Άρθρο 50 – Υποχρεώσεις αθλητικών φορέων – Μέτρα αστυνόμευσης αθλητικών εκδηλώσεων

1. Οι Α.Α.Ε. που αγωνίζονται στα εθνικά επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης υποχρεούνται να προσλαμβάνουν πιστοποιημένες ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για την εφαρμογή μέτρων ευταξίας των γηπέδων και για τη συνοδεία των φιλάθλων τους, όπως η λειτουργία τους ορίζεται από τον ν. 2518/1997 περί προϋποθέσεων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Εντός των αγωνιστικών χώρων η ευθύνη τήρησης της τάξης ανήκει στις εταιρείες αυτές, διατηρούμενης της ανώτατης εποπτείας και της γενικής αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας ως προς την τήρηση των κανόνων δημόσιας τάξης και ασφάλειας και της οργάνωσης των μέτρων ασφαλείας.
Η αρμοδιότητα για την τήρηση της τάξης κατά τις αθλητικές συναντήσεις εκτός των αγωνιστικών χώρων ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία ή στο Λιμενικό Σώμα, εφόσον η αθλητική συνάντηση διεξάγεται σε περιοχή δικαιοδοσίας του. Οι διοργανώτριες αρχές αθλητικών εκδηλώσεων, τα εκάστοτε διαγωνιζόμενα Αθλητικά Σωματεία ή Α.Α.Ε., οι Λέσχες φίλων και γενικά οι αθλητικοί φορείς υποχρεούνται να συνεργάζονται με την αρμόδια αστυνομική αρχή και τις ανωτέρω εταιρείες, να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και αποφάσεις τους, ιδίως για θέματα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση ομαλής τέλεσης μιας αθλητικής συνάντησης, στη μετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση των φιλάθλων, στον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων στους διαγωνιζομένους, στον καθορισμό των θέσεων των οπαδών τους στις κερκίδες και των μεταξύ τους κενών τμημάτων και γενικά στη διαφύλαξη της τάξης.
Η Ελληνική Αστυνομία διαθέτει στην περιοχή της δικαιοδοσίας της το κατά την κρίση της αναγκαίο προσωπικό για την τήρηση της τάξης σε αθλητικές συναντήσεις.
Τα οικεία Αθλητικά Σωματεία και οι Α.Α.Ε, σε περίπτωση παράνομων πράξεων βίας κατά προσώπων ή πραγμάτων που τελέσθηκαν από μέλη Λέσχης φίλων τους, υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο των αστυνομικών αρχών με τη γνωστοποίηση σε αυτές των στοιχείων της ταυτότητας των υπαιτίων και, αν οι πράξεις αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης στον οποίο μετείχε το Αθλητικό Σωματείο ή η Α.Α.Ε. ή κατά τη διάρκεια οργανωμένης μετακίνησης για την παρακολούθηση τέτοιας εκδήλωσης, ευθύνονται με τα πρόσωπα αυτά εις ολόκληρον για τη ζημία που προξένησαν σε τρίτους. Τα ως άνω Αθλητικά Σωματεία και οι Α.Α.Ε.. έχουν, μετά την καταβολή της αποζημίωσης, δικαίωμα αναγωγής κατά των υπαιτίων.

2. Οι διοργανώτριες αρχές, τα εκάστοτε διαγωνιζόμενα Αθλητικά Σωματεία και Α.Α.Ε. συμμετέχουν υποχρεωτικά σε συσκέψεις που μπορεί, εν όψει μιας αθλητικής συνάντησης, να συγκαλεί ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Εισαγγελέας ή ο κατά τόπον αρμόδιος Εισαγγελέας ή η αρμόδια αστυνομική αρχή, σε συνεργασία με τη Δ.Ε.Α.Β., προκειμένου να αντιμετωπισθούν θέματα της αρμοδιότητάς του, που σχετίζονται ιδίως με την ομαλή και ασφαλή μετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση των φιλάθλων, τη διάθεση των εισιτηρίων και την εν γένει εύρυθμη διεξαγωγή της αθλητικής συνάντησης. Κατά τις συσκέψεις αυτές τηρούνται πρακτικά με ευθύνη εκείνου που τη συγκαλεί. Σε κάθε περίπτωση, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τα θέματα της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνονται από την αρμόδια αστυνομική αρχή.

3. Όποιο μέλος της διοίκησης Αθλητικού Σωματείου, Α.Α.Ε. ή Λέσχης φίλων ή εκπρόσωπος των φορέων αυτών δεν προσέρχεται στις συσκέψεις που συγκαλεί ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Εισαγγελέας ή ο κατά τόπον αρμόδιος Εισαγγελέας ή η αρμόδια αστυνομική αρχή ή δεν υπακούει σε νόμιμη πρόσκληση υπαλλήλου ή αρχής που εκτελεί τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου ή παραβιάζει τους όρους εκτέλεσής τους τιμωρείται:
α) με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών,
β) με φυλάκιση μέχρι δύο ετών αν η ανυπακοή ή η παραβίαση είχε επακόλουθο την πρόκληση εκτεταμένων φθορών ξένης ιδιοκτησίας,
γ) με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών αν η ανυπακοή ή η παραβίαση είχε επακόλουθο την πρόκληση σωματικής βλάβης,
δ) με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, αν στην περίπτωση του στοιχείου γ΄ επήλθε θάνατος.

4. Πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου και για όλη τη διάρκειά της οι διοργανώτριες αρχές αθλητικών συναντήσεων αθλημάτων, τα Αθλητικά Σωματεία και οι Α.Α.Ε. ορίζουν υπεύθυνο ασφαλείας αγώνων με τον αναπληρωτή του αρμόδιο για θέματα αντιμετώπισης της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, τον οποίο γνωστοποιούν στη διοργανώτρια, στη Δ.Ε.Α.Β. και στην αστυνομική αρχή της έδρας τους. Ως υπεύθυνος ασφαλείας αγώνων προσλαμβάνεται άτομο με αποδεδειγμένη ειδική εμπειρία σε θέματα ασφαλείας. Ο υπεύθυνος ασφαλείας προίσταται κατά περίπτωση του γραφείου ασφαλείας γηπέδων της παραγράφου 10 ή του προσωπικού ασφαλείας αγώνων της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου.

5. Ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός μπορεί με απόφασή του, έπειτα από εισήγηση της οικείας αστυνομικής αρχής και γνώμη της Δ.Ε.Α.Β., να διατάζει τη χρονική μετάθεση της διεξαγωγής μιας αθλητικής συνάντησης. Προκειμένου για αθλητική συνάντηση τοπικού χαρακτήρα, τη χρονική μετάθεση αποφασίζει, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, μετά από εισήγηση της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης.

6. Με αναγκαία και πρόσφορα μέτρα η αρμόδια αστυνομική αρχή αποκλείει την πρόσβαση στην αθλητική εγκατάσταση ομάδων φιλάθλων που δεν διαθέτουν εισιτήρια επικείμενης αθλητικής συνάντησης ή τα προμηθεύτηκαν κατά παράβαση των διατάξεων που ισχύουν. Επίσης αποκλείει την πρόσβαση στην αθλητική εγκατάσταση προσώπων που βρίσκονται σε προφανή κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών ή κατέχουν εισιτήρια και προσέρχονται στην αθλητική εγκατάσταση μη τηρώντας τις διατάξεις και τα μέτρα της παραγράφου 2.

7. Απαγορεύεται η κατάληψη διαδρόμων και κλιμάκων των εξεδρών από θεατές. Όποιος πωλεί, διαθέτει ή καταναλώνει οινοπνευματώδη ποτά εντός της αθλητικής εγκατάστασης, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών.

8. α. Ως οργανωμένη μετακίνηση νοείται και η καθ` οιονδήποτε τρόπο οργάνωση ταυτόχρονης μετακίνησης με περισσότερα μεταφορικά μέσα ιδιωτών, αν η έκταση και η μορφή της μετακίνησης αυτής προσιδιάζει σε μαζική μετακίνηση οπαδών για την παρακολούθηση αθλητικής συνάντησης της ομάδας τους σε αντίπαλη έδρα. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από γνώμη της Δ.Ε.Α.Β. και της ΕΛ.ΑΣ., μπορεί, εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, να απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων.
β. Η διενέργεια οργανωμένης μετακίνησης οπαδών κατά παραβίαση τυχόν απαγόρευσης αυτής επισύρει για τον διοργανωτή της μετακίνησης, τον ιδιοκτήτη μεταφορικού μέσου, εφόσον γνώριζε ότι διαθέτει το μέσο για παρανόμως οργανωθείσα μετακίνηση, τον μισθωτή του μεταφορικού μέσου και τον οδηγό αυτού, ποινή φυλάκισης μέχρι τριών ετών και χρηματική ποινή. Αν η συντελεσθείσα παράνομη μετακίνηση έχει ως συνέπεια τη δημιουργία σοβαρών επεισοδίων ή άλλων πράξεων βίας που τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 51, ο διοργανωτής της μετακίνησης και ο χρήστης του μεταφορικού μέσου τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Οι εν γνώσει τους μετέχοντες σε παράνομα οργανωμένη μετακίνηση οπαδών τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης μέχρι ενός έτους και χρηματική ποινή. Σε περίπτωση υποτροπής ή εάν κατά την μετακίνηση βρέθηκαν όπλα, εύφλεκτες ύλες, εκρηκτικά, ναρκωτικές ουσίες και γενικώς αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής αθλητικής εκδήλωσης, η ποινή που επιβάλλεται στους κατέχοντες αυτά για τις πράξεις των προηγούμενων περιπτώσεων δεν μετατρέπεται σε χρηματική, δεν αναστέλλεται και δεν συγχωνεύεται με ποινές που επιβάλλονται για άλλες πράξεις.
γ. Ανεξαρτήτως της ποινής των ανωτέρω υπό στοιχείο β` διατάξεων της παρούσας παραγράφου, στον ιδιοκτήτη του μέσου μεταφοράς επιβάλλεται, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, διοικητικό πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ έως ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας για έξι (6) μήνες.

9. Ανεξάρτητα από τον ποινικό κολασμό, οι παραβιάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου τιμωρούνται και σύμφωνα με το άρθρο 52 του παρόντος νόμου.

10. Σε κάθε αθλητική Ομοσπονδία ομαδικών αθλημάτων και σε επαγγελματικό σύνδεσμο, μέλος αυτής, συστήνεται Γραφείο Ασφαλείας Γηπέδων, ο υπεύθυνος του οποίου έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. Μεριμνά για την εφαρμογή των λαμβανόμενων από τα κατά τις ισχύουσες διατάξεις αρμόδια όργανα μέτρων για την τήρηση της ευταξίας, κατά τις αθλητικές συναντήσεις δικαιοδοσίας της Ομοσπονδίας ή του επαγγελματικού συνδέσμου, αντίστοιχα, εντός και εκτός των γηπέδων.
β. Παρακολουθεί την ακριβή τήρηση της νομοθεσίας από τους αθλητικούς φορείς και ιδίως των μέτρων που προβλέπονται στο παρόν όρθρο και σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων συντάσσει έκθεση, που περιέχει τα πραγματικό περιστατικό της κάθε παράβασης, την οποία και διαβιβάζει στα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα, για την επιβολή των από τον παρόντα ή άλλο νόμο ή Κανονισμούς προβλεπόμενων ποινικών διοικητικών ή πειθαρχικών κυρώσεων σε βάρος των υπαιτίων.
γ. Συμμετέχει, υποχρεωτικά, σε συσκέψεις, που εν όψει μιας αθλητικής συνάντησης συγκαλούνται από την αρμόδια αστυνομική αρχή ή τα λοιπό αρμόδια, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, όργανα, προκειμένου να αντιμετωπισθούν θέματα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της βίας στη συγκεκριμένη αθλητική συνάντηση, προτείνοντας τα, κατά την κρίση του, ειδικότερα πρόσθετα μέτρα αστυνόμευσης των εκδηλώσεων αυτών.
δ. Συνεργάζεται με τους υπευθύνους ασφαλείας γηπέδων των αθλητικών οργανώσεων της παραγράφου 4.

11. α. Οι ανωτέρω ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας απαιτείται να πιστοποιούνται από τους κατά νόμο αρμόδιους για την πιστοποίηση φορείς και να ειδικεύονται σε ειδικά θέματα παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για τη συνοδεία και επιτήρηση οργανωμένων φιλάθλων εντός και εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων και τήρησης ευταξίας εντός των αγωνιστικών χώρων και στις εξέδρες των αθλητικών εγκαταστάσεων και στους χώρους στάθμευσης. Ειδικώς για το άθλημα του ποδοσφαίρου, οι Ιδιωτικές Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και το προσωπικό τους εκπαιδεύονται και πιστοποιούνται υποχρεωτικώς και από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειοδότησης Ομάδων της UEFA και τον Κανονισμό Γηπέδων και Ασφαλείας και Προστασίας των Αγώνων της ανωτέρω Ομοσπονδίας.
β. Καταστάσεις με τα στοιχεία ταυτότητας και τη διεύθυνση κατοικίας του προσωπικού ασφαλείας καταρτίζονται με ευθύνη των Α.Α.Ε. ή των Αθλητικών Σωματείων που προσλαμβάνουν το προσωπικό αυτό και παραδίδονται στην αρμόδια αστυνομική αρχή, στη Δ.Ε.Α.Β., στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και στη διοργανώτρια αρχή, το αργότερο σαράντα οκτώ ώρες πριν από την έναρξη κάθε αθλητικής συνάντησης.
γ. Στις παραπάνω καταστάσεις συμπεριλαμβάνονται οι οριζόμενοι κατά περίπτωση από τις Α.Α.Ε ή τα Αθλητικά Σωματεία υπεύθυνοι κατά τομέα δραστηριότητας. Οι ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας συνεργάζονται με την αστυνομική αρχή, για την επιβολή των λαμβανόμενων μέτρων ευταξίας. Τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας σε κάθε συγκεκριμένο αγώνα καθορίζονται από τον υπεύθυνο ασφαλείας αγώνων της παραγράφου 4 και είναι ιδίως:
γα) Η τήρηση της ευταξίας κατά τις ομαδικές οργανωμένες μετακινήσεις φιλάθλων προς και από τις αθλητικές εγκαταστάσεις στο πλαίσιο των λαμβανόμενων μέτρων για την αποτροπή συμπλοκών και εκτρόπων.
γβ) Η τήρηση της ευταξίας στους χώρους στάθμευσης των αθλητικών εγκαταστάσεων.
γγ) Η τήρηση της ευταξίας και της σειράς προτεραιότητας στις εισόδους των αθλητικών εγκαταστάσεων.
γδ) Η τοποθέτηση των θεατών στις εξέδρες των αθλητικών εγκαταστάσεων, σε συνεργασία με την αρμόδια αστυνομική αρχή και η τυχόν αλλαγή των θέσεων αυτών, καθώς επίσης και η συνεργασία με τις αστυνομικές δυνάμεις για τον διαχωρισμό των φιλάθλων των διαγωνιζόμενων ομάδων, καθώς και για την αποτροπή εισόδου τούτων στον αγωνιστικό χώρο.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια της παρουσίας, εμφάνισης και δραστηριότητας του προσωπικού ασφαλείας.
Στα μέλη της διοίκησης και στους εκπροσώπους των Α.Α.Ε. που παραβιάζουν τις διατάξεις της παραγράφου αυτής επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

12. Ο έλεγχος, για λόγους ασφαλείας, των προσερχόμενων φιλάθλων στην αθλητική εγκατάσταση εν όψει αθλητικής εκδήλωσης μπορεί, κατόπιν συναίνεσης του προσερχόμενου φιλάθλου, να γίνει και με σωματική έρευνα από μέλος του προσωπικού ασφαλείας του ίδιου φύλου με τον φίλαθλο. Υποχρεωτικός σωματικός έλεγχος πραγματοποιείται από την Ελληνική Αστυνομία, όργανα της οποίας μπορεί να παρίστανται στις θύρες εισόδου της αθλητικής εγκατάστασης ή να καλούνται ειδικά προς τούτο. Σε περίπτωση που προσερχόμενος φίλαθλος αρνηθεί τον σωματικό έλεγχο, η αστυνομική αρχή ή το προσωπικό ασφαλείας, εφόσον έχει προηγηθεί άρνηση ελέγχου του από την αστυνομική αρχή κατά περίπτωση, δικαιούται να απαγορεύσει την είσοδο του στην αθλητική εγκατάσταση.

13. Στα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας περιλαμβάνεται και κάθε δράση ή ενέργεια αυτού που σκοπεί στην αποτροπή εκδήλωσης πράξεων βίας, καθώς επίσης και το προβλεπόμενο από την παράγραφο 1 του άρθρου 275 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας δικαίωμα να συλλαμβάνουν τους δράστες πράξεων βίας στις περιπτώσεις αυτόφωρων αδικημάτων και να τους παραδίδουν αμέσως στην παριστάμενη Αστυνομική Αρχή.

14. Τα δεδομένα που προκύπτουν από τη λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρονικής εποπτείας και ηλεκτρονικού-ονομαστικού εισιτηρίου και, ιδίως, το υλικό των βιντεοσκοπήσεων και των εν γένει καταγραφών με τα ηλεκτρονικά μέσα των άρθρων 48 και 49, αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία που λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη στο πλαίσιο της ποινικής και της διοικητικής διαδικασίας που διενεργούνται σχετικά με πράξεις βίας και άλλες αξιόποινες πράξεις που διαπράττονται εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων πριν, κατά τη διάρκεια, ή μετά τη λήξη αθλητικών εκδηλώσεων.

15. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που ευρίσκονται εντός αθλητικής εγκατάστασης στην οποία πραγματοποιείται αθλητική εκδήλωση, απαγορεύεται να προσφέρουν οινοπνευματώδη ποτά τέσσερις (4) ώρες πριν και δύο (2) ώρες μετά τη διεξαγωγή της αθλητικής εκδήλωσης. Σε περίπτωση παραβίασης της πιο πάνω απαγόρευσης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από τριάντα χιλιάδες (30.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ με απόφαση του οικείου δημάρχου και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος από δύο (2) έως έξι (6) μήνες.

16. Στους ιδιοκτήτες ή στους μισθωτές ή στους υπομισθωτές των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος τα οποία λειτουργούν υπό συγκεκαλυμμένη μορφή, ως λέσχες φίλων, όπου συγκεντρώνονται άτομα με οπαδική συνείδηση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος από την αρμόδια αρχή για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών στην περίπτωση που αυτά χρησιμοποιούνται ως ορμητήρια για πράξεις βίας κατά προσώπων και πραγμάτων

17. Ο καθορισμός των ζωνών ή τμημάτων κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων στις οποίες δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση θεατών, ως και η μείωση του αριθμού θεατών, αποφασίζεται από την αρμόδια για την τήρηση της τάξης στην αθλητική εγκατάσταση αστυνομικής αρχής σε συνεργασία με τις πιστοποιημένες ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

18. Ο χαρακτηρισμός αγώνα ως υψηλού κινδύνου από άποψη τάξης και ασφάλειας προσδίδεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από πρόταση της αστυνομικής αρχής και γνώμη της Δ.Ε.Α.Β..

19. Οι διοικήσεις των διοργανωτριών αρχών των πρωταθλημάτων και των γηπεδούχων ομάδων έχουν δικαίωμα με απόφαση τους να απαγορεύουν αιτιολογημένα την είσοδο σε συγκεκριμένη αθλητική εκδήλωση σε κάθε πρόσωπο, το οποίο, κατ` εκτίμηση των περιστάσεων και της συμπεριφοράς του, ενδέχεται να δημιουργήσει επεισόδια σε αυτή και ιδίως σε πρόσωπα που έχουν παραβιάσει τους κανονισμούς ασφαλείας ή κρίνονται ύποπτα διάπραξης αδικημάτων σχετιζόμενων με τη βία στα γήπεδα ή που αρνούνται τη σωματική έρευνα από την Ελληνική Αστυνομία ή από το προσωπικό ασφαλείας των γηπέδων ή που βρίσκονται υπό την επήρεια ουσιών και αλκοόλ. Η απόφαση αυτή, η οποία πρέπει να εδράζεται σε αντικειμενικά στοιχεία, γνωστοποιείται στην επιτόπια αστυνομική δύναμη.

20. Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 33 του ν. 2800/2000 αποζημίωση ορίζεται από τη δημοσίευση του παρόντος κι εφεξής σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), αντί του δέκα τοις εκατό.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 13:59 | ΕΣΑΚΕ

  παρ. 20
  Να καταργηθεί η αναφερόμενη αποζημίωση ανερχόμενη σε ποσοστό 5% επί των εσόδων των ΑΑΕ εκ των τηλεοπτικών δικαιωμάτων

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 13:19 | ΕΣΑΚΕ

  Η ευθύνη για την τήρηση της τάξης κατά τις αθλητικές συναντήσεις τόσο εντός όσο και εκτός των αγωνιστικών χώρων πρέπει να παραμείνει στην Ελληνική Αστυνομία, διότι οι ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας δεν διαθέτουν την απαιτούμενη για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού εξουσία.
  Περαιτέρω δεν μπορούν να καταστούν υπεύθυνες οι διοικήσεις των ΚΑΕ και δη στο σύνολό τους για οτιδήποτε προκύψει σχετικά με την φύλαξη των γηπέδων από ιδιωτικές εταιρείες

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 09:30 | Χρηστος Κοκκαλης

  Mπορει δυνητικα να προστεθει διαταξη, η οποια να προβεπει οτι αστυνομικοι οι οποιοι εχουν εκτελεσει καθηκοντα διευθυντη σε διευθυνσεις η υποδιευθυνσεις στην περιοχη αρμοδιοτητας των οποιων εχουν την εδρα τους αθλητικα σωματεια, δεν μπορουν να εργαστουν ως υπευθυνοι ασφαλειας στα σωματεια αυτα μεχρι την παρελευση πενταετιας απο την αποστρατεια τους.

  Χρηστος Κοκκαλης
  μελος του ΔΣ της Ενωσης Αξιωματικων Ελληνικης Αστυνομιας Αττικης
  μελος Ανοιχτης Κινησης Δημοκρατων Αξιωματικων (Α.ΚΙ.Δ.Α.)

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 09:50 | Χρηστος Κοκκαλης

  Ειναι αναγκαιο, να διευκρινιστει σε τι συνισταται η ανωτατη εποπτεια και γενικη αρμοδιοτητα της Ελληνικης Αστυνομιας, με ρητη προβλεψη στο κειμενο του νομου, καθοσον οι εννοιες αυτες επιδεχονται πολλες ερμηνειες. Επισης πρεπει να περιληφθει ορισμος του αγωνιστικου χωρου, ωστε να αποσαφηνιστει τι σημαινει εντος και εκτος αγωνιστικου χωρου. Επιπλεον πρεπει να υπαρχει ρητη προβλεψη οτι και στις κερκιδες, διαδρομους και κλιμακες η ευθυνη τηρησης της ταξης ανηκει στις εταιρειες ιδιωτικης φυλαξης, αν ο αγωνιστικος χωρος θεωρηθει υπο στενη εννοια.
  Προτεινω επισης να διορθωθει η διαταξη για την απαγορευση διαθεσης οινοπνευματωδων ποτων ως εξης : τέσσερις (4) ώρες πριν εως και δύο (2) ώρες μετά τη διεξαγωγή της αθλητικής εκδήλωσης….

  Χρηστος Κοκκαλης
  μελος του ΔΣ της Ενωσης Αξιωματικων Ελληνικης Αστυνομιας Αττικης
  μελος Ανοιχτης Κινησης Δημοκρατων Αξιωματικων (Α.ΚΙ.Δ.Α.)

 • Άρθρο 50 Επιχορηγήσεις
  1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από εισήγηση του Ε.Σ.Α.Σ. και της Ε.Ο.Ε. επιχορηγούνται, υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του παρόντος, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες , σύνδεσμοι διαιτητών και Ομοσπονδίες διαιτητών & λοιποί αθλητικοί φορείς , εφόσον διαθέτουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του παρόντος νόμου, καθώς και η Ε.Ο.Ε., η …..

  Να ενταχθούν στους επιχορηγούμενους φορείς, οι σύνδεσμοι ερασιτεχνών διαιτητών και οι Ομοσπονδίες διαιτητών

  Παραπάνω η προσθήκη στην παρ.1

 • 27 Νοεμβρίου 2016, 21:46 | Π.Τ.

  1. Στην παρ. 1 του άρθρου δεν διευκρινίζεται ποιος έχει την επιχειρησιακή ευθύνη διαχείρισης εντός του αγωνιστικού χώρου (η Αστυνομία που δεν θα έχει προσωπικό ή κάποιος άλλος και ποιός;)
  2. Ποιός χώρος θεωρείται «εντός του αγωνιστικού χώρου»; Η είσοδος στην κερκίδα είναι εντός ή εκτός;

  Σε περίπτωση μη παρουσίας της Αστυνομίας στα γήπεδα μπορεί να εφαρμοστεί το αγγλικό μοντέλο υπό την προϋπόθεση να υπάρχουν ξεκάθαρες διαδικασίες οι οποίες θα τηρούνται επακριβώς από όλους

 • 27 Νοεμβρίου 2016, 20:15 | Π.Τ.

  Σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρατηρώ:
  1.- Η διάταξη της παρ. 4 υφίσταται ήδη στην ισχύουσα νομοθεσία καταστρατηγούμενη όμως και χωρίς να τηρείται ούτε το πνεύμα ούτε το γράμμα του νόμου καθώς δεν προβλέπεται κάποια ποινή. Επίσης δεν διευκρινίζεται πως μετράται η εμπειρία των εν λόγω ατόμων-υπεύθυνων ασφαλείας αγώνων.
  2.- Πώς τιμωρείται η κατάληψη διαδρόμων και κλιμάκων των εξεδρών από θεατές;
  3.- Η διάταξη της παρ. 10 υφίσταται ήδη στην ισχύουσα νομοθεσία χωρίς όμως να τηρείται καθώς δεν προβλέπεται ποινή για τις Ομοσπονδίες και τους επαγγελματικούς συνδέσμους που δεν την τηρούν. Επίσης θα πρέπει ο υπεύθυνος του Γραφείου Ασφαλείας να είναι τουλάχιστον εξίσου έμπειρος και ειδικός, με τον υπεύθυνο ασφαλείας αγώνων της παρ. 4 του ίδιου άρθρου, σε θέματα ασφάλειας αθλητικών εγκαταστάσεων.
  4.- Η διάταξη της παρ. 11α θεωρώ ότι πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:
  «Οι ανωτέρω ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και το προσωπικό τους απαιτείται υποχρεωτικώς να εκπαιδεύονται και να πιστοποιούνται από τους κατά νόμο αρμόδιους για την πιστοποίηση φορείς καθώς και από την οικεία Ομοσπονδία, στις εγκαταστάσεις και αθλητικές αναμετρήσεις της οποίας θα απασχολούνται, να ειδικεύονται σε ειδικά θέματα παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για τη συνοδεία και επιτήρηση οργανωμένων φιλάθλων εντός και εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων και τήρησης ευταξίας εντός των αγωνιστικών χώρων και στις εξέδρες των αθλητικών εγκαταστάσεων και στους χώρους στάθμευσης.»
  Επίσης θα πρέπει να προβλέπεται πειθαρχική ποινή τόσο για τα αθλητικά σωματεία όσο και για τις ιδιωτικές εταιρείας που δεν τηρούν την παραπάνω διάταξη.

 • 20 Νοεμβρίου 2016, 16:56 | Π.Δ

  Όσον αφορά την καταλληλότητα και την ασφάλεια των αθλητικών χώρων πρέπει να προβλεφθούν στις νομοθετικές ρυθμίσεις αυστηροί και απαρέγκλιτοι κανόνες οι οποίοι θα εξετάζονται από τις ήδη συσταθείσες Επιτροπές καταλληλότητας.
  Όσο αφορά την ασφάλεια των γηπέδων εκτός των άλλων είναι αναγκαίο να προστεθεί υποχρεωτικά στα πιστοποιητικά καταλληλότητας τους από την αρμόδια Επιτροπή :
  1. η Ύπαρξη αντικεραυνικής προστασίας.
  2. η Ύπαρξη κατάλληλης επαρκούς θεσμοθετημένης απόστασης ασφαλείας όλων των περιφράξεων και εμποδίων (ιδιαίτερα στα μικρά γήπεδα 5χ5) από την γραμμή του αγωνιστικού χώρου που αθλούνται οι αθλητές.
  3. η Καταλληλότητα του αγωνιστικού χώρου & των λοιπών εγκαταστάσεων με προτεραιότητα & στους χώρους υγιεινής.
  (Εννοείται πως η ΓΓΑ πρέπει να έχει επικαιροποίηση και καθορίσει τις προδιαγραφές)

 • 4 Νοεμβρίου 2016, 17:27 | ΠΜ

  Βρισκόμενος στο ρόλο του υπευθύνου ασφαλείας σε Αθλητική Εταιρία, δυστυχώς βλέπω ακόμα ένα νόμο θολό και ανακριβή και με πολλά κενά, που δυστυχώς θα οδηγήσει σε αυτοσχεδιασμούς και περιθώρια για παράνομες πράξεις.

  Πιό συγκεκριμένα, Αυτή την στιγμή στην χώρα μας οι υπάλληλοι των ΙΕΠΥΑ δυστυχώς ανήκουν στο πιο υποβαθμισμένο μερίδιο των εργαζομένων μη έχοντας καν εξειδικευμενη εκπαίδευση για τα άπλα καθήκοντα τους,( στατική – περιπολούσα φύλαξη κλπ) και σπαταλώντας τον χρόνο της υποτυπώδους εκπαίδευσης σε εγκληματολογία ????? και άλλα άσχετα θέματα.

  Πως αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να διαφυλάξουν την ασφάλεια και την ευταξία σε ένα γήπεδο στάδιο η διοργάνωση όταν καλούνται για πολλές φορές λιγότερα απο 20€ να κάνουν απλά τα σκιάχτρα για να πληρωθεί η εταιρία ένα μη ευκαταφρόνητο ποσό ανά αγώνα.

  Θέματα πχ όπως η διαχείριση πλήθους η τα συγκεκριμένα καθήκοντα ανά σημείο συζητούνται στο πόδι η και καθόλου μερικά λεπτά πρίν την διεξαγωγή του
  αγώνα.

  ΙΕΠΥΑ προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ΚΑΕ – ΠΑΕ συμπεριλαμβάνουν στο προσωπικό οπαδούς απο συνδέσμους με την ευλογία των παραπάνω.

  Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος για ύπαρξη αδείας επαγγέλματος η την ασφάλιση για την περίοδο του αγώνα.

  Ποια εκπαίδευση και ποιος φορέας θα αναλάβει να πιστοποιήσει και να αξιολογήσει τους ανθρώπους και τις εταιρίες και ποιος θα είναι ο ελεγκτικός μηχανισμός που θα φροντίζει να γίνεται αληθινά με και ΟΧΙ για να συμπληρωθούν οι ώρες και να πάρει κάποιος συνταξιούχος αστυνομικός τα εξτρά παπαγαλιζοντας ένα PowerPoint και ένας «ανίκανος» φύλακας το πολυπόθητο καρτελάκι – πιστοποίηση.

  Απαραίτητο λοιπόν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που να αναβαθμίζει την προσφερόμενη στα γήπεδα υπηρεσία των ΙΕΠΥΑ μέσα απο εξειδικευμενη για αυτά αλλά και για την ελληνική πραγματικότητα και όχι γενική εκπαίδευση με ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ μετά απο αξιολόγηση.

  Σημείο κλειδί για την ευταξία στα γήπεδα είναι να φτάνουν στις θύρες και κερκίδες φίλαθλοι και οπαδοί που θα έχουν το έχουν πιστοποιηθεί με το ηλεκτρονικό εισιτήριο η την κάρτα φιλάθλου αυτό σημαίνει οτι ενόσω η Αστυνομία θα βρίσκεται εκτός του γηπέδου θα πρέπει να αποκλείει την πρόσβαση σε ανθρώπους που δεν έχουν αποδεικτικό για την είσοδο (διαρκείας, κάρτα η εισιτήριο) Κρατώντας έτσι μακρυά όλους αυτούς που θέλουν να μείνουν άγνωστοι η να μπουν με άλλο τρόπο(βεβιασμένη και μή ελεγχόμενη είσοδο)

  Τέλος θα πρέπει να δοθεί αντίστοιχη βαρύτητα στα αθλήματα που διεξάγονται σε κλειστά γήπεδα πχ καλαθοσφαίριση αντισφαίριση κλπ στα οποία δυστυχώς οι γενικότητες μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά ατυχήματα.

  Ίσως κάποια απο τα παραπάνω να μην ακούγονται κομψά άλλα δυστυχώς η αλήθεια δεν είναι κομψή. Είμαι απόλυτα σύμφωνος με την αποχώρηση της Αστυνομίας μέσα απο τα γήπεδα, θεωρώ κακή χρονική συγκυρία την εφαρμογή της παράλληλα με την έναρξη εφαρμογής της ηλεκτρονικής κάρτας φιλάθλου, και βέβαια την αποχώρηση υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις όπως αναφέρω παραπάνω.

 • Το σχέδιο νόμου «Περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού» που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έχει αρκετές διατάξεις σωστές πρέπει όμως να γίνουν αρκετές αλλαγές ακόμη προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα της Βίας. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει πάρει ως σημείο αναφοράς για τα μέτρα αστυνόμευσης αθλητικών εκδηλώσεων τα μέτρα που πήραν οι Άγγλοι και άλλαξαν την εικόνα των γηπέδων τους.

  Τα μέτρα που πήρε η Αγγλική κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της βίας στα γήπεδα

  Οποιοσδήποτε στα γήπεδα της Αγγλίας παραβιάζει με τη συμπεριφορά του τους κανονισμούς γνωρίζει ότι θα τιμωρηθεί.

  Κάθε είσοδος είναι ειδικά εξοπλισμένη. Το μηχάνημα το οποίο υποδέχεται το εισιτήριο ανοίγει το τουρνικέ και μπλοκάρει αυτόματα όταν συμπληρωθεί ο προκαθορισμένος αριθμός εισιτηρίων.

  Υπάρχει μια συγκεκριμένη θέση για κάθε θεατή που κάνει πιο εύκολο τον έλεγχο της ταυτοποίησης και τον εντοπισμό των θεατών.

  Όποιος καταδικαστεί για αδίκημα που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο μπορεί να λάβει από το δικαστήριο μια ποδοσφαιρική ποινή αποκλεισμού.

  Αυτή η ποινή απαγορεύει στον δράστη να παρακολουθεί οποιοδήποτε ποδοσφαιρικό παιχνίδι εντός ή εκτός έδρας για το ελάχιστο χρονικό διάστημα των τριών χρόνων. Η μη τήρηση αυτής της ποινής συνιστά από μόνη της ποινικό αδίκημα.

  Οι δράστες τιμωρούνται κυρίως με κοινωνική εργασία, γιατί αποδείχθηκε ότι η φυλάκιση τους κάνει ακόμα χειρότερους. Η Αστυνομία ωστόσο έχει το δικαίωμα να συλλάβει οποιονδήποτε υποψιάζεται ότι έχει παραβατική συμπεριφορά ακόμα και 48 ώρες μετά από ένα παιχνίδι.

  Η εισαγωγή των καμερών σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους είναι επίσης μεγάλη βοήθεια στην αντιμετώπιση της βίας, αφού οι φωτογραφίες με τους παραβάτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν στοιχεία σε δικαστήριο και μπορούν επομένως να οδηγήσουν στην καταδίκη και μια τιμωρία απαγόρευσης από το ποδόσφαιρο.

  Τα ακόλουθα είδη συμπεριφοράς έχουν γίνει ποινικό αδίκημα:

  1.Η είσοδος στο στάδιο όταν είσαι μεθυσμένος ή έχεις μαζί σου αλκοόλ

  2.Η κατοχή ενός πυροτεχνήματος, φωτοβολίδας ή άλλης πυροτεχνικής συσκευής

  3.Η κατοχή αλκοόλ σε τρένα ή πούλμαν κατά τη διάρκεια της διαδρομής για ένα ποδοσφαιρικό ματς

  4.Η ρίψη οποιουδήποτε αντικειμένου μέσα ή γύρω από τον αγωνιστικό χώρο ή στις κερκίδες θεατών.

  5.Η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο χωρίς νόμιμη δικαιολογία

  6.Άσεμνα ή ρατσιστικά συνθήματα

  7.Η εξαγορά εισιτηρίων

  Έχουν θεσπίσει τη Football Banning Orders Authority η οποία κρατά το μητρώο όλων των τιμωρημένων ατόμων και συνεργάζεται με τις αστυνομικές αρχές και όποτε αγγλική ομάδα παίζει στο εξωτερικό οι τιμωρημένοι φίλαθλοι παραδίδουν το διαβατήριό τους στην αστυνομία πέντε μέρες πριν από το.ματς.

  Κάθε ποδοσφαιρικός σύλλογος έχει ένα πιστοποιητικό ασφαλείας γηπέδου που εκδίδεται από την τοπική αρχή. Σαν μέρος του πιστοποιητικού ασφαλείας, κάθε σύλλογος είναι υποχρεωμένος να έχει:

  α.Έναν υπεύθυνο Ασφάλειας, που θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία διαχείρισης της ασφάλειας στο γήπεδο τις μέρες αγώνων.

  β.Άνδρες ασφάλειας που είναι εκπαιδευμένοι σε ένα εθνικά αναγνωρισμένο πρότυπο.

  γ.Ένα μηχανογραφημένο σύστημα καταμέτρησης τουρνικέ που θα καταγράφει κάθε εισαγωγή θεατή σε κάθε τουρνικέ και αμέσως θα τον εγγράφει σε μια οθόνη στην αίθουσα ελέγχου του γηπέδου. Με αυτή τη μέθοδο, ο Υπεύθυνος Ασφάλειας μπορεί να δει κάθε στιγμή τον ακριβή αριθμό των θεατών σε κάθε περιοχή του γηπέδου.

  δ..Ένας συναγερμός μπορεί να ακούγεται στην οθόνη όταν μια περιοχή φτάνει ένα ορισμένο ποσοστό της επιτρεπόμενης χωρητικότητας.

  ε.Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης κάμερες που καλύπτουν βασικούς χώρους του γηπέδου.

  ζ.Μια αίθουσα ελέγχου στο στάδιο με συνδέσεις ραδιοφωνικής επικοινωνίας με τους ανώτερους άνδρες ασφάλειας και την αστυνομία, οθόνες CCTV, πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα διεύθυνσης και μια οθόνη προβολής συνδεδεμένη με το μηχανογραφημένο σύστημα καταμέτρησης τουρνικέ.

  Εάν η τοπική αρχή δεν είναι απολύτως ικανοποιημένη με την αποτελεσματικότητα κάποιων από τα παραπάνω στοιχεία, μπορεί να μειώσει την χωρητικότητα του σταδίου ή συγκεκριμένων περιοχών του γηπέδου αναλόγως.

  Οι ποδοσφαιρικές αρχές έχουν δημιουργήσει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους άνδρες ασφάλειας που χρησιμοποιείται από όλους τους συλλόγους των τεσσάρων πρώτων κατηγοριών.

  Όλοι οι σύλλογοι πρέπει να ακολουθούν κάποιους σταθερούς κανόνες γηπέδου.

  Ειδικά πόστερ υπάρχουν στις εισόδους και το εσωτερικό του γηπέδου. Οι κανόνες γηπέδου καθιστούν σαφές ότι με την είσοδο στο γήπεδο ο επισκέπτης αποδέχεται αυτούς τους κανονισμούς. .Οι κανονισμοί καθορίζουν τη λίστα των αντικειμένων που δεν πρέπει να εισέρχονται στο γήπεδο και δίνουν στους άνδρες ασφάλειας το δικαίωμα να ψάχνουν κάποιους ή όλους τους οπαδούς και να απομακρύνουν τους παραβάτες από το γήπεδο.

  Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας έχει τη δύναμη μέσα από τους πειθαρχικούς της κανόνες να επιβάλλει κυρώσεις σε έναν ποδοσφαιρικό σύλλογο που επιτρέπει τα παραπτώματα από τους οπαδούς του.

  Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας πριν από την έναρξη κάθε σεζόν, έρχεται σε επαφή με την αστυνομία, για να σχεδιάσουν τις ημερομηνίες των αγώνων, για κάθε μέρα της ποδοσφαιρικής σεζόν με τέτοιον τρόπο ώστε να περιορίσει όσο είναι δυνατόν τη συνάντηση των οπαδών των αντιπάλων ομάδων.

  .Η ασφάλεια στο γήπεδο είναι ευθύνη της διοίκησης της ομάδας. Ο ρόλος της αστυνομίας είναι να αποτρέψει το έγκλημα και να κρατήσει σε τάξη το κοινό.

  Η αστυνομία παρακολουθεί τα παιχνίδια μετά από πρόσκληση της ομάδας που είναι γηπεδούχος. .Σύμφωνα με τους νόμους οι ομάδες πρέπει να πληρώσουν την αμοιβή των αστυνομικών που εργάζονται στο γήπεδο

  Αυτά είναι τα σημαντικότερα μέτρα που πήρε η Βρετανική κυβέρνηση και από ότι αποδείχτηκε ήταν ο θεμέλιος λίθος στην προσπάθεια να ελαττωθεί η βία στα ποδοσφαιρικά γήπεδα της Μεγάλης Βρετανίας .

  Στο σχέδιο νόμου για τον αθλητικό νόμο που είχε τεθεί σε διαβούλευση την 25 Νοεμβρίου 2014 στο άρθρο 91 $ 10 προέβλεπε ότι
  10. Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας από το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή και πάνω, και του Λιμενικού Σώματος από το βαθμό του Αντιπλοιάρχου και πάνω, δεν επιτρέπεται, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από τη με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση ή συνταξιοδότησή τους από την ΕΛ.ΑΣ. ή το Λιμενικό Σώμα, να παρέχουν σε αθλητικά σωματεία, Α.Α.Ε., αθλητικές και επαγγελματικές ενώσεις και τις αθλητικές ομοσπονδίες, οποιαδήποτε υπηρεσία ή έργο, ούτε και να γίνουν μέλη των οργάνων διοίκησής τους ή σύμβουλοι αυτών ή διευθυντές τους, με εξαίρεση τον ορισμό τους ως υπευθύνων ασφαλείας αγώνων. Αν παραβιαστεί η ανωτέρω διάταξη, επιβάλλονται σε βάρος των ανωτέρω αθλητικών φορέων οι ποινές της παραγράφου 4 του άρθρου 27.
  Αυτή η παράγραφος πιστεύω ότι θα πρέπει να προστεθεί και σε αυτό το νομοσχέδιο.

  Οι αστυνομικοί που θα χρησιμοποιούνται εντός των γηπέδων θα πρέπει να καλούνται από την ομάδα που είναι γηπεδούχος η οποία θα καθορίζει τον αριθμό των αστυνομικών που θέλει ενώ θα πρέπει να αναλάβει και την αμοιβή αυτών που θα εργαστούν στο γήπεδο.
  Για παράδειγμα στο «Ανφιλντ» στη διάρκεια των αγώνων της Λίβερπουλ χρησιμοποιούνται 60 αστυνομικοί και κοστίζουν στον σύλλογο 12.000 στερλίνες. Οι κατώτεροι εισπράττουν για κάθε ώρα εργασίας 33 στερλίνες και συνολικά 130 ανά παιχνίδι, ενώ οι ανώτεροι μάξιμουμ 350 στερλίνες.
  Είναι προφανές με αυτό τον τρόπο θα υπάρχουν αρκετοί εθελοντές αστυνομικοί που θα θέλουν να εργασθούν πέραν του κανονικού χρόνου εργασίας τους ενώ οι αστυνομικοί που θα λαμβάνουν μέτρα τάξης έξω από τα γήπεδα θα πληρώνονται μόνο από την υπηρεσία τους και θα εργάζονται στον κανονικό τους ωράριο. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρξει και εξοικονόμηση χρημάτων για το δημόσιο και αρκετοί αστυνομικοί θα τεθούν στην καταπολέμηση του εγκλήματος

  Επίσης θα έπρεπε κατά την γνώμη μου να αναζητούνται ευθύνες
  1.Στους παράγοντες των ομάδων, όταν με εμπρηστικές δηλώσεις ωθούν τους οπαδούς στη βία, αν δεν την καθοδηγούν κιόλας.
  2,Στον οπαδικό Τύπο. Ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης για τη δημιουργία επεισοδίων φέρουν ορισμένοι οπαδικοί δημοσιογράφοι.
  Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ο αθλητικός Τύπος στην Ελλάδα διεγείρει τους οπαδούς και εξάπτει τον φανατισμό τους, μέσα από μεγάλα και προκλητικά πρωτοσέλιδα.

 • 2 Νοεμβρίου 2016, 22:21 | Θανάσης

  άρθρο 50 παρ 7. Ποιά είναι η τιμωρία για την κατάληψη των κλιμάκων και των διαδρόμων των κερκίδων από θεατές ; Η αμέσως επόμενη φράση αφορά τις ποινές για κατοχή κατανάλωση και διάθεση ποτών. Καμία σχέση η μια πρόταση με την άλλη.

 • 2 Νοεμβρίου 2016, 22:56 | Θανάσης

  Άρθρο 50 παρ 12.
  α) Από τη διατύπωση <> διαφαίνεται ότι η παρουσία της αστυνομίας στις θύρες είναι δυνητική. Εδώ είναι κατανοητό. ΟΜΩΣ
  β)Από τη διατύπωση <> εδώ αφήνεται να εννοηθεί ότι τα σωματεία μπορούν να καλούν την αστυνομία για έλεγχο στις θύρες και πριν τον αγώνα ή κατά τη στιγμή που ξεκινά ο έλεγχος στις θύρες και κάποιος αρνείται το σωματικό έλεγχο ;
  προτείνω τη διατύπωση <>