Άρθρο 66 – Ρύθμιση θεμάτων γυμναστηρίων και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων

1. Η Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία ή το Αθλητικό Σωματείο που έχουν μισθώσει χώρους οποιουδήποτε ολυμπιακού, εθνικού, δημοτικού, κοινοτικού ή σωματειακού γυμναστηρίου ή οποιασδήποτε αθλητικής εγκατάστασης, έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης των πάσης φύσεως διαφημιστικών χώρων του γυμναστηρίου ή της αθλητικής εγκατάστασης στην διάρκεια των επίσημων ή φιλικών αγώνων τους, που μεταδίδονται τηλεοπτικό ή μη, εφόσον θεωρούνται, σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς, γηπεδούχοι.

2. Η εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων των κατά την παρ. 1 του παρόντος γυμναστηρίων ή αθλητικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνει όλους τους χώρους που είναι ορατοί από τους θεατές ή από τους τηλεθεατές, οε περιπτώσεις απευθείας η μαγνητοσκοπημένων τηλεοπτικών μεταδόσεων των αγώνων. Για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης των διαφημιστικών χώρων και τους όρους αυτής απαιτείται συμφωνία του ιδιοκτήτη ή εκμισθωτή κατά περίπτωση του γυμναστηρίου ή της αθλητικής εγκατάστασης, της γηπεδούχου Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας ή της Ομοσπονδίας ή του Σωματείου και του φυσικού ή νομικού προσώπου προς το οποίο γίνεται η παραχώρηση.

3. Η μισθώτρια Εταιρεία ή το Σωματείο ή το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο οφείλει να καταβάλει στον ιδιοκτήτη ή στον εκμισθωτή κατά περίπτωση του γυμναστηρίου ή της αθλητικής εγκατάστασης ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού τιμήματος της οικείας σύμβασης εκμετάλλευσης διαφημιστικών χώρων.

4. Η ανωτέρω καταβολή ενεργείται απευθείας από το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο, στο οποίο παραχωρείται από τη μισθώτρια το δικαίωμα της εκμετάλλευσης διαφημιστικών χώρων και το οποίο παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από τα οφειλόμενα στη μισθώτρια Εταιρεία ή το Σωματείο Η άρνηση ή η καθυστέρηση καταβολής πέραν του μηνός, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σχετικής σύμβασης παραχώρησης και η άσκησή του, κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος, δικαιώματος της εκμετάλλευσης των διαφημιστικών χώρων του γυμναστηρίου η της αθλητικής εγκατάστασης επανέρχεται στον ιδιοκτήτη ή στον εκμισθωτή κατά περίπτωση αυτού.

5. Συμβάσεις παραχώρησης σε τρίτους, από τον ιδιοκτήτη ή τον εκμισθωτή, κατά περίπτωση, του γυμναστηρίου ή της αθλητικής εγκατάστασης, των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης διαφημιστικών χώρων κατά τη διάρκεια των αγώνων της μισθώτριας της παρ. 1 του παρόντος δεν έχουν εφαρμογή ως προς τους αγώνες αυτούς. Ο ιδιοκτήτης ή ο εκμισθωτής κατά περίπτωση του γυμναστηρίου ή της αθλητικής εγκατάστασης δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε αποζημίωση του τρίτου από την αιτία αυτή.

6. Επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης μεταξύ Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας που αγωνίζεται στην ανώτατη κατηγορία επαγγελματικού πρωταθλήματος και ιδιοκτήτη αθλητικών εγκαταστάσεων, εθνικών, δημοτικών, κοινοτικών ή σωματειακών, με την οποία μπορεί να παραχωρείται η αποκλειστική χρήση του χλοοτάπητα του γηπέδου, υπό τον όρο της ανάληψης από την μισθώτρια Π.Α.Ε. όλων των δαπανών συντήρησης του χλοροτάπητα.

7. Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες που αγωνίζονται στην ανώτατη κατηγορία του επαγγελματικού πρωταθλήματος και χρησιμοποιούν εθνικές, δημοτικές, κοινοτικές ή σωματειακές αθλητικές εγκαταστάσεις, έχουν το δικαίωμα να συνάπτουν σύμβαση μίσθωσης με τους ιδιοκτήτες των ανωτέρω εγκαταστάσεων σε ελεύθερους και μη προοριζόμενους για άλλους αθλητικούς σκοπούς χώρους, οι οποίοι ευρίσκονται στις πιο πάνω εγκαταστάσεις, με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση των χώρων αυτών, εφόσον τα μέρη συμφωνούν για το ύψος του καταβαλλόμενου μισθώματος και τους λοιπούς όρους της μίσθωσης.

8. Επιτρέπεται η μετάταξη προσωπικού από κρατικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε άλλο κρατικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από αυτή. Η μετάταξη υπαλλήλων γίνεται με αίτησή τους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις για τις οποίες αυτοί έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και χωρίς αίτησή τους, για την κάλυψη εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών ή όταν υπάρχει πλεονάζον προσωπικό, εφόσον έχουν τα απαιτούμενα προσόντα. Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη των Δ.Σ. των οικείων νομικών προσώπων.
Οι μετατασσόμενοι έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχει το προσωπικό του νομικού προσώπου στο οποίο μετατάσσονται.
Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου η μετάταξη γίνεται με τους όρους απασχόλησης του φορέα υποδοχής.

9. Η αρμοδιότητα για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών επιτροπών διοίκησης των υπό μορφή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου λειτουργούντων εθνικών γυμναστηρίων που αναφέρονται στο Π.Δ. 53/ 3.3.1998 ανήκει στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό.

10. Η παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε Αθλητικά Σωματεία ή η περαιτέρω εκχώρηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από την παραχώρηση αυτή δεν υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου. Η διάταξη αυτή ισχύει από 1.1.2003.