Άρθρο 87 – Αποτίµηση αξίας αθλητών

1. Για τον προσδιορισμό των ιδίων κεφαλαίων των Α.Α.Ε. συνυπολογίζεται κατ’ εξαίρεση και η πλασµατική αξία των αθλητών της, όπως αυτή προσδιορίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, ανά χρήση και εντός τριών µηνών από τη λήξη της, από πενταµελή Επιτροπή µε θητεία διάρκειας δύο ετών, συγκροτούµενη µε απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αντίγραφο της απόφασης µε την οποία προσδιορίζεται το ύψος της πλασµατικής αξίας των αθλητών κάθε Α.Α.Ε. διαβιβάζεται από την ως άνω Επιτροπή στη ∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιριών και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης – Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, προκειµένου να συνυπολογισθεί στα ίδια κεφάλαια, εφόσον προκύψει ανάγκη εφαρµογής των άρθρων 47 και 48 παρ. 1 περ. γ’ του κ.ν. 2190/1920.

2. Η Επιτροπή αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, έναν εκπρόσωπο της οικείας διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήµατος επαγγελµατικών κατηγοριών – ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης ή πετοσφαίρισης κατά περίπτωση και έναν εκπρόσωπο του Π.Σ.Α.Π. ή του Π.Σ.Α.Κ. ή του ΠΑ.Σ.Α.Π. κατά περίπτωση, οριζόµενοι αντίστοιχα από τον οικείο επαγγελµατικό σύνδεσµο ή συνδικαλιστικό φορέα.

3. Με την παραπάνω απόφαση ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τη σύνθεση, την οργάνωση και τη λειτουργία της Επιτροπής. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, ορίζεται η αποζηµίωση των µελών της Επιτροπής. Η δαπάνη της αποζηµίωσης βαρύνει τους επαγγελµατικούς συνδέσµους.

4. Για τον προσδιορισµό της πλασµατικής αξίας των αθλητών κάθε Α.Α.Ε. που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη είναι τα ποσά που αναγράφονται στο συµβόλαιο υπέρ του αθλητή και υπέρ της Α.Α.Ε. ή του Αθλητικού Σωµατείου απ’ όπου προήλθε, η διάρκεια του συµβολαίου, η ηλικία του αθλητή, ο αριθµός συµµετοχών στους επίσηµους αγώνες της οµάδας του, ο αριθµός συµµετοχών του στους αγώνες των Εθνικών Οµάδων Ανδρών, Ελπίδων και Νέων, η πειθαρχική του κατάσταση και τα ποσά των νόµιµων αποδοχών του κατά την τελευταία διετία από την Α.Α.Ε. στην οποία ανήκει. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής της παραγράφου 1, ορίζεται ο συντελεστής βαρύτητας κάθε κριτηρίου, καθώς και η διαδικασία ή τυχόν επιπλέον κριτήρια για τον προσδιορισµό της πλασµατικής αξίας των αθλητών.

  • 2 Νοεμβρίου 2016, 19:18 | SB

    ​Καθώς ο προσδιορισμός αποτιμήσης αξίας αθλητών σχετίζεται με τα άρθρα 47 & 48 του ΚΝ 2190/1920 και άρα ενδέχεται να προτρέπει σε σχετική απεικόνιση του στις χρηματικοοικονομικές καταστάσεις των Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών προτείνεται πρόβλεψη της απεικόνισής σύμφωνα με το Ν4308/2014 κατόπιν σχετικής γνωμοδώτησης του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποίησης (ΣΛΟΤ) της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).