασία των τακτικών μελών ορίζονται ένας (1) Πρόεδρος Εφετών και δύο (2) Εφέτες, ως αναπληρωτές. Για την επιλογή των προς κλήρωση και διορισμό λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και η εμπειρία σε θέματα αθλητισμού.

4. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Εφέσεων καθορίζονται στο Καταστατικό και τον Πειθαρχικό Κανονισμό της Ε.Π.Ο. Η Επιτροπή Εφέσεων ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 143 του παρόντος νόμου για το Α.Σ.Ε.Α.Δ., εκτός από την περίπτωση δ΄. Για την άσκηση και τη συζήτηση της προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 144 του παρόντος νόμου.

5. Στην Ε.Π.Ο. συνιστάται και λειτουργεί Διαιτητικό Δικαστήριο με θητεία τριών (3) ετών που αρχίζει την 1η Αυγούστου του έτους διορισμού. Το Διαιτητικό Δικαστήριο συγκροτείται από επτά (7) μέλη ως εξής :
α) Από δύο (2) Αρεοπαγίτες και τρεις (3) Προέδρους Εφετών της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, οι οποίοι κληρώνονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από το ν. 1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών» από τριπλάσιο αριθμό Δικαστών, οριζόμενο από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου και το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών, κατά περίπτωση. Η κλήρωση διενεργείται ύστερα από αίτημα της Ε.Π.Ο. προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο οποίος και απευθύνει σχετικό ερώτημα προς τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου και το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 41 ν. 1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών». Με την ίδια διαδικασία των τακτικών μελών ορίζονται δύο (2) Αρεοπαγίτες και τρεις (3) Πρόεδροι Εφετών, ως αναπληρωτές. Για την επιλογή των προς κλήρωση και διορισμό δικαστικών λειτουργών λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και η εμπειρία σε θέματα αθλητισμού και
β) δύο (2) νομικούς, κατά προτίμηση Δικηγόρους, ως διαιτητές, οριζόμενους ανά έναν (1) από κάθε διάδικο μέρος, οι οποίοι ορίζονται κατά τα προβλεπόμενα από τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Διαιτητικού Δικαστηρίου.
Η δικαιοδοσία και οι αρμοδιότητες του Διαιτητικού Δικαστηρίου προβλέπονται από τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του.

6. Η έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των παραπάνω άρθρων 133-147, στο βαθμό που αφορούν στο άθλημα του ποδοσφαίρου, γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Έως την έκδοση της προαναφερόμενης απόφασης συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ισχύουσες διατάξεις.