ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο 162 – Ρύθµιση ειδικών θεµάτων

1. Η εποπτεία και ο έλεγχος, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 61 του παρόντος νόµου, ασκούνται προκειµένου περί Αθλητικών Σωµατείων από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα και προκειµένου περί Ενώσεων ή Οµοσπονδιών από τη Γ.Γ.Α.

2. Τα µηχανοκίνητα αγωνίσµατα και οι σχετικοί κλάδοι αυτών (αυτοκίνητο, φόρµουλα, καρτ, δίκυκλο κ.λπ.) αποτελούν αθλητική δραστηριότητα, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

3. Για τον κλάδο των αθλητικών συντακτών αναγνωρίζεται ως φορέας λειτουργίας του ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Αθλητικού Τύπου. Ο Π.Σ.Α.Τ. αποτελεί συντελεστή και παράγοντα προβολής, διάδοσης και ανάπτυξης του Ελληνικού Αθλητισµού. Οι αθλητικοί συντάκτες – µέλη του Π.Σ.Α.Τ. οι οποίοι έχουν, κατά το άρθρο 64 παρ. 3 του παρόντος, το δικαίωµα ελευθέρας εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους κατά τη διεξαγωγή αγώνων, εισέρχονται σε αυτούς µε την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας που εκδίδει ο Π.Σ.Α.Τ.. Με την κατά το άρθρο 64 παρ. 3 του παρόντος απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αθλητισµού ρυθµίζονται και τα ζητήµατα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα που αφορούν την πιο πάνω ελεύθερη είσοδο των µελών του Π.Σ.Α.Τ. στους αγωνιστικούς χώρους.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 13:49 | ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΥΠΑΛ. Γ.Γ.Α.

  Πρέπει να προβλεφθεί διάταξη σχετικά με τον εθελοντισμό στον αθλητισμό. Δεν νοείται να μην υπάρχει πρόβλεψη για τον εθελοντισμό στον αθλητισμό στην Ελλάδα. Πως θα επιζήσουν τα χιλιάδες αθλητικά σωματεία (μη κερδοσκοπικά) στην Ελλάδα που βασίζονται στην εθελοντική συμμετοχή των μελών τους; Το ΙΚΑ και η επιθεώρηση εργασίας επιβάλουν πρόστιμα σε αθλητικά σωματεία που διοργανώνουν επίσημους αγώνες, ενταγμένους στο αγωνιστικό πρόγραμμα της εκάστοτε Ομοσπονδίας, γιατί απασχολούν ανθρώπους π.χ. για την καταχώριση των αποτελεσμάτων, που στην ουσία είναι μέλη εθελοντές.

  Ως εκ τούτου, προτείνεται να προστεθεί παρ. 5 ως εξής:
  «Εθελοντής στον αθλητισμό είναι κάθε πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ ο οποίος προσφέρει τις γνώσεις ή/και τις δεξιότητές του, καθώς και τον χρόνο του σε ενέργειες που επιλέγει κατόπιν ελεύθερης βούλησης και χωρίς οικονομικό ή άλλο υλικό αντάλλαγμα στον παρόντα ή μέλλοντα χρόνο και που συνιστούν ή συμβάλλουν στην πραγμάτωση κάποιου αθλητικού ωφέλιμου σκοπού, ενώ διακρίνονται σαφώς από ενέργειες που συνιστούν επαγγελματική εργασία ή επαγγελματική κατάρτιση ή ακόμη και προσωπική εξέλιξη.
  Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των αρμόδιων Υπουργών Εργασίας και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις του εθελοντή στον αθλητισμό».

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 13:46 | ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΥΠΑΛ. Γ.Γ.Α.

  Πρέπει να προβλεφθεί διάταξη σχετικά με την δυνατότητα της ΓΓΑ να ασκεί καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων βάσει του άρθρου 107 παρ. 3 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαικής Ένωσης, προκειμένου για την ανάπτυξη και προαγωγή του αθλητισμού. Τέτοια καθεστώτα μπορεί να είναι:

  -Ενισχύσεις σε αθλητικές υποδομές και πολυλειτουργικές ψυχαγωγικές υποδομές σύμφωνα με το άρθρο 55 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού Νο 651/2014,

  -Ενισχύσεις σε επαγγελματικούς αθλητικούς συλλόγους για εκπαίδευση στους νέους, που θα τους επιτρέψει να φτάσουν στο καλύτερο αθλητικό επίπεδο και να συμβιβάσουν την αθλητική προπόνηση με μια λεπτομερή εκπαίδευση, έτσι ώστε να μπορέσουν να βρουν μια συνηθισμένη δουλειά (ή, για όσους καταλαμβάνουν τον αθλητισμό επαγγελματικά, να βρουν μια δουλειά στο τέλος της καριέρας τους).

  -Ενισχύσεις σε υποδομές μέσω φορολογικών ωφελών (εταιρικού ωφέλιμου φόρου και της απαλλαγής του φόρου μεταβίβασης κυριότητας) προκειμένου να διοχετευτούν επιπρόσθετοι πόροι στον τομέα του αθλητισμού, με την παροχή κινήτρων σε εμπορικές επιχειρήσεις μέσω φορολογικών μέτρων, που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του αθλητισμού. Τα κεφάλαια αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση της νέας γενιάς, για δαπάνες προσωπικού και για επενδύσεις για τη δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών υποδομών (π.χ. Πρόγραμμα Ουγγαρίας).

  -Ενισχύσεις για μείωση της ανεργίας: Προγράμματα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων σε ειδικότητες αμιγώς ή συναφών με τον αθλητισμό μέσω ΟΑΕΔ (π.χ. αποφοίτων σχολών ΣΕΦΑΑ με ειδικότητα Οργάνωση και Διοίκηση αθλητισμού) σε Ομοσπονδίες και Εθνικά Αθλητικά Κέντρα.

  -Ενισχύσεις για την προβολή του Αθλητικού Τουρισμού και των εναλλακτικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων: Κίνητρα για την προβολή μέσω Ε.Ο.Τ και άλλων διπλωματικών οδών.

  -Ενισχύσεις για συνέργειες μέσω του ΠΔΕ ή με ΣΔΙΤ: Κίνητρα για συνέργειες σε επιχειρήσεις (π.χ. Μαρίνες με ναυταθλητικά αθλήματα ή αθλοπαιδείες ή εναλλακτικές αθλητικές δραστηριότητες όπως η αναρρίχηση).

  -Ενισχύσεις για βελτίωση της υγείας (HEPA) μέσω της σωματικής άσκησης: κίνητρα για βελτίωση της υγείας των αθλούμενων (π.χ. μέσω της συνταγογράφησης της άσκησης).

  Ως εκ τούτου, προτείνεται να προστεθεί παρ. 4 ως εξής «Η Γενική Γραμματεία δύναται να ασκεί καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων όπως αυτά προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις της Ε.Ε. Με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των εκάστοτε αρμόδιων Υπουργών Οικονομικών, Τουρισμού, Εργασίας, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται τα κριτήρια και οι προυποθέσεις αυτών».