Άρθρο 127 – Όργανα του ΕΣΑΚΕ – Σχέση με την ΕΟΚ

1. Όργανα του ΕΣΑΚΕ είναι η Γενική Συνέλευση (ΓΣ), το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και όσα προβλέπονται στο καταστατικό του.

2. Με ειδικό Κανονισμό που ψηφίζει η ΓΣ του ΕΣΑΚΕ καθορίζονται:
α) η οργανωτική διάρθρωση, η οικονομική διαχείριση και ο τρόπος λειτουργίας του ΕΣΑΚΕ,
β) οι όροι που διέπουν την πρόσληψη και κατάσταση του κάθε είδους προσωπικού του ΕΣΑΚΕ, καθώς και οι αποδοχές και οι αποζημιώσεις του,
γ) ο τρόπος λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΣΑΚΕ,
δ) κάθε άλλο θέμα που αφορά την οργάνωση και λειτουργία του ΕΣΑΚΕ και των οργάνων του.
Ο ανωτέρω Κανονισμός υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό.

3. Ο ΕΣΑΚΕ εκπροσωπείται στο Δ.Σ. της ΕΟΚ από τον Πρόεδρο του ΔΣ και με δύο (2) ακόμη μέλη, που εκλέγει η Γενική του Συνέλευση.
Η ΕΟΚ εκπροσωπείται στο ΔΣ του ΕΣΑΚΕ με ένα μέλος του ΔΣ αυτής.