Άρθρο 39 – Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές

1. Σε αθλητές που σημειώνουν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα χορηγούνται οι οικονομικές παροχές, τα ευεργετήματα και οι διευκολύνσεις που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους. Όσον αφορά τις οικονομικές παροχές, αυτές καταβάλλονται μόνο στα αθλήματα ή αγωνίσματα που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών και Σκακιστικής Ολυμπιάδας.

2. Εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παραγράφου 1 του παρόντος είναι:
α) Η κατάκτηση 1ης έως 6ης νίκης σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες, Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών και Σκακιστικής Ολυμπιάδας.
β) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών, σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση της εξαιρετικής αυτής αγωνιστικής διάκρισης είναι η συμμετοχή στη διοργάνωση εθνικών ομάδων από οκτώ (8) τουλάχιστον χώρες προκειμένου για τα ομαδικά αθλήματα και για τα ατομικά αθλήματα η συμμετοχή οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα από οκτώ (8) τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση.
γ) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Πανελλήνια πρωταθλήματα αναγνωρισμένα από τις οικείες αθλητικές Ομοσπονδίες που υπάγονται και περιλαμβάνονται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών αγώνων στις κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών, Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών, Εφήβων – Νεανίδων και Παίδων – Κορασίδων.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση διάκρισης στους Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών είναι η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση ομάδων από έξι (6) τουλάχιστον Σωματεία για τα ομαδικά αθλήματα και προκειμένου, για τα ατομικά αθλήματα, η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών από έξι (6) τουλάχιστον Σωματεία ανά αγώνισμα, η δε διάκριση να αφορά άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο Ομοσπονδίες και περιλαμβάνεται στο ισχύον επίσημο Ολυμπιακό πρόγραμμα. Περαιτέρω, στα ομαδικά αθλήματα, ο αθλητής θα πρέπει να έχει συμμετοχή τουλάχιστον στο 50% των αγώνων της διοργάνωσης.
δ) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Πανελλήνιους μαθητικούς – Σχολικούς αγώνες, όσον αφορά την εισαγωγή τους σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και υποτροφίες.
ε) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Παγκόσμιους Μαθητικούς – Σχολικούς Αγώνες, όσον αφορά την εισαγωγή τους σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και υποτροφίες.
στ) Η επίτευξη ή η ισοφάριση παγκόσμιας ή πανευρωπαϊκής επίδοσης στις κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών, Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών, Εφήβων Νεανίδων, σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο Ομοσπονδίες και περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών αγώνων, Παραολυμπιακών, Ολυμπιάδας Κωφών και Σκακιστικής Ολυμπιάδας, όσον αφορά οικονομικές παροχές .
Ως Πανελλήνιοι Αγώνες ή Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θεωρείται μία και μόνο εθνικού ερασιτεχνικού επιπέδου διοργάνωση κάθε χρόνο, που ορίζεται από την οικεία αθλητική Ομοσπονδία και πάντα της ανώτατης κατηγορίας για κάθε άθλημα. Οι διοργανώσεις κυπέλλου δεν θεωρούνται Πανελλήνιοι Αγώνες ή Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Όταν σε κάποια κατηγορία ηλικιών και φύλου γίνονται δύο ή περισσότερα Πανελλήνια Πρωταθλήματα σε κάθε κατηγορία, λαμβάνεται υπόψη μόνο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ή οι Πανελλήνιοι Αγώνες της μεγαλύτερης ηλικίας στη συγκεκριμένη κατηγορία. Για την εφαρμογή της διάταξης του εδαφίου αυτού, η οικεία αθλητική Ομοσπονδία οφείλει να ενημερώνει σχετικά τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.
Ως Παγκόσμιο ή Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θεωρείται μία και μόνο διοργάνωση που διεξάγεται περιοδικά, σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς Κανονισμούς του οικείου αθλήματος. Όταν σε κάποια κατηγορία ηλικιών και φύλου γίνονται δύο ή περισσότερα πρωταθλήματα, λαμβάνεται υπόψη η σημαντικότερη διοργάνωση που ορίζεται από την οικεία Ομοσπονδία.
Ο χαρακτηρισμός των αθλημάτων ή αγωνισμάτων ως ομαδικών ή ατομικών και η διάκριση των αθλητών στις κατηγορίες (ανδρών – γυναικών, νέων ανδρών- γυναικών, εφήβων – νεανίδων, παίδων – κορασίδων) γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της οικείας Ομοσπονδίας του αθλήματος. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ορίζονται τα ανώτερα ή και κατώτερα όρια ηλικίας για κάθε κατηγορία, ανά άθλημα.
Ως αγωνίσματα ατομικών αθλημάτων ή ομαδικά αθλήματα που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων νοούνται όσα διεξάγονται με τις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας διεθνούς Ομοσπονδίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

3. Οι αθλητές που σημειώνουν τις παραπάνω διακρίσεις εγγράφονται υποχρεωτικά σε ειδικό πίνακα που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων αυτών μέχρι το τέλος του έτους που επιτυγχάνουν τη διάκριση. Η εγγραφή στον ειδικό πινάκα αποτελεί και αίτηση για την παροχή της επιβράβευσης. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού που εκδίδεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο πίνακας του προηγούμενου εδαφίου και όλα όσα αφορούν την εγγραφή αθλητών στον πίνακα αυτόν, καθώς και η σειρά προτεραιότητας και τα κριτήρια των διακρίσεων.

4. Σε αθλητές που κατακτούν 1η έως και 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς, Παραολυμπιακούς Αγώνες, Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών και Σκακιστικής Ολυμπιάδας, σε Παγκόσμια και σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών, καθώς και σε όσους επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή ευρωπαϊκή επίδοση της κατηγορίας Ανδρών – Γυναικών, Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών, Εφήβων Νεανίδων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, παρέχεται οικονομική επιβράβευση, το ύψος της οποίας για κάθε διάκριση καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, που εκδίδεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο εκάστου έτους και ισχύει για τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις του αμέσως προηγούμενου έτους. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία το ύψος της παροχής ανά διάκριση και κάθε άλλο συναφές θέμα για την εκκαθάριση και την καταβολή της οικονομικής επιβράβευσης.
Στους αθλητές των ομαδικών αθλημάτων και τους αθλητές των σκυταλοδρομιών η οικονομική επιβράβευση είναι ίση με το 50% της επιβράβευσης που χορηγείται για ατομικό άθλημα επί τον αριθμό όσων δικαιούνται συμμετοχής στους αγώνες και επιμερίζεται στους αθλητές που πήραν μέρος σε αυτούς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον κανονισμό εθνικών ομάδων της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας.
Σε αθλητή ή ομάδα που σημειώνει περισσότερες από μία διακρίσεις μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, χορηγείται η οικονομική επιβράβευση της μεγαλύτερης διάκρισης.
Στο συνοδό – αθλητή των τυφλών παραολυμπιονικών και στο συνοδό – αθλητή των αθλητών με αναπηρία, που αγωνίζονται μαζί όταν, όπως και όπου απαιτείται από το αγώνισμά τους και σημειώνουν διάκριση από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 4 του άρθρου 34, χορηγείται το 30% της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για τον τυφλό παραολυμπιονίκη αθλητή ή για τον αθλητή με αναπηρία.
Στον προπονητή του οποίου αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις διακρίσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, χορηγείται ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για τον αθλητή ατομικού αγωνίσματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ίδιο άρθρο. Σε περίπτωση που ο ίδιος αθλητής ή περισσότεροι του ενός αθλητές ή ομάδες του ίδιου προπονητή σημειώσουν μια από τις παραπάνω διακρίσεις, το χορηγούμενο στον προπονητή ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται επί της μεγαλύτερης από τις διακρίσεις που σημείωσαν οι αθλητές του και προσαυξάνεται κατά ποσοστό που καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού για καθεμία από τις υπόλοιπες διακρίσεις. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές θέμα για την εκκαθάριση και την καταβολή της οικονομικής επιβράβευσης.
Στην περίπτωση των κλάδων αθλήματος, στους οποίους, εκτός από τον προπονητή, απασχολήθηκε και χορογράφος, η οικονομική επιβράβευση του άρθρου αυτού επιμερίζεται μεταξύ τους κατ` ίσα μέρη.
Στην περίπτωση κατά την οποία στην επίτευξη της διάκρισης κατά την έννοια της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου έχουν συμβάλει περισσότεροι από ένας προπονητές ή άλλοι επιστημονικοί συνεργάτες, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του αθλήματος ή του αγωνίσματος, το ποσοστό της οικονομικής επιβράβευσης μπορεί να επιμερισθεί ανάλογα και σε περισσότερα πρόσωπα σύμφωνα με τις πιο πάνω ιδιότητες, κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό εθνικών ομάδων της οικείας Ομοσπονδίας.

5. Αθλητές που κατακτούν 1η έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, Παραολυμπιακούς, Ολυμπιακούς αγώνες κωφών και Σκακιστικής Ολυμπιάδας, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιο και Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα όλων των κατηγοριών, 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνια πρωταθλήματα και σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές Ομοσπονδίες σύμφωνα με την παράγραφο 2γ του παρόντος και σε Πανελλήνια και Παγκόσμια Μαθητικά -Σχολικά πρωταθλήματα της παραγράφου 2 δ και ε του παρόντος αντίστοιχα, επιβραβεύονται από την Πολιτεία ως εξής:
Α) Αθλητές που κατακτούν 1η έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, Παραολυμπιακούς, Ολυμπιακούς αγώνες κωφών και Σκακιστικής Ολυμπιάδας, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιο και Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα όλων των κατηγοριών, εισάγονται στις Σχολές Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) και εγγράφονται σε αυτές, καθ` υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Επίσης, αντί γι αυτό, σε περίπτωση που το επιθυμούν, παρέχεται:
αα) στους Αθλητές που κατακτούν 1η έως 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, Παραολυμπιακούς, Ολυμπιακούς αγώνες κωφών, Σκακιστικής Ολυμπιάδας και παγκόσμια πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών, 20% προσαύξηση στον αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν για εισαγωγή τους σε οποιαδήποτε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της προτίμησης τους και εγγράφονται σε αυτό, καθ` υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
αβ) στους αθλητές που κατακτούν 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα όλων των κατηγοριών, 15% προσαύξηση στον αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν για εισαγωγή τους σε οποιαδήποτε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της προτίμησης τους και εγγράφονται σε αυτό, καθ` υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
αγ) στους αθλητές που κατακτούν 4η έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, Παραολυμπιακούς, Ολυμπιακούς αγώνες κωφών, Σκακιστικής Ολυμπιάδας, 10% προσαύξηση στον αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν για εισαγωγή τους σε οποιαδήποτε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της προτίμησης τους και εγγράφονται σε αυτό, καθ` υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Β) Αθλητές που κατακτούν 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνια πρωταθλήματα στις κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών, Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών, Εφήβων Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων και σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές Ομοσπονδίες σύμφωνα με την παράγραφο 2γ του παρόντος, παρέχεται προσαύξηση 20% για την εισαγωγή τους στις Σ.Ε.Φ.Α.Α., ή σε περίπτωση που το επιθυμούν, λαμβάνουν:
βα) Για την πρώτη θέση προσαύξηση 15% στον αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν για οποιαδήποτε σχολή ΑΕΙ ή ΤΕΙ, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο κατά φθίνουσα σειρά μορίων, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
ββ) Για την δεύτερη θέση προσαύξηση 12% στον αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν για οποιαδήποτε σχολή ΑΕΙ ή ΤΕΙ, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο κατά φθίνουσα σειρά μορίων, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
βγ) Για την τρίτη θέση προσαύξηση 10% στον αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν για οποιαδήποτε σχολή ΑΕΙ ή ΤΕΙ, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο κατά φθίνουσα σειρά μορίων, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Γ) Σε αθλητές που κατακτούν, 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνια Μαθητικά -Σχολικά πρωταθλήματα της παραγράφου 2δ του παρόντος παρέχεται δεκαπέντε τοις εκατό (15%) προσαύξηση στον αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν, για εισαγωγή σε ΣΕΦΑΑ ή σε περίπτωση που το επιθυμούν, λαμβάνουν:
γα) Για την πρώτη θέση προσαύξηση 10% στον αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν για εισαγωγή σε οποιαδήποτε σχολή ΑΕΙ ή ΤΕΙ, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο κατά φθίνουσα σειρά μορίων, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
γβ) Για την δεύτερη θέση προσαύξηση 8% στον αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν για εισαγωγή σε οποιαδήποτε σχολή ΑΕΙ ή ΤΕΙ, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο κατά φθίνουσα σειρά μορίων, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
γγ) Για την τρίτη θέση προσαύξηση 5% στον αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν για εισαγωγή σε οποιαδήποτε σχολή ΑΕΙ ή ΤΕΙ, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο κατά φθίνουσα σειρά μορίων, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Δ) Σε αθλητές που κατακτούν, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμια Μαθητικά -Σχολικά πρωταθλήματα της παραγράφου 2ε του παρόντος παρέχεται δέκα τοις εκατό (10%) προσαύξηση στον αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν για εισαγωγή σε οποιαδήποτε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και γενικά κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εισαγωγή των αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα συλλογικά όργανα που καθίστανται αρμόδια για τον έλεγχο της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων, καθώς επίσης και ο τρόπος συγκρότησης των οργάνων αυτών.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανωτέρω επιβράβευση είναι να έχουν ηλικία έως και είκοσι εννέα (29) ετών και τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Αθλητής ή αθλήτρια που έχει επιτύχει εξαιρετική αγωνιστική διάκριση των περ. α και β της παρ. 2 του παρόντος και έχει εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, που απέχει γεωγραφικά από τον τόπο που κυρίως προετοιμάζεται, δύναται να μετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσεως του, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο αυτό εκπαιδευτικό ίδρυμα, κατά περίπτωση, με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ώστε να μπορεί απρόσκοπτα να συνεχίσει την αθλητική του δραστηριότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ασκηθεί το δικαίωμα του προηγούμενου εδαφίου είναι ο αθλητής ή η αθλήτρια να είναι ενεργοί αθλητές, χωρίς διακοπή της αθλητικής τους δραστηριότητας, έως την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αιτήσεως, ιδιότητα που θα πιστοποιείται με βεβαίωση της οικείας, αναγνωρισμένης κατά τον παρόντα νόμο Ομοσπονδίας, που καλλιεργεί το σχετικό άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος, η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και στα άτομα με αναπηρία, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί αθλητές από την ειδική επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του παρόντος νόμου, πλην των διατάξεων της παραγράφου 5 κατά το μέρος που αφορούν τις ΣΕΦΑΑ και τα λοιπά τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία, λόγω της φύσης της επιστήμης, είναι δυσχερής για τα άτομα αυτά η παρακολούθηση, σύμφωνα με αιτιολογημένη απόφαση του Τμήματος. Οι οικονομικές επιβραβεύσεις, τα ευεργετήματα και οι διευκολύνσεις που προβλέπονται για τους αθλητές με αναπηρία ισχύουν και για τους κωφούς αθλητές.

7. Για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 4 έως και 6 του παρόντος άρθρου ισχύουν περαιτέρω οι ακόλουθες ρυθμίσεις:
α) Στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής πρέπει να έχει συμμετάσχει σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης. Σε διοργανώσεις που διεξάγονται κατά φάσεις οι συμμετοχές στους αγώνες υπολογίζονται με βάση το άθροισμα των αγώνων όλων των φάσεων.
β) Στα ατομικά αθλήματα δεν λαμβάνεται υπόψη η ομαδική βαθμολογία ή κατάταξη. Ως ατομικά αθλήματα νοούνται και τα ομαδικά αγωνίσματα αυτών. Οι αναφερόμενες διακρίσεις, πλην των Ολυμπιακών, Παγκόσμιων και Πανευρωπαϊκών Αγώνων, πρέπει να έχουν κατακτηθεί από τους αθλητές κατά τη διάρκεια των τεσσάρων (4) τελευταίων ετών, πριν από το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο ο αθλητής υποβάλλει αίτηση εισαγωγής.
γ) Οι αθλητές που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα τους και τα αμέσως επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από αυτό που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής βάσει των διατάξεων αυτών.

8. Αθλητές ή αθλήτριες ατομικού ή ομαδικού αθλήματος που κατέκτησαν πρώτη, δεύτερη ή τρίτη νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες μπορεί να τύχουν και του ευεργετήματος της απονομής χρυσού μεταλλίου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

9. Αθλητές ή αθλήτριες που κατέκτησαν την 4η έως και την 6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες μπορεί να τύχουν και του ευεργετήματος της απονομής δημόσιου επαίνου μετά διπλώματος από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό.

10. Όπου κατά το παρόν άρθρο προβλέπεται εισαγωγή σε ΣΕΦΑΑ, αν το Τμήμα εισαγωγής δεν χορηγεί την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημειώθηκε η διάκριση, ο αθλητής μπορεί να μετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσεώς του, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο του τμήματος εισαγωγής του εκπαιδευτικό ίδρυμα, κατά περίπτωση, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, έπειτα από εισήγηση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.

11. α) Σε αθλητή που έχει διακριθεί και τιμωρείται αμετάκλητα, είτε ποινικά με οποιαδήποτε ποινή, είτε πειθαρχικά, με ποινή απαγόρευσης συμμετοχής σε κάθε είδους αθλητικές συναντήσεις και διοργανώσεις όλων των αθλημάτων δύο (2) ετών και άνω για χρήση απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ) από Δικαστήριo ή από Πειθαρχικό Όργανο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή από το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS.) δεν χορηγούνται οι οικονομικές παροχές, οι διευκολύνσεις και τα ευεργετήματα του παρόντος άρθρου και του άρθρου 35 του νόμου αυτού, καθώς επίσης και του άρθρου 39 του Ν. 3883/2010. Αν αυτά έχουν χορηγηθεί ανακαλούνται. Οι διατάξεις των ανωτέρω δύο εδαφίων της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και για τα πρόσωπα της παραγράφου 8 του άρθρου 31 του παρόντος νόμου. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται ακόμη και αν ο αθλητής απαλλαγεί από ποινικό δικαστήριο αλλά η πειθαρχική ποινή παραμένει, καθώς και όταν συμβαίνει το αντίστροφο.
β) Σε περίπτωση στην οποία η ανωτέρω τιμωρία αφορά σε διακριθέντα αθλητή στον οποίο, με βάση τις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 3883/2010, απονεμήθηκε η ιδιότητα και ο βαθμός αξιωματικού και κατατάχθηκε και ήδη υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις, αυτός αποτάσσεται από τις τάξεις τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του Πρώτου Μέρους του Ν. 3883/2010.
γ) Σε περίπτωση στην οποία η ανωτέρω τιμωρία αφορά σε διακριθέντα αθλητή που προσλήφθηκε βάσει ευεργετικών διατάξεων του Ν. 2725/1999 και ήδη απασχολείται στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην παρ.1 του άρθρου 6 του Ν. 1256/ 1982 και στην παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990, αυτός απολύεται με απόφαση του οικείου αρμόδιου οργάνου.
δ) Σε περίπτωση στην οποία η ανωτέρω τιμωρία αφορά σε διακριθέντα αθλητή που εγγράφηκε στον ειδικό πίνακα διακρίσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, αυτός διαγράφεται και η εγγραφή του θεωρείται ως μηδέποτε γενόμενη.

12. Στους εν ενεργεία αθλητές και αθλήτριες, μέλη των εθνικών ομάδων ή προεθνικών ομάδων των αναγνωρισμένων κατά τον παρόντα νόμο αθλητικών Ομοσπονδιών που καλλιεργούν άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων, των Παραολυμπιακών Αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών και της Σκακιστικής Ολυμπιάδας, στους προπονητές ή προπονήτριές τους, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικών ομοσπονδιών που συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή των αγώνων, καθώς και στους διεθνείς Έλληνες διαιτητές και κριτές που λαμβάνουν μέρος σε διεθνείς αγώνες, όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι Παραολυμπιακοί Αγώνες, οι Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών, η Σκακιστική Ολυμπιάδα και τα Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα ή σε αγώνες Champions League, όταν πρόκειται για αγώνες ποδοσφαίρου Κωφών αναγνωρισμένους από την UEFA και οι οποίοι εργάζονται είτε στο Δημόσιο είτε σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ. του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, είτε στους Ο.Τ.Α. όλων των βαθμίδων μπορεί να χορηγηθεί άδεια με αποδοχές, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα, προκειμένου να συμμετέχουν στους αγώνες αυτούς. Ίδια άδεια μπορεί να χορηγηθεί και σε εν ενεργεία αθλητές ή αθλήτριες μέλη των εθνικών ομάδων, των αναγνωρισμένων κατά τον παρόντα νόμο αθλητικών ομοσπονδιών που καλλιεργούν άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων, των Παραολυμπιακών Αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών και της Σκακιστικής Ολυμπιάδας, καθώς και στους προπονητές ή προπονήτριές τους, κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους σε επίσημους αγώνες για την πρόκριση στις ανωτέρω διεθνείς διοργανώσεις. Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται από τον φορέα όπου εργάζονται τα παραπάνω πρόσωπα, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από: α) βεβαίωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), προκειμένου για τους θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες κατά περίπτωση, η οποία πιστοποιεί ότι ο αιτών ή η αιτούσα είναι μέλος της Ολυμπιακής ή της προ-Ολυμπιακής ομάδας που συμμετέχει στην αντίστοιχη διοργάνωση, β) βεβαίωση της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας, η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) για την περίπτωση των Παγκόσμιων ή Πανευρωπαϊκών Αγώνων, κατά περίπτωση, στην οποία θα πιστοποιείται ότι ο αιτών ή η αιτούσα έχει προκριθεί και είναι μέλος της εθνικής ομάδας που συμμετέχει στην αντίστοιχη διοργάνωση και γ) βεβαίωση της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας που πιστοποιεί ότι ο αγώνας για τον οποίο ζητείται η άδεια αποτελεί αγώνα πρόκρισης για τις ανωτέρω διεθνείς οργανώσεις. Οι διατάξεις των δύο προηγουμένων εδαφίων της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και στους εργαζόμενους αθλητές και αθλήτριες με αναπηρία (ΑΜΕΑ), στους κωφούς αθλητές, στους αθλητές – συνοδούς αυτών, στους αθλητές του ζατρικίου μέλη εθνικών ομάδων, στους προπονητές ή προπονήτριες αυτών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικών ομοσπονδιών που συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων, καθώς και στους Έλληνες διαιτητές και κριτές που συμμετέχουν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών, στην Σκακιστική Ολυμπιάδα, καθώς και σε Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σύμφωνα με τους κανονισμούς του οικείου αθλήματος και οι οποίοι εργάζονται στους ανωτέρω φορείς. Την προαναφερόμενη βεβαίωση στους συμμετέχοντες χορηγεί η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, προκειμένου για τους κωφούς, η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών και η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία, η οποία επικυρώνεται
από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.). Επίσης, οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και στους συμμετέχοντες σε όργανα των διεθνών αθλητικών φορέων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτών.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 16:41 | Παναγιώτης Πάνου

  Παρομοίως με το σχόλιο μου στο Άρθρο 35 – Αθλητής
  Περικόπτοντας τα περισσότερα προνόμια που έδινε ο προηγούμενος νόμος για την εισαγωγή αθλητών σε ΑΕΙ, πείτε μου τον λόγο για τον οποίο ένας αθλητής/μαθητής της Β΄ή Γ΄ Λυκείου είναι υποχρεωμένος ή έχει κίνητρο να παρακολουθήσει την προετοιμασία και να συμμετέχει σε αγώνες Πανευρωπαϊκούς ή Παγκόσμιους, ενώ θα μπορούσε να αφιερωθεί στην μελέτη προετοιμασία για την εισαγωγή του σε ΑΕΙ; …πολύ περισσότερο δε,αν (σύμφωνα με την παρούσα πρόταση)έχει λάβει 15% ή 10% από 1η ή 2η θέση σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα;

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 13:54 | ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ ΤΑΙΓΑΝΙΔΗΣ

  ΣΥΜΦΩΝΏ ΑΠΌΛΥΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΡΉΓΟΡΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗ

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 12:14 | ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΥΠΑΛ. Γ.Γ.Α.

  Πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη στο σύνολό τους τα σχόλια και οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί. Η πολιτεία οφείλει να δίνει κίνητρα, ιδιαιτέρως στις νεαρές ηλικίες, για την στροφή προς τον υγιή αθλητισμό και όχι να τα απομειώνει, γεγονός που μας βρίσκει ως κρατικούς λειτουργούς κάθετα αντίθετους.

  Ως εκ τούτου, προτείνουμε να παραμείνουν ως έχουν τα προνόμια των αθλητών όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 34 του Ν.2725/1999 όπως ισχύει.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 11:46 | Ποφάντης Στέφανος

  Ο περιορισμός των προνομίων είναι ένα σωστό βήμα, ώστε να σταματήσει να γίνεται αυτοσκοπός ο πρωταθλητισμός και να πάψει να αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής και σε συλλογικό επίπεδο αλλά και στα σχολικά πρωταθλήματα.
  Βέβαια όσο τα προνόμια που παραμένουν συνδυάζονται με πλήρη απελευθέρωση μεταγραφών, θα εξακολουθήσουν τα φαινόμενα μαζικής συγκέντρωσης παιδιών απ’ όλη την Ελλάδα για να καρπωθούν τα υποσχόμενα προνόμια, μια απολύτως συναλλακτική πρακτική που δεν έχει καμία σχέση με την προσωπική αθλητική αξία, ούτε φυσικά με το αθλητικό ιδεώδες.
  Ποιες είναι οι θυσίες που ανταλλάσσει για παράδειγμα ο έφηβος ομαδικού αθλήματος που μεταγράφηκε ελεύθερα και οποτεδήποτε, επομένως μπορεί να μην έχει συμμετάσχει αγωνιστικά, σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος, σε ομάδα που λαμβάνει την τρίτη θέση πανελληνίου πρωταθλήματος, και σε τι υπερέχει από αυτόν που αγωνίστηκε και ήρθε τέταρτος, ώστε να αποκτήσει προβάδισμα στην εκπαίδευση;;
  Αντί τα παιδιά να ωθούνται στον αθλητισμό για τα ωφέλη που ο ίδιος ο αθλητισμός προσφέρει, χωρίς να υποβαθμίζουν την υπόλοιπη εκπαίδευσή τους μαθαίνοντας να προσπαθούν και να βελτιώνονται σε όλους τους τομείς, παρακινούνται να ανταλλάξουν τις προσπάθειές τους. Εξάλλου το σχέδιο νόμου στο σύνολό του διακατέχεται από το κυρίαρχο πνεύμα της απόλυτης εμπορευματοποίησης και της εκμάθησης τελικά όχι των αθλημάτων αλλά της συναλλακτικής πρακτικής από πολύ μικρή ηλικία.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 11:10 | NK

  Κύριοι καλησπέρα σας,
  Το νέο αθλητικό νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση , μειώνει κατά πολύ τις θέσεις των διακριθέντων αθλητών .
  Σίγουρα ο κύριος λόγος είναι η οικονομική δυσκολία που περνάμε όλοι μας , έτσι με αυτό τον τρόπο το υπουργείο θα μειώσει και τις δαπάνες του.
  Όμως δυσκολίες υπάρχουνε και για τους γονείς των παιδιών που ασχολούνται καθημερινά.
  Με αποτέλεσμα ένας μέσος γονιός να μην μπορεί πλέον να στηρίξει το παιδί του .
  Αποτέλεσμα:
  Ο Πρωταθλητισμός θα είναι μόνο για τους έχοντες την οικονομική δυνατότητα να στηρίξουν το παιδί τους, και σε καμία περίπτωση για τον μέσο οικονομικά οικογενειάρχη .
  Κύριοι υπάρχουν πολλές διακρίσεις που μπορούν να χορηγηθούνε στους αθλητές με ελάχιστο κόστος . Βρείτε τον τρόπο .
  Ίσως να μην ενδιαφέρει τους αθλητές ομαδικών αθλημάτων, οι οποίοι σκοπεύουν σε μια καλή μεταγραφή στο εξωτερικό.
  Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όσοι πηγαίνουν στο εξωτερικό και προπονούνται γίνονται παράδειγμα για όλους εμάς, και χαιρόμαστε για τις διακρίσεις των.
  Δεν υπάρχουνε οι σωστές εγκαταστάσεις προπόνησης , εκτός Αθηνών, και μειώνοντας τα κίνητρα ένα θα είναι το αποτέλεσμα. Λιγότερες διακρίσεις.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 00:06 | Μπαμπαράτσα Όλγα

  Κύριε Υπουργέ,
  Σε ότι αφορά την παράγραφο 10 του συγκεκριμένου άρθρου έχω να παρατηρήσω το εξής:
  Θα πρέπει να μεριμνήσετε ώστε στο συγκεκριμένο σημείο της παραγράφου που αναφέρει ότι <> θα πρέπει να γίνει αλλαγή στη λέξη ίδρυμα με την λέξη τμήμα και συγκεκριμένα <>.
  Η αλλαγή αυτή αφορά συγκεκριμένα τους φοιτητές του ΤΕΦΑΑ Σερρών, οι οποίοι αν και πληρούν τις προϋποθέσεις μετεγγραφής από το ΤΕΦΑΑ Σερρών στο ΤΕΦΑΑ Θεσ/νίκης δεν μπορούν να την πραγματοποιήσουν διότι ανήκουν στο ίδιο πανεπιστημιακό ίδρυμα.
  Τα παραπάνω τα αναφέρω μετά από προσωπική μου εμπειρία, όταν γιος μου που ενώ πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις και έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την μετεγγραφή του, κατόπιν έγγραφης θετικής εισήγηση από τη ΓΓΑ στο αντίστοιχο τμήμα του υπουργείου παιδείας, λάβαμε απορριπτική απάντηση από το υπουργείο παιδείας με την αιτιολογία ότι τα παραπάνω τμήματα ανήκουν στο ίδιο ίδρυμα και μας ορίζουν σαν πλησιέστερο ίδρυμα το ΤΕΦΑΑ Αθηνών.
  Ειδικά στους οικονομικά δύσκολους καιρούς που διανύουμε όλοι οι εμείς οι Έλληνες πολίτες μας αναγκάζουν αντί για μια απόσταση 100 χιλιομέτρων να μετακινηθούμε σε μια απόσταση 600 χιλιομέτρων.
  Σας παρακαλώ να εξετάσετε υπεύθυνα το παραπάνω θέμα, γιατί αφορά αρκετούς φοιτητές που φοιτούν στο συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο δραστηριοποιεί λίγες ειδικότητες.

  Με εκτίμηση

  Μπαμπαράτσα Όλγα ΚΦΑ

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 00:26 | ΠΑΣΑΠ

  Επαναφορά των προνομίων των διακριθέντων αθλητών στα επίπεδα των ετών 2010.
  Αλλαγή των διακρίσεων που προτείνονται στο σχέδιο νόμου.
  Παροχή προνομίων, κυρίως εισαγωγής σε ΑΕΙ – ΤΕΙ, με είσοδο των διακριθέντων αθλητών χωρίς ποσοστό επιβράβευσης αλλά απευθείας και καθ’υπέρβαση του συνόλου των εισαχθέντων.
  Προτείνεται για τα α) Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα η κατάκτηση 1-6ης θέσης να δίδεται η παροχή προνομίων, β) για τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα και Ολυμπιακούς Αγώνες (θερινούς – χειμερινού) η κατάκτηση 1-8ης θέσης, καθότι η 8η θέση αναγνωρίζεται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή ως διάκριση και λογίζεται ο αθλητής ως Ολυμπιονίκης.
  Επίσης να διορθωθούν τα λάθη-παραλήψεις όπου π.χ. η 1η – 3η θέση στο εθνικό πρωτάθλημα νοείται για το νόμο ανώτερη από την 4η – 6η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα!
  Επίσης απαραίτητες είναι και οι μεταβατικές διατάξεις, ιδίως για αθλητές που διανύουν την τελευταία τάξη του Λυκείου.
  1-8η (βάσει της πρότασης μας) σε ΟΑ και 1η-8η σε Παγκόσμια πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο. Σε πολλά αθλήματα (κυρίως ομαδικά) η διάκριση σε ένα Παγκόσμιο είναι πολύ πιο δύσκολη από ότι σε μια Ολυμπιάδα.
  Συμφωνούμε με πολλούς σχολιαστές, οπότε δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε τα ίδια επιχειρήματα και προτάσεις.
  Δικαιοσύνη και λογική θα πρέπει να συνοδεύουν το συγκεκριμένο άρθρο…

 • 8 Δεκεμβρίου 2016, 22:44 | Αριστείδης Μακροδημητρης

  Συμφωνώ με τις προτάσεις του Γρήγορη Πολυχρονίδη.

 • 8 Δεκεμβρίου 2016, 21:12 | Αννα Ντεντα

  Συμφωνώ με τα σχόλια του Γρηγόριου Πολυχρονίδη