Άρθρο 06 – Εξελεγκτική Επιτροπή Αθλητικού Σωματείου

1. Η Γενική Συνέλευση του Αθλητικού Σωματείου, μαζί με την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, με την ίδια διαδικασία και για την ίδια χρονική περίοδο, εκλέγει τρία (3) τουλάχιστον μέλη που συγκροτούν την Εξελεγκτική Επιτροπή, με ανάλογη εφαρμογή όσων προβλέπονται στον παρόντα νόμο και στο καταστατικό του για τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλέγονται επίσης ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία κατά τη σειρά της εκλογής τους, καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κενωθούν οι θέσεις των τακτικών. Εάν δεν προβλέπεται από το καταστατικό, η Γενική Συνέλευση καθορίζει κάθε φορά τον ακριβή αριθμό των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ο οποίος δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) μέλη.

2. Δεν μπορεί το ίδιο πρόσωπο να είναι μέλος ταυτόχρονα του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ούτε και να εκλεγεί μέλος της όποιος συνδέεται με συζυγική σχέση ή με συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τη διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Έχει το δικαίωμα και το καθήκον να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείων οικονομικής φύσεως του Αθλητικού Σωματείου και να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο. Για τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου μπορεί να διορίσει έως τρεις (3) ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες. Αν διαπιστώσει παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή παρατυπίες ως προς τη διαχείριση, υποδεικνύει στο Διοικητικό Συμβούλιο την επανόρθωση τους και σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις ζητά τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει κάθε έτος έκθεση, την οποία υποβάλει στην Γενική Συνέλευση πριν από την έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ισολογισμό, παρίσταται στη Γενική Συνέλευση και παρέχει κάθε σχετική πληροφορία και αναγκαία υπόδειξη. Μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής μπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου και στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου, εκτός από τις περιπτώσεις θεμάτων που αφορούν άμεσα αυτό ή σύζυγο ή συγγενή του μέχρι δευτέρου βαθμού.

5. Οι αρμοδιότητες της Εξελεγκτικής Επιτροπής ασκούνται συλλογικά και τα μέλη της ευθύνονται για δόλο ή βαριά αμέλεια. Στις συνεδριάσεις του οργάνου προεδρεύει ο Πρόεδρός του και για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται να είναι παρόντα δύο (2) τουλάχιστον μέλη του, εκτός του Προέδρου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία και καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, που υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη της.

6. Οι διατάξεις του άρθρου 3 εφαρμόζονται ανάλογα και για τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 12:03 | ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΥΠΑΛ. Γ.Γ.Α.

  Προτείνεται στην παρ.3 αντί της αόριστης φράσης «ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες» να διατυπωθεί ξεκάθαρα η ιδιότητα αυτών.

  Ως εκ τούτου, προτείνεται να αναδιατυπωθεί η φράση ως εξής: 3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τη διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Έχει το δικαίωμα και το καθήκον να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείων οικονομικής φύσεως του Αθλητικού Σωματείου και να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο. «Για τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου μπορεί να διορίσει, κατόπιν προγενέστερης ενημέρωσης του Δ.Σ., ανεξάρτητη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών μέλος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών.» Αν διαπιστώσει παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή παρατυπίες ως προς τη διαχείριση, υποδεικνύει στο Διοικητικό Συμβούλιο την επανόρθωση τους και σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις ζητά τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

  Είναι αυτονόητο να ισχύσει το ίδιο και στα άρθρα 17 και 25 του παρόντος.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 12:31 | Ποφάντης Στέφανος

  Παράγραφος 5:
  Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει καθήκον να επιδεικνύει ιδιαίτερη επιμέλεια αφού ασκεί έλεγχο στο σύνολο της διαχείρισης, συνεπώς πρέπει να διατηρηθεί η ευθύνη για κάθε πταίσμα καθώς απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κι όχι η συνήθης.

 • Οι προτάσεις που υποβάλλουμε είναι αποφάσεις της Γ.Σ. της 27ης Νοεμβρίου 2016

  Άρθρο 6. 1
  Το άρθρο προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής:

  «Η Γενική Συνέλευση του Αθλητικού Σωματείου, μαζί με την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, με την ίδια διαδικασία και για την ίδια χρονική περίοδο, εκλέγει τρία (3) τουλάχιστον μέλη που συγκροτούν την Εξελεγκτική Επιτροπή, με ανάλογη εφαρμογή όσων προβλέπονται στον παρόντα νόμο και στο καταστατικό του για τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλέγονται επίσης ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία κατά τη σειρά της εκλογής τους, καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κενωθούν οι θέσεις των τακτικών.»

 • 2 Δεκεμβρίου 2016, 16:54 | γιώργος παγουρόπουλος

  πρόεδρος ή απλό μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής σε ομοσπονδίες θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά λογιστής , ή οικονομολόγος

 • 4 Νοεμβρίου 2016, 12:26 | SB

  Δεδομένης της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης που ως επί το πλείστο απαιτείται για τη διενέργεια οικονομικών ελέγχων προτείνεται επαναπροσδιορισμός της αυθαίρετης έννοιας του ορισμού εμπειρογνωμόνων ή συμβούλων της παραγράφου 3 του παρόντος καθώς δεν προσδίδει κύρος και διασφάλιση στην ανεξαρτησία, τη μεθοδολογία και τελικά στο αποτέλεσμα του ελέγχου.

  Η πρόταση επαναπροσδιορισμού αφορά στη πρόβλεψη δυνατότητας υποστήριξης του έργου της Εξελεγκτικής επιτροπής από ανεξάρτητη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών μέλος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών.

  Η ανεξάρτητη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών προτείνεται να εκλέγεται απευθείας από τη γενική συνέλευση ώστε να αυξηθεί η διαφάνεια.

  Με την αλλαγή του μοντέλου ελέγχου με υποστήριξη των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών στο έργο της εξελεγκτικής επιτροπής θα αυξηθεί για πρώτη φορά η διαφάνεια στους ελέγχους και θα μειωθούν δραστικά οι περιπτώσεις ατασθαλιών όπως επίσης και μέρος των χρονοβόρων αντιδικιών.